LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 55 návrhu zákona Odporúčame v § 23 ods. 4 prvú vetu upraviť takto: „Združenie účastníkov nevznikne, ak počet vlastníkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, je v obvode projektu pozemkových úprav menší ako desať.“. Ide o štylistickú úpravu navrhovaného znenia prvej vety predmetného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 14 návrhu zákona Odporúčame odkaz 18 umiestnený nad slovom „správcov“ označiť ako odkaz 18a a umiestniť ho nad slová „majetku štátu“. Podobne navrhujeme označiť číslom 18a aj súvisiacu poznámku pod čiarou. Navrhujeme označiť nový odkaz, rovnako aj súvisiacu poznámku pod čiarou číslom podľa ich poradia v súlade s bodom 22.1. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Zároveň odporúčame nový odkaz 18a umiestniť až nad slová „majetku štátu“, keďže v § 3 novelizovaného zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov je zavedená legislatívna skratka „správca“ v súvislosti s použitím slov „správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu“ a nad tieto slová je už umiestený iný odkaz 5a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy V odôvodnení čl. IV navrhujeme slová „vypustiť § 2 ods. 2“ nahradiť slovami „vypustiť § 2 ods. 3“. Ide o úpravu v súlade so znením čl. IV bodu 2 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačné body 11., 41., 45., 63. Odporúčame slová "odsek", "odseku" resp. "písmene" nahradiť skratkou "ods." resp. "písm.", ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. III novelizačný bod 2. Odporúčame v uvádzacej vete vypustiť nadbytočné slovo "ods.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. IV doplniť bod 4. § 4 sa vypúšťa. Zdôvodnenie : 1. Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. PL. ÚS 38/95 - Ústava Slovenskej republiky neumožňuje, aby k vyvlastneniu alebo nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva došlo priamo zákonom. Napriek tomuto nálezu, NR SR zákonom 66/2009 Z.z. v § 4 priamo obmedzila vlastnícke právo. 2. Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. PL. ÚS 42/2015, bod 38. " Ústavou určené podmienky vyvlastnenia zhodne s inými podmienkami ochrany základných práv a slobôd možno rozčleniť na formálne a materiálne podmienky. Formálnou podmienkou je podmienka zákona. Materiálne podmienky sú tri – nevyhnutá miera obmedzenia, verejný záujem a primeraná náhrada. Ide o kumulatívne podmienky, ktoré sa všetky súbežne musia splniť, aby zásah do vlastníctva bol legitímny. Ak podmienka nie je splnená, znamená to, že zásah do vlastníctva je protiústavný bez ohľadu na to, či ide o porušenie formálnej podmienky alebo jednej z materiálnych podmienok. Nesplnenie každej jednej z týchto podmienok je nezastupiteľné. Ak sa zistí, že podmienka nie je splnená, prieskum súladu zásahu do vlastníctva s ústavou sa končí, lebo potenciálne splnenie ďalších ústavných podmienok nemá právny význam. Zásah do vlastníctva, ktorý sa udeje bez splnenia jednej podmienky určenej čl. 20 ods. 4 ústavy, vždy odporuje Ústave Slovenskej republiky." § 4 zákona 66/2009 Z.z. neobsahuje podmienku primeranej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Do čl. I sa navrhuje sa vložiť nasledujúce novelizačné body, ktorými sa mení zákon č. 330/1991 Zb.: 1. V § 7 ods. 3 druhej vete sa slová " všeobecný predpis o správnom konaní.18)" nahrádzajú slovami "správny poriadok.". 2. V § 10 ods. 3 predposlednej vete sa slová "všeobecný predpis o správnom konaní.18)" nahrádzajú slovami "správny poriadok.". 3. V § 18 ods. 5 poslednej vete sa slová "všeobecný predpis o správnom konaní.18)" nahrádzajú slovami "správny poriadok.". 4. V § 30 ods. 1 sa slovo "platia" nahrádza slovom "platí" a slová "všeobecné predpisy o správnom konaní.18)" nahrádzajú slovami "správny poriadok.". Alternatívne znenie bodu 4: 4. § 30 ods. 1 znie: "Na konanie vo veciach pozemkových úprav sa vzťahuje správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak." Odôvodnenie: Pri príležitosti novelizácie tohto zákona sa navrhuje do návrhu novely zapracovať aj túto legislatívno-technickú pripomienku, ktorá (explicitne) vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ako aj potreby spresnenia a zosúladenia legislatívnej techniky v tomto zákone s novou zaužívanou praxou v ostatných právnych predpisoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. III Do čl. III sa navrhuje sa vložiť nasledujúce novelizačné body, ktorými sa mení zákon č. 504/2003 Z. z.: 1. V § 12b ods. 13 sa slová "všeobecný predpis o správnom konaní,12h)" nahrádzajú slovami "správny poriadok,". 2. V § 12c ods. 11 sa slová "všeobecný predpis o správnom konaní,12h)" nahrádzajú slovami "správny poriadok,". Odôvodnenie: Pri príležitosti novelizácie tohto zákona sa navrhuje do návrhu novely zapracovať aj túto legislatívno-technickú pripomienku, ktorá (explicitne) vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ako aj potreby spresnenia a zosúladenia legislatívnej techniky v tomto zákone s novou zaužívanou praxou v ostatných právnych predpisoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. II Do čl. II sa navrhuje sa vložiť nasledujúci novelizačný bod, ktorým sa mení zákon č. 180/1995 Z. z.: V § 5 ods. 1 sa slová "vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,8)" nahrádzajú slovami "vzťahuje správny poriadok,". Odôvodnenie: Pri príležitosti novelizácie tohto zákona sa navrhuje do návrhu novely zapracovať aj túto legislatívno-technickú pripomienku, ktorá (explicitne) vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ako aj potreby spresnenia a zosúladenia legislatívnej techniky v tomto zákone s novou zaužívanou praxou v ostatných právnych predpisoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.6.2019 Detail