160/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
ZÁKON
z 18. decembra 1968,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
Paragraf 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Zdanenie odmien
(1)
Každá organizácia, ktorá vypláca odmeny za dielo alebo umelecký výkon, prípadne za ich použitie (ďalej len „platiteľ")
a)
zráža daň z odmien za literárne príspevky do periodickej tlače, rozhlasu a televízie, z odmien za prednášky a z odmien za výchovné koncerty vrátane úvodného slova, ak odmena v týchto prípadoch neprevyšuje 1000 Kčs; z odmien prevyšujúcich túto sumu a z ostatných odmien zráža daň len vtedy, ak daňovník predloží potvrdenie zúčtovacieho strediska, že sa mu má daň zrážať priamo pri výplate odmeny;
b)
v ostatných prípadoch poukazuje zúčtovaciemu stredisku preddavky na daň vo výške 10% z každej odmeny, ak zúčtovacie stredisko neurčí vyšší preddavok.
(2)
Odmeny prijaté od občanov je daňovník povinný oznámiť zúčtovaciemu stredisku.
(3)
Zúčtovacím strediskom sú organizácie, ktoré určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom kultúry a informácií.“.
2.
Paragraf 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Základ dane
Základom, z ktorého sa vyberá daň, je rozdiel medzi príjmami podrobenými dani dosiahnutými v kalendárnom roku a odpočitateľnými položkami.“.
3.
Paragraf 7 ods. 1 znie:
„(1)
Od príjmov podrobených dani sa odpočítajú
a)
ako náhrada nákladov spojených s urobením diela, ak daňovník nepreukáže skutočne vynaložené náklady, tieto sumy:
1.
60% z odmien za diela v odbore sochárstva;
2.
30% až 50% za diela z ostatných odborov výtvarného umenia a architektúry. Výšku odpočitateľnej položky pre každé dielo určia orgány Zväzu českých a slovenských výtvarných umelcov a Zväzu architektov ČSSR; ak uvedené orgány neurčia výšku odpočitateľnej položky, odpočíta sa ako náhrada suma vo výške 30%;
3.
20% z ostatných odmien podrobených dani;
b)
príspevky z odmien kultúrnym fondom.“.
4.
Paragraf 7 ods. 3 znie:
„(3)
Odpočitateľné položky uvedené v predchádzajúcich odsekoch nemožno odpočítať od príjmov podrobených dani vyplývajúcich zo zdedených autorských práv a z odmien vyplácaných devízovým cudzozemcom.“.
5.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „z odmien poukazovaných prostredníctvom výplatného miesta“.
6.
Paragraf 8 ods. 2 znie:
„(2)
Ak celkový ročný príjem daňovníka podrobený tejto dani neprekročí po odpočítaní položiek uvedených v § 7 ods. 1 sumu 25 000 Kčs, je daň 3% a riadne vykonanou zrážkou sa daňová povinnosť vyrovná.“.
7.
V § 8 sa pripája odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo financií upraví sadzbu dane pri prekročení základu 25 000 Kčs tak, aby nedochádzalo k tvrdostiam.“.
8.
Paragraf 9 vrátane nadpisu znie:
„Spôsob vybratia dane
§ 9
(1)
Daň sa vyberá u platiteľov alebo v zúčtovacom stredisku. Zrazenú daň odvedie platiteľ alebo zúčtovacie stredisko okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má svoje sídlo.
(2)
Platiteľ zrazí daň [§ 5 ods. 1 písm. a)] alebo preddavky na daň [§ 5 ods. 1 písm. b)] z každej výplaty alebo po pripísaní odmeny daňovníkovi k dobru.
(3)
Ak prekročí v bežnom roku príjem daňovníka od všetkých platiteľov podrobený tejto dani po odpočítaní položiek podľa § 7 ods. 1 sumu 25 000 Kčs, je daňovník povinný najneskôr do 15. januára budúceho roka oznámiť zúčtovaciemu stredisku celkovú výšku príjmu dosiahnutého v uplynulom roku.
(4)
Zúčtovacie stredisko po uplynutí roka vypočíta daň z úhrnu všetkých odmien dosiahnutých v roku rozhodujúcom pre zdanenie a zúčtuje ju z preddavkov zaslaných platiteľmi.“.
9.
V § 10 sa slová „výplatné miesto je povinné“ nahrádzajú slovami „Zúčtovacie stredisko a platitelia sú povinní“.
10.
Paragraf 11 ods. 2 znie:
„(2)
Zúčtovacie stredisko alebo platiteľ zrazí daň, ktorú daňovníkovi nezrazil, dodatočne najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka pri zúčtovaní ďalších preddavkov poukázaných platiteľom, pri vyplácaní ďalších odmien alebo pri ich pripísaní k dobru, prípadne daňovníka vyzvú v premlčacej lehote (§ 14), aby im daň v bežnom kalendárnom roku uhradil.“.
11.
Paragraf 12 ods. 1 a 2 znie:
„(1)
Daň, ktorú bol povinný platiteľ zraziť [§ 5 ods. 1 písm. a)] v kalendárnom štvrťroku, odvedie príslušnému okresnému národnému výboru vždy najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka. Preddavky na daň, ktoré je platiteľ povinný zadržať a poukázať zúčtovaciemu stredisku [§ 5 ods. 1 písm. b)], odvedie najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po výplate odmeny.
(2)
Zúčtovacie stredisko je povinné zo zaslaných preddavkov odviesť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 60% príslušnému okresnému národnému výboru. Daň, ktorú vypočítalo zúčtovacie stredisko po uplynutí roka, odvedie do výšky poukázaných preddavkov po odpočítaní už odvedených súm podľa predchádzajúcej vety a po zúčtovaní preplatkov najneskôr do 15. marca roka, v ktorom daň vypočítalo.“.
12.
V § 12 sa doterajšie odseky 2 a 3 označujú ako odseky 3 a 4.
13.
V § 11 ods. 1, § 12 ods. 3, § 13, § 14 ods. 2 a v § 16 ods. 2 písm. b) sa slová „výplatné miesto“ nahrádzajú slovami „zúčtovacie stredisko“.
Čl. II
(1)
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
(2)
Zúčtovanie všetkých vyplatených preddavkov alebo odmien pripísaných k dobru za rok 1968 a predchádzajúce roky a dane (preddavkov) zrazenej v tomto roku vykonajú výplatné miesta.1)
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.
1)
Paragraf 6 ods. 3 vyhlášky č. 37/1965 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti.