Právne predpisy v maďarskom jazyku

Jogszabályok magyar nyelven

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a Szlovák Köztársaság Nemzeti Kisebbségekért Felelős Kormánybiztosának Hivatalával együttműködve egységesített fordítást készít bizonyos jogszabályokról a Szlovák Köztársaság területén élő egyes kisebbségek nyelvén, és a fordításokat e helyen teszi közzé.

A fordítások magyar, német, roma, ruszin és ukrán nyelven érhetőek el.

Figyelmeztetés:

A nemzeti kisebbségi nyelveken közzétett jogszabályok szövege TÁJÉKOZTATÓ jellegű. Az értelmezés során felmerülő kétség esetén a jogszabályok hiteles, eredeti nyelvű szövege az irányadó, amely a Szlovák Köztársaság Elektronikus Törvénytárában (pdf változatban), illetve annak hivatalos nyomtatott változatában érhető el.

 

Názov v slovenskom jazyku

A jogszabály címe szlovák nyelven

Názov v maďarskom jayzku

A jogszabály címe magyar nyelven

odkaz

megnyitás

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva

A Szlovák Köztársaság Kormányának kormányrendelete azon községek jegyzékéről, amelyekben adott nemzeti kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárságú személyek aránya eléri a lakosság legalább 15%-át

odkaz
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov A Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának közleménye a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájához való csatlakozásról odkaz
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín A Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának közleménye a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményhez való csatlakozásról odkaz
Ústava Slovenskej republiky A Szlovák Köztársaság Alkotmánya odkaz
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye a Szlovák Köztársaság államnyelvéről odkaz
Zákon o používaní jazykov národnostných menšín Törvény a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról odkaz
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov A Szlovák Köztársaság Kormányának kormányrendelete a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló 184/1999. sz. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról odkaz
Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov Törvény a Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alapról, valamint egyes törvények módosításáról odkaz
Zákon o matrikách A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye az anyakönyvekről odkaz
Zákon o mene a priezvisku A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye az utónévről és a családi névről odkaz
Zákon o petičnom práve Törvény a petíciós jogról odkaz
Zákon o verejných kultúrnych podujatiach A Szlovák Nemzeti Tanács törvénye a nyilvános kulturális rendezvényekről odkaz
Zákon o zhromažďovacom práve Törvény a gyülekezési jogról odkaz
Zákon o rodine Törvény a családról odkaz
Zákon o obecnom zriadení Törvény a községi önkormányzatokról odkaz
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi Törvény az anyagi rászorultság esetén nyújtott pénzbeli ellátásról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről odkaz
Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Törvény az egyes területeken érvényesítendő egyenlő bánásmódról és a hátrányos megkülönböztetés elleni védelemről (antidiszkriminációs törvény) odkaz
Zákon o správnom konaní (správny poriadok) Törvény a közigazgatási eljárásról (közigazgatási rendtartás) odkaz
Zákon o cestnej premávke Törvény a KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről odkaz
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának rendelete A KÖZÚTI JELZÉSEKRŐL

odkaz
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának rendelete A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény végrehajtásáról

odkaz