LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 9 ods. 7 Navrhujeme slová “v registri” nahradiť slovami “vo verejnej časti registra”. Odôvodnenie: Cieľom navrhovanej zmeny je v záujme posilnenia transparentnosti riadenia a správy športu rozšíriť a zjednodušiť možnosť kontroly plnenia povinnosti športovej organizácie podľa § 9 ods. 7 zákona o športe. Podľa platnej právnej úpravy sa výročná správa ukladá iba v neverejnej časti registra účtovných závierok v dôsledku čoho členovia a orgány športových organizácií, ale ani zástupcovia štátu nevedia jednoducho zistiť či došlo k splneniu zákonnej povinnosti § 9 ods. 7 zákona o športe a teda nevedia ani posúdiť obsah dokumentu uloženého v registri účtovných závierok. Upozorňujeme zároveň, že podľa § 3 písm. r) zákona o športe je zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu, a teda nie znenia výročnej správy, čo môže viesť k nejednoznačnému výkladu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 69 ods. 5 písm. b) a c). Novela zákona o športe č. 354/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2017 zaviedla v § 69 ods. 5 a 6 zákona bez akejkoľvek dopadovej analýzy či odbornej diskusie povinné percentuálne limity rozdelenia príspevku uznanému športu národnými športovými zväzmi pre športové kluby podľa počtu družstiev alebo jednotlivcov (najmenej 15%), na talentovanú mládež (najmenej 20%), na športovú reprezentáciu (najmenej 25%), na správu a prevádzku národného športového zväzu (najviac 15%) a na športovú infraštruktúru (najviac 30%). Všetky národné športové zväzy majú rovnaký cieľ – zvyšovanie členskej základne a dosahovanie lepších výsledkov v reprezentácii mládeže i dospelých. Tento cieľ je determinovaný okrem samotnej súťaživej podstaty športu aj vzorcom na výpočet príspevku uznanému športu, ktorý je najvýznamnejším zdrojom príjmov národných športových zväzov uznaných športov. Vzhľadom na rozmanitosť jednotlivých druhov uznaných športov, ich potrieb a priorít, sezónnosť, nákladovosť, veľkosť národného športového zväzu, objem jeho príjmov, počet aktívnych športovcov na vrcholovej úrovni, resp. na nižšej výkonnostnej úrovni či na úrovni športu pre všetkých, ako aj počet organizovaných domácich a zahraničných športových podujatí v súťažnom období, nie je možné tento cieľ optimálne dosahovať za podmienok, že zákon “zhora” stanoví limity a kritériá jednotlivých skupín výdavkov pre národné športové zväzy podľa rovnakej schémy, t.j. pre všetkých rovnako napriek všetkým ich rozdielom. Zákon o športe priniesol do športu transparentný motivačný koncept, ktorého podstatou je súťaž zväzov o dosiahnutie čo najlepších parametrov do vzorca, na základe ktorého sú odmeňované štátom za dodaný výsledok v príslušnom športe formou príspevku uznanému športu. V rámci tohto konceptu dostali národné športové zväzy výmenou za transparentnosť ich hospodárenia a fungovania voľnosť v strategickom rozhodovaní o spôsobe transparentného použitia prostriedkov získaných z príspevku uznanému športu, pričom ich zodpovednosť voči príslušnému športovému hnutiu i voči štátu a jeho občanom je determinovaná dosahovaním športových výsledkov, t. j. parametrov do vzorca, od ktorých závisí výška štátom garantovaného financovania ich športu v ďalšom rozpočtovom roku. Určenie toho, na čo sa použijú finančné prostriedky a kvantitatívne a kvalitatívne kritériá ich rozdelenia, by mali byť vo výhradnej kompetencii i zodpovednosti každého národného športového zväzu. Priority zväzov a ich športov a športových odvetví či disciplín nie je možné stanoviť rovnakým zákonným ustanovením paušálne pre rôzne športy. Každý šport má svoje vlastné špecifiká, systém prípravy, organizácie súťaží, starostlivosti o talentovanú mládež, zabezpečenie športovej reprezentácie a pod. Tieto atribúty sa v jednotlivých športoch podstatne líšia, je veľký rozdiel medzi prípravou v individuálnych a kolektívnych športoch, v technických športoch, v športoch kde existuje len niekoľko málo aktívnych klubov a v olympijských a neolympijských športoch. Zavedenie limitov je zároveň administratívne náročnejšie pre všetky národné športové zväzy, keďže musia interne dôkladne sledovať použitie príspevku uznanému športu na jednotlivé zákonom ustanovené účely, čo zbytočne komplikuje rozhodovanie o rozdelení príspevku uznanému športu, jeho efektívne použitie z hľadiska sledovaného cieľa a aj vyúčtovanie vo vzťahu k ministerstvu školstva, obzvlášť v športoch s viacerými športovými odvetviami. Na stretnutiach predstaviteľov športových zväzov na rôznych úrovniach je toto ustanovenie jednoznačne kritizované a sú silné hlasy požadujúce jeho úpravu, keďže je v rozpore s potrebami športového hnutia. Navrhujeme preto pre športové zväzy, ktorým sa príspevok uznanému športu počíta podľa kritérií uvedených vo vzorci zrušiť povinné percentuálne limity použitia príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov /§ 69 ods. 5 písm. b)/ a na účel športovej reprezentácie /§ 69 ods. 5 písm. c)/, ktoré sa v praxi absolútne neosvedčili, práve naopak skomplikovali fungovanie (plánovanie, prípravu návrhu rozpočtu, zohľadnenie športových priorít) národných športových zväzov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 9 ods. 4 Navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy. “(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur. Odôvodnenie: Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov na správu a prevádzku podľa § 69 ods. 6 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá. Súčasne stanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov v roku 2018 zo 71 uznaných NŠZ malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100.000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100-200 tis. eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom aj z dôvodu, že to platia z limitovaných prostriedkov (max. 15% z príspevku uznanému športu, ktoré môžu použiť na správu a prevádzku). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 5 ods. 8) Navrhujeme za slová “ak ide o talentovaného športovca” vložiť slová “vo veku do 12 rokov”. Odôvodnenie: V záujme ochrany zdravia a života talentovaných športovcov, ktorí v rámci športovej prípravy a súťažného výkonu podstupujú vysokú fyzickú záťaž je potrebné jednoznačne ustanoviť vekovú hranicu, od ktorej je bezpodmienečné potrebné, aby bola zdravotná spôsobilosť organizmu talentovaného športovca kontrolovaná špecializovanou telovýchovnou prehliadkou vykonávanou v zaťaži, ktorá komplexne posúdi pripravenosť organizmu talentovaného športovca na fyzickú záťaž predpokladanú v príslušnom športe. Prehliadka u pediatra, aj vzhľadom na vybavenie ambulancie pediatra a špecializáciu pediatra, v tomto smere neposkytuje dostatočné informácie na zodpovedné posúdenie pripravenosti športovca na vysokú fyzickú záťaž. Odborníci zaoberajúci sa problematikou telovýchovného lekárstva považujú za vhodnú hranicu vek 12 rokov, od ktorej by mali zdravotnú spôsobilosť talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzovať lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonali. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 10 (§ 75 ods. 3) Navrhujeme uviesť písmená d) až f) v tomto znení: d) zabezpečenie úloh Slovenského paralympijského výboru a športovej činnosti osôb s príslušnosťou k Slovenskému paralympijskému výboru, e) zabezpečenie športovej činnosti v rámci deaflympijského športu. f) zabezpečenie športovej činnosti v rámci športu špeciálnych olympiád. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodom 17 až 19 Navrhujeme za slová „úplného stredného všeobecného vzdelania” vložiť slová “v študijnom odbore strednej športovej školy, alebo”. Toto spresnenie navrhujeme z dôvodu jednoznačnosti vyjadrenia, že musí ísť o dosiahnutie stredného všeobecného vzdelania na strednej športovej škole a nie na akomkoľvek gymnáziu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 80 ods. 2 písm. r). Navrhujeme uviesť znenie písmena r) v tomto znení: “r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,” Novela zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2017 zmenila definíciu aktívneho športovca v § 4 ods. 6 nasledovne: “(6) Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“. Odôvodnenie: Podľa aktuálneho znenia § 80 ods. 2 písm. r.) zákona o športe sa o každej fyzickej osobe v informačnom systéme športu zapisuje len dátum “poslednej účasti na súťaži”. Aj pri funkčnom informačnom systéme športu potom nebude možné odsledovať splnenie podmienky účasti na najmenej na troch súťažiach (čo je údaj vstupujúci do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu), preto navrhujeme § 80 ods. 2 písm. r) upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 14 (§ 75 ods. 7) V nadväznosti na navrhovanú zmenu v novelizačnom bode 10 navrhujeme odsek 8 uviesť v tomto znení: “(8) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii deaflympijského športu na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. e) v štvrťročných splátkach.”. Navrhujeme vložiť nový odsek 9 v tomto znení: “(9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii športu špeciálnych olympiád na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. f) v štvrťročných splátkach.”. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 15 (§ 77 ods. 2) V nadväznosti na pripomienky k novelizačným bodom 10 a 14 navrhujeme percentuálny podiel uvedený v písmene g) rozdeliť medzi národné športové projekty podľa navrhovaných nových odsekov § 75 ods. 8 a 9. Opätovne poukazujeme na nekoncepčné a nesystémové vyčlenenie futbalu a hokeja zo vzorca. Týmto spôsobom sa vytvoril nevhodný precedens v prístupe aj k iným oblastiam športu, napríklad aj k športu zdravotne postihnutých športovcov a eliminuje sa tým faktor motivácie k zlepšovaniu športových výsledkov a pri zdravých športovcoch aj k rozširovaniu členskej základne. Výsledky reprezentácie a členská základňa v mládežníckom športe sú rozhodujúcimi kritériami v prípade všetkých ostatných športov, ale v prípade futbalu a hokeja tento faktor odpadá, čo pôsobí demotivujúco. Navrhujeme do budúcnosti zvážiť financovanie jednotlivých národných športových organizácií tak, aby to zohľadňovalo ich prínos pre spoločnosť, respektíve napĺňanie verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených. Vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených navrhujeme doplniť do novo navrhovaného § 2a, pričom na rozdiel od všeobecnej definície športu navrhujeme v definícii športu zdravotne znevýhodnených akcentovať popri športových výsledkoch aj sociálny aspekt a počet zorganizovaných športových podujatí. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. b). V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „úmyselný trestný čin“ nahrádzajú slovom „zločin“. Odôvodnenie: Úprava platného ustanovenia na základe poznatkov aplikačnej praxe je podľa nášho názoru neodôvodnene prísna, kedy napr. spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona alebo prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona znamená automaticky stratu spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka, t. j. konanie, ktoré nesúvisí s pôsobením fyzickej osoby ako športovým odborníkom, má neprimerane závažný následok vo vzťahu k jeho často jedinej ekonomickej aktivite. Ďalším argumentom je vykonateľnosť platnej právnej úpravy, nakoľko pri trestných činoch podľa platného znenia ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) musí byť preskúmaný konkrétny odsudzujúci rozsudok a musí byť zistené, či išlo o “úmyselné” konanie alebo o “nedbanlivostné” konanie. Ak sa pristúpi k navrhovanej zmene, právna úprava v tejto oblasti bude primeranejšia a zároveň pri zločinoch ide vždy o úmyselné konanie, t.j. skúmanie formy zavinenia v rozsudkoch nebude potrebné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 69) V § 69 sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie: “(10) Pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia sa primerane použije § 68 ods. 2, ak sa členovia národného športového zväzu zastrešujúceho viaceré športové odvetvia alebo športové zväzy zastupujúce športové odvetvia zastrešené v rámci tej istej medzinárodnej športovej organizácie nedohodnú inak.”. Cieľom navrhovaného doplnenia právnej úpravy je zabezpečiť, aby v národných športových zväzoch pozostávajúcich z viacerých športových odvetví/úsekov bolo dosiahnuté, že vnútorné členenie prostriedkov bude primerane zohľadňovať princíp zásluhovosti (vo vzťahu k plneniu objednávky vyjadrenej vo verejnom záujme v športe), čo bude pôsobiť motivačne a spravodlivo zabezpečí reprodukciu v tých športových odvetviach/úsekoch/komunitách, ktoré sú životaschopné a úspešné a naopak obmedzí možnosť umelého udržiavania športových odvetví/úsekov, ktorých komunita v skutočnosti už neexistuje/nefunguje, a nie je primerané/spravodlivé, a ani v súlade s verejným záujmom v športe aby na činnosť takýchto športových odvetví/úsekov boli vynakladané štátne prostriedky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. a). V § 7 ods. 2 písm. a) sa navrhuje vypustiť slová “obzvlášť závažný”. V športovom klube alebo športovom zväze je v podstate nemožné úplne vylúčiť kontakt a komunikáciu športových odborníkov s deťmi a mládežou, či sú to tréneri, maséri, rozhodcovia, usporiadatelia alebo športoví funkcionári. Preto sa navrhuje sprísniť štandard požiadaviek bezúhonnosti pri športových odborníkoch a za bezúhonného sa nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin (akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov) a to do času kým jej odsúdenie nebude zahladené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 96 ods. 2 písm. b). V § 96 ods. 2 písm. b) navrhujeme na konci pripojiť slová “alebo vykonáva činnosť športového odborníka, hoci nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 až 4. Navrhujeme doplniť sankciu za priestupok športového odborníka, ktorý vykonáva činnosť športového odborníka po tom, čo stratil bezúhonnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 95 ods. 4 písm. e). V § 95 ods. 4 písm. e) navrhujeme slová “alebo § 27” nahradiť slovami “alebo § 28 ods. 1” vzhľadom na to, že v § 28 ods. 1 sú ustanovené najvýznamnejšie zákazy súvisiace s užívaním olympijskej a paralympijskej symboliky. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K zákonu č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 293do účinného od 1. januára 2016, podľa ktorého: “Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.”, navrhujeme novelou zákona o sociálnom poistení vytvoriť na prechodné obdobie osobitné riešenie. Platenie odvodov v plnej výške by vážne poškodilo ekonomiku beztak stratových slovenských klubov a mnohé by sa rozhodovali o ukončení svojej činnosti, niektoré už svoju činnosť na úrovni dospelých aj ukončili (napr. basketbalové kluby Good Angels Košice a KB Košice). Preto navrhujeme schváliť vecné riešenie problému profesionálnych klubov, ktoré bude vyvážené pre všetky dotknuté záujmové skupiny i pre štát, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia “odvodových prázdnin”. Je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v osobitnom režime a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené platiť za športovcov plné odvody. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K zákonu č. 580.2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95.2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 38ei zákona o zdravotnom poistení účinného od 1. januára 2017, podľa ktorého: “Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.”, navrhujeme novelou zákona o zdravotnom poistení vytvoriť na prechodné obdobie osobitné riešenie. Platenie odvodov v plnej výške by vážne poškodilo ekonomiku beztak stratových slovenských klubov a mnohé by sa rozhodovali o ukončení svojej činnosti, niektoré už svoju činnosť na úrovni dospelých aj ukončili (napr. basketbalové kluby Good Angels Košice a KB Košice). Preto navrhujeme schváliť vecné riešenie problému profesionálnych klubov, ktoré bude vyvážené pre všetky dotknuté záujmové skupiny i pre štát, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia “odvodových prázdnin”. Je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v osobitnom režime a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené platiť za športovcov plné odvody. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 77 ods. 1 písm. a) a ods. 4 Vzhľadom na poznatky o nesprávnej aplikácii zákona o športe pri určení garantovanej výšky prostriedkov štátneho prostriedku určených pre šport a to aj napriek úpravám vykonaným v § 77 novelou zákona o športe č. 335/2017 Z. z., navrhujeme opätovne zvážiť precizáciu ustanovení § 77 tak, aby ministerstvo školstva i ostatné subjekty práva dokázali v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok a jeho prílohách úplne jednoznačne identifikovať zákonom garantovanú minimálnu čiastku určenú pre šport v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva a to podľa konkrétnej položky uvedenej v „schválenom“ znení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok a to bez ohľadu na pôvodný návrh rozpočtu ministerstva školstva, keďže rozhodujúce je schválené znenie zákona o štátnom rozpočte, do ktorého môžu byť zapracované pozmeňovacie návrh vlády Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schválené v rámci schváleného znenia návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 19, ods. 1, písm. f) Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k doplneniu ustanovenia § 19, ods. 1, písm. f) tak, že za slovami: " športového zväzu priamo," sa dopĺňa nasledovný text: "s výnimkou členov najvyšších výkonných orgánov - zástupcov hráčov, na ktorých zvolenie postačuje, ak so zvolením vyjadrí súhlas najmenej 2/3 profesionálnych športovcov, ktorí sú aktívnymi členmi národného športového zväzu". Celé ustanovenie tak má znieť: "f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo, s výnimkou členov najvyšších výkonných orgánov - zástupcov hráčov, na ktorých zvolenie postačuje, ak so zvolením vyjadrí súhlas najmenej 2/3 profesionálnych športovcov, ktorí sú aktívnymi členmi národného športového zväzu," Odôvodnenie: Členmi národných športových zväzov, (predovšetkým v kolektívnych športoch) sú tak športovci ako aj športové organizácie (kluby). Obe skupiny sa následne mäžu ďalej deliť na amatérsku a profesionálnu podkategóriu. Príznačné (najmä z historického hľadiska) je, že zastúpenia jednotlivých skupín v najvyššom rozhodovacom orgáne národného športového zväzu je v hrubom nepomere v prospech športových organizácií. Táto skutočnosť má následne vplyv aj na to, kto bude zvolený za člena najvyššieho výkonného orgánu národného športového zväzu. Hoci kategória športovcov, ako členov národného športového zväzu je z hľadiska počtu významnou, tak z hľadiska hlasovacích práv veľmi zanedbateľnou, bez možnosti vplyvu na personálne zloženie najvyššieho výkonného orgánu. Keďže zákon o športe v ustanovení § 19, ods. 1, písm. e) identifikoval osobitné postavenie člena najvyššieho výkonného orgánu - zástupca športovcov, je nevyhnutné, aby zákon o športe zároveň poskytol ochranu športovcom pred nemožnosťou zvoliť do najvyššieho výkonného orgánu svojho zástupcu z dôvodu absolútneho nedostatku hlasov v najvyššom orgáne národného športového zväzu. Návrh zavádza výnimku pri voľbe člena najvyššieho výkonného orgánu - zástupcu športovcov ako osobitnej záujmovej skupiny v rámci národného športového zväzu a voľbu vyníma z pod právomoci najvyššieho orgánu národného športového zväzu a presúva ju do právomoci záujmovej skupiny - športovcov. Ako ochranu pred zneužívaním a zároveň ako nástroj preukázania dostatočnej legitimity kandidáta, návrh zároveň zavádza najmenej 2/3 kvórum všetkých aktívnych profesionálnych športovcov, ktorí sú členmi národnej športovej asociácie, na zvolenie kandidáta za člena najvyššieho výkonného orgánu. Návrh nezavádza výnimočný status skupiny športovcov, ktorý by nebol bežný pri iných subjektoch, nakoľko už v súčasnosti jednotlivých členov najvyšších výkonných orgánov za určité záujmové skupiny, volia len tieto záujmové skupiny (napr. členov výkonného výboru za profesionálny futbal volia len tí členovia najvyššieho orgánu, ktorí zastupujú profesionálny futbal, tzn., že ostatní členovia najvyššieho orgánu ani nemajú právo hlasovať). Návrh zároveň reaguje na konkrétny prípad z praxe, kedy najvyšší orgán nezvolil člena výkonného výboru - zástupcu hráčov, o ktorého zvolenie požiadalo 90 % profesionálnych športovcov registrovaných v národnom športovom zväze. Návrhom sa taktiež odstraňuje sporný výklad ustanovení písm. e) a f), nakoľko tieto je možné vykladať aj tak, že už samotným zvolením kandidáta najmenej 50 športovcami sa kandidát stane členom najvyššieho výkonného orgánu automaticky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) 42, ods. (2) Navrhujeme v rámci novelizácie doplniť nové ustanovenie § 42, ods. (2), písm.d) v nasledovnom znení: "d) športová organizácia neuhradila najmenej tri mesiace, počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu alebo iné peňažné plnenie, ktoré nie je splatné mesačne, ale ktoré v pomernej časti zodpovedá výške najmenej trojnásobku mesačnej mzdy, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca; ak predpis národného športového zväzu a predpis medzinárodnej športovej organizácie upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov." Odôvodnenie: Ide o doplnenie novej možnosti okamžitého skončenia profesionálnej zmluvy zo strany športovca, ktorá však bezprostredne súvisí s ustanovením § 42, ods. (2), písm. a). Aplikačná prax a predovšetkým špecifickosť záväzkových vzťahov medzi športovcami a športovými organizáciami vyvoláva potrebu legislatívneho doplnenia zákona. V športovo-záväzkových vzťahoch je typické, že športovec popri pravidelnom (mesačne splatnom) peňažnom plnení prijíma aj nepravidelné peňažné plnenia, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov športovca (zaraďujeme sem napr. podpisové bonusy; príjem za odohratý počet zápasov, príjem za získané body, góly, asistencie; príjem za výsledok stretnutia; príjem za umiestnenie; príjem za účasť v medzinárodných súťažiach; príjmy z predaja vstupeniek; príjem z televíznych práv; atď.). Keďže v prípade omeškania s plnením týchto plnení nie je možné aplikovať ustanovenie § 42, ods. (2), písm. a), je potrebné, aby aj kvalifikované omeškanie s plnením nepravidelných príjmov športovca mohlo byť postihnuté okamžitým skončením zmluvného vzťahu. Vo vzťahu k ponechaniu možnosti prijať výhodnejšiu úpravu pre národné a medzinárodné zväzy odkazujeme na odôvodnenie uvedené k § 42, ods. (2) písm. a) nasledovne: Zákon o športe je neprimerane striktný a špecifický v otázke stanovenia dĺžky omeškania a rozsahu dlhu, za ktorých je možné okamžite skončiť profesionálnu zmluvu zo strany športovca. Zákon síce správne nastavuje striktné pravidlo, ktoré nie je možné upraviť v neprospech športovca, ale na druhej strane nedostatočne reaguje na možné osobitosti predpisov v rámci jednotlivých národných a medzinárodných športových organizácií, ktoré majú záujem priznať športovcom výhodnejšie postavenie. Za tejto situácie návrh priznáva väčšiu mieru autonómie národným a medzinárodným športovým organizáciám, ktoré sú spôsobilejšie a flexibilnejšie prijímať úpravu, ktorá je výhodnejšia ako zákonná norma. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 40, ods. (4), písm. b) Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k zmene ustanovenia § 40, ods. (4), písm. b) tak, že dôjde k odstráneniu odkazu na ustanovenie § 32 písm. "b)". Nové znenie ustanovenia bude nasledovné: "a) športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti športovca písomne upozornený na možnosť výpovede,". Odôvodnenie: Jednou z posledných predchádzajúcich novelizácií došlo k odstráneniu odkazu na § 32 písm b) z ustanovenia § 42, ods. (1) písm. a) týkajúceho sa okamžitého skončenia profesionálnej zmluvy. Táto zmena reagovala na právnu a rozhodovaciu prax medzinárodných športových organizácií, ktoré "vynaloženie úsilia na dosiahnutie najlepšieho výsledku" zo strany hráča považovali za natoľko subjektívne, nemerateľné a zneužívané kritérium, že predstavuje neplatné ustanovenie, na ktoré nie je možné prihliadať a skončenie zmluvného vzťahu z tohto dôvodu je takmer výlučne posudzované za neplatné. Keďže forma jednostranného skončenia zmluvného vzťahu (výpoveď vs. okamžité skončenie) nemá žiaden význam na záver o to, že "nedostatočné športové úsilie" ako možnosť skončenia zmluvného vzťahu predstavuje neplatné ustanovenie, tak je potrebné túto skutočnosť aj vniesť do zákonnej roviny a odstrániť možnosť jednostrannej výpovede z dôvodu "nedostatočného športového úsilia" z textácie predmetného ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail