LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na to, že sa v čl. I bode 24 (§ 8d) dopĺňa odsek 5, kde je uvedená zásada, že na vyrovnanie prispejú všetci vlastníci, pričom podľa odseku 6, štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov a v čl. I bode 36 (§ 11 ods. 24) sa ustanovuje povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu alebo správcovi poskytnúť náhradu za pozemky v podobe pozemku alebo peňažnej formy, tieto zmeny budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy. V čl. I bode 48 (§ 18 ods. 1) sa dopĺňa medzi povinné osoby aj obec a vyšší územný celok na úhradu nákladov spojených s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i). Aj táto zmena môže mať vplyv na rozpočet územnej samosprávy. V nadväznosti na uvedené žiadam prepracovať doložku vybraných vplyvov a doplniť Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu o kvantifikáciu vplyvov na rozpočty dotknutých subjektov verejnej správy, vrátane územnej samosprávy. Zároveň žiadam, aby prípadné negatívne vplyvy vyplývajúce z návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 2 za slovo „vlastníckych“ vložiť slovo „pomerov“, v bodoch 11 a 41 slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ v súlade s bodom 56 prílohy LPV, v bode 14 poznámke pod čiarou k odkazu 18 uviesť skrátenú citáciu zákona č. 111/1990 Zb. a úplnú citáciu zákona č. 278/1993 Z. z., v bode 16 § 7 ods. 9 a bode 17 § 7a ods. 2 slovo „elaborát“ nahradiť iným vhodným výrazom, v bode 17 úvodnej vete slovo „ktorá“ nahradiť slovom „ktorý“, v bode 17 § 7a ods. 3 písm. d) slová „pre účely“ nahradiť slovami „na účely“, upozorňujem, že v súvislosti s vypustením poznámky pod čiarou k odkazu 6 v bode 19 je potrebné upraviť aj § 13 ods. 8 a § 24 ods. 1 platného zákona, v bode 24 § 8d ods. 6 za slovo „pozemkov“ vložiť čiarku, v bode 25 nadpise a odseku 1 za slovo „vlastníckych“ vložiť slovo „pomerov“, v § 8i ods. 8 slová „vo výške 1/3“ nahradiť slovami „vo výške jednej tretiny“, v bode 32 slová „ako 1/2“ nahradiť slovami „ako jedna polovica“, v bode 33 za slovo „slová“ vložiť dvojbodku, v bode 41 za slovom „slová“ vypustiť čiarku, v bode 45 slovo „odseku“ nahradiť slovom „ods.“, v bode 48 vypustiť slová „prvej vete“ ako nadbytočné, v bode 63 slovo „písmene“ nahradiť slovom „písm.“, v bode 64 vypustiť predložku „v“ ako nadbytočnú, v bode 70 slová „ako 1/3“ nahradiť slovami „ako jednej tretine“, body 72 a 73 spojiť do jedného novelizačného bodu, v čl. II úvodnej vete za slovami „č. 122/2015 Z. z.“ vypustiť slovo „a“, slová „zákona, 153/2017 Z. z.“ nahradiť slovami „zákona č. 153/2017 Z. z.“ a vypustiť slová „mení a“, pretože návrhom sa platné znenie zákona iba dopĺňa, v bode 1 odkaz 48a nahradiť odkazom 47b vrátane príslušnej poznámky pod čiarou, v čl. III úvodnej vete uviesť všetky novely zákona, v bode 2 úvodnej vete vypustiť duplicitné slovo „ods.“, v bode 3 na začiatok vložiť predložku „V“, v poznámke pod čiarou k odkazu 13 uviesť úplnú citáciu zákona č. 280/2017 Z. z.]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 25 (§ 8i) 1. V odseku 1 odporúčam za slovom „pozemku“ vypustiť čiarku a slová „na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis,1ab)“ nahradiť slovami „podľa osobitného predpisu,1ab)“. Ide o zosúladenie navrhovaného ustanovenia s § 2 ods. 1 písm. l) návrhu. 2. Text poznámky pod čiarou k odkazu 6ak je potrebné upraviť takto: „6ak) Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.“. Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“) neupravuje prechod vecí z majetku štátu do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov. Stavby situované na pozemkoch, ktoré majú byť predmetom usporiadania podľa § 8i návrhu, prešli do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov podľa osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 3. V odseku 2 je potrebné vypustiť slová „podľa osobitného predpisu6al)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6al. Zákon č. 66/2009 Z. z. neustanovuje žiadnu povinnosť obciam alebo vyšším územným celkom poskytnúť vlastníkovi zastavaného pozemku na zámenu náhradný pozemok, zámena sa uvádza iba ako možnosť usporiadať vlastnícke vzťahy k zastavaným pozemkom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) k novele zákona všeobecne Predložená novela predstavuje pre vyššie územné celky len čiastkové a neuspokojivé riešenie situácie s nevysporiadanými pozemkami