184/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1964 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
ZÁKON
z 24. septembra 1964,
ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky, vychádzajúc z platných noriem medzinárodného práva o stíhaní a potrestaní vojnových zločincov a zo spravodlivej požiadavky československého ľudu, aby ani jeden z vojnových zločincov a ich pomáhačov nemohol nikdy uniknúť zodpovednosti za najzávažnejšie trestné činy proti mieru, vojnové trestné činy a trestné činy proti ľudskosti spáchané v súvislosti s druhou svetovou vojnou, sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Pri trestných činoch proti mieru, vojnových trestných činoch, trestných činoch proti ľudskosti a ďalších trestných činoch, spáchaných v čase od 21. mája 1938 do 31. decembra 1946 (v čase zvýšeného ohrozenia republiky) vojnovými zločincami alebo ich pomáhačmi v prospech alebo v službách okupantov, ktoré sú trestnými činmi podľa zákona č. 140 Zb. z 29. novembra 1961 a boli trestnými činmi i podľa zákonov platných v čase ich spáchania i neskorších zákonov, pokiaľ by pri ich malo nastať premlčanie trestného stíhania k 9. máju 1965 alebo neskoršie, sa nepremlčuje ani trestné stíhanie ani výkon trestu.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.