36/1965 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKON
z 25. marca 1965
o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Daňová povinnosť
§ 1
(1)
Dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti (ďalej len „daň“) podliehajú občania, ktorí majú príjmy zo svojej tvorivej literárnej alebo umeleckej činnosti alebo zo svojej umeleckej činnosti ako výkonní umelci (ďalej len „poplatník“), pokiaľ tieto príjmy nie sú podrobené dani zo mzdy.
(2)
Príjmy zo zdedených autorských práv sú podrobené tejto dani len u pozostalej manželky po dobu jej vdovstva a u poručiteľových detí po dobu ich maloletosti.1)
(3)
Obdobne ako u pozostalej manželky zdaňujú sa príjmy zo zdedených autorských práv u družky, ak žila s poručiteľom najmenej rok pred jeho úmrtím v spoločnej domácnosti.
§ 2
(1)
Tvorivou literárnou a umeleckou činnosťou sa rozumie činnosť, výsledkom ktorej je dielo požívajúce autorskoprávnu ochranu.
(2)
Činnosťou výkonných umelcov sa rozumie umelecká činnosť v dramatickom, hudobnodramatickom, hudobnom, pantomimickom, javiskovotanečnom a artistickom odbore.
(3)
V sporných prípadoch rozhoduje o tom, či možno určitú účinnosť považovať za činnosť podrobenú tomuto zákonu, Ministerstvo financií v súčinnosti s Ministerstvom školstva a kultúry, ktoré si vyžiada stanovisko príslušného umeleckého sväzu.
§ 3
Príjmami z tvorivej literárnej alebo umeleckej činnosti alebo z činnosti výkonných umelcov (ďalej len „odmeny“) sa rozumejú všetky autorské odmeny alebo akokoľvek nazývané odplaty za prevod autorského práva alebo privolenie na použitie diela, za scudzenie a požičanie diela, odplaty za prednášky a umelecké výkony, ako aj preddavky na tieto odplaty.
§ 4
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane sú oslobodené ceny a odmeny z verejných súťaží, odmeny udelené za vynikajúce umelecké diela alebo výkony a podpory vyplatené kultúrnymi fondami.
(2)
Ak je v cene alebo odmene vyplatenej pri verejnej súťaži zahrnutá aj odmena za dielo alebo umelecký výkon, nie je táto časť ceny alebo odmeny oslobodená od dane.
§ 5
Výplata odmien
(1)
Každá organizácia, ktorá vypláca odmeny za dielo alebo umelecký výkon, prípadne za ich použitie, poukazuje tieto odmeny výplatnému miestu, ktoré jej poplatník oznámi, s výnimkou uvedenou v odseku 4. Odmeny prijaté od občanov je poplatník povinný oznámiť výplatnému miestu.
(2)
Výplatným miestom sú organizácie, ktoré určí Ministerstvo školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom financií.
(3)
Poplatník je povinný oznámiť každému platiteľovi jedno výplatné miesto, ktorému má platiteľ odmeny poukazovať. Všetky odmeny plynúce tomu istému poplatníkovi z akýchkoľvek odborov tvorivej literárnej alebo umeleckej činnosti alebo z činnosti výkonných umelcov musia sa poukazovať len jedinému výplatnému miestu.
(4)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na odmeny za literárne príspevky do periodickej tlače, rozhlasu a televízie, pokiaľ sú alebo majú sa uverejniť prvý raz, ak neprevyšujú 1000 Kčs za jednotlivý príspevok, a ďalej na odmeny za výchovné koncerty, vrátane úvodného slova.
§ 6
Základ dane
Základom, z ktorého sa daň vyberá, je rozdiel medzi príjmami podrobenými dani, ktoré platitelia poukázali v kalendárnom roku výplatnému miestu, a odpočitateľnými položkami.
§ 7
Odpočitateľné položky
(1)
Od príjmov podrobených dani, pokiaľ sa daň vymeriava z ich ročného úhrnu, sa odpočítajú ako náhrada nákladov spojených s urobením diela tieto sumy:
a)
60% z odmien za diela v odbore sochárstva,
b)
30% z odmien za diela z ostatných odborov výtvarného umenia,
c)
10% z ostatných odmien podrobených dani,
d)
príspevky z odmien kultúrnym fondom.
(2)
Poplatníkom sa ďalej odpočíta od príjmov podrobených dani uvedených v predchádzajúcom odseku suma 6000 Kčs za každú nimi vyživovanú osobu, na ktorú im nebola poskytnutá zľava pri dani zo mzdy.
(3)
Odpočitateľné položky uvedené v predchádzajúcich odsekoch nemožno odpočítať od príjmov podrobených dani vyplývajúcich zo zdedených autorských práv a od odmien uvedených v § 5 ods. 4.
§ 8
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane z odmien poukazovaných prostredníctvom výplatného miesta je
pri základe dane
nad Kčs do Kčs
3 000 3 %
3 000 6 000 90 Kčs a 5 % zo základu prevyšujúceho 3 000 Kčs
6 000 10 000 240 Kčs a 8 % zo základu prevyšujúceho 6 000 Kčs
10 000 25 000 560 Kčs a 14 % zo základu prevyšujúceho 10 000 Kčs
25 000 50 000 2 660 Kčs a 20 % zo základu prevyšujúceho 25 000 Kčs
50 000 7 660 Kčs a 33 % zo základu prevyšujúceho 50 000 Kčs.
(2)
Sadzba dane z odmien, ktoré platiteľ vypláca priamo poplatníkovi (§ 5 ods. 4), je 3%.
Spôsob vybratia dane
§ 9
(1)
Daň sa vyberá na výplatnom mieste, ktoré daň zrazí a odvedie okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má svoje sídlo.
(2)
Daň sa zrazí pri každej výplate alebo pripísaní odmeny poplatníkovi k dobru s prihliadnutím na odmeny už vyplatené alebo pripísané k dobru a na zrazenú daň v uplynulom období kalendárneho roka.
(3)
Z odmien uvedených v § 5 ods. 4 vypočíta a zrazí daň platiteľ pri výplate odmeny a odvedie ju okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má svoje sídlo.
§ 10
Výplatné miesto je povinné viesť pre účely tejto dane a okresnému národnému výboru predkladať záznamy a výkazy, ktoré určí Ministerstvo financií, a vydávať na žiadosť poplatníkom potvrdenie o výške vyplatených odmien a zrazenej dane.
§ 11
(1)
Ak sa zrážka dane nevykonala alebo ak sa nevykonala riadne, predpíše okresný národný výbor výplatnému miestu, prípadne platiteľovi príslušnú sumu na priame platenie.
(2)
Výplatné miesto alebo platiteľ smie daň, ktorú poplatníkovi nezrazil, zraziť dodatočne pri vyplatení ďalších odmien alebo pri ich pripísaní k dobru poplatníkovi. Poplatník je povinný uhradiť túto daň výplatnému miestu, prípadne platiteľovi, ak nedôjde v premlčacej lehote (§ 14) k výplate ďalších odmien alebo k ich pripísaniu k dobru.
§ 12
(1)
Sumy, ktoré bolo výplatné miesto povinné zraziť (§ 9 ods. 2) v kalendárnom mesiaci, odvedie príslušnému okresnému národnému výboru vždy najneskoršie do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Sumy, ktoré bol povinný zraziť platiteľ (§ 9 ods. 3) v kalendárnom štvrťroku, odvedie príslušnému okresnému národnému výboru vždy najneskoršie do konca mesiaca nasledujúceho po uplynulom štvrťroku.
(2)
Ak sa zrazená daň neodviedla, bude sa vymáhať od výplatného miesta alebo od platiteľa ako ich dlh.
(3)
Ak sa zrazená daň neodviedla včas, platí sa za každý deň omeškania penále vo výške 0,05% dlžnej sumy.
