36/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKON
z 25. marca 1965
o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Daňová povinnosť
§ 1
(1)
Dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti (ďalej len „daň“) podliehajú občania, ktorí majú príjmy zo svojej tvorivej literárnej alebo umeleckej činnosti alebo zo svojej umeleckej činnosti ako výkonní umelci (ďalej len „poplatník“), pokiaľ tieto príjmy nie sú podrobené dani zo mzdy.
(2)
Príjmy zo zdedených autorských práv sú podrobené tejto dani len u pozostalej manželky po dobu jej vdovstva a u poručiteľových detí po dobu ich maloletosti.1)
(3)
Obdobne ako u pozostalej manželky zdaňujú sa príjmy zo zdedených autorských práv u družky, ak žila s poručiteľom najmenej rok pred jeho úmrtím v spoločnej domácnosti.
§ 2
(1)
Tvorivou literárnou a umeleckou činnosťou sa rozumie činnosť, výsledkom ktorej je dielo požívajúce autorskoprávnu ochranu.
(2)
Činnosťou výkonných umelcov sa rozumie umelecká činnosť v dramatickom, hudobnodramatickom, hudobnom, pantomimickom, javiskovotanečnom a artistickom odbore.
(3)
V sporných prípadoch rozhoduje o tom, či možno určitú účinnosť považovať za činnosť podrobenú tomuto zákonu, Ministerstvo financií v súčinnosti s Ministerstvom školstva a kultúry, ktoré si vyžiada stanovisko príslušného umeleckého sväzu.
§ 3
Príjmami z tvorivej literárnej alebo umeleckej činnosti alebo z činnosti výkonných umelcov (ďalej len „odmeny“) sa rozumejú všetky autorské odmeny alebo akokoľvek nazývané odplaty za prevod autorského práva alebo privolenie na použitie diela, za scudzenie a požičanie diela, odplaty za prednášky a umelecké výkony, ako aj preddavky na tieto odplaty.
§ 4
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane sú oslobodené ceny a odmeny z verejných súťaží, odmeny udelené za vynikajúce umelecké diela alebo výkony a podpory vyplatené kultúrnymi fondami.
(2)
Ak je v cene alebo odmene vyplatenej pri verejnej súťaži zahrnutá aj odmena za dielo alebo umelecký výkon, nie je táto časť ceny alebo odmeny oslobodená od dane.
§ 5
Zdanenie odmien
(1)
Každá organizácia, ktorá vypláca odmeny za dielo alebo umelecký výkon, prípadne za ich použitie (ďalej len „platiteľ")
a)
zráža daň z odmien za literárne príspevky do periodickej tlače, rozhlasu a televízie, z odmien za prednášky a z odmien za výchovné koncerty vrátane úvodného slova, ak odmena v týchto prípadoch neprevyšuje 1000 Kčs; z odmien prevyšujúcich túto sumu a z ostatných odmien zráža daň len vtedy, ak daňovník predloží potvrdenie zúčtovacieho strediska, že sa mu má daň zrážať priamo pri výplate odmeny;
b)
v ostatných prípadoch poukazuje zúčtovaciemu stredisku preddavky na daň vo výške 10% z každej odmeny, ak zúčtovacie stredisko neurčí vyšší preddavok.
(2)
Odmeny prijaté od občanov je daňovník povinný oznámiť zúčtovaciemu stredisku.
(3)
Zúčtovacím strediskom sú organizácie, ktoré určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom kultúry a informácií.
§ 6
Základ dane
Základom, z ktorého sa vyberá daň, je rozdiel medzi príjmami podrobenými dani dosiahnutými v kalendárnom roku a odpočitateľnými položkami.
§ 7
Odpočitateľné položky
(1)
Od príjmov podrobených dani sa odpočítajú
a)
ako náhrada nákladov spojených s urobením diela, ak daňovník nepreukáže skutočne vynaložené náklady, tieto sumy:
1.
60% z odmien za diela v odbore sochárstva;
2.
30% až 50% za diela z ostatných odborov výtvarného umenia a architektúry. Výšku odpočitateľnej položky pre každé dielo určia orgány Zväzu českých a slovenských výtvarných umelcov a Zväzu architektov ČSSR; ak uvedené orgány neurčia výšku odpočitateľnej položky, odpočíta sa ako náhrada suma vo výške 30%;
3.
20% z ostatných odmien podrobených dani;
b)
príspevky z odmien kultúrnym fondom.