pod cestami II. a III. triedy. Zdôvodnenie: Novela podmieňuje povolenie vykonania JPP preukázaním, že vlastník pozemku odmietol uzatvoriť s VÚC zámennú alebo kúpnu zmluvu za kúpnu cenu v hodnote 1/3 z ceny podľa znaleckého posudku. Novela teda predpokladá, že v prvom rade to majú byť VÚC, ktoré sa majú pokúsiť o odkúpenie pozemkov pod cestami z rozpočtu VÚC alebo z vlastného majetku. VÚC však vzniknutý stav nezavinili , no napriek tomu štát predpokladá, že to majú byť VÚC, ktoré majú náklady na výkup a náklady na JPP financovať. Navyše, VÚC nemajú tzv. historický majetok, ktorý by mohli ponúknuť na zámenu, takže oproti mestám a obciam ostáva na ich pleciach „len“ finančné bremeno vykúpenia pozemkov. Žilinský samosprávny kraj opakovane zdôrazňuje, že bez toho, aby zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté vyšším územným celkom aj financie na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami, napr. vo forme dotácií, tak predložená novela nie je pre VÚC riešením. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I nový novelizačný bod (§ 11) Čl. I navrhujeme rozšíriť o novelizačný bod, ktorým sa v § 11 vkladá nový odsek 17 v znení: „(17) Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa nachádzajú vinohrady registrované podľa osobitného zákona 7cb), ak tieto vlastník alebo spoluvlastník nepožaduje zlúčiť s jeho ostanými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi v obvode projektu pozemkových úprav, zlúčia sa do celkov, ktoré predstavujú jednotlivé súvislé vinohradnícke hony 7cc) alebo uzavreté vinohradnícke oblasti 7cd) , spolu s pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi ďalších takýchto vlastníkov alebo spoluvlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel. Poznámky pod čiarou k odkazom 7cb) až 7cd) znejú: „7cb) Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov 7cc) § 2 písm. s) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, 7cd) § 2 písm. u) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov“ Odôvodnenie: Cieľom pripomienky je vyriešiť pozemky pod vinohradmi tak, aby sa pomohlo vinohradníkom a súčasne sa zachovali vlastnícke práva vlastníkov pod vinohradmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 8) Navrhujeme doplniť znenie § 8i ods. 8 na konci o novú vetu v znení: „Ustanovenie znalca okresným úradom sa nevyžaduje, ak žiadateľ k žiadosti o jednoduché pozemkové úpravy predloží znalecký posudok nie starší ako šesť mesiacov.“ Zdôvodnenie: Ak náklady na znalecký posudok majú znášať žiadatelia, tak v rámci hospodárnosti navrhujeme, aby v prípade, ak žiadateľ má už v čase podania žiadosti o JPP vyhotovený znalecký posudok, nemusel byť duplicitne vyhotovovaný nový znalecký posudok na základe ustanovenia okresným úradom. Pripomienka súvisí aj s tým, že VÚC si dá ZP vypracovať práve z dôvodu, aby v prípravnom konaní preukázal, že pokus o uzatvorenie kúpnej zmluvy za 1/3 hodnoty podľa ZP bol neúspešný. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 14 [§ 7 ods. 4 písm. k)] Odporúčam slová „sa nachádza pozemok podľa osobitného predpisu1ab)“ nahradiť slovami „mal vlastník pôvodné pozemky“. Ide o spresnenie navrhovaného znenia písmena k), ak okresný úrad vyzve žiadateľa a Slovenský pozemkový fond na predloženie návrhu pozemkov na účely vyrovnania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I bod 46 Navrhujeme rozšíriť znenie novelizačného bodu 46 v Čl. I tak, aby sa v § 14 odsek 8 vypustili slová: „a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a)“. Odôvodnenie: Registraciu vinohradov je potrebne ponechat, nakolko jej vymazom by prisla SR o vinohradnicke plochy uznanej podla pristupovej zmluvy k EU. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) § 18 ods. 1 Žiadame vypustiť navrhované znenie a ponechať jeho súčasné znenie - zásadná pripomienka Odôvodnenie: zásadne nesúhlasíme s tým, aby sa mestá, obce a VÚC podieľali na financovaní nákladov na realizáciu pozemkových úprav. Tieto tak ako doteraz musí znášať štát, ktorý nedoriešil usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré previedol na obce, mestá a VÚC. Navrhovanú úpravu nechápeme preto len ako technicko - legislatívnu úpravu zákona ale ako zásadnú zmenu vo financovaní štátnych úloh z prostriedkov samospráv. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 26 SPF zastupuje značné množstvo vlastníkov a je potrebné skontrolovať celý rozsah obvodu pozemkových úprav. Navrhujeme ponechať lehotu 30 dní. Takisto skrátenie lehoty o 15 dní nemá žiadny vplyv na dĺžku trvania konania, ktoré trvá niekoľko mesiacov až rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 34 Navrhované znenie evokuje možnosť nahradenia všeobecných zásad funkčného usporiadania územia tzv. miestnymi podmienkami, ktoré zákon žiadnym spôsobom nedefinuje. Navrhujeme ponechať aktuálne znenie zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 22 Pokiaľ sú jednoduché pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. b) povolené na žiadosť žiadateľa, navrhujeme zachovať aktuálne znenie zákona a ods. 3 v § 8c žiadame ponechať. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 33 Navrhujeme ponechať aktuálne znenie zákona. Fond by na základe takéhoto ustanovenia strácal veľké množstvo pozemkov, ktoré prenajíma poľnohospodárskym subjektom. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) bodu 32 Chyba v písaní, správne má byť „na výmere väčšej ako ½ výmery katastrálneho územia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 38 a 42 Zmena reaguje na skúsenosti z praxe, keď bolo možné opakujúcim sa ospravedlňovaním výrazne spomaliť až zablokovať celý proces pozemkových úprav. Prihliadnuc na nedisciplinovanosť účastníkov konania a neraz aj špekulatívny charakter absencií navrhujeme vypustiť slovo „opakovane“ v obidvoch prípadoch, keďže to na jednej strane spôsobuje nejasnosť ohľadom potrebného počtu (opakovaných) termínov (1x, 2x ???). Na strane druhej je potrebné, aby jednotliví občania prevzali zodpovednosť za svoj majetok a začali sa oň starať a pokiaľ nie, tak nemá zmysel, aby sa kvôli nim celý proces pozemkových úprav spomalil alebo až zastavil. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) § 14 § 14 ods. 8 druhá veta, ods. 9 až 13 navrhujeme zo zákona úplne vypustiť a doplniť tieto ustanovenia do zákona č. 504/2003 Z.z. Takisto si dovoľujeme upozorniť, že zákon č. 330/1991 Zb. a zákon č. 504/2003 Z.z. upravujú podmienky uzatvárania nájomných zmlúv so SPF pri tzv. osobitnom nájme pozemkov rozdielne. Nechávame na zvážení predkladateľa, či podmienky zosúladí alebo ponechá v súčasnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) Čl. II § 19 V § 19 ods. 3 písm. f) navrhujeme za slovami „c) až e),“ vložiť slovo „pridomovej záhrady“. Ustanovenie je nevyhnutné na vyporiadanie celých nehnuteľností, vrátane oplotených záhrad, ktoré dlhodobo užívajú vlastníci stavby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) Čl. II § 14 V § 14 ods. 2 navrhujeme na konci doplniť novú vetu ktorá znie: „Do vlastníctva obce neprechádzajú ani pozemky, s ktorými fond alebo správca nakladá podľa osobitného predpisu.32a)“ Poznámka pod čiarou 32a) znie: „Zákon č. 229/1991 Zb., zákon č. 97/2013 Z.z., zákon č. 326/2005 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. a pod.“ Predmetné ustanovenie má jednoznačne vylúčiť prechod pozemkov, ktoré nie sú v súčasnosti využívané ako komunikácie v intraviláne, ale slúžia poľnohospodárskemu alebo inému účelu a sú stále v správe správcu majetku štátu využívané podľa osobitných predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) § 34 ods. 9 V § 34 ods. 9 navrhujem vypustiť slová „alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af)“. Predmetné ustanovenie je neaplikovateľné v praxi, pretože podľa stavebného zákona musí byť každá verejnoprospešná stavba definovaná územným plánom. Bez územného plánu nemôže byť žiadna nová stavba postavená a skolaudovaná ako verejnoprospešná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 70 Navrhovaná zmena legislatívne reaguje na reálne hroziaci stav, kedy môže rozhodnutím súdu dôjsť k zrušeniu rozhodnutia o schválení vykonania pozemkových úprav. V tomto smere asi nie je možné sa takýmto žalobám vyhnúť, lebo vždy budú existovať účastníci konania, ktorí nikdy nebudú spokojní, nech sa im vyjde v ústrety akýmkoľvek spôsobom. Za negatívne však považujeme úpravu, podľa ktorej po prevode alebo prechode viac ako 1/3 výmery navrhovaného obvodu by ministerstvo nenariadilo nové konanie. Tu by sa zvyšné 2/3 majiteľov stalo rukojemníkov menšiny, a nedošlo by k pozemkovým úpravám. Navrhujeme preto vypustiť vetu po bodkočiarke: „to neplatí ale ak dôjde k prevodu alebo prechodu na viac ako 1/3 výmery navrhovaného obvodu jednoduchých pozemkových úprav“ Zásadná pripomienka Odoslaná 16.7.2019 Detail