LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 18, paragraf 8, odsek 1, písmeno f) Navrhujeme v NB doplniť na konci vety do zátvorky v znení „ (rozhodnutie o povolení pozemkových úprav vydá do 180 dní od podania žiadosti o povolenie pozemkových úprav).“. odôvodnenie Aplikačná prax ukázala, že prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách trvá aj 2 roky a stále nie je ukončené rozhodnutím. Máme za to, že je potrebné stanoviť lehotu do ktorej má byť prípravné konanie ukončené a vydané rozhodnutie o povolení resp. o nepovolení pozemkových úprav. Zákon by mal byť konzistentný a na všetky konania v rámci pozemkových úprav majú byť stanovené lehoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 33, paragraf 11, odsek 11, Navrhujeme v NB vypustiť časť vety a nové znenie novelizačného bodu bude : „pričom pri celkovej výmere vlastníka do 200 m2 Slovenský pozemkový fond alebo do 1000 m2 správca vždy súhlasí s vyrovnaním v peniazoch.“ Odôvodnenie Aplikačná prax ukázala, že v prípade pozemkov s nezisteným vlastníkom je potrebné, aby SPF ako správca vždy súhlasil s vyrovnaním v peniazoch pri výmere do 200m2. Nie je však dôvod udeliť tento povinný súhlas len pri povolených pozemkových úpravách, rovnako dôležité to je aj pri nariadených pozemkových úpravách. Je dôležité, aby zanikli v extraviláne malé podiely nezistených vlastníkov, pretože nakladanie s nimi je nemožné a neefektívne rovnako pri nariadených aj pri povolených pozemkových úpravách.. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 38, paragraf 12, odsek 6, Navrhujeme, aby v rovnakom znení ako v tomto NB, bola rovnaká úprava aj v §13 ods.4 V §13 ods. 4 sa slová „opakovane bez ospravedlnenia“ nahrádzajú slovami „ani v náhradnom termíne opakovane“. odôvodnenie: V §12 ods.6 sa rieši prakticky to isté ako v §13 ods.4, preto je potrebné aby sa rovnaká zmena udiala v oboch §. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K čl. I bodu 46 návrhu zákona V § 14 ods. 8, navrhujeme v druhej vete za slová „má právo na“ doplniť slovo „prednostné “, za slová „pri nájme pôvodných nehnuteľností“ doplniť slová „alebo za nájomné v obvyklej výške“ a na konci za druhú vetu doplniť novú tretiu vetu v znení: „Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa druhej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.“. Odôvodnenie: Navrhujeme zosúladiť zánik nájomných zmlúv po dni právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav s § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Považujeme za potrebné aby sa v prípade navrhovanej právnej úpravy zamedzilo stavu, kedy by sa k poľnohospodárskym pozemkom mohli dostať osoby s iným ako poľnohospodárskym zámerom (napr. developeri). Podľa nášho názoru je dôležité aby sa prispelo k stavu právnej istoty a teda bolo zachované prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy v prípade osôb, ktoré poľnohospodársku pôdu využívajú na poľnohospodárske účely a riadne si plnili a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv. Zároveň považujeme za potrebné aby právna úprava obsahovala aj ustanovenie o neplatnosti právneho úkonu v prípade nerešpektovania predmetného prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy. V aplikačnej praxi by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by poľnohospodári hospodáriaci na pozemkoch veľkých výmer boli vystavený strate týchto pozemkov, čo môže byť pre tieto osoby až likvidačné (potreba uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ktoré by obsahovali samozrejme nové podmienky, ktoré zahŕňajú napr. aj vyššie nájomné a iné.). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 7. V Čl. I bode 7. v § 5 ods. 3 písm. g) žiadame vypustiť slovo „záväzné“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie terminológie ustanovenej v prvej časti územné plánovanie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dotknuté orgány štátnej správy vydávajú v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie stanoviská a orgány územného plánovania, ktoré obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu, sú povinné tieto stanoviská zohľadniť a musí dôjsť k vzájomnej dohode medzi nimi. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K čl. I bodu 46 návrhu zákona V § 14 ods. 8 navrhujeme v druhej vete za slová „má právo na“ doplniť slovo „prednostné “ a na konci za druhú vetu doplniť novú tretiu vetu v znení: „Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa druhej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.“. Odôvodnenie: Navrhujeme zosúladiť zánik nájomných zmlúv po dni právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav s § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Považujeme za potrebné aby sa v prípade navrhovanej právnej úpravy zamedzilo stavu, kedy by sa k poľnohospodárskym pozemkom mohli dostať osoby s iným ako poľnohospodárskym zámerom (napr. developeri). Podľa nášho názoru je dôležité aby sa prispelo k stavu právnej istoty a teda bolo zachované prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy v prípade osôb, ktoré poľnohospodársku pôdu využívajú na poľnohospodárske účely a riadne si plnili a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv. Zároveň považujeme za potrebné aby právna úprava obsahovala aj ustanovenie o neplatnosti právneho úkonu v prípade nerešpektovania predmetného prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy. V aplikačnej praxi by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by poľnohospodári hospodáriaci na pozemkoch veľkých výmer boli vystavený strate týchto pozemkov, čo môže byť pre tieto osoby až likvidačné (potreba uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ktoré by obsahovali samozrejme nové podmienky, ktoré zahŕňajú napr. aj vyššie nájomné a iné.). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 2) Navrhujeme preformulovať znenie § 8i ods. 2 nasledovne: „Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať splnenie niektorej z týchto podmienok: a) vlastník pozemku podľa odseku 1 s ním odmietol uzavrieť zámennú zmluvu podľa osobitného predpisu b) vlastník pozemku podľa odseku 1 s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu za kúpnu cenu v hodnote najmenej podľa odseku 8 c) vlastník pozemku podľa odseku 1 sa nevyjadril k návrhu zámennej zmluvy v lehote podľa odseku 3 d) vlastník pozemku podľa odseku 1 sa nevyjadril k návrhu kúpnej zmluvy v lehote podľa odseku 3" Zdôvodnenie: Vyššie územné celky nedisponujú tzv. historickým majetkom, ktorý by mohli ponúknuť na zámenu a preto je potrebné dotknuté ustanovenie jednoznačne formulovať tak, aby z neho vyplývalo, že pre žiadateľa, ktorým sú vyššie územné celky, bude vyplývať povinnosť preukázať v prípravnom konaní splnenie iba jednej z viacerých podmienok. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 8) Navrhujeme doplniť o formulovanie dôvodov, ktoré viedli k tomu, že náhrada podľa § 8i ods. 8 má byť vo výške 1/3 hodnoty pozemku podľa ZP. Súčasne by sa malo jasne uviesť, či pozemok má byť ohodnocovaný podľa stavu, v akom aktuálne existuje, alebo podľa stavu pred jeho zastavaním stavbou. Zdôvodnenie: Z dôvodovej správy k novele zákona vôbec nevyplýva, na základe akých dôvodov (napr. historických) je možné voči vlastníkom spravodlivo požadovať takúto výšku náhrady a ako sa k tejto výške dospelo. Ak dôvodová správa nebude obsahovať presvedčivé zdôvodnenie náhrady podľa § 8i ods. 8, vystavuje sa novelizácia zákona riziku preskúmania Ústavným súdom SR a európskymi súdmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 14 V uvedenom novelizačnom bode sa uvádza odkaz pod čiarou 18 a k tomuto odkazu poznámka pod čiarou, ktorý je uvedený nad slovom "správcov". Upozorňujeme navrhovateľa, že odkaz pod čiarou 18 je už zavedený v § 7 ods. 3 a odkazuje na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Navrhujeme tento odkaz a poznámku pod čiarou upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 33 V navrhovanom doplnení § 11 ods. 11 navrhujeme predkladateľovi preformulovať vkladané slová "pri celkovej výmere vlastníka do 200 m2". Predkladateľ mal zrejme na mysli, že musí ísť o celkovú výmeru pozemkov vo vlastníctve jedného vlastníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne a k § 23 nový novelizačný bod Navrhujem § 23 rozšíriť o "združenie pôvodných vlastníkov", ktorým by sa určili rozhodovacie práva nadradené právam nepôvodných vlastníkov a to z dôvodu, aby pôvodní vlastníci neboli diskriminovaní pred špekulantmi, ktorí skúpia nadpolovičnú väčšinu pozemkov a tým rozhodujú aj o tých, ktorí majú menšie výmery. Navrhujem, aby mal každý vlastník rovnaký hlas bez diskriminácie menších a pôvodnźch vlastníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 23 Nový novelizačný bod.y Navrhujem § 23 rozšíriť o "združenie pôvodných vlastníkov", ktorým by sa určili rozhodovacie práva nadradené právam nepôvodných vlastníkov a to z dôvodu, aby pôvodní vlastníci neboli diskriminovaní pred špekulantmi, ktorí skúpia nadpolovičnú väčšinu pozemkov a tým rozhodujú aj o tých, ktorí majú menšie výmery. Navrhujem, aby mal každý vlastník rovnaký hlas bez diskriminácie menších a pôvodnźch vlastníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 14 [§ 7 ods. 4 písm. k)] Nemožno súhlasiť s návrhom, aby správcovia majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „správca majetku štátu“) v prípravnom konaní navrhovali pozemky vo svojej správe na účely vyrovnania. Žiadam preto z poznámky pod čiarou k odkazu 18 vypustiť slovo „Napríklad“ a slová „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov“. Správca majetku štátu nie je účastníkom pozemkových úprav podľa § 6 ods. 1 zákona. Správca majetku štátu spravuje majetok štátu, ktorý mu štát zveril do správy za účelom plnenia úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, preto majetok štátu, ktorý správca majetku štátu potrebuje, nemožno navrhnúť na účely vyrovnania. Ak správca majetku štátu spravuje majetok štátu, ktorý už nepotrebuje, ide o tzv. prebytočný majetok štátu. Príjem z prevodu prebytočného majetku štátu je zdrojom financovania štátnej príspevkovej organizácie alebo príjmom rozpočtu štátnej rozpočtovej organizácie v súlade s jej schváleným rozpočtom. Takto navrhovaná právna úprava by mala negatívny vplyv na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. IV (zákon č. 66.2009 Z. z.) K bodom 1 až 3 V osobitnej časti dôvodovej správy k bodom 1 až 3 v druhom odseku je potrebné a) v prvej vete za slovami „V čl. I“ vypustiť slová „k bodom 1 až 3“; technické a procesné podmienky vykonania jednoduchých pozemkových úprav sú obsahom viacerých ustanovení návrhu zákona, ako aj súčasného znenia zákona. b) v tretej vete slová „vypustiť § 2 ods. 2“ nahradiť slovami „vypustiť § 2 ods. 3“, z dôvodu zosúladenia osobitnej časti dôvodovej správy so znením čl. IV bodu 2 návrhu a na konci vypustiť slová „a odstraňuje spôsobom vyňatia pozemkových úprav.“, pretože tieto slová nesúvisia s predošlým textom dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 17. V Čl. I bode 17. odporúčame slovo „ktorá“ nahradiť slovom „ktorý“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III V Čl. III názve novelizovaného právneho predpisu odporúčame za slová „zákona č. 24/2015 Z. z.,“ vložiť slová „zákona č. 153/2017 Z. z.,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 44. V Čl. I bode 44. odporúčame slovo „zoznam“ nahradiť slovom „zoznamu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 34 ods. 9 V Čl. I v § 34 ods. 9 odporúčame upraviť znenie takto: „9) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec, vyšší územný celok, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., alebo Slovenská správa ciest, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce, vyššieho územného celku, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., alebo Slovenskej správy ciest.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 34 ods. 13 V Čl. I v § 34 ods. 13 upraviť znenie prvej vety takto: „Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce, vyššieho územného celku, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., alebo Slovenskej správy ciest na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby.“. Odôvodnenie: Slovenský pozemkový fond je podľa súčasnej právnej úpravy oprávnený uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom na obec alebo vyšší územný celok. Bezodplatný prevod vlastníctva je pritom možný len k pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu. Vzhľadom na to, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s., je spoločnosťou so 100 % účasťou štátu, v mene ktorého koná jediný akcionár Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a Slovenská správa ciest je jeho rozpočtovou organizáciou, navrhujeme rozšírenie súčasnej právnej úpravy, a to s cieľom zlepšiť plnenie úloh, ktoré im boli zákonom zverené (plánovanie, príprava a výstavba diaľnic a ciest I. triedy, ich údržba a realizácia opráv). Za prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., a Slovenská správa ciest uhrádzajú Slovenskému pozemkovému fondu značné množstvo finančných prostriedkov. V zmysle navrhovanej právnej úpravy bude môcť byť žiadateľom o