§ 13
O sťažnostiach vyplývajúcich zo sporov, ktoré vzniknú medzi výplatným miestom, prípadne platiteľom odmeny a poplatníkmi o vykonávaní zrážky dane, rozhoduje okresný národný výbor, v obvode ktorého je pokladnica výplatného miesta, prípadne platiteľa odmeny.
§ 14
Premlčanie
(1)
Daň nemožno vybrať a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k výplate odmeny alebo k jej pripísaniu v prospech poplatníka.
(2)
Ak sa urobí úkon na vybratie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znova od konca kalendárneho roka, v ktorom výplatné miesto alebo platiteľ boli o tomto úkone upovedomení.
§ 15
Pre konanie vo veciach tejto dane platí, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
Záverečné ustanovenia
§ 16
(1)
Predpisy na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo financií.
(2)
Ministerstvo financií môže
a)
urobiť opatrenia na zabránenie dvojakého zdanenia, prípadne na zachovanie vzájomne rovnakého postupu s cudzinou alebo na vykonanie opatrení nevyhnutných so zreteľom na postup cudzích orgánov,
b)
ustanoviť, že sa určitá časť odmeny vypláca prostredníctvom výplatného miesta a že v priebehu roka sa daň vyberá preddavkovo,
c)
vymedziť okruh osôb, ktoré možno uznať za vyživované osoby (§ 7 ods. 2),
d)
urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vyberaní dane, alebo v odôvodnených prípadoch povoliť úľavu alebo oslobodenie od dane.
§ 17
(1)
Zrušuje sa zákon č. 59/1950 Zb. o dani z literárnej a umeleckej činnosti a predpisy vydané na jeho vykonávanie:
a)
vyhláška č. 340/1950 Ú. l. I, (č. 336/1950 Ú. v. I), ktorou sa povoľujú pri príjmoch z umeleckej činnosti výtvarné úľavy z ustanovení § 5 a 11 zákona č. 59/1950 Zb. o dani z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášky č. 28/1956 Ú. l. (Ú. v.),
b)
vyhláška č. 341/1950 Ú. l. I (č. 337/1950 Ú. v. I), ktorou sa určujú podrobnosti o povinnosti platobníkov viesť záznamy o vyplatených honorároch a o zrazenej a odvedenej dani a o povinnosti vydávať prijímateľom potvrdenie,
c)
vyhláška č. 342/1950 Ú. l. I (č. 338/1950 Ú. v. I), ktorou sa vydávajú ďalšie predpisy o poplatku z omeškania pri dani z literárnej a umeleckej činnosti a pri dani zo samostatnej činnosti,
d)
úprava č. 343/1950 Ú. l. I (č. 339/1950 Ú. v. I), ktorou sa vydávajú pokyny na vykonanie zákona o dani z literárnej a umeleckej činnosti,
e)
vyhláška č. 229/1955 Ú. l. (Ú. v.) o vyňatí náhrad cestovných výdavkov zo základu dane z literárnej a umeleckej činnosti,
f)
úprava uverejnená v čiastke 59 Úradného listu z roku 1953 (v čiastke 65 Úradného vestníka) o pomere dane zo mzdy k dani z literárnej a umeleckej činnosti, k dani z príjmov obyvateľstva a k pôdohospodárskej dani,
g)
smernice uverejnené v čiastke 5 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1958 o zdaňovaní príjmov z činnosti v odbore užitého umenia,
h)
pokyny uverejnené v čiastke 50 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1959 o zdaňovaní príjmov z činnosti v odbore fotografie a priemyslovej (americkej) retuše.
(2)
Daň podľa tohto zákona sa vyberie prvý raz z odmien vyplatených alebo poplatníkovi pripísaných k dobru po 1. júli 1965.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.
1)
Príjmy ostatných dedičov podliehajú dani z príjmov obyvateľstva podľa zákona č. 145/1961 Zb.