34/1953 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.1953

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34.
Zákon
zo dňa 24. apríla 1953,
ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1)
Osoby nemeckej národnosti, ktoré stratily československé štátne občianstvo podľa dekrétu č. 33/1945 Sb. a majú v deň, keď tento zákon nadobudne účinnosť, bydlisko na území Československej republiky, stávajú sa československými občanmi, pokiaľ československé štátne občianstvo nenadobudly už skôr.
(2)
Spolu s manželom, poprípade spolu s otcom alebo matkou, stávajú sa československými občanmi manželky a maloleté deti osôb uvedených v predchádzajúcom odseku, pokiaľ sa nimi už nestaly podľa uvedeného odseku, ak majú bydlisko na území Československej republiky a nie sú príslušníkmi iného štátu.
§ 2.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra.
Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Nosek v. r.