Nesprávne označenie fragmentu

LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 98, § 55 ods. 1 písm. a) K čl. I bodu 98, § 55 ods. 1 písm. a): odporúčame slová "osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov" nahradiť - v súlade s terminológiou zákona č. 400/2015 Z. z. - slovami "osobitných predpisov" a vložiť poznámku pod čiarou aspoň s príkladmým uvedením týchto predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 98, § 56 ods. 1 K čl. I bodu 98, § 56 ods. 1: odporúčame slová "osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov" nahradiť - v súlade s terminológiou zákona č. 400/2015 Z. z. - slovami "osobitných predpisov" a vložiť poznámku pod čiarou aspoň s príkladmým uvedením týchto predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 98, § 54 ods. 5 K čl. I bodu 98, § 54 ods. 5: pre spresnenie odporúčame zvážiť doplnenie lehoty, do ktorej má orgán dozoru vydať písomný súhlas. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 98, § 56 ods. 2 K čl. I bodu 98, § 56 ods. 2: odporúčame spojiť písmená a) a b), nakoľko rozdelenie textu na dve písmená je pisárska chyba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 101 K čl. I bodu 101: odporúčame čiarku za písmenom f) nahradiť slovom "a", nakoľko nejde o výpočet náležitostí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 98, § 54 ods. 4 K čl. I bodu 98, § 54 ods. 4: odporúčame pre spresnenie vložiť pred slovo "záznam" slovo "písomný". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 102, § 58m ods. 13 K čl. I bodu 102, § 58m ods. 13: namiesto príslušného prechodného ustanovenia odporúčame zvážiť delenú účinnosť s tým, že § 35a by nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 102, § 58m ods. 19: K čl. I bodu 102, § 58m ods. 19: vzhľadom na obsahovú duplicitu s čl. VII odporúčame zvážiť vypustenie odseku a pre čl. VII upravenie delenej účinnosti od 1. januára 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 102, § 58m ods. 18 K čl. I bodu 102, § 58m ods. 18: vzhľadom na obsahovú duplicitu s čl. V odporúčame zvážiť vypustenie odseku a pre čl. V upravenie delenej účinnosti od 1. januára 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 102, § 58m ods. 12 K čl. I bodu 102, § 58m ods. 12: odporúčame slová "pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov" nahradiť slovami "do 31. decembra 2016 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. III K čl. III: vzhľadom na to, že Trestný zákon je predpis kódexového typu, má byť podľa bodu 27.2 prílohy č. 1 k LPV uvedený pred ostatnými novelizovanými predpismi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 102, § 58m ods. 4 K čl. I bodu 102, § 58m ods. 4: odporúčame slová "do 31.12.2017" nahradiť slovami "do 31. decembra 2017". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 102, § 58m ods. 6 K čl. I bodu 102, § 58m ods. 6: odporúčame vypustiť bodku za slovom "januára". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 102, § 58m ods. 17 K čl. I bodu 102, § 58m ods. 17: odporúčame vypustiť čiarku za číslom "2017". Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 6 - § 2 písm. t) V bode 6 § 2 písm. t) odporúčame slová "ktorej je možné sa zúčastniť" nahradiť slovami "ktorej sa možno zúčastniť". Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 23 - § 14 poznámke pod čiarou V bode 23 - § 14 poznámke pod čiarou odporúčame slová "neskorších predpisov" nahradiť slovami "zákona č. 192/2011 Z. z.. Odôvodnenie: § 19 zákona č. 215/2004 Z.z. bol novelizovaný zákonom č. 192/2011 Z. z.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.7.2016 Detail
Jana Žitňanská, poslankyňa EP (Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu) Novelizačný bod 63. (§ 35 ods. 11) Novelizačný bod 63. (§ 35 ods. 11) navrhujem zmeniť na znenie: „63. V § 35 ods. 11 znie: (11) Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov. Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry, vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené zariadenia na prevádzkovanie uvedených hazardných hier a najbližším vchodom do areálu školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ktorý sa bežne používa. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“ Odôvodnenie: Platné znenie § 35 ods. 11 obsahuje v texte výnimku z 200 m ochrannej zóny pre prevádzkovanie výherných automatov v herni. Na prevádzkovanie výherných automatov v herni by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá ako na prevádzkovanie výherných automatov mimo herní. A teda aby bolo zakázané prevádzkovať aj herne vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Keďže návrh Ministerstva financií túto vecnerieši, navrhujem upraviť § 35 ods. 11 tak, aby uvedená výnimka z povinnosti dodržiavania ochrannej zóny pre herne bola zo znenia zákona vypustená. Ostatné znenie vrátane navrhovaného doplnenia týkajúceho sa upresnenia merania vzdialenosti ochrannej zóny sú bezo zmien. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) vlastnému materiálu V čl. I navrhujem doplniť nový bod, ktorým sa do spoločných ustanovení zaradí nový paragraf, ktorý bude znieť: "§ X 50 % z príjmov štátneho rozpočtu za sankcie uložené podľa tohto zákona sa účelovo viaže na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám trpiacim na patologické hráčstvo"." Odôvodnenie: v praxi sa stretávam s pacientmi trpiacimi závislosťou na hazardných hrách. Prináša to nesmierne utrpenie nielen im, ale aj ich rodinám (nie sú zriedkavé ani samovražedné pokusy či dokonané samovraždy). Nejedná sa pritom iba o nimi zavinený stav, ide o poruchu podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH 10 - štatistický kód F 63.0. Z postihov nepoctivým prevádzkovateľov hazardných hier by sa tým aspoň sčasti mali zlepšiť podmienky pre tých patologických hráčov, ktorí sa rozhodli svoj osud zmeniť, ako aj zdravotníckych zariadení špecializovaných na liečbu tejto poruchy. MUDr. Vladimír Hacek, Malinovského 873/7, 963 01 Krupina Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail