LP/2017/551 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 4. Pri preukazovaní čl. 5 ods. 1 a čl. 5 ods. 2 žiadame vypustiť v stĺpci 3 poznámku „D“ - transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) a žiadame ju nahradiť poznámkou „N“ - bežná transpozícia, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Zároveň žiadame náležite transponovať čl. 5 ods. 2 smernice, keďže smernica v tomto ustanovení upravuje situáciu pred podaním žiadosti a predkladateľ preukazuje transpozíciu tohto ustanovenia, ustanovením čl. I, § 18 ods. 5 návrhu zákona, ktoré upravuje situáciu po podaní žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 7. Pri preukazovaní čl. 18 ods. 4 smernice je nesprávne vyplnený stĺpec 5 a 6 tabuľky zhody, žiadame ich vyplniť v súlade so stĺpcom 4 tabuľky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 6. Žiadame transponovať čl. 12 ods. 2 smernice a transpozíciu náležite preukázať v tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 5. Žiadame preukázať transpozíciu čl. 11 ods. 2 aj doplnením stĺpca 6 tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2004.80.ES 3. Pri preukazovaní čl. 3 ods. 3 smernice žiadame doplniť ďalšie ustanovenia návrhu zákona, ktoré preukazujú, že administratívne formality vyžadované od žiadateľa o odškodnenie sú minimálne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 6. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 9 ods. 1 písm. b) smernice, a to tak, aby bolo zrejmé, že subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytujú obeti informácie o všetkých príslušných existujúcich špecializovaných službách podpory alebo ich priamo sprostredkujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 3. Žiadame čl. 6 ods. 2 písm. a) smernice transponovať tak, aby bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti a nie, aby išlo iba o čiastočnú zhodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 4. Žiadame transponovať čl. 6 ods. 5 smernice a to v časti: „Okrem toho členské štáty zabezpečia, aby sa obetiam poskytli informácie o akýchkoľvek príslušných opatreniach prijatých na ich ochranu v prípade prepustenia alebo úteku páchateľa.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 1. Žiadame náležite preukázať čl. 1 ods. 1 smernice v tabuľke, tak, aby bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 2. Žiadame náležite transponovať čl. 5 ods. 1 smernice, a to tak, aby písomné potvrdenie obsahovalo „základné skutkové okolnosti príslušného trestného činu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 5. Pri preukazovaní transpozície čl. 7 ods. 4 smernice žiadame vyplniť stĺpec 7 tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 8. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 11 ods. 3 smernice v slovenskom právnom poriadku a to tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že sa obetiam bez zbytočného odkladu poskytnú informácie o ich práve na poskytnutie dostatočných informácií na to, aby sa mohli rozhodnúť, či požiadajú o preskúmanie rozhodnutia nestíhať skutok, a aby na ich žiadosť takéto informácie dostali. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 7. Čl. 9 ods. 1 písm. c) smernice žiadame transponovať do slovenského právneho poriadku tak, aby bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti a následne uviesť v stĺpci 7 poznámku „Ú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 11. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 12 ods. 1 písm. d) smernice v slovenskom právnom poriadku a to tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že k dohode sa dospeje dobrovoľne, pričom sa smie zohľadniť v akomkoľvek ďalšom trestnom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 10. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 12 ods. 1 písm. b) smernice v slovenskom právnom poriadku a to tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že obeti sa pred poskytnutím súhlasu s účasťou na konaní restoratívnej spravodlivosti poskytnú úplné a nestranné informácie o konaní a jeho možných výsledkoch, ako aj informácie o postupoch dohľadu nad vykonávaním akejkoľvek dohody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 9. Žiadame transponovať čl. 11 ods. 4 a ods. 5 do slovenského právneho poriadku a túto transpozíciu náležite preukázať v tabuľke zhody. Ide o ustanovenia smernice, ktoré sú povinné (záväzné) a musia sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 14. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 17 ods. 1 písm. a) smernice v slovenskom právnom poriadku a to tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že príslušné orgány môžu prijať príslušné opatrenia na minimalizáciu ťažkostí, ktorým obeť čelí, keď má pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný, najmä pokiaľ ide o organizáciu konania. Na tento účel majú orgány členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, možnosť najmä vypočuť obeť ihneď po podaní trestného oznámenia príslušnému orgánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 16. Žiadame náležite preukázať transpozíciu čl. 20 písm. a) smernice v slovenskom právnom poriadku a to tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že sa počas vyšetrovania výsluch obeti uskutoční bez zbytočného odkladu po podaní trestného oznámenia príslušnému orgánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 12. Žiadame transponovať čl. 12 ods. 1 písm. e) smernice do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou 2012.29.EÚ 15. Žiadame transponovať čl. 19 ods. 2 smernice do slovenského právneho poriadku a to v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2017 Detail