LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 41 Odporúčame za slovom "slová" znaky ",,," nahradiť úvodzovkami. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 63 Odporúčame slovo "písmene" nahradiť slovom "písm.". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 45 Odporúčame slovo "odseku" nahradiť slovom "ods.". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 64 Odporúčame za slovami "ods. 1" vypustiť písmeno "v". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 68 Odporúčame za slovom "alebo" vložiť slovo "na". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 69 Odporúčame za slovom "podielu" vypustiť nadbytočnú čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 73 § 42y Odporúčame v odseku 2 na konci vypustiť nadbytočné úvodzovky a bodku a vložiť ich na koniec odseku 3. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. III bodom 1 a 2 Odporúčame v úvodnej vete slová "pripája táto veta" nahradiť slovami "pripájajú tieto vety". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 70 § 42c ods. 3 vete za bodkočiarkou Odporúčame za slová "k prevodu alebo" vložiť slovo "k". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. III bodu 3 Odporúčame na začiatok novelizačného bodu vložiť písmeno "V". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 59 Odporúčame za slovo "druhá" vložiť slovo "veta". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 57 § 24 ods. 2 piatej vete Odporúčame za slovo "členovi" vložiť slovo "predstavenstva" z dôvodu spresnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 73 § 42y ods. 3 Odporúčame za číslom "2019" bodku nahradiť čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému návrhu zákona Odporúčame vložiť chýbajúcu čiarku v čl. I bode - 24 § 8d ods. 6 za slovo "pozemkov", - 25 §8i ods. 4 za slová "písm. a), nepreukázaní" a za slová "§ 7 ods. 4 písm. k)", - 35 druhej vete za slovo "známe", - 70 vete za bodkočiarkou za slovo "neplatí", - 73 § 42y ods. 1 za číslo "2019". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 8 § 5 ods. 8 Odporúčame na konci odseku za úvodzovkami vložiť chýbajúcu bodku. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 8 Odporúčame za slovami "odsek 9." vypustiť nadbytočné úvodzovky a bodku. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 20 Odporúčame v úvodnej vete za slovo "tretia" vložiť slovo "veta". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 Odporúčame slovo "odsek" nahradiť slovom "ods.". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 17 Odporúčame v úvodnej vete slovo "ktorá" nahradiť slovom "ktorý". Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. III bodu 3 návrhu zákona Odporúčame za slová „Pôdohospodárskej platobnej agentúre“ vložiť úvodzovky a v poznámke pod čiarou k odkazu 13 uviesť úplnú citáciu právneho predpisu. Ide o úpravy v súlade s bodmi 30.2. a 47.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.7.2019 Detail