LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu § 3 ods.(2), požadujeme doplniť za kapacity ozbrojených zborov, „Správy štátnych hmotných rezerv SR“ Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ( ďalej len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tvorí štátne hmotné rezervy aj pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. SŠHR SR realizuje financovanie ochraňovateľov z Medzirezortného programu 06 E- Podpora obrany štátu, ktorého vecným obsahom sú úlohy vyplývajúce z Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024, k zabezpečeniu požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky na základe dokumentu: „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu ozbrojených síl SR, zabezpečenie, zabezpečenie služieb v období krízovej situácie.“ SŠHR SR skladuje pre zabezpečenie bojovej činnosti ozbrojených síl SR hlavne náhradné diely na vykonávanie opráv rozhodujúcej bojovej techniky, muníciu, muničné elementy a pohonné hmoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu § 2 ods.(3), požadujeme doplniť za prokuratúra, „Správa štátnych hmotných rezerv SR“ Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ( ďalej len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tvorí štátne hmotné rezervy aj pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. SŠHR SR realizuje financovanie ochraňovateľov z Medzirezortného programu 06 E- Podpora obrany štátu, ktorého vecným obsahom sú úlohy vyplývajúce z Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024, k zabezpečeniu požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky na základe dokumentu: „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu ozbrojených síl SR, zabezpečenie, zabezpečenie služieb v období krízovej situácie.“ SŠHR SR skladuje pre zabezpečenie bojovej činnosti ozbrojených síl SR hlavne náhradné diely na vykonávanie opráv rozhodujúcej bojovej techniky, muníciu, muničné elementy a pohonné hmoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy K bodu 4 § 7 písm. f) Odporúčame nahradiť slovo "bezpečnosť" slovami "civilné krízové riadenie". Odôvodnenie: Slovo "bezpečnosť" je široký pojem, ktorý zahŕňa rôzne formy bezpečnosti. Pre účely konkrétneho označenia cvičení CME, ktoré koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je vhodnejšie použiť navrhnutý pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu § 26 ods.(2), požadujeme zmeniť - dopravné systémy a infraštruktúra štátnych hmotných rezerv (ďalej len „objekty obrannej infraštruktúry“ na „infraštruktúra a zásoby štátnych hmotných rezerv (ďalej len „prvky obrannej infraštruktúry“) Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ( ďalej len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tvorí štátne hmotné rezervy aj pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. SŠHR SR realizuje financovanie ochraňovateľov z Medzirezortného programu 06 E- Podpora obrany štátu, ktorého vecným obsahom sú úlohy vyplývajúce z Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024, k zabezpečeniu požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky na základe dokumentu: „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu ozbrojených síl SR, zabezpečenie, zabezpečenie služieb v období krízovej situácie.“ SŠHR SR skladuje pre zabezpečenie bojovej činnosti ozbrojených síl SR hlavne náhradné diely na vykonávanie opráv rozhodujúcej bojovej techniky, muníciu, muničné elementy a pohonné hmoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V čl. I bode 1 § 3 ods. 8 prvej vete navrhujeme za slová „brannú prípravu“ vložiť slová „prípravu na civilnú ochranu,“. V druhej vete za slová „brannej príprave,“ doplniť slová „príprave na civilnú ochranu,“, slová „Policajný zbor“ nahradiť slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,“ a v tretej vete vypustiť slová „Policajný zbor“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú vykonávané aj v prípade potreby obrany štátu, napríklad aj v čase vojny a vojnového stavu. Úlohy civilnej ochrany plnia aj ozbrojené sily Slovenskej republiky. V zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je základnou úlohou verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vykonávať všetky potrebné opatrenia na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku. Predpokladom výkonu uvedených opatrení, je aj príprava na civilnú ochranu (v rámci nej najmä príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Z návrhu zákona žiadame vypustiť otázky týkajúce sa spolupodieľania sa Policajného zboru na výchovno-vzdelávacom procese. Takýmto definovaním úlohy Policajného zboru v navrhovanom znení zákona o obrane v rámci brannej výchovy a brannej prípravy sa v podstate rozširujú úlohy Policajného zboru, ktoré sú upravené v § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“). Návrh zákona o obrane okrem toho, že zasahuje do zákona o Policajnom zbore, zasahuje aj do iných zákonov, napríklad zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V čl. I bode 1 § 3 ods. 1 navrhujeme doplniť písmenom i), ktoré znie: „ i) prípravu opatrení civilného núdzového plánovania.