183/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1950

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183.
Zákon
zo dňa 20. decembra 1950
o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovaly pre Zväz sovietskych socialistických republika presídlili na jeho územie.
Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Tento zákon sa vzťahuje na úradne spísaný majetok zanechaný na území Československej republiky osobami, ktoré optovaly pre štátnu príslušnosť Sväzu sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie podľa zmluvy medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa 29. júna 1945 č. 186 Sb. z roku 1946 alebo podľa dohody zo dňa 10. júla 1946 o práve opcie a vzájomného presídlenia (ďalej len „majetok“).
§ 2.
(1)
Majetok prechádza dňom súpisu do vlastníctva československého štátu, pokiaľ sa v § 9 neustanovuje inak.
(2)
Záväzky viaznúce na majetku prechádzajú na štát do výšky jeho všeobecnej ceny.
(3)
Prechod nehnuteľností s knihovnými právami a záväzkami na československý štát zapíše súd vo verejných knihách na návrh okresného národného výboru s odvolaním sa na tento zákon.
(4)
Správu majetku obstarávajú okresné národné výbory podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ministerstvami.
§ 3.
Majetok, ktorý si štát neponechá, pridelí okresný národný výbor jednotným roľníckym družstvám na ich žiadosť, a to pôdohospodársky majetok do trvalého užívania, ostatný majetok do vlastníctva.
§ 4.
(1)
Iný než pôdohospodársky majetok, pokiaľ nebude pridelený jednotným roľníckym družstvám podľa § 3, môže okresný národný výbor prideliť doterajším užívateľom, ktorí o to požiadajú v lehote určenej okresným národným výborom a preukážu, že sú československými občanmi alebo že sa za nich podľa príslušných predpisov považujú.
(2)
Ak nedôjde k prideleniu iného než pôdohospodárskeho majetku uchádzačom uvedeným v predchádzajúcom odseku, možno ho prideliť za tej istej podmienky osobám, ktoré sa na územie Československej republiky prisťahovaly (navrátily).
§ 5.
Iný než pôdohospodársky majetok, ktorý nebude pridelený podľa § 4, môže okresný národný výbor predať, a to hnuteľný majetok predovšetkým na verejnej dražbe.
§ 6.
Majetok iný než pôdohospodársky sa pridelí do vlastníctva za náhradu vo výške všeobecnej ceny zodpovedajúcej príslušným cenovým predpisom ku dňu prídelu.
§ 7.
Ak bude majetok pridelený do vlastníctva, stane sa prídelca vlastníkom dňom právoplatného rozhodnutia o prídele.
§ 8.
(1)
Pred prídelom alebo predajom majetku môže okresný národný výbor dať majetok alebo jeho časť za náhradu do dočasného užívania.
(2)
Náhradou za užívanie majetku sú povinní i jeho doterajší užívatelia.
§ 9.
Ustanovenia §§ 2 až 8 sa nevzťahujú na majetok, ktorý nadobudli za primeranú odplatu osoby, ktoré nemohli vedieť, že ide o prevod majetku uvedeného v § 1. O tom, či ide o taký majetok, rozhodne v pochybných prípadoch okresný národný výbor.
§ 10.
Výťažky z úhrady za majetok pridelený do vlastníctva alebo predaný, poprípade za užívanie majetku (§ 8), plynú do štátnej pokladnice.
§ 11.
Ministerstvo financií určí po dohode so zúčastnenými ministerstvami vyhláškou v úradnom liste podrobnosti o prídele majetku, spôsob úhrady za pridelený majetok, ďalej výšku náhrady za užívanie majetku a spôsob jej úhrady, ako aj úpravu skoncovania záväzkov na majetku viaznúcich. Rovnakým spôsobom môže určiť, v ktorých prípadoch možno náhradu za majetok pridelený do vlastníctva alebo za užívanie majetku (§ 8) znížiť alebo poskytnúť iné úľavy.
§ 12.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútra, financií, pôdohospodárstva a práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr.John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.

Kabeš v. r.

Erban v. r.