LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 23 § 25 ods. 9 Odporúčame v dôvodovej správe uviesť, čo je obsahom termínov "konkrétne a trvalé hrozby na úseku obrany štátu" z dôvodu spresnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 18 Odporúčame znenie novelizačného bodu upraviť takto:"V § 16a ods. 7 sa číslo "3" nahrádza číslom "5".". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 písm. f) Odporúčame za slovom "štátu" bodku nahradiť čiarkou. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 15c Odporúčame slovo "alebo" nahradiť slovom "a". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 7 poznámkam pod čiarou Odporúčame vypustiť slová "8f a". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 1 § 3 ods. 8 Žiadame prvú vetu preformulovať nasledovne: "Povinný obsah výchovy a vzdelávania na základných školách a stredných školách sa zameriava aj na brannú výchovu, brannú prípravu, zdravotnú prípravu, záujmovú činnosť, technickú činnosť a na športovú činnosť.". Odôvodnenie: Z predloženého znenia ustanovenia § 3 ods. 8 vyplýva, že výchovno-vzdelávacie programy na základných školách a stredných školách sú zamerané najmä na brannú výchovu a brannú prípravu, zdravotnú a záujmovú činnosť, technickú činnosť a na športovú činnosť. Navrhovaná formulácia nie je v súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) a § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorých sa uvádzajú ciele výchovy a vzdelávania a taktiež vymedzenie povinného obsahu výchovy a vzdelávania v školách podľa tohto zákona. Štátne vzdelávacie programy pre základné a stredné školy nie sú zamerané „najmä na“ brannú výchovu, zdravotnú prípravu, záujmovú činnosť, technickú činnosť a na športovú činnosť“ tak, ako sa uvádza v predloženom návrhu zákona, ale na získanie kompetencií, a to najmä v oblastiach vymenovaných v ustanovení § 4 písm. b) školského zákona. Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania, stanovuje všeobecné ciele výchovy a vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má výchova vzdelávanie smerovať. V súčasnosti sú ciele výchovy a vzdelávania postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu I § 3 ods. 8 Žiadame za prvú vetu doplniť novú vetu, ktorá znie: "Branná výchova, branná príprava, zdravotná príprava, záujmová činnosť, technická činnosť a športová činnosť sa realizujú prostredníctvom predmetov rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania." a zároveň žiadame uviesť v dôvodovej správe, že sa branná výchova, branná príprava, zdravotná príprava, záujmová činnosť, technická činnosť a športová činnosť realizujú vo vzdelávacej oblasti "Zdravie a pohyb" a ako prierezová téma "Ochrana života a zdravia". Odôvodnenie: Spresňuje sa postavenie brannej výchovy a ďalších uvedených príprav a činností v štátnych vzdelávacích programoch základných škôl a stredných škôl. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 20 V Čl. I bode 20 v § 19 ods. 6 odporúčame vypustiť slová „alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu“. Odôvodnenie: Nie je potrebné samostatne uvádzať pojem „štátnozamestnanecký vzťah“, keďže je zahrnutý v pojme „obdobný pracovný vzťah“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bodu 20. Návrhom sa určeným subjektom, vrátane ÚJD SR, ukladá nová povinnosť zabezpečiť prostredníctvom miestne príslušného okresného úradu oslobodenie zamestnancov do 65 rokov veku od pracovnej povinnosti. Účinnosť novelizácie sa navrhuje od 1. februára 2020. Podľa doterajších predpisov určené subjekty však zabezpečujú cestou okresných úradov oslobodzovanie svojich zamestnancov od mimoriadnej služby a alternatívnej služby podľa zákona č. 570/2005 Z.z. každoročne v termíne do 31. januára. Z praktických dôvodov navrhujem zmeniť účinnosť návrhu novelizácie zákona o obrane od 1.1.2020 tak, aby bolo možné zoznamy na oslobodenie od mimoriadnej služby a alternatívnej služby, ako aj zoznamy na oslobodenie od pracovnej povinnosti vypracovávať a zasielať na miestne príslušné okresné úrady v jednom termíne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.4.2019 Detail