(2)
Poplatníkom sa ďalej odpočíta od príjmov podrobených dani uvedených v predchádzajúcom odseku suma 6000 Kčs za každú nimi vyživovanú osobu, na ktorú im nebola poskytnutá zľava pri dani zo mzdy.
(3)
Odpočitateľné položky uvedené v predchádzajúcich odsekoch nemožno odpočítať od príjmov podrobených dani vyplývajúcich zo zdedených autorských práv a z odmien vyplácaných devízovým cudzozemcom.
§ 8
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane je
pri základe dane
nad Kčs do Kčs
3 000 3 %
3 000 6 000 90 Kčs a 5 % zo základu prevyšujúceho 3 000 Kčs
6 000 10 000 240 Kčs a 8 % zo základu prevyšujúceho 6 000 Kčs
10 000 25 000 560 Kčs a 14 % zo základu prevyšujúceho 10 000 Kčs
25 000 50 000 2 660 Kčs a 20 % zo základu prevyšujúceho 25 000 Kčs
50 000 7 660 Kčs a 33 % zo základu prevyšujúceho 50 000 Kčs.
(2)
Ak celkový ročný príjem daňovníka podrobený tejto dani neprekročí po odpočítaní položiek uvedených v § 7 ods. 1 sumu 25 000 Kčs, je daň 3 % a riadne vykonanou zrážkou sa daňová povinnosť vyrovná.
(3)
Ministerstvo financií upraví sadzbu dane pri prekročení základu 25 000 Kčs tak, aby nedochádzalo k tvrdostiam.
Spôsob vybratia dane
§ 9
(1)
Daň sa vyberá u platiteľov alebo v zúčtovacom stredisku. Zrazenú daň odvedie platiteľ alebo zúčtovacie stredisko okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má svoje sídlo.
(2)
Platiteľ zrazí daň [§ 5 ods. 1 písm. a)] alebo preddavky na daň [§ 5 ods. 1 písm. b)] z každej výplaty alebo po pripísaní odmeny daňovníkovi k dobru.
(3)
Ak prekročí v bežnom roku príjem daňovníka od všetkých platiteľov podrobený tejto dani po odpočítaní položiek podľa § 7 ods. 1 sumu 25 000 Kčs, je daňovník povinný najneskôr do 15. januára budúceho roka oznámiť zúčtovaciemu stredisku celkovú výšku príjmu dosiahnutého v uplynulom roku.
(4)
Zúčtovacie stredisko po uplynutí roka vypočíta daň z úhrnu všetkých odmien dosiahnutých v roku rozhodujúcom pre zdanenie a zúčtuje ju z preddavkov zaslaných platiteľmi.
§ 10
Zúčtovacie stredisko a platitelia sú povinní viesť pre účely tejto dane a okresnému národnému výboru predkladať záznamy a výkazy, ktoré určí Ministerstvo financií, a vydávať na žiadosť poplatníkom potvrdenie o výške vyplatených odmien a zrazenej dane.
§ 11
(1)
Ak sa zrážka dane nevykonala alebo ak sa nevykonala riadne, predpíše okresný národný výbor zúčtovaciemu stredisku, prípadne platiteľovi príslušnú sumu na priame platenie.
(2)
Zúčtovacie stredisko alebo platiteľ zrazí daň, ktorú daňovníkovi nezrazil, dodatočne najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka pri zúčtovaní ďalších preddavkov poukázaných platiteľom, pri vyplácaní ďalších odmien alebo pri ich pripísaní k dobru, prípadne daňovníka vyzvú v premlčacej lehote (§ 14), aby im daň v bežnom kalendárnom roku uhradil.
§ 12
(1)
Daň, ktorú bol povinný platiteľ zraziť [§ 5 ods. 1 písm. a)] v kalendárnom štvrťroku, odvedie príslušnému okresnému národnému výboru vždy najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka. Preddavky na daň, ktoré je platiteľ povinný zadržať a poukázať zúčtovaciemu stredisku [§ 5 ods. 1 písm. b)], odvedie najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po výplate odmeny.
(2)
Zúčtovacie stredisko je povinné zo zaslaných preddavkov odviesť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 60% príslušnému okresnému národnému výboru. Daň, ktorú vypočítalo zúčtovacie stredisko po uplynutí roka, odvedie do výšky poukázaných preddavkov po odpočítaní už odvedených súm podľa predchádzajúcej vety a po zúčtovaní preplatkov najneskôr do 15. marca roka, v ktorom daň vypočítalo.
(3)
Ak sa zrazená daň neodviedla, bude sa vymáhať od zúčtovacieho strediska alebo od platiteľa ako ich dlh.
(4)
Ak sa zrazená daň neodviedla včas, platí sa za každý deň omeškania penále vo výške 0,05% dlžnej sumy.
§ 13
O sťažnostiach vyplývajúcich zo sporov, ktoré vzniknú medzi zúčtovacím strediskom, prípadne platiteľom odmeny a poplatníkmi o vykonávaní zrážky dane, rozhoduje okresný národný výbor, v obvode ktorého je pokladnica zúčtovacieho strediska, prípadne platiteľa odmeny.
§ 14
Premlčanie
(1)
Daň nemožno vybrať a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k výplate odmeny alebo k jej pripísaniu v prospech poplatníka.
(2)
Ak sa urobí úkon na vybratie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znova od konca kalendárneho roka, v ktorom zúčtovacie stredisko alebo platiteľ boli o tomto úkone upovedomení.
§ 15
Pre konanie vo veciach tejto dane platí, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
Záverečné ustanovenia
§ 16
(1)
Predpisy na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo financií.
(2)
Ministerstvo financií môže
a)
urobiť opatrenia na zabránenie dvojakého zdanenia, prípadne na zachovanie vzájomne rovnakého postupu s cudzinou alebo na vykonanie opatrení nevyhnutných so zreteľom na postup cudzích orgánov,
b)
ustanoviť, že sa určitá časť odmeny vypláca prostredníctvom zúčtovacieho strediska a že v priebehu roka sa daň vyberá preddavkovo,
c)
vymedziť okruh osôb, ktoré možno uznať za vyživované osoby (§ 7 ods. 2),
d)
urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vyberaní dane, alebo v odôvodnených prípadoch povoliť úľavu alebo oslobodenie od dane.
§ 17
(1)
Zrušuje sa zákon č. 59/1950 Zb. o dani z literárnej a umeleckej činnosti a predpisy vydané na jeho vykonávanie:
a)
vyhláška č. 340/1950 Ú. l. I, (č. 336/1950 Ú. v. I), ktorou sa povoľujú pri príjmoch z umeleckej činnosti výtvarné úľavy z ustanovení § 5 a 11 zákona č. 59/1950 Zb. o dani z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášky č. 28/1956 Ú. l. (Ú. v.),
b)
vyhláška č. 341/1950 Ú. l. I (č. 337/1950 Ú. v. I), ktorou sa určujú podrobnosti o povinnosti platobníkov viesť záznamy o vyplatených honorároch a o zrazenej a odvedenej dani a o povinnosti vydávať prijímateľom potvrdenie,
c)
vyhláška č. 342/1950 Ú. l. I (č. 338/1950 Ú. v. I), ktorou sa vydávajú ďalšie predpisy o poplatku z omeškania pri dani z literárnej a umeleckej činnosti a pri dani zo samostatnej činnosti,
d)
úprava č. 343/1950 Ú. l. I (č. 339/1950 Ú. v. I), ktorou sa vydávajú pokyny na vykonanie zákona o dani z literárnej a umeleckej činnosti,
e)
vyhláška č. 229/1955 Ú. l. (Ú. v.) o vyňatí náhrad cestovných výdavkov zo základu dane z literárnej a umeleckej činnosti,
f)
úprava uverejnená v čiastke 59 Úradného listu z roku 1953 (v čiastke 65 Úradného vestníka) o pomere dane zo mzdy k dani z literárnej a umeleckej činnosti, k dani z príjmov obyvateľstva a k pôdohospodárskej dani,
g)
smernice uverejnené v čiastke 5 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1958 o zdaňovaní príjmov z činnosti v odbore užitého umenia,
h)
pokyny uverejnené v čiastke 50 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1959 o zdaňovaní príjmov z činnosti v odbore fotografie a priemyslovej (americkej) retuše.
(2)
Daň podľa tohto zákona sa vyberie prvý raz z odmien vyplatených alebo poplatníkovi pripísaných k dobru po 1. júli 1965.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.
Čl. II
(2)
Zúčtovanie všetkých vyplatených preddavkov alebo odmien pripísaných k dobru za rok 1968 a predchádzajúce roky a dane (preddavkov) zrazenej v tomto roku vykonajú výplatné miesta.1)
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.
1)
Príjmy ostatných dedičov podliehajú dani z príjmov obyvateľstva podľa zákona č. 145/1961 Zb.
1)
Paragraf 6 ods. 3 vyhlášky č. 37/1965 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti.