LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Čl. II bod 12 V poznámkach pod čiarou k odkazu 15a odporúčame za slová „zákona č. 308/2000 Z. z.“ vložiť slová „o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách“ nakoľko na uvedený zákon je v poznámkach pod čiarou odkazované prvý krát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.3.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Čl I. bod 19 V poznámke pod čiarou k odkazu 30 navrhujeme doplniť za slovo „údajov“ slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.3.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Čl II. bod 2 Navrhujeme spojenie „V § 5 ods. 1 sa v druhej vete“ nahradiť spojením „V § 5 ods. 1 druhej vete sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.3.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 11 § 20 ods. 12 odporúčame nahradiť slová „výkon súvisiacich činností“ slovami „ďalších súvisiacich služieb“ (zosúladenie s bodom 4 § 2 písm. q)) a slová „primerane uplatniť“ slovami „postupovať primerane podľa“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 12 odporúčame na začiatku úvodnej vety vložiť slovo „V“ a v § 22 ods. 7 druhej vete slová „účelovým určením“ nahradiť slovom „účelom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 12 § 19 ods. 2 písm. g) v poznámke pod čiarou k odkazu 15a odporúčame za slovami „zákona č. 308/2000 Z. z.“ vložiť slová „o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 11 úvodnej vete odporúčame za slovami „V § 18 ods. 8“ vložiť slová „prvej úvodnej vete“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 19 § 22g ods. 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 30 odporúčame na konci vložiť slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov" Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 4 úvodnej vete odporúčame za slovami „V § 8 ods. 4“ vložiť slová „tretej vete“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III bodu 1 § 2 ods. 13 písm. b) odporúčame za slovom „podmienky“ vložiť slová „na priznanie štatútu“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. IV odporúčame v názve zákona vypustiť slová „a dopĺňa“ a v bode 2 úvodnej vete za slovami „V § 22 ods. 1“ vložiť slová „úvodnej vete“. Zároveň dávame na zváženie predkladateľovi doplnenie úpravy týkajúcej sa riešenia sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom v rozhodcovskom konaní obdobnej ako v Čl. I bode 22 a v Čl. II bode 20. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II bodu 15 § 20 ods. 12 odporúčame nahradiť slová „výkone súvisiacich činností“ slovami „ďalších súvisiacich služieb“ (zosúladenie s bodom 1 § 2 písm. n)) a slová „primerane uplatniť“ slovami „postupovať primerane podľa“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 20 odporúčame znenie § 23 ods. 9 zjednotiť so znením podľa Čl. II bod 19 § 23 ods. 9 alebo Čl. IV bod 1 § 20 ods. 9 Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.2.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bode 1 V čl. I bode 1 odporúčame vypustiť slová „a dohôd“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Pojem „medzinárodná zmluva“ je všeobecný pojem zahŕňajúci všetky typy, t. j. aj medzivládne dohody. Takto ho používajú aj Zásady vlády pre oblasť medzinárodných zmlúv (uzn. č. 615 z 26.8.1997). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu V názve predloženého návrhu zákona odporúčame slová na konci „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahradiť slovami „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. IV V bode 1 v § 20 ods. 10 písm. a) odporúčame slovo „určených“ nahradiť slovom „ustanovených“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II bode 19 § 23 ods. 1 písm. h) V čl. II bode 19 § 23 ods. 1 písm. h) za slovo „prostriedky“ vložiť slová „z fondov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bode 20 § 23 ods. 1 písm. h) V čl. I bode 20 § 23 ods. 1 písm. h) za slovo „prostriedky“ vložiť slová „z fondov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. II 1. V bode 1 odporúčame v § 2 písm. m) slová „za týmto účelom“ nahradiť slovami „na tieto účely“. 2. V bode 2 odporúčame slová „V § 5 ods. 1 sa v druhej vete slovo“ nahradiť slovami „V § 5 ods. 1 druhej vete sa slovo“. Primerane navrhujeme upraviť aj znenie bodu 17. 3. V bode 7 odporúčame slová „bodom 10“ nahradiť slovami „desiatym bodom“. 4. V bode 14 odporúčame vypustiť slová „za slovami „zamestnanec fondu“ “. 8. V bode 15 odporúčame upraviť znenie § 20 ods. 12. V odseku 12 sa za slovami „Pri poskytovaní nefinančnej podpory a výkone súvisiacich činností“ odkazuje na § 2 písm. m) a n), pričom § 2 písm. m) a n) neupravuje „výkon súvisiacich činností“; to znamená, že z formulácie nie je zrejmé, čo sa „súvisiacimi činnosťami“ rozumie. 9. V bode 18 odporúčame v § 22 ods. 13 slová „v sume 0,05 % zo sumy“ nahradiť slovami „vo výške 0,05 % z“; ide o zosúladenie formulácie so znením § 22 ods. 12. 10. V bode 19 v § 23 odporúčame a) v odseku 7 písm. c) za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ , b) v odseku 10 písm. a) slovo „určených“ nahradiť slovom „ustanovených“, c) v odseku 11 doplniť konkrétne ustanovenia, v ktorých tento zákon ustanovuje inak. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I 1. Body 2 a 7 odporúčame spojiť do jedného bodu. 2. V bode 10 v poslednej vete je potrebné slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmená“. 3. V bode 11 odporúčame upraviť znenie § 20 ods. 12. V odseku 12 sa za slovami „Poskytovanie nefinančnej podpory a výkon súvisiacich činností“ odkazuje na § 2 písm. p) a q), pričom § 2 písm. p) a q) neupravuje „výkon súvisiacich činností“; to znamená, že z formulácie nie je zrejmé, čo sa „súvisiacimi činnosťami“ rozumie. 4. V bode 12 je potrebné na začiatku úvodnej vety doplniť slovo „V“ a na konci odseku 7 doplniť úvodzovky hore a bodku. 5. Body 13 a 17 odporúčame spojiť do jedného bodu. 6. V bode 20 v § 23 odporúčame a) v odseku 7 písm. c) za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ , b) v odseku 10 písm. a) slovo „určených“ nahradiť slovom „ustanovených“, c) v odseku 12 doplniť konkrétne ustanovenia, v ktorých tento zákon ustanovuje inak. 7. V bode 21 odporúčame znenie úvodnej vety upraviť takto: „Šiesta časť znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2018 Detail