bezodplatný prevod okrem obce, vyššieho územného celku, aj Národná diaľničná spoločnosť, a.s., a Slovenská správa ciest. Zároveň musí byť splnená podmienka, že na pozemku má byť podľa právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby umiestnená stavba, ktorej stavebníkom bude Národná diaľničná spoločnosť, a.s., alebo Slovenská správa ciest a ktorá je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie verejnoprospešná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Nov.bod č. 5, paragraf 4, odsek 5, Navrhujeme v NB vypustiť koniec prvej vety „ ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu neúčelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha.“ Odôvodnenie Aplikačná prax ukázala, že je potrebné meniť obvod projektu po rozhodnutí o nariadení alebo povolení z viacerých dôvodov, ktoré sa nedajú všetky popísať v zákone. Je preto potrebné vypustiť uvedené 2 dôvody, ktoré sú doteraz v zákone. Mohlo by to v budúcnosti spôsobiť zbytočné posudzovanie odvolaní voči rozhodnutiam, ktoré by zaťažovali odvolacie orgány. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na to, že sa v čl. I bode 24 (§ 8d) dopĺňa odsek 5, kde je uvedená zásada, že na vyrovnanie prispejú všetci vlastníci, pričom podľa odseku 6, štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov a v čl. I bode 36 (§ 11 ods. 24) sa ustanovuje povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu alebo správcovi poskytnúť náhradu za pozemky v podobe pozemku alebo peňažnej formy, tieto zmeny budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy. V čl. I bode 48 (§ 18 ods. 1) sa dopĺňa medzi povinné osoby aj obec a vyšší územný celok na úhradu nákladov spojených s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i). Aj táto zmena môže mať vplyv na rozpočet územnej samosprávy. V nadväznosti na uvedené žiadam prepracovať doložku vybraných vplyvov a doplniť Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu o kvantifikáciu vplyvov na rozpočty dotknutých subjektov verejnej správy, vrátane územnej samosprávy. Zároveň žiadam, aby prípadné negatívne vplyvy vyplývajúce z návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 2 za slovo „vlastníckych“ vložiť slovo „pomerov“, v bodoch 11 a 41 slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ v súlade s bodom 56 prílohy LPV, v bode 14 poznámke pod čiarou k odkazu 18 uviesť skrátenú citáciu zákona č. 111/1990 Zb. a úplnú citáciu zákona č. 278/1993 Z. z., v bode 16 § 7 ods. 9 a bode 17 § 7a ods. 2 slovo „elaborát“ nahradiť iným vhodným výrazom, v bode 17 úvodnej vete slovo „ktorá“ nahradiť slovom „ktorý“, v bode 17 § 7a ods. 3 písm. d) slová „pre účely“ nahradiť slovami „na účely“, upozorňujem, že v súvislosti s vypustením poznámky pod čiarou k odkazu 6 v bode 19 je potrebné upraviť aj § 13 ods. 8 a § 24 ods. 1 platného zákona, v bode 24 § 8d ods. 6 za slovo „pozemkov“ vložiť čiarku, v bode 25 nadpise a odseku 1 za slovo „vlastníckych“ vložiť slovo „pomerov“, v § 8i ods. 8 slová „vo výške 1/3“ nahradiť slovami „vo výške jednej tretiny“, v bode 32 slová „ako 1/2“ nahradiť slovami „ako jedna polovica“, v bode 33 za slovo „slová“ vložiť dvojbodku, v bode 41 za slovom „slová“ vypustiť čiarku, v bode 45 slovo „odseku“ nahradiť slovom „ods.“, v bode 48 vypustiť slová „prvej vete“ ako nadbytočné, v bode 63 slovo „písmene“ nahradiť slovom „písm.“, v bode 64 vypustiť predložku „v“ ako nadbytočnú, v bode 70 slová „ako 1/3“ nahradiť slovami „ako jednej tretine“, body 72 a 73 spojiť do jedného novelizačného bodu, v čl. II úvodnej vete za slovami „č. 122/2015 Z. z.“ vypustiť slovo „a“, slová „zákona, 153/2017 Z. z.“ nahradiť slovami „zákona č. 153/2017 Z. z.“ a vypustiť slová „mení a“, pretože návrhom sa platné znenie zákona iba dopĺňa, v bode 1 odkaz 48a nahradiť odkazom 47b vrátane príslušnej poznámky pod čiarou, v čl. III úvodnej vete uviesť všetky novely zákona, v bode 2 úvodnej vete vypustiť duplicitné slovo „ods.“, v bode 3 na začiatok vložiť predložku „V“, v poznámke pod čiarou k odkazu 13 uviesť úplnú citáciu zákona č. 280/2017 Z. z.]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 25 (§ 8i) 1. V odseku 1 odporúčam za slovom „pozemku“ vypustiť čiarku a slová „na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis,1ab)“ nahradiť slovami „podľa osobitného predpisu,1ab)“. Ide o zosúladenie navrhovaného ustanovenia s § 2 ods. 1 písm. l) návrhu. 2. Text poznámky pod čiarou k odkazu 6ak je potrebné upraviť takto: „6ak) Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.“. Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“) neupravuje prechod vecí z majetku štátu do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov. Stavby situované na pozemkoch, ktoré majú byť predmetom usporiadania podľa § 8i návrhu, prešli do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov podľa osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 3. V odseku 2 je potrebné vypustiť slová „podľa osobitného predpisu6al)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6al. Zákon č. 66/2009 Z. z. neustanovuje žiadnu povinnosť obciam alebo vyšším územným celkom poskytnúť vlastníkovi zastavaného pozemku na zámenu náhradný pozemok, zámena sa uvádza iba ako možnosť usporiadať vlastnícke vzťahy k zastavaným pozemkom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) k novele zákona všeobecne Predložená novela predstavuje pre vyššie územné celky len čiastkové a neuspokojivé riešenie situácie s nevysporiadanými pozemkami pod cestami II. a III. triedy. Zdôvodnenie: Novela podmieňuje povolenie vykonania JPP preukázaním, že vlastník pozemku odmietol uzatvoriť s VÚC zámennú alebo kúpnu zmluvu za kúpnu cenu v hodnote 1/3 z ceny podľa znaleckého posudku. Novela teda predpokladá, že v prvom rade to majú byť VÚC, ktoré sa majú pokúsiť o odkúpenie pozemkov pod cestami z rozpočtu VÚC alebo z vlastného majetku. VÚC však vzniknutý stav nezavinili , no napriek tomu štát predpokladá, že to majú byť VÚC, ktoré majú náklady na výkup a náklady na JPP financovať. Navyše, VÚC nemajú tzv. historický majetok, ktorý by mohli ponúknuť na zámenu, takže oproti mestám a obciam ostáva na ich pleciach „len“ finančné bremeno vykúpenia pozemkov. Žilinský samosprávny kraj opakovane zdôrazňuje, že bez toho, aby zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vyšším územným celkom aj financie na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami, napr. vo forme dotácií, tak predložená novela nie je pre VÚC riešením. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I nový novelizačný bod (§ 11) Čl. I navrhujeme rozšíriť o novelizačný bod, ktorým sa v § 11 vkladá nový odsek 17 v znení: „(17) Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa nachádzajú vinohrady registrované podľa osobitného zákona 7cb), ak tieto vlastník alebo spoluvlastník nepožaduje zlúčiť s jeho ostanými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi v obvode projektu pozemkových úprav, zlúčia sa do celkov, ktoré predstavujú jednotlivé súvislé vinohradnícke hony 7cc) alebo uzavreté vinohradnícke oblasti 7cd) , spolu s pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi ďalších takýchto vlastníkov alebo spoluvlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel. Poznámky pod čiarou k odkazom 7cb) až 7cd) znejú: „7cb) Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov 7cc) § 2 písm. s) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, 7cd) § 2 písm. u) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov“ Odôvodnenie: Cieľom pripomienky je vyriešiť pozemky pod vinohradmi tak, aby sa pomohlo vinohradníkom a súčasne sa zachovali vlastnícke práva vlastníkov pod vinohradmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 8) Navrhujeme doplniť znenie § 8i ods. 8 na konci o novú vetu v znení: „Ustanovenie znalca okresným úradom sa nevyžaduje, ak žiadateľ k žiadosti o jednoduché pozemkové úpravy predloží znalecký posudok nie starší ako šesť mesiacov.“ Zdôvodnenie: Ak náklady na znalecký posudok majú znášať žiadatelia, tak v rámci hospodárnosti navrhujeme, aby v prípade, ak žiadateľ má už v čase podania žiadosti o JPP vyhotovený znalecký posudok, nemusel byť duplicitne vyhotovovaný nový znalecký posudok na základe ustanovenia okresným úradom. Pripomienka súvisí aj s tým, že VÚC si dá ZP vypracovať práve z dôvodu, aby v prípravnom konaní preukázal, že pokus o uzatvorenie kúpnej zmluvy za 1/3 hodnoty podľa ZP bol neúspešný. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 14 [§ 7 ods. 4 písm. k)] Odporúčam slová „sa nachádza pozemok podľa osobitného predpisu1ab)“ nahradiť slovami „mal vlastník pôvodné pozemky“. Ide o spresnenie navrhovaného znenia písmena k), ak okresný úrad vyzve žiadateľa a Slovenský pozemkový fond na predloženie návrhu pozemkov na účely vyrovnania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I bod 46 Navrhujeme rozšíriť znenie novelizačného bodu 46 v Čl. I tak, aby sa v § 14 odsek 8 vypustili slová: „a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a)“. Odôvodnenie: Registraciu vinohradov je potrebne ponechat, nakolko jej vymazom by prisla SR o vinohradnicke plochy uznanej podla pristupovej zmluvy k EU. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 18 ods. 1 Žiadame vypustiť navrhované znenie a ponechať jeho súčasné znenie - zásadná pripomienka Odôvodnenie: zásadne nesúhlasíme s tým, aby sa mestá, obce a VÚC podieľali na financovaní nákladov na realizáciu pozemkových úprav. Tieto tak ako doteraz musí znášať štát, ktorý nedoriešil usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré previedol na obce, mestá a VÚC. Navrhovanú úpravu nechápeme preto len ako technicko - legislatívnu úpravu zákona ale ako zásadnú zmenu vo financovaní štátnych úloh z prostriedkov samospráv. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 26 SPF zastupuje značné množstvo vlastníkov a je potrebné skontrolovať celý rozsah obvodu pozemkových úprav. Navrhujeme ponechať lehotu 30 dní. Takisto skrátenie lehoty o 15 dní nemá žiadny vplyv na dĺžku trvania konania, ktoré trvá niekoľko mesiacov až rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 34 Navrhované znenie evokuje možnosť nahradenia všeobecných zásad funkčného usporiadania územia tzv. miestnymi podmienkami, ktoré zákon žiadnym spôsobom nedefinuje. Navrhujeme ponechať aktuálne znenie zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 22 Pokiaľ sú jednoduché pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. b) povolené na žiadosť žiadateľa, navrhujeme zachovať aktuálne znenie zákona a ods. 3 v § 8c žiadame ponechať. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 33 Navrhujeme ponechať aktuálne znenie zákona. Fond by na základe takéhoto ustanovenia strácal veľké množstvo pozemkov, ktoré prenajíma poľnohospodárskym subjektom. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 32 Chyba v písaní, správne má byť „na výmere väčšej ako ½ výmery katastrálneho územia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 38 a 42 Zmena reaguje na skúsenosti z praxe, keď bolo možné opakujúcim sa ospravedlňovaním výrazne spomaliť až zablokovať celý proces pozemkových úprav. Prihliadnuc na nedisciplinovanosť účastníkov konania a neraz aj špekulatívny charakter absencií navrhujeme vypustiť slovo „opakovane“ v obidvoch prípadoch, keďže to na jednej strane spôsobuje nejasnosť ohľadom potrebného počtu (opakovaných) termínov (1x, 2x ???). Na strane druhej je potrebné, aby jednotliví občania prevzali zodpovednosť za svoj majetok a začali sa oň starať a pokiaľ nie, tak nemá zmysel, aby sa kvôli nim celý proces pozemkových úprav spomalil alebo až zastavil. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) § 14 § 14 ods. 8 druhá veta, ods. 9 až 13 navrhujeme zo zákona úplne vypustiť a doplniť tieto ustanovenia do zákona č. 504/2003 Z.z. Takisto si dovoľujeme upozorniť, že zákon č. 330/1991 Zb. a zákon č. 504/2003 Z.z. upravujú podmienky uzatvárania nájomných zmlúv so SPF pri tzv. osobitnom nájme pozemkov rozdielne. Nechávame na zvážení predkladateľa, či podmienky zosúladí alebo ponechá v súčasnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) Čl. II § 19 V § 19 ods. 3 písm. f) navrhujeme za slovami „c) až e),“ vložiť slovo „pridomovej záhrady“. Ustanovenie je nevyhnutné na vyporiadanie celých nehnuteľností, vrátane oplotených záhrad, ktoré dlhodobo užívajú vlastníci stavby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) Čl. II § 14 V § 14 ods. 2 navrhujeme na konci doplniť novú vetu ktorá znie: „Do vlastníctva obce neprechádzajú ani pozemky, s ktorými fond alebo správca nakladá podľa osobitného predpisu.32a)“ Poznámka pod čiarou 32a) znie: „Zákon č. 229/1991 Zb., zákon č. 97/2013 Z.z., zákon č. 326/2005 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. a pod.“ Predmetné ustanovenie má jednoznačne vylúčiť prechod pozemkov, ktoré nie sú v súčasnosti využívané ako komunikácie v intraviláne, ale slúžia poľnohospodárskemu alebo inému účelu a sú stále v správe správcu majetku štátu využívané podľa osobitných predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) § 34 ods. 9 V § 34 ods. 9 navrhujem vypustiť slová „alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af)“. Predmetné ustanovenie je neaplikovateľné v praxi, pretože podľa stavebného zákona musí byť každá verejnoprospešná stavba definovaná územným plánom. Bez územného plánu nemôže byť žiadna nová stavba postavená a skolaudovaná ako verejnoprospešná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 70 Navrhovaná zmena legislatívne reaguje na reálne hroziaci stav, kedy môže rozhodnutím súdu dôjsť k zrušeniu rozhodnutia o schválení vykonania pozemkových úprav. V tomto smere asi nie je možné sa takýmto žalobám vyhnúť, lebo vždy budú existovať účastníci konania, ktorí nikdy nebudú spokojní, nech sa im vyjde v ústrety akýmkoľvek spôsobom. Za negatívne však považujeme úpravu, podľa ktorej po prevode alebo prechode viac ako 1/3 výmery navrhovaného obvodu by ministerstvo nenariadilo nové konanie. Tu by sa zvyšné 2/3 majiteľov stalo rukojemníkov menšiny, a nedošlo by k pozemkovým úpravám. Navrhujeme preto vypustiť vetu po bodkočiarke: „to neplatí ale ak dôjde k prevodu alebo prechodu na viac ako 1/3 výmery navrhovaného obvodu jednoduchých pozemkových úprav“ Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 31 Vzhľadom na nesmierne vysokú rozdrobenosť pozemkov na Slovensku navrhujeme zvýšiť výmeru pozemkov, pri ktorej nie je potrebný súhlas s nedodržaním kritérií na 200 m2. Sme presvedčení, že to citeľne zrýchli a zefektívni proces pozemkových úprav. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 31, paragraf 11, odsek 6, Navrhujeme v NB doplniť vložiť novú vetu v znení: „ Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa nachádzajú vinohrady registrované podľa osobitného zákona1, ak tieto vlastník nepožaduje zlúčiť s jeho ostanými spoluvlastníckymi podielmi v obvode projektu pozemkových úprav, zlúčia sa do celkov, ktoré predstavujú jednotlivé súvislé vinohradnícke hony2 alebo uzavreté vinohradnícke oblasti3 , spolu so spoluvlastníckymi podielmi ďalších takýchto vlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel.“ A navrhujeme doplniť pod čiaru odkazy na príslušné zákony: 1) Zákon č. 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 2) Zákon č. 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve, §2, písm. s) (vinohradníckym honom sa rozumie ucelená časť vinohradníckej plochy s vysokou mierou homogénnosti prírodných podmienok ovplyvňujúcich charakter a kvalitu vína; spravidla je súčasťou jednej vinohradníckej obce) 3) Zákon č. 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve, §2, písm. u) (uzavretou vinohradníckou oblasťou sa rozumie územie so špecifickými pôdnymi a klimatickými podmienkami, s určenou orientáciou na svetovú stranu, s určenou a nemennou odrodovou skladbou, osobitým vinohradníckym a vinárskym režimom) Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť ustanovenia, ktoré by riešili pozemky pod vinohradmi tak aby boli rovnovážne zachované práva vlastníkov pozemkov pod vinohradmi aj vlastníkov vinohradov ak to nie sú tie isté osoby. Do budúcnosti je predpoklad vykonávania pozemkových úprav na usporiadanie pozemkov pod vinohradmi vo veľkom rozsahu a preto si to vyžaduje osobitnú úpravu v zákone, ktorá tam doteraz nie je. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 5 Bod precizuje okruh účastníkov, ktorým sa doručuje rozhodnutie o zmene obvodu pozemkových úprav. Vzhľadom na pomerne zdĺhavý proces pozemkových úprav, ako aj pomerne veľký počet účastníkov pozemkových úprav, pri ktorých nie je známe ich miesto pobyt alebo sídlo ustanovenie presne definuje, že rozhodnutie sa bude doručovať iba tým známym vlastníkom, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe. Z dôvodovej správy vyplýva, že zákonodarca chce zefektívniť proces doručovania, ktorý pri pozemkových úpravách zaberá najviac času. Toto je veľmi chvályhodné, avšak zo znenia novely nevyplýva skutočnosť predpokladaná dôvodovou správou, teda doručovanie iba tým účastníkom konania, ktorých pobyt je známy. Navrhujeme preto doplniť za slová „do vlastných rúk“ nasledovné: „podľa miesta trvalého pobytu v REGOB alebo sídla podľa príslušných registrov“. Tým sa dá vyhnúť nemožnosti doručenia, resp. námietkam o nesprávnom doručovaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 46, paragraf 14 odsek 8 Navrhujeme vypustiť koniec prvej vety: „ a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a)“ odôvodnenie: Registrácia vinohradov sa vykonáva podľa osobitného predpisu a nie je možné je zrušiť podľa tohto zákona. V pozemkových úpravách riešime len pozemky pod vinohradmi nie samotné vinohrady. Vinohrady sú v podstate stavbami, ktoré v pozemkových úpravách neriešime ani v prípadoch iných stavieb. Tento zákon by v opačnom prípade musel riešiť aj náhrady za zrušené vinohrady, ktoré nerieši. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 46 V § 14 ods. 8, navrhujeme v druhej vete za slová „má právo na“ doplniť slovo „prednostné “, za slová „pri nájme pôvodných nehnuteľností“ doplniť slová „alebo za nájomné v obvyklej výške“ a na konci za druhú vetu doplniť novú tretiu vetu v znení: „Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa druhej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.“. Odôvodnenie: Navrhujeme zosúladiť zánik nájomných zmlúv po dni právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav s § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Považujeme za potrebné aby sa v prípade navrhovanej právnej úpravy zamedzilo stavu, kedy by sa k poľnohospodárskym pozemkom mohli dostať osoby s iným ako poľnohospodárskym zámerom (napr. developeri). Podľa nášho názoru je dôležité aby sa prispelo k stavu právnej istoty a teda bolo zachované prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy v prípade osôb, ktoré poľnohospodársku pôdu využívajú na poľnohospodárske účely a riadne si plnili a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv. Zároveň považujeme za potrebné aby právna úprava obsahovala aj ustanovenie o neplatnosti právneho úkonu v prípade nerešpektovania predmetného prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy. V aplikačnej praxi by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by poľnohospodári hospodáriaci na pozemkoch veľkých výmer boli vystavený strate týchto pozemkov, čo môže byť pre tieto osoby až likvidačné (potreba uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ktoré by obsahovali samozrejme nové podmienky, ktoré zahŕňajú napr. aj vyššie nájomné a iné.) Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 68 V uvedenom ustanovení sa nad slovami "zákaz nakladania" uvádza odkaz 7i, pričom poznámka pod čiarou k tomuto odkazu sa odvoláva na § 44 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Ustanovenie § 44 ods. 1 katastrálneho zákona upravuje "Plombu o zmene práva k nehnuteľnosti". V tejto súvislosti z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy navrhujeme predkladateľovi, aby v navrhovanom ustanovení zaviedol odkaz a poznámku pod čiarou k tomuto odkazu na § 38 a nasl. katastrálneho zákona, ktorý upravuje zápis poznámky do katastra nehnuteľností, nakoľko vyznačenie zákazu nakladania predstavuje obmedzujúcu poznámku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 48 Toto ustanovenie je veľmi nejasné a nezrozumiteľné, lebo nedefinuje kritériá, kedy bude náklady na pozemkové úpravy uhrádzať štát, kedy vyšší územný celok a kedy obec. Nakoniec môže vzniknúť situácia, že sa nikto nebude cítiť povinný príslušným na znášanie nákladov, čo môže negatívne ovplyvniť na celý proces nevyhnutných pozemkových úprav Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 8i v ods. 2 žiadame doplniť na konci vety text v znení, ktorým sa vyrieši opakované neúspešné doručovanie návrhu zámennej alebo kúpnej zmluvy zo strany žiadateľa vlastníkovi pozemku. Odôvodnenie: Uvedený návrh má za cieľ zrýchliť konanie a odstrániť alebo zmierniť situácie úmyselného nepreberania písomností zo strany žiadateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF) Po zhliadnutí pripomienok klubu 500, AZZZ SR,RÚZ,SPPK máme obavu pokračovaniu trendu "zakonzervovania" nájomných zmluv. Keďže Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF zastupuje aj začínajúcich farmárov práve ukončenie projektu pozemkových úprav je priestor ako sa dostať k základnému vyrobnemu prostriedku t.j k pôde. Nájomcovia by nemali brať vlastníka ako rukojemníka pomocou "zabetonovaných" nájomných zmlúv ale naopak , nájomcovia musia brať na vedomie , že pôda na ktorej hospodária je prenajatá a ak budú vykonávať správnu agrotechnickú prax je väčšia šanca ze im pôvodný vlastník pôdu prenájme aj po pozemkových úpravách. Preto žiadame byť informovaní o priebehu pripomienkového konania ako aj o výsledkoch rozporovych konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 17 V čl. I bodu 17 návrhu zákona odporúčame slovo "ktorá" nahradiť slovom "ktorý". Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail