LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) § 77 odsek 2 , písmeno g) Navrhujeme zmeniť znenie § 77 odsek 2 , písmeno g) nasledovne: 1. Najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. Najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. Najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. Najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia. Odôvodnenie: Máme za to, že v predloženom materiáli č. spis č. 2018/5895-60AA na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z.z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Článku 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno g), ktorý znie: g) vo výške najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. , si dovoľujeme upozorniť že v písmene g) sú spolu zaradené národné športové ORGANIZÁCIE (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a Národné športové ZVÄZY (Slovenský zväz telesne postihnutých a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov). Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v platnom Zákone o športe č. 440/2015 Z.z. sú definované úlohy športovej organizácie a športového zväzu samostatne. Národná športová organizácia - definícia uvedená v § 8 zákona 440%2015 Z.z. Národný športový zväz – definícia uvedené v § 16 zákona 440/2015 Z.z Vzhľadom na to, že ORGANIZÁCIA a ZVÄZ vykonávajú jasne špecificky dané odlišné úlohy máme za to, že národné organizácie a športové zväzy by mali mať jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u športových zväzov pre zdravých športovcov. K predchádzaniu každoročných rozporov v športe zdravotne postihnutých o prerozdelení prostriedkov si Vám na základe rokovania so zainteresovanými športovými subjektmi zdravotne postihnutých a na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) bodu 15. § 77 odsek 2 písmeno c) k bodu 15. § 77 odsek 2 písmeno c) navrhujeme zlúčiť písmeno c) s písmenom d) a zmeniť text v písmene c) nasledovne: Vo výške najmenej 7% na národný športový projekt podľa § 75, ods. 4 a § 75, ods. 5. Odôvodnenie: V súlade so zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, tkz. Antidiskriminačný zákon, ktorý uplatňuje zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady, si dovoľujeme upozorniť, že v MPK materiáli: v bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení , vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto opäť považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Rovnosť subjektov základných práv a slobôd zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Taktiež je pre Slovenskú republiku, od 25. júna 2010 záväzný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím publikovaný v Z.z. pod č.317/2010 Z.z. a Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, publikovaný v Z.z. pod číslom 318/ 2010 Z.z., na základe ktorých veríme, že zdravotne postihnutí športovci nemôžu byť odčleňovaní od zdravých športovcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
ŠOS (Špeciálne olympiády Slovensko) § 77 odsek 2 , písmeno g) navrhujeme zmeniť : 1. Najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. Najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. Najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. Najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia. Zdôvodnenie: Máme za to, že v predloženom materiáli č. spis č. 2018/5895-60AA na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z.z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Článku 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno g), ktorý znie: g) vo výške najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. , si dovoľujeme upozorniť že v písmene g) sú spolu zaradené národné športové ORGANIZÁCIE (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a Národné športové ZVÄZY (Slovenský zväz telesne postihnutých a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov). Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v platnom Zákone o športe č. 440/2015 Z.z. sú definované úlohy športovej organizácie a športového zväzu samostatne. Národná športová organizácia - definícia uvedená v § 8 zákona 440%2015 Z.z. Národný športový zväz – definícia uvedené v § 16 zákona 440/2015 Z.z Vzhľadom na to, že ORGANIZÁCIA a ZVÄZ vykonávajú jasne špecificky dané odlišné úlohy máme za to, že národné organizácie a športové zväzy by mali mať jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u športových zväzov pre zdravých športovcov. K predchádzaniu každoročných rozporov v športe zdravotne postihnutých o prerozdelení prostriedkov si Vám na základe rokovania so zainteresovanými športovými subjektmi zdravotne postihnutých a na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. Kontakt: Eva Lysičanová, prezidentka, tel.:0905 918 812 email: lysicanova@specialolympics.sk email: office@specialolympics.sk Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I body 17 až 19 Body 17 až 19 odporúčame zlúčiť do jedného bodu s týmto znením: "V § 83 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. a ) a ods. 6 písm. a) sa za slovo "získaním"...". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 15 Na konci novelizačného bodu odporúčame doplniť úvodzovky a bodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne Vo vlastnom materiáli odporúčame vypustiť písmeno "á" na konci každej strany. Táto pripomienka platí aj pre dôvodovú správu- všeobecnú časť a osobitnú časť, kde je toto písmeno uvedené pred slovami "Dôvodová správa" a "Osobitná časť". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál Slová "Návrh zákona" pod slovom "Návrh" na začiatku prvej strany odporúčame nahradiť slovom "Zákon". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete čl. I odporúčame doplniť novelu- zákon č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail