LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 19 (k poznámke pod čiarou 30) Odporúčame do poznámky pod čiarou 30 doplniť „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016)“, ktoré sa na základe čl. 99 ods. 2 bude uplatňovať od 25. mája 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. II bodu 12 (k poznámke pod čiarou 15a) Odporúčame v poznámke pod čiarou 15 za slová „308/2000 Z. z.“ doplniť slová „o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. II bodu 19 .k § 23 ods. 7 písm. c). Odporúčame za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 20 .k § 23 ods. 7 písm. c). Odporúčame za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
AVF (Audiovizuálny fond) čl. I Navrhujeme do čl. I vložiť nový bod, ktorým sa upraví znenie § 17 ods. 7 zákona č. 516/2008 takto: V § 17 ods. 7 druhá veta sa vypúšťajú slová "v súlade so schváleným rozpočtom fondu a základný časový rámec pre poskytnutie a použitie finančných prostriedkov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
AVF (Audiovizuálny fond) čl. I Upozorňujeme, že súčasné znenie § 18 ods. 8 a 9 zákona č. 516/2008 Z. z. je potrebné zosúladiť s aktuálnym znením predpisov Európskej únie týkajúcich sa štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
AVF (Audiovizuálny fond) čl. I Navrhujeme vložiť nový bod 16, ktorý znie: "16. V § 22a ods. 3 písm. b) znie: "b) úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce fyzickej osoby, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda za vykonanú prácu zdaňovaná29a) v Slovenskej republike." Body 16 až 22 sa označia ako body 17 až 23. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve právneho predpisu nahradiť slová „o zmene a doplnení niektorých zákonov“ slovami „ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“, v čl. I bode 19 poznámke pod čiarou k odkazu 30 na konci pripojiť slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v bode 20 § 23 ods. 7 písm. c) vložiť za slovo „alebo“ slovo „písm.“, v čl. II bode 12 nahradiť odkaz 15a odkazom 16 a odkaz 15b odkazom 16a (vrátane označenia príslušných poznámok pod čiarou) a zároveň uviesť v prvej poznámke pod čiarou úplnú citáciu zákona č. 308/2000 Z. z., v bode 17 nahradiť slová „sa v úvodnej vete“ nahrádzajú slovami „úvodnej vete sa“, v bode 18 § 22 ods. 11 vypustiť slová „písm. a) a b)“ ako nadbytočné a v § 22 ods. 13 nahradiť slová „V prípade nesplnenia povinnosti podľa odseku 11 je prijímateľ“ slovami „Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 11, je“, v bode 19 § 23 ods. 1 písm. f) pred slová „25b ods. 5“ vložiť paragrafovú značku, v § 23 ods. 7 písm. c) vložiť za slovo „alebo“ slovo „písm.“, v čl. IV bode 2 § 22 ods. 1 vložiť za slová „ods. 1“ slová „úvodnej vete“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I bodu 20 (§ 23 ods. 5), k čl. II bodu 19 (§ 23 ods. 5) a k čl. IV bodu 1 (§ 20 ods. 5) Podľa navrhovaných ustanovení jednotlivé fondy zostavujú rozpočet príjmov a výdavkov na príslušný kalendárny rok, ktorý je rozpočtovým rokom. Podľa čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky. Vzhľadom na uvedené je potrebné precizovať navrhované znenia tak, aby boli v súlade s citovaným ustanovením ústavného zákona a v návrhu ustanoviť, že príslušné fondy zostavujú svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov sa konštatuje, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v súvislosti s možnosťou zriadenia múzea slovenskej kinematografie možno predpokladať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Z uvedeného dôvodu je potrebné doložku vybraných vplyvov prepracovať a doplniť Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu a uviesť aj predpokladané finančné vplyvy na rozpočet verejnej správy na jednotlivé roky a spolu s tým aj návrh na úhradu zvýšených výdavkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 19 návrhu zákona: V § 22g ods. 2 návrhu zákona odporúčame z dôvodu zachovania právnej istoty špecifikovať, kde sa budú predmetné osobné údaje zverejňovať. Zároveň odporúčame z § 22g návrhu zákona vypustiť odsek 3 ako nadbytočný, keďže konkrétny účel spracúvania osobných údajov je ustanovený v odseku 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. IV (novela zákona č. 138.2017 Z. z.) K bodu 1 (§ 20 ods. 1) V písmene e) odporúčam nad slovo „banky“ umiestniť nový odkaz 26a a doplniť poznámku pod čiarou k tomuto odkazu na § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doterajší odkaz 26a a poznámku pod čiarou k odkazu 26a je potrebné označiť ako odkaz 26b a poznámku pod čiarou k odkazu 26b. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I (novela zákona č. 516.2008 Z. z.) k bodu 20 (§23) V odseku 1 písm. c) odporúčam nad slovo „banky“ umiestniť nový odkaz 30a a doplniť poznámku pod čiarou k tomuto odkazu na § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doterajší odkaz 30a a poznámku pod čiarou k odkazu 30a je potrebné označiť ako odkaz 30b a poznámku pod čiarou k odkazu 30b. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákona č. 40.2015 Z. z.) k bodu 2 (§ 21 ods. 1) V navrhovanom znení písmena x) je potrebné precizovať, že múzeum slovenskej kinematografie bude súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu, t. j. že nebude mať právnu subjektivitu, vzhľadom na právnu formu navrhovaného zriaďovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákona č. 40.2015 Z. z.) V navrhovanom znení písmena x) je potrebné precizovať, že múzeum slovenskej kinematografie bude súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu, t. j. že nebude mať právnu subjektivitu, vzhľadom na právnu formu navrhovaného zriaďovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I Navrhujeme vložiť nový bod 16, ktorý znie: "16. V § 22a ods. 3 písm. b) znie: "b) úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce fyzickej osoby, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda za vykonanú prácu zdaňovaná29a) v Slovenskej republike." Body 16 až 22 sa označia ako body 17 až 23. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I Upozorňujeme, že súčasné znenie § 18 ods. 8 a 9 zákona č. 516/2008 Z. z. je potrebné zosúladiť s aktuálnym znením predpisov Európskej únie týkajúcich sa štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I bodom 12 (§ 22 ods. 7) a 20 (§ 23 ods. 2), k čl. II bodom 18 (§ 22 ods. 11 až 13) a 19 (§ 23 ods. 2) a k čl. IV bodu 1 (§ 20 ods. 2) Navrhuje sa, aby sa prostriedky štátneho rozpočtu ich pripísaním na účet fondu považovali na účely podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vyčerpané na určený účel. Vzhľadom na skutočnosť, že na verejné prostriedky sa vzťahuje § 31 zákona č. 523/2004 Z. z., ktorým sa upravuje skutková podstata porušenia finančnej disciplíny a ktorý sa vzťahuje aj na prostriedky fondov ako subjektov verejnej správy, žiadam v návrhu ustanoviť kontrolnú právomoc a rozhodovaciu právomoc príslušného orgánu štátnej správy vo vzťahu k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 19 – v §23 ods.1 písm. f) odporúčame slová „podľa §21 a 25b ods.5“ nahradiť slovami „podľa §21 a §25b ods.5“ a v §23 ods.7 písm. c) odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. h) alebo k)“ nahradiť slovami „podľa odseku 1 písm. h) alebo písm. k)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 20 – v §23 ods.7 písm. c) odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. h) alebo l)“ nahradiť slovami „podľa odseku 1 písm. h) alebo písm. l)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. IV V úvodnej vete k čl. IV odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. II bod 12 V § 19 ods. 2 písm. g) v poznámke pod čiarou k odkazu 15a je potrebné za slovami "č. 308/2000 Z. z." vložiť slová "o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I bod 19 V poznámke pod čiarou k odkazu 30 je potrebné na konci vložiť slová "a o zmene a doplnení niektorých zákonov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. IV V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová "a dopĺňa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 19 Do textu poznámky pod čiarou k odkazu 30 odporúčame doplniť aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 12 Úvodnú vetu odporúčame upraviť podľa bodu 30.3. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy V odôvodnení k čl. II bodu 18 odporúčame slovo „požitie“ nahradiť slovom „použitie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. IV Z úvodnej vety odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 19 Odporúčame - v odseku 1 vypustiť slová "získavať a", pretože podľa § 5 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. je získavanie údajov jednou z operácií spracúvania osobných údajov, - v citácii zákona v poznámke pod čiarou k odkazu 30 na konci pripojiť chýbajúce slová "a o zmene a doplnení niektorých zákonov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I nad rámec návrhu Odporúčame v § 5 ods. 5 písm. e) zákona č. 516/2008 Z. z. v súlade so zákonom č. 55/2016 Z. z. slovo "vedúceho" nahradiť slovami "generálneho tajomníka". Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II bodu 7 Odporúčame upraviť citáciu dopĺňaného bodu v súlade s legislatívno-technickým pokynom č. 57. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 Odporúčame formulovať odsek 12 nasledovne: „(12) Poskytovanie nefinančnej podpory a výkon súvisiacich činností podľa § 2 písm. p) a q) je podporou audiovizuálnej kultúry, na ktorú sa primerane vzťahuje § 18 až 20.“. Odôvodnenie: Úpravu navrhujeme z dôvodu, že fakultatívne použitie ustanovení môže znamenať neodôvodnené nerovnaké zaobchádzanie s porovnateľnými subjektmi. Zároveň sa navrhuje jazyková úprava v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 20 V § 23 ods. 2 odporúčame vypustiť slová „na účely“. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na čl. II bod 19 § 23 ods. 2 a čl. IV prvý bod § 20 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II bodu 1 a k čl. I nad rámec predloženého znenia Navrhujeme - v čl. II bode 1 v navrhovanom ustanovení § 2 písm. l) a v § 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. slová "výskumnú činnosť" nahradiť v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov slovom "výskum", - v § 2 písm. f) zákona č. 516/2008 Z. z. slová "tvorivo alebo výskumne" vhodne nahradiť, pretože podľa § 2 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z., ktorý definuje výskum jednotne pre celý právny poriadok SR, je výskum tvorivou činnosťou, čiže ak je podľa osobitného zákona tvorivou činnosťou aj iná činnosť ako výskum, je potrebné jednoznačne pomenovať túto činnosť, napríklad v danom prípade slovo "tvorivo" nahradiť slovami "umelecky, publicisticky" alebo namiesto slova "tvorivo" za slovom "výskumne" vložiť slová "inou tvorivou činnosťou", - v § 18 ods. 5 a § 19 ods. 2 písm. g) zákona č. 516/2008 Z. z. vypustiť slovo "odborného", z dôvodu terminologickej nadbytočnosti (atribút odbornosti je pojmovým znakom výskumu) a nesúladu s § 2 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z., ktorý definuje výskum jednotne pre celý právny poriadok SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II bodom 3 a 6 Odporúčame - nahradiť slová "pamäťových a fondových inštitúcií", pretože odporujú terminológii príslušných zákonov; konkrétne slovné spojenie "pamäťová inštitúcia" je nejednoznačný a legislatívne nedefinovaný pojem, slovné spojenie "fondová inštitúcia" je potrebné nahradiť slovom "fondov" a spojka "a" by mala byť nahradená spojkou "alebo", pretože sa jedna a tá istá inštitúcia nemusí plniť obe funkcie, - navrhované znenie § 18 ods. 1 písm. g) zmeniť, pretože 1. obsahuje pojmové duplicity - každé umelecké centrum je kultúrnym centrom a umenie je podmnožinou kultúry, 2. slovo "podobných" je vhodné nahradiť slovom "iných" alebo slovom "ďalších", pretože nie je jednoznačne zrejmé, z akého aspektu sa podobnosť posudzuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 12 Odporúčame - v prvej vete vypustiť slová "finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry" pre nadbytočnosť, - v tretej vete v súlade s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti dôvodovej správy slovo "povinnosti" nahradiť slovom "povinnosť" alebo slová "nesplní povinnosti podľa predchádzajúcej vety" nahradiť slovami "nevráti finančné prostriedky v určenej lehote", pretože z predloženého znenia nie je zrejmé, o nesplnenie ktorej povinnosti ide: primárneho záväzku alebo záväzku vrátiť neoprávnene použité prostriedky, čo je pre určenie výšky sankcie podstatné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II bodu 15 Odporúčame formulovať odsek 12 nasledovne: „(12) Na poskytovanie nefinančnej podpory a výkone súvisiacich činností podľa § 2 písm. m) a n) sa vzťahuje § 18 až 20 primerane.“. Odôvodnenie: Fakultatívna aplikácia ustanovení zákona v danom prípade vytvára možnosť nerovnakého zaobchádzania s porovnateľnými subjektmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Čl. II bod 12 V poznámkach pod čiarou k odkazu 15a odporúčame za slová „zákona č. 308/2000 Z. z.“ vložiť slová „o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách“ nakoľko na uvedený zákon je v poznámkach pod čiarou odkazované prvý krát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.3.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Čl I. bod 19 V poznámke pod čiarou k odkazu 30 navrhujeme doplniť za slovo „údajov“ slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.3.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Čl II. bod 2 Navrhujeme spojenie „V § 5 ods. 1 sa v druhej vete“ nahradiť spojením „V § 5 ods. 1 druhej vete sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 11 § 20 ods. 12 odporúčame nahradiť slová „výkon súvisiacich činností“ slovami „ďalších súvisiacich služieb“ (zosúladenie s bodom 4 § 2 písm. q)) a slová „primerane uplatniť“ slovami „postupovať primerane podľa“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 12 odporúčame na začiatku úvodnej vety vložiť slovo „V“ a v § 22 ods. 7 druhej vete slová „účelovým určením“ nahradiť slovom „účelom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 12 § 19 ods. 2 písm. g) v poznámke pod čiarou k odkazu 15a odporúčame za slovami „zákona č. 308/2000 Z. z.“ vložiť slová „o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 11 úvodnej vete odporúčame za slovami „V § 18 ods. 8“ vložiť slová „prvej úvodnej vete“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 19 § 22g ods. 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 30 odporúčame na konci vložiť slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov" Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 4 úvodnej vete odporúčame za slovami „V § 8 ods. 4“ vložiť slová „tretej vete“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III bodu 1 § 2 ods. 13 písm. b) odporúčame za slovom „podmienky“ vložiť slová „na priznanie štatútu“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. IV odporúčame v názve zákona vypustiť slová „a dopĺňa“ a v bode 2 úvodnej vete za slovami „V § 22 ods. 1“ vložiť slová „úvodnej vete“. Zároveň dávame na zváženie predkladateľovi doplnenie úpravy týkajúcej sa riešenia sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom v rozhodcovskom konaní obdobnej ako v Čl. I bode 22 a v Čl. II bode 20. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 15 § 20 ods. 12 odporúčame nahradiť slová „výkone súvisiacich činností“ slovami „ďalších súvisiacich služieb“ (zosúladenie s bodom 1 § 2 písm. n)) a slová „primerane uplatniť“ slovami „postupovať primerane podľa“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 20 odporúčame znenie § 23 ods. 9 zjednotiť so znením podľa Čl. II bod 19 § 23 ods. 9 alebo Čl. IV bod 1 § 20 ods. 9 Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bode 1 V čl. I bode 1 odporúčame vypustiť slová „a dohôd“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Pojem „medzinárodná zmluva“ je všeobecný pojem zahŕňajúci všetky typy, t. j. aj medzivládne dohody. Takto ho používajú aj Zásady vlády pre oblasť medzinárodných zmlúv (uzn. č. 615 z 26.8.1997). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu V názve predloženého návrhu zákona odporúčame slová na konci „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahradiť slovami „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. IV V bode 1 v § 20 ods. 10 písm. a) odporúčame slovo „určených“ nahradiť slovom „ustanovených“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II bode 19 § 23 ods. 1 písm. h) V čl. II bode 19 § 23 ods. 1 písm. h) za slovo „prostriedky“ vložiť slová „z fondov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bode 20 § 23 ods. 1 písm. h) V čl. I bode 20 § 23 ods. 1 písm. h) za slovo „prostriedky“ vložiť slová „z fondov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. II 1. V bode 1 odporúčame v § 2 písm. m) slová „za týmto účelom“ nahradiť slovami „na tieto účely“. 