LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 31 Vzhľadom na nesmierne vysokú rozdrobenosť pozemkov na Slovensku navrhujeme zvýšiť výmeru pozemkov, pri ktorej nie je potrebný súhlas s nedodržaním kritérií na 200 m2. Sme presvedčení, že to citeľne zrýchli a zefektívni proces pozemkových úprav. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 31, paragraf 11, odsek 6, Navrhujeme v NB doplniť vložiť novú vetu v znení: „ Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa nachádzajú vinohrady registrované podľa osobitného zákona1, ak tieto vlastník nepožaduje zlúčiť s jeho ostanými spoluvlastníckymi podielmi v obvode projektu pozemkových úprav, zlúčia sa do celkov, ktoré predstavujú jednotlivé súvislé vinohradnícke hony2 alebo uzavreté vinohradnícke oblasti3 , spolu so spoluvlastníckymi podielmi ďalších takýchto vlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel.“ A navrhujeme doplniť pod čiaru odkazy na príslušné zákony: 1) Zákon č. 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 2) Zákon č. 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve, §2, písm. s) (vinohradníckym honom sa rozumie ucelená časť vinohradníckej plochy s vysokou mierou homogénnosti prírodných podmienok ovplyvňujúcich charakter a kvalitu vína; spravidla je súčasťou jednej vinohradníckej obce) 3) Zákon č. 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve, §2, písm. u) (uzavretou vinohradníckou oblasťou sa rozumie územie so špecifickými pôdnymi a klimatickými podmienkami, s určenou orientáciou na svetovú stranu, s určenou a nemennou odrodovou skladbou, osobitým vinohradníckym a vinárskym režimom) Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť ustanovenia, ktoré by riešili pozemky pod vinohradmi tak aby boli rovnovážne zachované práva vlastníkov pozemkov pod vinohradmi aj vlastníkov vinohradov ak to nie sú tie isté osoby. Do budúcnosti je predpoklad vykonávania pozemkových úprav na usporiadanie pozemkov pod vinohradmi vo veľkom rozsahu a preto si to vyžaduje osobitnú úpravu v zákone, ktorá tam doteraz nie je. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 5 Bod precizuje okruh účastníkov, ktorým sa doručuje rozhodnutie o zmene obvodu pozemkových úprav. Vzhľadom na pomerne zdĺhavý proces pozemkových úprav, ako aj pomerne veľký počet účastníkov pozemkových úprav, pri ktorých nie je známe ich miesto pobyt alebo sídlo ustanovenie presne definuje, že rozhodnutie sa bude doručovať iba tým známym vlastníkom, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe. Z dôvodovej správy vyplýva, že zákonodarca chce zefektívniť proces doručovania, ktorý pri pozemkových úpravách zaberá najviac času. Toto je veľmi chvályhodné, avšak zo znenia novely nevyplýva skutočnosť predpokladaná dôvodovou správou, teda doručovanie iba tým účastníkom konania, ktorých pobyt je známy. Navrhujeme preto doplniť za slová „do vlastných rúk“ nasledovné: „podľa miesta trvalého pobytu v REGOB alebo sídla podľa príslušných registrov“. Tým sa dá vyhnúť nemožnosti doručenia, resp. námietkam o nesprávnom doručovaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) NB č. 46, paragraf 14 odsek 8 Navrhujeme vypustiť koniec prvej vety: „ a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a)“ odôvodnenie: Registrácia vinohradov sa vykonáva podľa osobitného predpisu a nie je možné je zrušiť podľa tohto zákona. V pozemkových úpravách riešime len pozemky pod vinohradmi nie samotné vinohrady. Vinohrady sú v podstate stavbami, ktoré v pozemkových úpravách neriešime ani v prípadoch iných stavieb. Tento zákon by v opačnom prípade musel riešiť aj náhrady za zrušené vinohrady, ktoré nerieši. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 46 V § 14 ods. 8, navrhujeme v druhej vete za slová „má právo na“ doplniť slovo „prednostné “, za slová „pri nájme pôvodných nehnuteľností“ doplniť slová „alebo za nájomné v obvyklej výške“ a na konci za druhú vetu doplniť novú tretiu vetu v znení: „Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa druhej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je neplatný.“. Odôvodnenie: Navrhujeme zosúladiť zánik nájomných zmlúv po dni právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav s § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Považujeme za potrebné aby sa v prípade navrhovanej právnej úpravy zamedzilo stavu, kedy by sa k poľnohospodárskym pozemkom mohli dostať osoby s iným ako poľnohospodárskym zámerom (napr. developeri). Podľa nášho názoru je dôležité aby sa prispelo k stavu právnej istoty a teda bolo zachované prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy v prípade osôb, ktoré poľnohospodársku pôdu využívajú na poľnohospodárske účely a riadne si plnili a plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv. Zároveň považujeme za potrebné aby právna úprava obsahovala aj ustanovenie o neplatnosti právneho úkonu v prípade nerešpektovania predmetného prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy. V aplikačnej praxi by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by poľnohospodári hospodáriaci na pozemkoch veľkých výmer boli vystavený strate týchto pozemkov, čo môže byť pre tieto osoby až likvidačné (potreba uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ktoré by obsahovali samozrejme nové podmienky, ktoré zahŕňajú napr. aj vyššie nájomné a iné.) Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 68 V uvedenom ustanovení sa nad slovami "zákaz nakladania" uvádza odkaz 7i, pričom poznámka pod čiarou k tomuto odkazu sa odvoláva na § 44 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Ustanovenie § 44 ods. 1 katastrálneho zákona upravuje "Plombu o zmene práva k nehnuteľnosti". V tejto súvislosti z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy navrhujeme predkladateľovi, aby v navrhovanom ustanovení zaviedol odkaz a poznámku pod čiarou k tomuto odkazu na § 38 a nasl. katastrálneho zákona, ktorý upravuje zápis poznámky do katastra nehnuteľností, nakoľko vyznačenie zákazu nakladania predstavuje obmedzujúcu poznámku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 48 Toto ustanovenie je veľmi nejasné a nezrozumiteľné, lebo nedefinuje kritériá, kedy bude náklady na pozemkové úpravy uhrádzať štát, kedy vyšší územný celok a kedy obec. Nakoniec môže vzniknúť situácia, že sa nikto nebude cítiť povinný príslušným na znášanie nákladov, čo môže negatívne ovplyvniť na celý proces nevyhnutných pozemkových úprav Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 8i v ods. 2 žiadame doplniť na konci vety text v znení, ktorým sa vyrieši opakované neúspešné doručovanie návrhu zámennej alebo kúpnej zmluvy zo strany žiadateľa vlastníkovi pozemku. Odôvodnenie: Uvedený návrh má za cieľ zrýchliť konanie a odstrániť alebo zmierniť situácie úmyselného nepreberania písomností zo strany žiadateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF) Po zhliadnutí pripomienok klubu 500, AZZZ SR,RÚZ,SPPK máme obavu pokračovaniu trendu "zakonzervovania" nájomných zmluv. Keďže Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF zastupuje aj začínajúcich farmárov práve ukončenie projektu pozemkových úprav je priestor ako sa dostať k základnému vyrobnemu prostriedku t.j k pôde. Nájomcovia by nemali brať vlastníka ako rukojemníka pomocou "zabetonovaných" nájomných zmlúv ale naopak , nájomcovia musia brať na vedomie , že pôda na ktorej hospodária je prenajatá a ak budú vykonávať správnu agrotechnickú prax je väčšia šanca ze im pôvodný vlastník pôdu prenájme aj po pozemkových úpravách. Preto žiadame byť informovaní o priebehu pripomienkového konania ako aj o výsledkoch rozporovych konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 17 V čl. I bodu 17 návrhu zákona odporúčame slovo "ktorá" nahradiť slovom "ktorý". Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Čl. III bodu 3 V čl. III bodu 3 návrhu zákona odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 13 uviesť úplnú citáciu právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov a Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Žiadame o vyznačenie vplyvov na podnikateľské prostredie a dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a následné predloženie materiálu na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii LRV SR na posudzovanie vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Dotknutými subjektmi sú vlastníci pozemkov, ktorí môžu byť aj podnikateľskými subjektami. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodu 25 § 8i ods. 8 Vo vzťahu k navrhovaným jednoduchým pozemkovým úpravám, ktorých predmetom má byť vyporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, cintorínmi, športovými areálmi alebo verejnou zeleňou, ktoré mali prejsť do vlastníctva obcí a samosprávnych krajov podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“), respektíve zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, je potrebné uviesť, že navrhovaná právna úprava je vo vzťahu k výške vyrovnania vnútorne rozporná a vo svojich dôsledkoch i neústavná. S vykonaním daných pozemkových úprav i keď nie v režime jednoduchých pozemkových úprav počíta aj znenie § 3 ods. 3 zákona č. 66/2009 Z. z., ktoré však ráta s primeraným vyrovnaním, či už vo forme nového pozemku alebo finančnej sumy. V platnom znení novelizovaného zákona sa jednoduché pozemkové úpravy a vyrovnanie vyskytujú v § 8d, 8f a 8g, pričom ani v jednom prípade nedochádza k vyrovnaniu za využité pozemky v zníženej hodnote, ale vždy sa tento problém rieši primeraným vyrovnaním. Súčasne a predovšetkým nemožno opomenúť, že navrhované jednoduché pozemkové úpravy sú vo svojej podstate vyvlastňovacím inštitútom, na ktorý by mala dopadať extenzívne úprava daná čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. V rámci ústavnoprávneho nazerania na danú problematiku by preto vyrovnanie za pôvodné pozemky malo byť vždy primerané. Inými slovami navrhovaný režim výpočtu vyrovnania by bol v rozpore s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a primeranú náhradu. Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. PL. ÚS 38/95 Ústava Slovenskej republiky neumožňuje, aby k vyvlastneniu alebo k obmedzeniu vlastníckeho práva došlo priamo zákonom. Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. PL. ÚS 42/15 ústavou určené podmienky vyvlastnenia zhodne s inými podmienkami ochrany základných práv a slobôd možno rozčleniť na formálne a materiálne podmienky. Formálnou podmienkou je podmienka zákona. Materiálne podmienky sú tri: - nevyhnutná miera obmedzenia, - verejný záujem, - primeraná náhrada. Tieto podmienky musia byť splnené a nesplnenie hoci len jednej podmienky spôsobuje protiústavný zásah do vlastníckeho práva. Z tohto dôvodu považujeme za potrebné, aby navrhovaný § 8i ods. 8 bol v tomto smere upravený a boli vypustené slová „vo výške jednej tretiny hodnoty“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. III V čl. III názve zákona doplniť „zákon č. 153/2017 Z. z.“, pretože aj uvedeným zákonom bol predmetný zákon novelizovaný. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V návrhu doložky vybraných vplyvov žiadame vyznačiť negatívny vplyv na procesy služieb vo verejnej správe a zároveň vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana v časti 7.3, ktorá sa týka procesov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Taktiež z dôvodu, že z predloženého návrhu nie je jednoznačné, ktoré povinnosti navrhovanou úpravou vznikajú okresným úradom v sídle kraja, a ktoré okresným úradom, prípadne zanikajú, žiadame o ich uvedenie. Po vyznačení vplyvu v doložke vybraných vplyvov a po vypracovaní analýzy vplyvov na služby verejnej správy pre občana je potrebné predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov. V prípade neakceptovania tejto pripomienky v plnom rozsahu, žiadame o nej vykonať osobitné rokovanie. Odôvodnenie: Predmetnou navrhovanou legislatívnou úpravou vznikajú nové povinnosti okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom v súvislosti s výkonom pozemkových úprav a v súvislosti s tým je potrebné vyplniť doložku vybraných vplyvov a vypracovať Analýzu vplyvov na služby verenej správy pre občana podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Následne je potrebné predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu Upozorňujeme taktiež, že z uvedeného návrhu zákona vyplývajú okresným úradom nové povinnosti, skracujú sa lehoty a ustanovujú sa lehoty pri niektorých úkonoch vykonávaných okresnými úradmi. V prípade nárastu administratívnej činnosti pre zamestnancov okresných úradov žiadame o prehodnotenie počtov štátnozamestnaneckých miest na okresných úradoch a doplnenie finančného dopadu a dopadu na zamestnanosť. Vzhľadom na uvedené a pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako správcu rozpočtovej kapitoly zahŕňajúcej aj okresné úrady, žiadame o týchto otázkach zvolať spoločné rokovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 25 § 8i ods. 1 Žiadame slová "športový areál" nahradiť slovami "športová infraštruktúra" z dôvodu zosúladenia pojmu s § 3 písm. o) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že v právnom poriadku Slovenskej republiky nie je zadefinovaný pojem "športový areál". Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 25 K odseku 1 Žiadame, aby v novom § 8i odseku 1 bola daná možnosť pôvodným vlastníkom podať žiadosť o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav – nie len hlavné mesto a vyššie územné celky majú záujem usporiadať si práva k pozemkom pod komunikáciami a športovými areálmi, navrhujeme preto, aby aj pôvodní vlastníci mohli podať žiadosť o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. l). K odseku 2 § 8i odsek 2 žiadame upraviť nasledovne: „(2) Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať, že vlastník pozemku podľa odseku 1 s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu v hodnote najmenej podľa odseku 8, alebo sa nevyjadril k návrhu kúpnej zmluvy v lehote podľa odseku 3.“. Z odseku 2 žiadame vypustiť „zámennú zmluvu“. Hlavné mesto nemá vhodné pozemky na zámenu preto ani nenavrhuje v daných prípadoch vysporiadanie formou zámeny, takáto forma usporiadania je pre hlavné mesto nemožná. K odseku 10 § 8i odsek 10 žiadame upraviť nasledovne: „(10) Na účely vyrovnania v pozemkoch sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade Slovenským pozemkovým fondom a v druhom rade inými správcami majetku štátu.“. Uvedené ustanovenie plne korešponduje s cieľom štátu sanovať problémy s nevysporiadanými pozemkami pod komunikáciami, areálmi škôl, cintorínov a pod. preto navrhujeme, aby boli náhradné pozemky v prvom rade poskytnuté Slovenským pozemkovým fondom alebo iným správcom majetku štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 14 V § 7 ods. 4 navrhované nové písmeno k) žiadame upraviť v znení: „k) vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré sú umiestnené v tej istej obci, v ktorej mal vlastník pôvodné pozemky, a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond a iných správcov18) majetku štátu, aby v tej istej lehote navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza pozemok podľa osobitného predpisu,1ab) ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. l),“. Odôvodnenie: Z navrhovaného písmena k) žiadame vypustiť slová „ktoré žiadateľ vlastní“. Uvedené slová žiadame vypustiť z dôvodu, že hlavné mesto opakovane deklarovalo, že nemá žiadne pozemky vhodné na zámenu za pôvodné nehnuteľnosti (napr. k. ú. Staré Mesto, v tomto území nedisponuje hlavné mesto žiadnymi pozemkami vhodnými na vykonania pozemkových úprav) preto takúto požiadavku považujeme za nevykonateľnú, cieľom novely zákona je, aby štát, ktorý si uznal pochybenie pri prevode ciest, a iných stavieb, príp. areálov na mesta bez protihodnoty, túto chybu napravil tak, že poskytne náhradné pozemky na účely vyrovnania. Ak by hlavné mesto disponovalo vhodnými pozemkami na zámenu pozemkov s pôvodnými vlastníkmi už by takto vysporiadalo viaceré pozemky, ale uvedené ide nad rámec reálnych možností hlavného mesta. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) K bodu 19 V navrhovanom § 8 odseku 4 žiadame doplniť vetu: „Ak je 20 a viac známych vlastníkov pozemku rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa doručí do vlastných rúk účastníkom špecifikovaných v § 6 ods. 1 písm. f), g) a h); ostatným účastníkom sa doručí iba verejnou vyhláškou.“. Odôvodnenie: Hlavné mesto je jedným zo známych účastníkov konania, ktorého pobyt resp. sídlo je dobre známe. Považujeme za dôležité a pre účely hlavného mesta neopomenuteľné, aby rozhodnutia boli hlavnému mestu riadne doručované písomnou cestou. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail