LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 16. V čl. III navrhujeme druhý bod uviesť takto: „V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 14. V čl. II bode 2 navrhujeme slová „písm. w)“ nahradiť slovami „písm. v)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) § 16b ods. 6 V § 16b ods. 6 sa za slovo „spravodajstvo15cd)“ vkladajú slová „a Slovenská informačná služba15ce)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 15ce) znie: „15ce) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Ustanovenie § 16b návrhu zákona ustanovuje právny rámec prevádzky informačného mobilizačného systému, pričom v ods. 6 tohto paragrafu je upravené sprístupňovanie údajov zo systému, a to formou priameho a nepretržitého prístupu zverenému Vojenskému spravodajstvu na účely zabezpečenia plnenia úloh, ktoré Vojenské spravodajstvo plní podľa svojho statusového zákona. V zmysle paragrafového znenia návrhu zákona a tiež dôvodovej správy ide o ustanovenie, podľa ktorého sa v informačnom mobilizačnom systéme vedú príslušné registre na účely spracúvania údajov potrebných na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl. Slovenskou informačnou službou navrhované doplnenie ustanovenia § 16b ods. 6 návrhu zákona má za cieľ ustanoviť oprávnenie pre sprístupnenie informácií vedených v jednotlivých registroch aj pre Slovenskú informačnú službu. Navrhovaná úprava by tak umožnila autorizáciu Slovenskej informačnej služby na prístup k údajom registra vo forme a v rozsahu zverenom Vojenskému spravodajstvu. Zabezpečenie navrhovaného prístupu k údajom z registra je dôležité z hľadiska efektívneho vykonávania analytických činností v rámci plnenia jednotlivých úloh zverených Slovenskej informačnej službe ako štátnemu orgánu plniacemu úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany jeho zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov. V dotknutom ustanovení by sa zároveň zohľadnil základný princíp postavenia a činnosti Slovenskej informačnej služby ako všeobecnej spravodajskej a bezpečnostnej služby štátu na úseku analyzovania a vyhodnocovania miery bezpečnostného ohrozenia relevantného pre zabezpečenie obrany Slovenskej republiky v kontexte príslušnej zákonnej úpravy. K zabezpečeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky prostredníctvom prijatia účinných obranných opatrení nepochybne tiež prispieva efektívne plnenie úloh, ktoré v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou v rozsahu svojej pôsobnosti plní Slovenská informačná služba. V tejto súvislosti možno poukázať predovšetkým na získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Na plnenie svojich zákonných úloh by mohla Slovenská informačná služba využiť aj prístup k novému informačnému mobilizačnému systému a k údajom uchovávaným v príslušných registroch. Je nesporné, že aj na základe takto získaných informácií bude možné prispieť k účinnému plneniu úloh s cieľom zabezpečiť obranu Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) § 16b ods. 6 V § 16b ods. 6 sa za slovo „spravodajstvo15cd)“ vkladajú slová „a Slovenská informačná služba15ce)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 15ce) znie: „15ce) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Ustanovenie § 16b návrhu zákona ustanovuje právny rámec prevádzky informačného mobilizačného systému, pričom v ods. 6 tohto paragrafu je upravené sprístupňovanie údajov zo systému, a to formou priameho a nepretržitého prístupu zverenému Vojenskému spravodajstvu na účely zabezpečenia plnenia úloh, ktoré Vojenské spravodajstvo plní podľa svojho statusového zákona. V zmysle paragrafového znenia návrhu zákona a tiež dôvodovej správy ide o ustanovenie, podľa ktorého sa v informačnom mobilizačnom systéme vedú príslušné registre na účely spracúvania údajov potrebných na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl. Slovenskou informačnou službou navrhované doplnenie ustanovenia § 16b ods. 6 návrhu zákona má za cieľ ustanoviť oprávnenie pre sprístupnenie informácií vedených v jednotlivých registroch aj pre Slovenskú informačnú službu. Navrhovaná úprava by tak umožnila autorizáciu Slovenskej informačnej služby na prístup k údajom registra vo forme a v rozsahu zverenom Vojenskému spravodajstvu. Zabezpečenie navrhovaného prístupu k údajom z registra je dôležité z hľadiska efektívneho vykonávania analytických činností v rámci plnenia jednotlivých úloh zverených Slovenskej informačnej službe ako štátnemu orgánu plniacemu úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany jeho zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov. V dotknutom ustanovení by sa zároveň zohľadnil základný princíp postavenia a činnosti Slovenskej informačnej služby ako všeobecnej spravodajskej a bezpečnostnej služby štátu na úseku analyzovania a vyhodnocovania miery bezpečnostného ohrozenia relevantného pre zabezpečenie obrany Slovenskej republiky v kontexte príslušnej zákonnej úpravy. K zabezpečeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky prostredníctvom prijatia účinných obranných opatrení nepochybne tiež prispieva efektívne plnenie úloh, ktoré v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou v rozsahu svojej pôsobnosti plní Slovenská informačná služba. V tejto súvislosti možno poukázať predovšetkým na získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Na plnenie svojich zákonných úloh by mohla Slovenská informačná služba využiť aj prístup k novému informačnému mobilizačnému systému a k údajom uchovávaným v príslušných registroch. Je nesporné, že aj na základe takto získaných informácií bude možné prispieť k účinnému plneniu úloh s cieľom zabezpečiť obranu Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 3 V § 6 písm. f) odporúčame za slovami „ochrany a obrany“ nahradiť čiarku bodkočiarkou, Ide o legislatívno-technickú pripomienku, časť vety za slovami „ochrany a obrany“ vyjadruje odkaz na iné ustanovenie (§ 2 ods. 2). Odporúčame zároveň zvážiť potrebu doplnenia návrhu zákona o definíciu „objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v kybernetickom priestore“. Zákon by mal totiž jasne vyjadriť, že tu ide o totožné objekty s objektami zadefinovanými v § 27 alebo ide o iné objekty (v kybernetickom priestore), ktoré je potom potrebné zadefinovať, eventuálne uviesť odkaz na ich úpravu v osobitnom predpise, ak takáto existuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 1 V § 3 ods. 9 odporúčame za slová „v odseku 8“ vložiť čiarku a slová „okrem poslednej vety“ a slovo „Slvoenskej“ nahradiť slovom „Slovenskej“. Ide o jednoznačné vyjadrenie výhrady uvedenej v poslednej vete § 3 ods. 8, v ktorej sa uvádza, že „Prípravu obyvateľstva v rámci brannej prípravy zameranú na manipuláciu so zbraňami môžu vykonávať len ozbrojené sily a Policajný zbor.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu zákona V čl. I bode 3 § 6 písm. d) žiadame slová „základných koncepcií bezpečnosti a obrany štátu a návrhy zásadných strategických dokumentov“ nahradiť slovami „strategických dokumentov, koncepčných dokumentov v oblasti obrany“. V čl. I bode 4 § 7 písm. c) a h) žiadame vypustiť prvý bod. V čl. I bode 6 § 8 písm. d) žiadame vypustiť prvý bod. V čl. I žiadame bod 2 formulovať takto: „2. V § 4 písmeno b) znie: „b) schvaľuje strategické dokumenty, koncepčné dokumenty v oblasti obrany a rozvojové programy a plány v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, ktoré jej predloží vláda,“.“. Odôvodnenie: Ustanovenia o základných koncepciách v oblasti bezpečnosti a obrany žiadame vypustiť. Pôvodný zámer vyjadrený v znení platného zákona sa v aplikačnej praxi napĺňal prípravou a schválením Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, Obrannej stratégie Slovenskej republiky a Vojenskej stratégie Slovenskej republiky príslušnými ústavnými orgánmi. V zmysle hierarchie dokumentov „Stratégia–Koncepcia–Plán“ sa nepredpokladá spracovanie ďalších dokumentov na úrovni štátu, ktoré by obsahovali iné línie, zásady a princípy zaručovania bezpečnosti a zabezpečovania obrany Slovenskej republiky ako tie, ktoré sú obsiahnuté v Ústave Slovenskej republiky, príslušnej legislatíve a strategických dokumentoch v oblasti bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky. Ponechanie znenia, v ktorom sa budú uvádzať aj „základné koncepcie bezpečnosti a obrany štátu“, aj „zásadné strategické dokumenty“ tak pôsobí mätúco a nie je dostatočne jasné. Podľa čl. 6 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vláda Slovenskej republiky určuje základnú koncepciu obrany a bezpečnosti štátu. Predmetom úpravy citovaného ustanovenia však nie je úprava strategických dokumentov v oblasti bezpečnosti a obrany, keďže tieto sú vyjadrením určenia základnej koncepcie obrany a bezpečnosti štátu, ktoré patrí do kompetencie vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 1 § 2 ods. 1 V § 2 žiadame odsek 1 formulovať takto: „(1) Obrana štátu je súbor opatrení, ktorými Slovenská republika zachováva mier, bráni a zabezpečuje svoju zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc pred napadnutím. Za súčasť obrany štátu sa považuje aj účasť v systéme kolektívnej obrany a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.1)“. Odôvodnenie: Slovenská republika sa na základe svojho suverénneho rozhodnutia v roku 2004 stala súčasťou organizácie kolektívnej obrany. Z nášho členstva v NATO nám nevyplývajú len záväzky, ale členstvo v NATO znamená aj zmluvnú garanciu poskytnutia pomoci členských štátov NATO pri ozbrojenom útoku na Slovenskú republiku (Bod 8 Obrannej stratégie Slovenskej republiky schválenej vládou Slovenskej republiky 4. 10. 2017). Definíciu pojmu obrana štátu preto žiadame upraviť tak, aby bolo jasne ustanovené, že účasť v systéme kolektívnej obrany sa považuje za súčasť obrany štátu. V znení textu týkajúcom sa plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv nie je potrebné osobitne uvádzať medzinárodné zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu, postačuje všeobecnejší pojem. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bodu 23 § 25 § 25 odporúčame doplniť novým odsekom 14, ktorý znie: „(14) Zdrojové zabezpečenie obrany štátu je financované v súlade s objektívnymi potrebami na úrovni najmenej 2 % HDP, z čoho sa vyčleňuje najmenej 20 % na obstaranie hlavnej výzbroje a techniky ozbrojených síl a súvisiaceho výskumu a vývoja.“. Odôvodnenie: Zakotvenie minimálnej výšky obranných výdavkov na úrovni 2% HDP v predmetnom zákone a jej napĺňanie považujeme za vhodné pre dlhodobú stabilizáciu zdrojového rámca financovania obrany štátu a vytvorenie predvídateľného prostredia pre plánovanie obrany štátu. Úroveň 2 % HDP nie je len výsledkom diskusií na pôde NATO v zmysle čl. 3 Washingtonskej zmluvy, ale aj prirodzenej potreby budovať a modernizovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) návrhu zákona ako celku Odporúčame zvážiť možnosť pozastavenia legislatívneho procesu návrhu zákona do schválenia novej Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Návrh novely zákona o obrane Slovenskej republiky obsahuje komplexné návrhy týkajúce sa aj prvkov bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Vyhodnotenie funkčnosti bezpečnostného systému Slovenskej republiky bolo vypracované v auguste 2018 a aktuálne sa pripravuje nová koncepcia, ktorá má byť predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky do konca roka 2019. Je vysoká pravdepodobnosť, že v navrhovanej koncepcii budú zásadné odporúčania smerom k legislatívnym úpravám, vrátane zákona o obrane Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 6, § 8 písm. f) štvrtý bod Odporúčame nahradiť bodku pred úvodzovkami čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 15 Odporúčame za slová "podľa § 10 ods. 1 písm. f) a ods. 5 písm. s)" a za slová "podľa § 10 ods. 4 písm. h) a j)" vložiť úvodzovky hore. Taktiež odporúčame vypustiť bodku za slovami "podľa § 10 ods. 5 písm. h) a j)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 24 Odporúčame nahradiť slová „sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie“ slovami „sa na konci pripája táto veta“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 2 V Čl. I bod 1 § 2 za odsek 5 odporúčame doplniť nový odsek, v ktorom bude (základná) definícia prvku systému obrany štátu. Ide o rovnaký prístup, ktorý je uplatnený v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov, kde v § 2 písm. a) zákona je definované, čo je prvkom kritickej infraštruktúry a v § 2 písm. c) zákona je definovaná kritická infraštruktúra ako systém, ktorý sa člení na sektory a prvky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. a) V Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. a) žiadame za slovo „udržiavanie“ v kontexte súčasného znenia § 25 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doplniť slovo „nevyhnutných“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Predložený návrh zákona neprimerane rozširuje okruh najmä civilných kapacít (zdrojov, prostriedkov, služieb), ktoré môžu byť rezortom obrany zaradené do obranných kapacít štátu, pričom vynechaním slova „nevyhnutných“ nebude možné zo strany ostatných ministerstiev formálne namietať oprávnenosť požiadavky rezortu obrany na zaradenie konkrétnej kapacity do obranných kapacít štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. d) V Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. d) odporúčame slová „prípravu opatrení a činností hospodárskej mobilizácie“ nahradiť slovami „prípravu a vykonávanie opatrení na úseku hospodárskej mobilizácie“. Navrhované znenie tohto odseku nie je terminologicky správne. Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hospodárskej mobilizácii“) ako tzv. lex specialis nepozná v predloženom návrhu zákona použitý pojem „činnosti hospodárskej mobilizácie“. Z tohto dôvodu navrhujeme preformulovať tento odsek podľa § 2 ods. 1 a § 5 zákona o hospodárskej mobilizácii (cit. „Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych činností a organizačných činností a opatrení vykonávaných v období krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 2 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 2 odporúčame doplniť odkazy k odborným pojmom prevzatým zo zákona o hospodárskej mobilizácii. Ide o pojmy: „životne dôležitých tovarov*)“, „životne dôležité zdroje**)“, „uchované výrobné schopnosti***)“. Poznámka pod čiarou k odkazu * znie: „*) § 3 ods. d) zákona č. 179/2011 Z. z.“. Poznámka pod čiarou k odkazu ** znie: „**) § 3 ods. e) zákona č. 179/2011 Z. z.“. Poznámka pod čiarou k odkazu *** znie: „***) § 3 písm. l) zákona č. 179/2011 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 9 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 9 odporúčame slová „po písomnej dohode“ nahradiť slovami „na základe písomnej dohody“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. h) V Čl. I bod 1 § 3 ods. 1 písm. h) odporúčame za slovo „úloh“ doplniť slová „obrany štátu“ z dôvodu, aby bolo zrejmé, o aké úlohy ide (napr. § 2 ods. 5 predloženého návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 § 3 ods. 11 V Čl. I bod 1 § 3 ods. 11 odporúčame v predvetí za slovo „úloh“ doplniť slová „obrany štátu“ z dôvodu, aby bolo zrejmé, o aké úlohy ide (napr. § 2 ods. 5 predloženého návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.4.2019 Detail