LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bodu 23, § 26 ods. 4 a 9 Žiadame preformulovať znenie odsekov 4 a 9, a to nasledovne: „(4) Dodávky tovarov poskytované ozbrojeným silám na zabezpečenie obrany štátu zahŕňajú dopĺňanie strát a spotreby ozbrojených síl prostredníctvom systému hospodárskej mobilizácie20ak) v čase vojny a vojnového stavu a dodávky hmotných rezerv. (9) Bezpečnosť a stabilita požadovaných dodávok tovarov a poskytovania služieb a činností pre potreby ozbrojených síl a ďalšie prvky systému obrany štátu sa zabezpečuje prednostným uzatváraním príslušných zmlúv s dodávateľmi, ktorí sú už určení ako subjekt hospodárskej mobilizácie alebo s dodávateľmi, ktorí sa nimi stanú až po úspešnom verejnom obstarávaní tak, aby ich v stave bezpečnosti aj v čase vojny a vojnového stavu prednostne dodával alebo poskytoval ten istý subjekt hospodárskej mobilizácie.“. Odôvodnenie: V odseku 4 ide len o spresnenie textu. V odseku 9 je potrebné upraviť text z pohľadu praxe. Je potrebné myslieť na skutočnosť, že v súčasnosti nie je všetko možné zakúpiť na slovenskom trhu, ale je vhodné, to čo sa dá zakúpiť v rámci požadovaných tovarov a služieb, prednostne zabezpečovať od slovenských dodávateľov, ktorí pri verejnom obstarávaní môžu aj nemusia byť už určení ako subjekt hospodárskej mobilizácie, a určia sa až dodatočne, ak vyhrajú zákazku na obstarávanie. Ak existuje slovenský dodávateľ, je potrebné ho vzhľadom na zabezpečovanie zákaziek na stav bezpečnosti aj obdobie krízovej situácie mať na vlastnom území, lebo len tak sa zabezpečí rýchle dodanie tovarov a služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.4.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne Nakoľko predkladateľ zaviedol legislatívnu skratku v predkladanom návrhu pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) v súvislosti s platnou právnou úpravou kde sa používa legislatívna skratka „ministerstvo“ je žiaduce upraviť ďalší bod s tým, že slovo „ministerstvo“ sa v celom texte zákona nahrádza slovami „ministerstvo obrany“ v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.4.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 V navrhovanom znení § 3 ods. 10 prvej vete odporúčame vypustiť slovo "aj" ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.4.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Čl. I § 3 ods. 9 Odporúčame predkladateľovi upraviť preklep v slove "Slvoenskej". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.4.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 1 § 2 ods. 2 slovo „obranu“ nahradiť slovom „obrany“, v § 3 ods. 1 písm. e) vypustiť slová „podľa osobitného predpisu“ ako nadbytočné, v § 3 ods. 6 na konci pripojiť slová „Slovenskej republiky“, v poznámke pod čiarou k odkazu 7f vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“, body 3 a 4 zlúčiť do jedného novelizačného bodu, v bode 3 § 6 písm. f) poslednú čiarku nahradiť bodkočiarkou, v poznámke pod čiarou k odkazu 7h uviesť posledné dva zákony v chronologickom poradí, v poznámke pod čiarou k odkazu 8a na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 378/2015 Z. z.“, v bode 6 § 8 písm. f) slovo „na“ z prvého až štvrtého bodu uviesť na konci úvodnej vety písmena f), v bode 15 za slová „§ 16a ods. 1“ a za slová „§ 16a ods. 3“ vložiť slová „úvodnej vete“, v bode 16 § 16a ods. 4 a 5 slovo „poskytne“ nahradiť slovom „poskytuje“, v § 16a ods. 4 slovo „odseku“ nahradiť slovom „odsekov“, v bode 18 poznámke pod čiarou k odkazu 15c vložiť za slovo „alebo“ slovo „písm.“, v bode 19 úvodnej vete vložiť za slovo „ktorý“ slová „vrátane nadpisu“, v § 16b ods. 3 a 4 vypustiť slovo „zákona“ ako nadbytočné, v bode 23 § 25 ods. 12 druhej vete za slová „odseku 6 a“ vložiť slovo „odseku“, v bode 24 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 27 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:“, v čl. II bode 2 slová „písm. w)“ nahradiť slovami „písm. v)“, v čl. III úvodnej vete doplniť poslednú novelu - zákon č. 35/2019 Z. z., v bode 2 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.4.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Podľa doložky vybraných vplyvov nemá návrh vplyv na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na to, že návrhom sa dopĺňajú nové úlohy a opatrenia v oblasti obrany štátu a riadenia obrany štátu pre dotknuté subjekty, žiadam do doložky vybraných vplyvov, bodu 10. Poznámky uviesť, že v súvislosti s prijatím návrhu nevzniknú zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy a všetky výdavky s ním súvisiace budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.4.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I 1. V čl. I bode 1 v § 3 ods. 9 odporúčame slovo „Slvoenskej“ nahradiť slovom „Slovenskej“. 2. V čl. I odporúčame v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky „ministerstvo obrany“ v bode 1 § 3 ods. 9 doplniť vo vzťahu k platnej právnej úprave ďalší bod tohto znenia: „Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „ministerstvo obrany“ v príslušnom tvare.“. 3. V čl. I bode 15 za slovami „5 písm. s)“ a bode 17 za slovami „4 písm. k)“ odporúčame vložiť hornú úvodzovku. 4. V čl. I bode 19 odporúčame vetu „Poznámky pod čiarou k odkazom 15ca) až 15cd) znejú:“ upraviť takto: „Poznámky pod čiarou k odkazom 15ca až 15cd znejú:“. Zároveň odporúčame pri poznámke pri čiarou k odkazu 15cc uviesť citácie právnych predpisov pod sebou ako samostatné vety (v zostupnom poradí). 5. V čl. I bode 20 pri § 19 ods. 6 odporúčame zadefinovať aj spôsob/mechanizmus zabezpečenia oslobodenia fyzických osôb (s ktorými je subjekt v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu) od pracovnej povinnosti prostredníctvom miestne príslušného okresného úradu, a to do 65 rokov veku., tzn. či sa to bude realizovať prostredníctvom informačného systému alebo fyzickým zasielaním podkladov na príslušné miestne okresné úrady. 6. V čl. I bode 23 odporúčame vetu: „Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie: „21) § 4 ods. 1 písm. a), d), e) a f) zákona č. 179/2011 Z. z.“.” uviesť do samostatného novelizačného bodu 24. Zároveň odporúčame prečíslovať všetky nasledujúce novelizačné body článku I. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.4.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. II bode 2 V čl. II bode 2 odporúčame písmeno „w“ nahradiť písmenom „v“ a za slovom „silách“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.4.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. III bod 2 V čl. III bod 2 odporúčame úvodnú vetu upraviť takto: „ § 21 ods. 5 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) všeobecne k návrhu zákona Odporúčame v nadväznosti na novú povinnosť určených subjektov (zabezpečiť oslobodenie fyzických osôb od pracovnej povinnosti - § 19 ods. 6 a 7) presnejšie konkretizovať spôsob zabezpečenia tejto úlohy, obdobne ako je to pri oslobodzovaní od výkonu mimoriadnej služby podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. doplniť, k akému termínu je potrebné zabezpečiť oslobodenie fyzických osôb od pracovnej povinnosti, formu, obsah žiadosti o oslobodenie a podobne). Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 3 ods. 2 Odporúčame vysvetliť pojmy "kapacity na výrobu životne dôležitých tovarov" a "uchované výrobné schopnosti" aspoň v dôvodovej správe k zákonu z dôvodu nejednoznačnosti pojmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 3 ods. 6 Odporúčame za slovami "Úrad vlády" doplniť slová "Slovenskej republiky" z dôvodu, že v texte návrhu zákona a ani v zákone nie je zavedené legislatívna skratka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 3 ods. 7 písm. a) a b) Odporúčame slová "v rámci" vypustiť a vložiť ich na koniec úvodnej vety. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 3 ods. 11 Odporúčame za slovom "preveruje" vložiť slová "ak tento zákon v odseku 12 neustanovuje inak" z dôvodu, že v § 3 ods. 12 je uvedená hneď ďalšia forma, a to mobilizačného cvičenia, pričom z odseku 11 vyplýva, že sú možné pri tam uvedených zložkách a orgánoch len dve formy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) všeobecne k návrhu zákona Odporúčame v celom texte pôvodného zákona, kde je to vhodné, slovo "ministerstvo" vo všetkých tvaroch nahradiť slovami "ministerstvo obrany" v príslušnom tvare z dôvodu, že v návrhu zákona je zavedená nová legislatívna skratka "ministerstvo obrany", pričom uvedená legislatívna skratka sa v pôvodnom zákone neuvádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 3 ods. 10 Odporúčame - za slovom "zverejňuje" vložiť slová "ministerstvo obrany" z dôvodu spresnenia, - buď vypustiť slovo "aj" alebo doplniť miesto, kde sa písomné dohody ešte zverejňujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 3 ods. 9 Odporúčame - za slovom "alebo" vložiť slovo "na", - slovo "Slvoenskej" nahradiť slovom "Slovenskej". Legislatívno-technická pripomienka a jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 6 písm. f) Odporúčame za slovom "obrany" čiarku nahradiť bodkočiarkou. Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 19 § 16b ods. 5 Odporúčame slová "odsekov 2 až 4" nahradiť slovami "odseku 1". Legislatívno-technická pripomienka, aby vnútorné odkazy neodkazovali na ďalší vnútorný odkaz a z dôvodu, že uvedené registre sú uvedené v odseku 1 a nie v odsekoch 2 až 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 1 § 3 ods. 5 Odporúčame slová "v štátnom vzdelávacom programe na základných školách a stredných školách" nahradiť slovami "v základných školách a stredných školách, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom štátnych vzdelávacích programov" z dôvodu spresnenia textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.4.2019 Detail