LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 18, paragraf 8, odsek 1, písmeno f) Navrhujeme v NB doplniť na konci vety do zátvorky v znení „ (rozhodnutie o povolení pozemkových úprav vydá do 180 dní od podania žiadosti o povolenie pozemkových úprav).“. odôvodnenie Aplikačná prax ukázala, že prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách trvá aj 2 roky a stále nie je ukončené rozhodnutím. Máme za to, že je potrebné stanoviť lehotu do ktorej má byť prípravné konanie ukončené a vydané rozhodnutie o povolení resp. o nepovolení pozemkových úprav. Zákon by mal byť konzistentný a na všetky konania v rámci pozemkových úprav majú byť stanovené lehoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 33, paragraf 11, odsek 11, Navrhujeme v NB vypustiť časť vety a nové znenie novelizačného bodu bude : „pričom pri celkovej výmere vlastníka do 200 m2 Slovenský pozemkový fond alebo do 1000 m2 správca vždy súhlasí s vyrovnaním v peniazoch.“ Odôvodnenie Aplikačná prax ukázala, že v prípade pozemkov s nezisteným vlastníkom je potrebné, aby SPF ako správca vždy súhlasil s vyrovnaním v peniazoch pri výmere do 200m2. Nie je však dôvod udeliť tento povinný súhlas len pri povolených pozemkových úpravách, rovnako dôležité to je aj pri nariadených pozemkových úpravách. Je dôležité, aby zanikli v extraviláne malé podiely nezistených vlastníkov, pretože nakladanie s nimi je nemožné a neefektívne rovnako pri nariadených aj pri povolených pozemkových úpravách.. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 38, paragraf 12, odsek 6, Navrhujeme, aby v rovnakom znení ako v tomto NB, bola rovnaká úprava aj v §13 ods.4 V §13 ods. 4 sa slová „opakovane bez ospravedlnenia“ nahrádzajú slovami „ani v náhradnom termíne opakovane“. odôvodnenie: V §12 ods.6 sa rieši prakticky to isté ako v §13 ods.4, preto je potrebné aby sa rovnaká zmena udiala v oboch §. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K čl. I bodu 46 návrhu zákona V § 14 ods. 8, navrhujeme v druhej vete za slová „má právo na“ doplniť slovo „prednostné “, za slová „pri nájme pôvodných nehnuteľností“ doplniť slová „alebo za nájomné v obvyklej výške“ a na konci za druhú vetu doplniť novú tretiu vetu v znení: „Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa druhej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.“. Odôvodnenie: Navrhujeme zosúladiť zánik nájomných zmlúv po dni právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav s § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Považujeme za potrebné aby sa v prípade navrhovanej právnej úpravy zamedzilo stavu, kedy by sa k poľnohospodárskym pozemkom mohli dostať osoby s iným ako poľnohospodárskym zámerom (napr. developeri). Podľa nášho názoru je dôležité aby sa prispelo k stavu právnej istoty a teda bolo zachované prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy v prípade osôb, ktoré poľnohospodársku pôdu využívajú na poľnohospodárske účely a riadne si plnili a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv. Zároveň považujeme za potrebné aby právna úprava obsahovala aj ustanovenie o neplatnosti právneho úkonu v prípade nerešpektovania predmetného prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy. V aplikačnej praxi by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by poľnohospodári hospodáriaci na pozemkoch veľkých výmer boli vystavený strate týchto pozemkov, čo môže byť pre tieto osoby až likvidačné (potreba uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ktoré by obsahovali samozrejme nové podmienky, ktoré zahŕňajú napr. aj vyššie nájomné a iné.). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 7. V Čl. I bode 7. v § 5 ods. 3 písm. g) žiadame vypustiť slovo „záväzné“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie terminológie ustanovenej v prvej časti územné plánovanie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dotknuté orgány štátnej správy vydávajú v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie stanoviská a orgány územného plánovania, ktoré obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu, sú povinné tieto stanoviská zohľadniť a musí dôjsť k vzájomnej dohode medzi nimi. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K čl. I bodu 46 návrhu zákona V § 14 ods. 8 navrhujeme v druhej vete za slová „má právo na“ doplniť slovo „prednostné “ a na konci za druhú vetu doplniť novú tretiu vetu v znení: „Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa druhej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.“. Odôvodnenie: Navrhujeme zosúladiť zánik nájomných zmlúv po dni právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav s § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Považujeme za potrebné aby sa v prípade navrhovanej právnej úpravy zamedzilo stavu, kedy by sa k poľnohospodárskym pozemkom mohli dostať osoby s iným ako poľnohospodárskym zámerom (napr. developeri). Podľa nášho názoru je dôležité aby sa prispelo k stavu právnej istoty a teda bolo zachované prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy v prípade osôb, ktoré poľnohospodársku pôdu využívajú na poľnohospodárske účely a riadne si plnili a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv. Zároveň považujeme za potrebné aby právna úprava obsahovala aj ustanovenie o neplatnosti právneho úkonu v prípade nerešpektovania predmetného prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy. V aplikačnej praxi by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by poľnohospodári hospodáriaci na pozemkoch veľkých výmer boli vystavený strate týchto pozemkov, čo môže byť pre tieto osoby až likvidačné (potreba uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ktoré by obsahovali samozrejme nové podmienky, ktoré zahŕňajú napr. aj vyššie nájomné a iné.). Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 2) Navrhujeme preformulovať znenie § 8i ods. 2 nasledovne: „Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať splnenie niektorej z týchto podmienok: a) vlastník pozemku podľa odseku 1 s ním odmietol uzavrieť zámennú zmluvu podľa osobitného predpisu b) vlastník pozemku podľa odseku 1 s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu za kúpnu cenu v hodnote najmenej podľa odseku 8 c) vlastník pozemku podľa odseku 1 sa nevyjadril k návrhu zámennej zmluvy v lehote podľa odseku 3 d) vlastník pozemku podľa odseku 1 sa nevyjadril k návrhu kúpnej zmluvy v lehote podľa odseku 3" Zdôvodnenie: Vyššie územné celky nedisponujú tzv. historickým majetkom, ktorý by mohli ponúknuť na zámenu a preto je potrebné dotknuté ustanovenie jednoznačne formulovať tak, aby z neho vyplývalo, že pre žiadateľa, ktorým sú vyššie územné celky, bude vyplývať povinnosť preukázať v prípravnom konaní splnenie iba jednej z viacerých podmienok. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 8) Navrhujeme doplniť o formulovanie dôvodov, ktoré viedli k tomu, že náhrada podľa § 8i ods. 8 má byť vo výške 1/3 hodnoty pozemku podľa ZP. Súčasne by sa malo jasne uviesť, či pozemok má byť ohodnocovaný podľa stavu, v akom aktuálne existuje, alebo podľa stavu pred jeho zastavaním stavbou. Zdôvodnenie: Z dôvodovej správy k novele zákona vôbec nevyplýva, na základe akých dôvodov (napr. historických) je možné voči vlastníkom spravodlivo požadovať takúto výšku náhrady a ako sa k tejto výške dospelo. Ak dôvodová správa nebude obsahovať presvedčivé zdôvodnenie náhrady podľa § 8i ods. 8, vystavuje sa novelizácia zákona riziku preskúmania Ústavným súdom SR a európskymi súdmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 14 V uvedenom novelizačnom bode sa uvádza odkaz pod čiarou 18 a k tomuto odkazu poznámka pod čiarou, ktorý je uvedený nad slovom "správcov". Upozorňujeme navrhovateľa, že odkaz pod čiarou 18 je už zavedený v § 7 ods. 3 a odkazuje na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Navrhujeme tento odkaz a poznámku pod čiarou upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 33 V navrhovanom doplnení § 11 ods. 11 navrhujeme predkladateľovi preformulovať vkladané slová "pri celkovej výmere vlastníka do 200 m2". Predkladateľ mal zrejme na mysli, že musí ísť o celkovú výmeru pozemkov vo vlastníctve jedného vlastníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne a k § 23 nový novelizačný bod Navrhujem § 23 rozšíriť o "združenie pôvodných vlastníkov", ktorým by sa určili rozhodovacie práva nadradené právam nepôvodných vlastníkov a to z dôvodu, aby pôvodní vlastníci neboli diskriminovaní pred špekulantmi, ktorí skúpia nadpolovičnú väčšinu pozemkov a tým rozhodujú aj o tých, ktorí majú menšie výmery. Navrhujem, aby mal každý vlastník rovnaký hlas bez diskriminácie menších a pôvodnźch vlastníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 23 Nový novelizačný bod.y Navrhujem § 23 rozšíriť o "združenie pôvodných vlastníkov", ktorým by sa určili rozhodovacie práva nadradené právam nepôvodných vlastníkov a to z dôvodu, aby pôvodní vlastníci neboli diskriminovaní pred špekulantmi, ktorí skúpia nadpolovičnú väčšinu pozemkov a tým rozhodujú aj o tých, ktorí majú menšie výmery. Navrhujem, aby mal každý vlastník rovnaký hlas bez diskriminácie menších a pôvodnźch vlastníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 14 [§ 7 ods. 4 písm. k)] Nemožno súhlasiť s návrhom, aby správcovia majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „správca majetku štátu“) v prípravnom konaní navrhovali pozemky vo svojej správe na účely vyrovnania. Žiadam preto z poznámky pod čiarou k odkazu 18 vypustiť slovo „Napríklad“ a slová „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov“. Správca majetku štátu nie je účastníkom pozemkových úprav podľa § 6 ods. 1 zákona. Správca majetku štátu spravuje majetok štátu, ktorý mu štát zveril do správy za účelom plnenia úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, preto majetok štátu, ktorý správca majetku štátu potrebuje, nemožno navrhnúť na účely vyrovnania. Ak správca majetku štátu spravuje majetok štátu, ktorý už nepotrebuje, ide o tzv. prebytočný majetok štátu. Príjem z prevodu prebytočného majetku štátu je zdrojom financovania štátnej príspevkovej organizácie alebo príjmom rozpočtu štátnej rozpočtovej organizácie v súlade s jej schváleným rozpočtom. Takto navrhovaná právna úprava by mala negatívny vplyv na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. IV (zákon č. 66.2009 Z. z.) K bodom 1 až 3 V osobitnej časti dôvodovej správy k bodom 1 až 3 v druhom odseku je potrebné a) v prvej vete za slovami „V čl. I“ vypustiť slová „k bodom 1 až 3“; technické a procesné podmienky vykonania jednoduchých pozemkových úprav sú obsahom viacerých ustanovení návrhu zákona, ako aj súčasného znenia zákona. b) v tretej vete slová „vypustiť § 2 ods. 2“ nahradiť slovami „vypustiť § 2 ods. 3“, z dôvodu zosúladenia osobitnej časti dôvodovej správy so znením čl. IV bodu 2 návrhu a na konci vypustiť slová „a odstraňuje spôsobom vyňatia pozemkových úprav.“, pretože tieto slová nesúvisia s predošlým textom dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 17. V Čl. I bode 17. odporúčame slovo „ktorá“ nahradiť slovom „ktorý“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. III V Čl. III názve novelizovaného právneho predpisu odporúčame za slová „zákona č. 24/2015 Z. z.,“ vložiť slová „zákona č. 153/2017 Z. z.,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 44. V Čl. I bode 44. odporúčame slovo „zoznam“ nahradiť slovom „zoznamu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 34 ods. 9 V Čl. I v § 34 ods. 9 odporúčame upraviť znenie takto: „9) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec, vyšší územný celok, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., alebo Slovenská správa ciest, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce, vyššieho územného celku, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., alebo Slovenskej správy ciest.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 34 ods. 13 V Čl. I v § 34 ods. 13 upraviť znenie prvej vety takto: „Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce, vyššieho územného celku, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., alebo Slovenskej správy ciest na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby.“. Odôvodnenie: Slovenský pozemkový fond je podľa súčasnej právnej úpravy oprávnený uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom na obec alebo vyšší územný celok. Bezodplatný prevod vlastníctva je pritom možný len k pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu. Vzhľadom na to, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s., je spoločnosťou so 100 % účasťou štátu, v mene ktorého koná jediný akcionár Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a Slovenská správa ciest je jeho rozpočtovou organizáciou, navrhujeme rozšírenie súčasnej právnej úpravy, a to s cieľom zlepšiť plnenie úloh, ktoré im boli zákonom zverené (plánovanie, príprava a výstavba diaľnic a ciest I. triedy, ich údržba a realizácia opráv). Za prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., a Slovenská správa ciest uhrádzajú Slovenskému pozemkovému fondu značné množstvo finančných prostriedkov. V zmysle navrhovanej právnej úpravy bude môcť byť žiadateľom o bezodplatný prevod okrem obce, vyššieho územného celku, aj Národná diaľničná spoločnosť, a.s., a Slovenská správa ciest. Zároveň musí byť splnená podmienka, že na pozemku má byť podľa právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby umiestnená stavba, ktorej stavebníkom bude Národná diaľničná spoločnosť, a.s., alebo Slovenská správa ciest a ktorá je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie verejnoprospešná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Nov.bod č. 5, paragraf 4, odsek 5, Navrhujeme v NB vypustiť koniec prvej vety „ ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu neúčelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha.“ Odôvodnenie Aplikačná prax ukázala, že je potrebné meniť obvod projektu po rozhodnutí o nariadení alebo povolení z viacerých dôvodov, ktoré sa nedajú všetky popísať v zákone. Je preto potrebné vypustiť uvedené 2 dôvody, ktoré sú doteraz v zákone. Mohlo by to v budúcnosti spôsobiť zbytočné posudzovanie odvolaní voči rozhodnutiam, ktoré by zaťažovali odvolacie orgány. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail