244/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.12.1949 do 25.10.1955

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
Zákon
zo dňa 17. novembra 1949,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon zo dňa 1. apríla 1947, č. 55 Sb., o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu, vo znení zákona zo dňa 6. mája 1948, č. 132 Sb., sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 9 znie:
㤠9.
(1)
Robiť opatrenia podľa §§ 7 a 8 náleží miestnemu národnému výboru obce, v ktorej sú zariadenia, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
(2)
Ak nemožno potrebné zariadenia na vykonávanie potrebných poľnohospodárskych prác zadovážiť v obci, v ktorej obvode sa majú tieto práce vykonať, určí príslušný okresný národný výbor, z ktorej obce jeho obvodu sa majú zariadenia zadovážiť; miestny národný výbor tejto obce urobí potom potrebné opatrenia podľa §§ 7 a 8.
(3)
Ak nemožno potrebné zariadenia na vykonanie potrebných poľnohospodárskych prác zadovážiť v obvode okresného národného výboru, určí na jeho návrh krajský národný výbor, z ktorého okresu jeho obvodu sa majú zariadenia zadovážiť; ak nemožno potrebné zariadenia zadovážiť ani v obvode krajského národného výboru, určí Ministerstvo pôdohospodárstva kraj, v ktorého obvode sa potrebné zariadenia zadovážia. Príslušné opatrenia podľa §§ 7 a 8 urobí okresný národný výbor, v ktorého obvode sú zariadenia, ktoré sa majú prenechať na použitie. V týchto prípadoch vlastník zariadenia nemusí určiť osobu, ktorá bude zariadenie obsluhovať.
(4)
Národný výbor, ktorý robí opatrenia o prenechaní zariadenia na použitie podľa odseku 3, zistí sám alebo prostredníctvom miestneho národného výboru stav zariadenia ako pred jeho prenechaním na použitie, tak aj pri jeho vrátení.“.
2.
§ 11 znie:
㤠11.
Ustanovenia §§ 7, 8 a 10 možno primerane použiť aj na hospodárske budovy a hospodárske zariadenia (stajne, pivnice a pod.), určené na prevádzanie poľnohospodárstva, ak sa tieto nehnuteľné zariadenia neužívajú, alebo ak sa užívajú na iný než pôvodný účel, ktoré nie sú účelne využité a ktorých užitie je so zreteľom na splnenie výrobného plánu v obci potrebné.“.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.