2. V bode 2 odporúčame slová „V § 5 ods. 1 sa v druhej vete slovo“ nahradiť slovami „V § 5 ods. 1 druhej vete sa slovo“. Primerane navrhujeme upraviť aj znenie bodu 17. 3. V bode 7 odporúčame slová „bodom 10“ nahradiť slovami „desiatym bodom“. 4. V bode 14 odporúčame vypustiť slová „za slovami „zamestnanec fondu“ “. 8. V bode 15 odporúčame upraviť znenie § 20 ods. 12. V odseku 12 sa za slovami „Pri poskytovaní nefinančnej podpory a výkone súvisiacich činností“ odkazuje na § 2 písm. m) a n), pričom § 2 písm. m) a n) neupravuje „výkon súvisiacich činností“; to znamená, že z formulácie nie je zrejmé, čo sa „súvisiacimi činnosťami“ rozumie. 9. V bode 18 odporúčame v § 22 ods. 13 slová „v sume 0,05 % zo sumy“ nahradiť slovami „vo výške 0,05 % z“; ide o zosúladenie formulácie so znením § 22 ods. 12. 10. V bode 19 v § 23 odporúčame a) v odseku 7 písm. c) za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ , b) v odseku 10 písm. a) slovo „určených“ nahradiť slovom „ustanovených“, c) v odseku 11 doplniť konkrétne ustanovenia, v ktorých tento zákon ustanovuje inak. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I 1. Body 2 a 7 odporúčame spojiť do jedného bodu. 2. V bode 10 v poslednej vete je potrebné slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmená“. 3. V bode 11 odporúčame upraviť znenie § 20 ods. 12. V odseku 12 sa za slovami „Poskytovanie nefinančnej podpory a výkon súvisiacich činností“ odkazuje na § 2 písm. p) a q), pričom § 2 písm. p) a q) neupravuje „výkon súvisiacich činností“; to znamená, že z formulácie nie je zrejmé, čo sa „súvisiacimi činnosťami“ rozumie. 4. V bode 12 je potrebné na začiatku úvodnej vety doplniť slovo „V“ a na konci odseku 7 doplniť úvodzovky hore a bodku. 5. Body 13 a 17 odporúčame spojiť do jedného bodu. 6. V bode 20 v § 23 odporúčame a) v odseku 7 písm. c) za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ , b) v odseku 10 písm. a) slovo „určených“ nahradiť slovom „ustanovených“, c) v odseku 12 doplniť konkrétne ustanovenia, v ktorých tento zákon ustanovuje inak. 7. V bode 21 odporúčame znenie úvodnej vety upraviť takto: „Šiesta časť znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Čl. I bod 19 Sme toho názoru, že v ustanovení § 22g ods. 3 je vhodné uviesť odkaz na príslušnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhujeme znenie ustanovenia § 22g ods. 3 zákona: (1) Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;1) fond ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona. 1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25.05.2018 a zruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., upravuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s čl. 19 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Predmetom úpravy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, vzťahujúceho sa na činnosti spadajúce pod právo EÚ, s poukazom na čl. 2 ods. 2 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a predmetom úpravy zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ochrana práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov a upravuje tiež práva, povinnosti a zodpovednosť subjektov pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. Navrhujeme preto, aby v záujme právnej istoty bol text právneho predpisu formulovaný jednoznačne a zrozumiteľne, čo následne umožní bezproblémovú aplikáciu a interpretáciu právnych noriem v ňom obsiahnutých. Spôsob vyjadrenia určitej, právnou normou regulovanej skutočnosti by mal umožňovať jej adresátom jednoduché a jednoznačné poznanie vôle zákonodarcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.2.2018 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Čl. I bod 19 V ustanovení § 22g ods. 2 navrhujeme doplnenie miesta, kde sa majú osobné údaje zverejňovať. Odôvodnenie Uvedené navrhujeme z dôvodu právnej istoty dotknutej osoby, aby táto mala vedomosť o tom, kde nájde svoje osobné údaje zverejnené a zároveň, aby si dokázala odkontrolovať, či sú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, zverejnené v súlade s dotknutým ustanovením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.2.2018 Detail