LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Čl. I bod 19 Sme toho názoru, že v ustanovení § 22g ods. 3 je vhodné uviesť odkaz na príslušnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhujeme znenie ustanovenia § 22g ods. 3 zákona: (1) Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;1) fond ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona. 1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25.05.2018 a zruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., upravuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s čl. 19 ods. 3 a čl. 22 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Predmetom úpravy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, vzťahujúceho sa na činnosti spadajúce pod právo EÚ, s poukazom na čl. 2 ods. 2 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a predmetom úpravy zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ochrana práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov a upravuje tiež práva, povinnosti a zodpovednosť subjektov pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. Navrhujeme preto, aby v záujme právnej istoty bol text právneho predpisu formulovaný jednoznačne a zrozumiteľne, čo následne umožní bezproblémovú aplikáciu a interpretáciu právnych noriem v ňom obsiahnutých. Spôsob vyjadrenia určitej, právnou normou regulovanej skutočnosti by mal umožňovať jej adresátom jednoduché a jednoznačné poznanie vôle zákonodarcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.2.2018 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Čl. I bod 19 V ustanovení § 22g ods. 2 navrhujeme doplnenie miesta, kde sa majú osobné údaje zverejňovať. Odôvodnenie Uvedené navrhujeme z dôvodu právnej istoty dotknutej osoby, aby táto mala vedomosť o tom, kde nájde svoje osobné údaje zverejnené a zároveň, aby si dokázala odkontrolovať, či sú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, zverejnené v súlade s dotknutým ustanovením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.2.2018 Detail