Predpis bol zrušený predpisom 659/2007 Z. z.

108/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1973 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 30. augusta 1973
o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb.:
§ 1
Sústava zákonných peňazí sa dopĺňa bankovkami po 500 Kčs.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Štrougal v. r.