LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 20 – v §23 ods.7 písm. c) odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. h) alebo l)“ nahradiť slovami „podľa odseku 1 písm. h) alebo písm. l)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. IV V úvodnej vete k čl. IV odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. II bod 12 V § 19 ods. 2 písm. g) v poznámke pod čiarou k odkazu 15a je potrebné za slovami "č. 308/2000 Z. z." vložiť slová "o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I bod 19 V poznámke pod čiarou k odkazu 30 je potrebné na konci vložiť slová "a o zmene a doplnení niektorých zákonov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. IV V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová "a dopĺňa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 19 Do textu poznámky pod čiarou k odkazu 30 odporúčame doplniť aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 12 Úvodnú vetu odporúčame upraviť podľa bodu 30.3. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy V odôvodnení k čl. II bodu 18 odporúčame slovo „požitie“ nahradiť slovom „použitie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. IV Z úvodnej vety odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 19 Odporúčame - v odseku 1 vypustiť slová "získavať a", pretože podľa § 5 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. je získavanie údajov jednou z operácií spracúvania osobných údajov, - v citácii zákona v poznámke pod čiarou k odkazu 30 na konci pripojiť chýbajúce slová "a o zmene a doplnení niektorých zákonov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I nad rámec návrhu Odporúčame v § 5 ods. 5 písm. e) zákona č. 516/2008 Z. z. v súlade so zákonom č. 55/2016 Z. z. slovo "vedúceho" nahradiť slovami "generálneho tajomníka". Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II bodu 7 Odporúčame upraviť citáciu dopĺňaného bodu v súlade s legislatívno-technickým pokynom č. 57. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 Odporúčame formulovať odsek 12 nasledovne: „(12) Poskytovanie nefinančnej podpory a výkon súvisiacich činností podľa § 2 písm. p) a q) je podporou audiovizuálnej kultúry, na ktorú sa primerane vzťahuje § 18 až 20.“. Odôvodnenie: Úpravu navrhujeme z dôvodu, že fakultatívne použitie ustanovení môže znamenať neodôvodnené nerovnaké zaobchádzanie s porovnateľnými subjektmi. Zároveň sa navrhuje jazyková úprava v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 20 V § 23 ods. 2 odporúčame vypustiť slová „na účely“. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na čl. II bod 19 § 23 ods. 2 a čl. IV prvý bod § 20 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II bodu 1 a k čl. I nad rámec predloženého znenia Navrhujeme - v čl. II bode 1 v navrhovanom ustanovení § 2 písm. l) a v § 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. slová "výskumnú činnosť" nahradiť v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov slovom "výskum", - v § 2 písm. f) zákona č. 516/2008 Z. z. slová "tvorivo alebo výskumne" vhodne nahradiť, pretože podľa § 2 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z., ktorý definuje výskum jednotne pre celý právny poriadok SR, je výskum tvorivou činnosťou, čiže ak je podľa osobitného zákona tvorivou činnosťou aj iná činnosť ako výskum, je potrebné jednoznačne pomenovať túto činnosť, napríklad v danom prípade slovo "tvorivo" nahradiť slovami "umelecky, publicisticky" alebo namiesto slova "tvorivo" za slovom "výskumne" vložiť slová "inou tvorivou činnosťou", - v § 18 ods. 5 a § 19 ods. 2 písm. g) zákona č. 516/2008 Z. z. vypustiť slovo "odborného", z dôvodu terminologickej nadbytočnosti (atribút odbornosti je pojmovým znakom výskumu) a nesúladu s § 2 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z., ktorý definuje výskum jednotne pre celý právny poriadok SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II bodom 3 a 6 Odporúčame - nahradiť slová "pamäťových a fondových inštitúcií", pretože odporujú terminológii príslušných zákonov; konkrétne slovné spojenie "pamäťová inštitúcia" je nejednoznačný a legislatívne nedefinovaný pojem, slovné spojenie "fondová inštitúcia" je potrebné nahradiť slovom "fondov" a spojka "a" by mala byť nahradená spojkou "alebo", pretože sa jedna a tá istá inštitúcia nemusí plniť obe funkcie, - navrhované znenie § 18 ods. 1 písm. g) zmeniť, pretože 1. obsahuje pojmové duplicity - každé umelecké centrum je kultúrnym centrom a umenie je podmnožinou kultúry, 2. slovo "podobných" je vhodné nahradiť slovom "iných" alebo slovom "ďalších", pretože nie je jednoznačne zrejmé, z akého aspektu sa podobnosť posudzuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 12 Odporúčame - v prvej vete vypustiť slová "finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry" pre nadbytočnosť, - v tretej vete v súlade s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti dôvodovej správy slovo "povinnosti" nahradiť slovom "povinnosť" alebo slová "nesplní povinnosti podľa predchádzajúcej vety" nahradiť slovami "nevráti finančné prostriedky v určenej lehote", pretože z predloženého znenia nie je zrejmé, o nesplnenie ktorej povinnosti ide: primárneho záväzku alebo záväzku vrátiť neoprávnene použité prostriedky, čo je pre určenie výšky sankcie podstatné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II bodu 15 Odporúčame formulovať odsek 12 nasledovne: „(12) Na poskytovanie nefinančnej podpory a výkone súvisiacich činností podľa § 2 písm. m) a n) sa vzťahuje § 18 až 20 primerane.“. Odôvodnenie: Fakultatívna aplikácia ustanovení zákona v danom prípade vytvára možnosť nerovnakého zaobchádzania s porovnateľnými subjektmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.3.2018 Detail