“. Odôvodnenie: Civilné núdzové plánovanie (CNP) je významná forma podpory ozbrojených síl a obrany štátu. CNP predstavuje koordináciu plánovacieho procesu na zabezpečenie čo najefektívnejšieho použitia civilných zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov NATO. Civilná podpora ozbrojeným silám je jednou z hlavných aktivít a úloh CNP. Ďalej v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, je CNP definované ako „príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie“ – pričom na riešenie krízových situácií aj mimo času vojny a vojnového stavu môžu byť nasadzované aj ozbrojené sily. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V čl. I navrhujeme zlúčiť tretí a štvrtý bod. V § 6 písm. c) navrhujeme vypustiť slová „plán prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a orgánov miestnej štátnej správy (ďalej len „plán prípravy orgánov štátnej správy“)“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Predkladateľ neodôvodnil návrh zavedenia ďalšieho z dokumentov, ktorý nazval „plán prípravy orgánov štátnej správy“, ani neuviedol, na základe čoho sa má takýto plán vypracovať, o aký plán prípravy ide a na základe akej právnej normy majú ministerstva, ostatné ústredné orgány štátnej správy,...... uvedený „plán prípravy orgánov štátnej správy“ vypracovávať. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V čl. I bode 1 § 3 ods. 2 druhej vete navrhujeme vypustiť slová „Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Úlohy ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa pri obrane štátu výrazne líšia od úloh Hasičského a záchranného zboru a záchranných zložiek. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 7. V čl. I bode 10 písm. s) – navrhujeme, aby boli vymenované konkrétne osobné údaje fyzických osôb, ako aj zdrojová agenda, z ktorej budú osobné údaje poskytované pre potreby evidencie na okresnom úrade. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V čl. I bode 3 písm. f) navrhujeme za slovom „obrany“ čiarku nahradiť bodkočiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. V čl. I bode 6 písm. f) predložku „na“ z jednotlivých bodov odporúčame uviesť do predvetia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 8. V čl. I bode 16 slovo „odseku“ navrhujeme nahradiť slovom „odsekoch“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 13. V čl. I bode 23 § 26 navrhujeme doplniť odsekom 10, ktorý znie: „(10) Podpora obrany štátu sa vykonáva aj prostredníctvom civilného núdzového plánovania.20am)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 20am znie: „20am) Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Civilné núdzové plánovanie (CNP) je významná forma podpory ozbrojených síl a obrany štátu. Dôležitou úlohou CNP je totiž zabezpečenie dostupnosti civilných prostriedkov a zariadení na zachovanie základných opatrení fungovania štátu v čase krízovej situácie, akou sú vojna, vojnový stav, núdzový stav a výnimočný stav. CNP tak predstavuje systém komplexného zabezpečenia zdrojov na riešenie úloh a opatrení, a to aj na úseku podpory obrany štátu a ozbrojených síl. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 11. V čl. I bode 20 § 19 ods. 6 navrhujeme za slovami „civilnej ochrany” vypustiť slovo „obyvateľstva”. Odôvodnenie: Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov sa síce volá zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, ale zákonným pojmom na účely tohto zákona je „civilná ochrana“. Ide tiež o zaužívaný pojem v medzinárodnom práve. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 12. V čl. I bode 23 § 25 v ods. 2 navrhujeme slovo „doplňovanie“ nahradiť slovom „dopĺňanie“, v ods. 3 za číslovkou „10“ vypustiť slovo „rokov“, v ods. 4 vypustiť slovo „roky“ a v ods. 5 vypustiť slovo „rok“. V odseku 12 navrhujeme za slovami „“6 a“ vložiť slovo „odseku“. V § 26 odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu 21 presunúť do bodu 24. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 9. V čl. I bode 19 § 16b ods. 1 písm. e) navrhujeme za slová „Hasičského a záchranného zboru“ doplniť slová „a ďalších záchranných zložiek“. Odôvodnenie: Pre záchranné zložky, ktoré plnia úlohy integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, je potrebné zabezpečiť ubytovanie v týchto zariadeniach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 17. V čl. III navrhujeme doplniť štvrtý bod, ktorý znie: „Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 15. V čl. II navrhujeme doplniť tretí bod, ktorý znie: „Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 10. V čl. I bode 19 navrhujeme v odsekoch 3 a 4 vypustiť slovo „zákona“ a v ods. 3 slovo „spracovávajú“ nahradiť slovom „spracúvajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 16. V čl. III navrhujeme druhý bod uviesť takto: „V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 14. V čl. II bode 2 navrhujeme slová „písm. w)“ nahradiť slovami „písm. v)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) § 16b ods. 6 V § 16b ods. 6 sa za slovo „spravodajstvo15cd)“ vkladajú slová „a Slovenská informačná služba15ce)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 15ce) znie: „15ce) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Ustanovenie § 16b návrhu zákona ustanovuje právny rámec prevádzky informačného mobilizačného systému, pričom v ods. 6 tohto paragrafu je upravené sprístupňovanie údajov zo systému, a to formou priameho a nepretržitého prístupu zverenému Vojenskému spravodajstvu na účely zabezpečenia plnenia úloh, ktoré Vojenské spravodajstvo plní podľa svojho statusového zákona. V zmysle paragrafového znenia návrhu zákona a tiež dôvodovej správy ide o ustanovenie, podľa ktorého sa v informačnom mobilizačnom systéme vedú príslušné registre na účely spracúvania údajov potrebných na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl. Slovenskou informačnou službou navrhované doplnenie ustanovenia § 16b ods. 6 návrhu zákona má za cieľ ustanoviť oprávnenie pre sprístupnenie informácií vedených v jednotlivých registroch aj pre Slovenskú informačnú službu. Navrhovaná úprava by tak umožnila autorizáciu Slovenskej informačnej služby na prístup k údajom registra vo forme a v rozsahu zverenom Vojenskému spravodajstvu. Zabezpečenie navrhovaného prístupu k údajom z registra je dôležité z hľadiska efektívneho vykonávania analytických činností v rámci plnenia jednotlivých úloh zverených Slovenskej informačnej službe ako štátnemu orgánu plniacemu úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany jeho zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov. V dotknutom ustanovení by sa zároveň zohľadnil základný princíp postavenia a činnosti Slovenskej informačnej služby ako všeobecnej spravodajskej a bezpečnostnej služby štátu na úseku analyzovania a vyhodnocovania miery bezpečnostného ohrozenia relevantného pre zabezpečenie obrany Slovenskej republiky v kontexte príslušnej zákonnej úpravy. K zabezpečeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky prostredníctvom prijatia účinných obranných opatrení nepochybne tiež prispieva efektívne plnenie úloh, ktoré v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou v rozsahu svojej pôsobnosti plní Slovenská informačná služba. V tejto súvislosti možno poukázať predovšetkým na získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Na plnenie svojich zákonných úloh by mohla Slovenská informačná služba využiť aj prístup k novému informačnému mobilizačnému systému a k údajom uchovávaným v príslušných registroch. Je nesporné, že aj na základe takto získaných informácií bude možné prispieť k účinnému plneniu úloh s cieľom zabezpečiť obranu Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) § 16b ods. 6 V § 16b ods. 6 sa za slovo „spravodajstvo15cd)“ vkladajú slová „a Slovenská informačná služba15ce)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 15ce) znie: „15ce) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Ustanovenie § 16b návrhu zákona ustanovuje právny rámec prevádzky informačného mobilizačného systému, pričom v ods. 6 tohto paragrafu je upravené sprístupňovanie údajov zo systému, a to formou priameho a nepretržitého prístupu zverenému Vojenskému spravodajstvu na účely zabezpečenia plnenia úloh, ktoré Vojenské spravodajstvo plní podľa svojho statusového zákona. V zmysle paragrafového znenia návrhu zákona a tiež dôvodovej správy ide o ustanovenie, podľa ktorého sa v informačnom mobilizačnom systéme vedú príslušné registre na účely spracúvania údajov potrebných na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl. Slovenskou informačnou službou navrhované doplnenie ustanovenia § 16b ods. 6 návrhu zákona má za cieľ ustanoviť oprávnenie pre sprístupnenie informácií vedených v jednotlivých registroch aj pre Slovenskú informačnú službu. Navrhovaná úprava by tak umožnila autorizáciu Slovenskej informačnej služby na prístup k údajom registra vo forme a v rozsahu zverenom Vojenskému spravodajstvu. Zabezpečenie navrhovaného prístupu k údajom z registra je dôležité z hľadiska efektívneho vykonávania analytických činností v rámci plnenia jednotlivých úloh zverených Slovenskej informačnej službe ako štátnemu orgánu plniacemu úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany jeho zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov. V dotknutom ustanovení by sa zároveň zohľadnil základný princíp postavenia a činnosti Slovenskej informačnej služby ako všeobecnej spravodajskej a bezpečnostnej služby štátu na úseku analyzovania a vyhodnocovania miery bezpečnostného ohrozenia relevantného pre zabezpečenie obrany Slovenskej republiky v kontexte príslušnej zákonnej úpravy. K zabezpečeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky prostredníctvom prijatia účinných obranných opatrení nepochybne tiež prispieva efektívne plnenie úloh, ktoré v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou v rozsahu svojej pôsobnosti plní Slovenská informačná služba. V tejto súvislosti možno poukázať predovšetkým na získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Na plnenie svojich zákonných úloh by mohla Slovenská informačná služba využiť aj prístup k novému informačnému mobilizačnému systému a k údajom uchovávaným v príslušných registroch. Je nesporné, že aj na základe takto získaných informácií bude možné prispieť k účinnému plneniu úloh s cieľom zabezpečiť obranu Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 3 V § 6 písm. f) odporúčame za slovami „ochrany a obrany“ nahradiť čiarku bodkočiarkou, Ide o legislatívno-technickú pripomienku, časť vety za slovami „ochrany a obrany“ vyjadruje odkaz na iné ustanovenie (§ 2 ods. 2). Odporúčame zároveň zvážiť potrebu doplnenia návrhu zákona o definíciu „objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v kybernetickom priestore“. Zákon by mal totiž jasne vyjadriť, že tu ide o totožné objekty s objektami zadefinovanými v § 27 alebo ide o iné objekty (v kybernetickom priestore), ktoré je potom potrebné zadefinovať, eventuálne uviesť odkaz na ich úpravu v osobitnom predpise, ak takáto existuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 1 V § 3 ods. 9 odporúčame za slová „v odseku 8“ vložiť čiarku a slová „okrem poslednej vety“ a slovo „Slvoenskej“ nahradiť slovom „Slovenskej“. Ide o jednoznačné vyjadrenie výhrady uvedenej v poslednej vete § 3 ods. 8, v ktorej sa uvádza, že „Prípravu obyvateľstva v rámci brannej prípravy zameranú na manipuláciu so zbraňami môžu vykonávať len ozbrojené sily a Policajný zbor.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu zákona V čl. I bode 3 § 6 písm. d) žiadame slová „základných koncepcií bezpečnosti a obrany štátu a návrhy zásadných strategických dokumentov“ nahradiť slovami „strategických dokumentov, koncepčných dokumentov v oblasti obrany“. V čl. I bode 4 § 7 písm. c) a h) žiadame vypustiť prvý bod. V čl. I bode 6 § 8 písm. d) žiadame vypustiť prvý bod. V čl. I žiadame bod 2 formulovať takto: „2. V § 4 písmeno b) znie: „b) schvaľuje strategické dokumenty, koncepčné dokumenty v oblasti obrany a rozvojové programy a plány v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, ktoré jej predloží vláda,“.“. Odôvodnenie: Ustanovenia o základných koncepciách v oblasti bezpečnosti a obrany žiadame vypustiť. Pôvodný zámer vyjadrený v znení platného zákona sa v aplikačnej praxi napĺňal prípravou a schválením Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, Obrannej stratégie Slovenskej republiky a Vojenskej stratégie Slovenskej republiky príslušnými ústavnými orgánmi. V zmysle hierarchie dokumentov „Stratégia–Koncepcia–Plán“ sa nepredpokladá spracovanie ďalších dokumentov na úrovni štátu, ktoré by obsahovali iné línie, zásady a princípy zaručovania bezpečnosti a zabezpečovania obrany Slovenskej republiky ako tie, ktoré sú obsiahnuté v Ústave Slovenskej republiky, príslušnej legislatíve a strategických dokumentoch v oblasti bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky. Ponechanie znenia, v ktorom sa budú uvádzať aj „základné koncepcie bezpečnosti a obrany štátu“, aj „zásadné strategické dokumenty“ tak pôsobí mätúco a nie je dostatočne jasné. Podľa čl. 6 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vláda Slovenskej republiky určuje základnú koncepciu obrany a bezpečnosti štátu. Predmetom úpravy citovaného ustanovenia však nie je úprava strategických dokumentov v oblasti bezpečnosti a obrany, keďže tieto sú vyjadrením určenia základnej koncepcie obrany a bezpečnosti štátu, ktoré patrí do kompetencie vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 1 § 2 ods. 1 V § 2 žiadame odsek 1 formulovať takto: „(1) Obrana štátu je súbor opatrení, ktorými Slovenská republika zachováva mier, bráni a zabezpečuje svoju zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc pred napadnutím. Za súčasť obrany štátu sa považuje aj účasť v systéme kolektívnej obrany a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.1)“. Odôvodnenie: Slovenská republika sa na základe svojho suverénneho rozhodnutia v roku 2004 stala súčasťou organizácie kolektívnej obrany. Z nášho členstva v NATO nám nevyplývajú len záväzky, ale členstvo v NATO znamená aj zmluvnú garanciu poskytnutia pomoci členských štátov NATO pri ozbrojenom útoku na Slovenskú republiku (Bod 8 Obrannej stratégie Slovenskej republiky schválenej vládou Slovenskej republiky 4. 10. 2017). Definíciu pojmu obrana štátu preto žiadame upraviť tak, aby bolo jasne ustanovené, že účasť v systéme kolektívnej obrany sa považuje za súčasť obrany štátu. V znení textu týkajúcom sa plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv nie je potrebné osobitne uvádzať medzinárodné zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu, postačuje všeobecnejší pojem. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bodu 23 § 25 § 25 odporúčame doplniť novým odsekom 14, ktorý znie: „(14) Zdrojové zabezpečenie obrany štátu je financované v súlade s objektívnymi potrebami na úrovni najmenej 2 % HDP, z čoho sa vyčleňuje najmenej 20 % na obstaranie hlavnej výzbroje a techniky ozbrojených síl a súvisiaceho výskumu a vývoja.“. Odôvodnenie: Zakotvenie minimálnej výšky obranných výdavkov na úrovni 2% HDP v predmetnom zákone a jej napĺňanie považujeme za vhodné pre dlhodobú stabilizáciu zdrojového rámca financovania obrany štátu a vytvorenie predvídateľného prostredia pre plánovanie obrany štátu. Úroveň 2 % HDP nie je len výsledkom diskusií na pôde NATO v zmysle čl. 3 Washingtonskej zmluvy, ale aj prirodzenej potreby budovať a modernizovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) návrhu zákona ako celku Odporúčame zvážiť možnosť pozastavenia legislatívneho procesu návrhu zákona do schválenia novej Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Návrh novely zákona o obrane Slovenskej republiky obsahuje komplexné návrhy týkajúce sa aj prvkov bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Vyhodnotenie funkčnosti bezpečnostného systému Slovenskej republiky bolo vypracované v auguste 2018 a aktuálne sa pripravuje nová koncepcia, ktorá má byť predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky do konca roka 2019. Je vysoká pravdepodobnosť, že v navrhovanej koncepcii budú zásadné odporúčania smerom k legislatívnym úpravám, vrátane zákona o obrane Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 6, § 8 písm. f) štvrtý bod Odporúčame nahradiť bodku pred úvodzovkami čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 15 Odporúčame za slová "podľa § 10 ods. 1 písm. f) a ods. 5 písm. s)" a za slová "podľa § 10 ods. 4 písm. h) a j)" vložiť úvodzovky hore. Taktiež odporúčame vypustiť bodku za slovami "podľa § 10 ods. 5 písm. h) a j)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 24 Odporúčame nahradiť slová „sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie“ slovami „sa na konci pripája táto veta“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 2 V Čl. I bod 1 § 2 za odsek 5 odporúčame doplniť nový odsek, v ktorom bude (základná) definícia prvku systému obrany štátu. Ide o rovnaký prístup, ktorý je uplatnený v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov, kde v § 2 písm. a) zákona je definované, čo je prvkom kritickej infraštruktúry a v § 2 písm. c) zákona je definovaná kritická infraštruktúra ako systém, ktorý sa člení na sektory a prvky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. a) V Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. a) žiadame za slovo „udržiavanie“ v kontexte súčasného znenia § 25 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doplniť slovo „nevyhnutných“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Predložený návrh zákona neprimerane rozširuje okruh najmä civilných kapacít (zdrojov, prostriedkov, služieb), ktoré môžu byť rezortom obrany zaradené do obranných kapacít štátu, pričom vynechaním slova „nevyhnutných“ nebude možné zo strany ostatných ministerstiev formálne namietať oprávnenosť požiadavky rezortu obrany na zaradenie konkrétnej kapacity do obranných kapacít štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. d) V Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. d) odporúčame slová „prípravu opatrení a činností hospodárskej mobilizácie“ nahradiť slovami „prípravu a vykonávanie opatrení na úseku hospodárskej mobilizácie“. Navrhované znenie tohto odseku nie je terminologicky správne. Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hospodárskej mobilizácii“) ako tzv. lex specialis nepozná v predloženom návrhu zákona použitý pojem „činnosti hospodárskej mobilizácie“. Z tohto dôvodu navrhujeme preformulovať tento odsek podľa § 2 ods. 1 a § 5 zákona o hospodárskej mobilizácii (cit. „Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych činností a organizačných činností a opatrení vykonávaných v období krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 2 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 2 odporúčame doplniť odkazy k odborným pojmom prevzatým zo zákona o hospodárskej mobilizácii. Ide o pojmy: „životne dôležitých tovarov*)“, „životne dôležité zdroje**)“, „uchované výrobné schopnosti***)“. Poznámka pod čiarou k odkazu * znie: „*) § 3 ods. d) zákona č. 179/2011 Z. z.“. Poznámka pod čiarou k odkazu ** znie: „**) § 3 ods. e) zákona č. 179/2011 Z. z.“. Poznámka pod čiarou k odkazu *** znie: „***) § 3 písm. l) zákona č. 179/2011 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 9 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 9 odporúčame slová „po písomnej dohode“ nahradiť slovami „na základe písomnej dohody“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. h) V Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. h) odporúčame za slovo „úloh“ doplniť slová „obrany štátu“ z dôvodu, aby bolo zrejmé, o aké úlohy ide (napr. § 2 ods. 5 predloženého návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 11 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 11 odporúčame v predvetí za slovo „úloh“ doplniť slová „obrany štátu“ z dôvodu, aby bolo zrejmé, o aké úlohy ide (napr. § 2 ods. 5 predloženého návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 § 6 písm. e) V Čl. I bod 3 § 6 písm. e) odporúčame za slovo „úloh“ doplniť slová „obrany štátu“ z dôvodu, aby bolo zrejmé, o aké úlohy ide (napr. § 2 ods. 5 predloženého návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 12 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 12 odporúčame za slovo „úloh“ doplniť slová „obrany štátu“ z dôvodu, aby bolo zrejmé, o aké úlohy ide (napr. § 2 ods. 5 predloženého návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 11 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 11 odporúčame na konci prvej vety vypustiť slová „vo forme“, v písmene a) slová „čiastkového cvičenia“ nahradiť slovami „čiastkovým cvičením“ a v písmene b) slová „komplexného cvičenia“ nahradiť slovami „komplexným cvičením“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 § 6 písm. c) V Čl. I bod 3 § 6 písm. c) odporúčame doplniť slová „plán prípravy ministerstiev“ tak, aby bolo zrejmé, o aký plán prípravy ide, resp. čo je jeho obsahom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 12 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 12 odporúčame vypustiť slová „vo forme“ a slová „mobilizačného cvičenia“ nahradiť slovami „mobilizačným cvičením“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 § 6 písm. g) V Čl. I bod 3 § 6 písm. g) odporúčame slová „rozhoduje o návrhu“ nahradiť slovami „schvaľuje návrh“ a slová „o návrhu“ nahradiť slovami „návrh“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 9 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 9 odporúčame slovo „Slvoenskej“ nahradiť slovom „Slovenskej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 § 7 písm. e) V Čl. I bod 4 § 7 písm. e) odporúčame slovné spojenie „návrh nariadenia vykonať“ preformulovať tak, aby nebolo sloveso v neurčitku. Legislatívnotechnické pokyny (príloha č. 5 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky) určujú, že názov právneho predpisu, v tomto prípade nariadenia, má znieť „Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ...“, resp. „Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým ...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 5 § 8 písm. c) V Čl. I bod 5 § 8 písm. c) nesúhlasíme so zmenou znenia povinnosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou podľa tohto odseku, podľa ktorej sa platné znenie „podieľajú sa na príprave podkladových materiálov ...“ nahrádza slovami „pripravujú podklady potrebné na plánovanie obrany štátu“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Navrhovaná podstatná zmena nie je žiadnym spôsobom odôvodnená v dôvodovej správe a tiež nie je preukázané, že bude znamenať zlepšenie súčasného stavu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 19 § 16b ods. 2 V Čl. I bod 19 § 16b ods. 2 odporúčame doplniť zoznam osobných údajov, ktoré budú spracúvané v registri. V súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov (§ 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“]) spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. S poukazom najmä na ustanovenia § 13 ods. 2, § 16 a § 37 zákona o ochrane osobných údajov navrhujeme doplniť (vymenovať) osobné údaje, ktoré budú v registri spracúvané a sú už ustanovené v platnej legislatíve, napríklad v § 21 ods. 5 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 2 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail