LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 25 V 25. bode návrhu zákona v § 15b ods. 2 sme toho názoru, že slovné spojenie „každý pondelok v kalendárnom mesiaci“ je nadbytočné, ak by zverejňovanie malo byť vykonávané každý pondelok (potom by postačovalo aj slovné spojenie „každý pondelok“) alebo je uvedené slovné spojenie neúplné, ak by mal byť zoznam zverejňovaný v iných lehotách ako každý pondelok (napríklad, ak by mal byť zoznam zverejňovaný každý prvý pondelok, je potrebné použiť slovné spojenie „každý prvý pondelok v kalendárnom mesiaci“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 54, § 29 ods. 2 písm. b) V 54. bode návrhu zákona v § 29 ods. 2 písm. b) navrhujeme slovo „problémové“ nahradiť slovom „nadmerné“. Odôvodnenie: Zosúladenie znenia s novo navrhovaným znením § 23 ods. 2 písm. b) návrhu zákona (48. bod návrhu zákona). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 54 ods. 4 K 98. bodu návrhu zákona Podľa navrhovaného znenia § 54 ods. 4 návrhu zákona by malo byť možné vykonať pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry formou záznamu, pričom škody tým spôsobené by mal znášať dozorovaný subjekt. Takúto úpravu považujeme z právneho hľadiska za nedostatočnú (keďže sa zasahuje do práv prevádzkovateľa hazardnej hry, malo by mať pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry povahu rozhodnutia a nie len záznamu), ako aj za rozpornú s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi v časti vylúčenia možnosti domáhať sa náhrady škody (a to aj v tom prípade, ak by pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané v rozpore so zákonom, čo považujeme za rozporné najmä s právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V nadväznosti na uvedené navrhujeme, aby pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané formou rozhodnutia (ktoré môže mať aj formu bezprostredného zásahu) a aby nebola eliminovaná náhrada škody, ak pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry bolo vykonané na základe nezákonného rozhodnutia alebo nezákonného/nesprávneho postupu príslušného orgánu verejnej správy. Navrhujeme preto takéto znenie § 54 ods. 4 návrhu zákona: „(4) Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry oznámiť ústne a uviesť ho do záznamu, ktorý vyhotoví orgán dozoru; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu. Proti rozhodnutiu o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu. Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 54 ods. 3 písm. d) a e) V 98. bode návrhu zákona v § 54 ods. 3 navrhujeme písmená d) a e) uviesť v tomto znení: „d) nedodržanie povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier, alebo e) nedodržanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier alebo propagovanie hazardných hier.“. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia § 54 ods. 1 návrhu zákona, možno sankciu uložiť aj za porušenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako je zákon (o hazardných hrách). Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby sa možnosť pozastavenia prevádzkovania hazardnej hry vzťahovala aj na porušenie iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Súčasne v písmene d) bola vykonaná gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 56 ods. 2 písm. d) V 98. bode návrhu zákona v § 56 ods. 2 písm. d) (po oprave označenia jednotlivých písmen ide o porušenie zákazu propagovať hazardné hry v rozpore so zákonom) navrhujeme slová „e) a f)“ nahradiť slovami „e), f) a i)“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava súvisí s navrhovanou úpravou § 12 zákona uvedenou v 7. bode týchto pripomienok k návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 101, § 57 ods. 2 písm. f) a g) V 101. bode návrhu zákona v § 57 ods. 2 písm. f) a g) je potrebné slovo „registra“ nahradiť slovami „registra vylúčených osôb“. Odôvodnenie: Vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v novo navrhovanom znení § 35 ods. 6 návrhu zákona (61. bod návrhu zákona), je potrebné vykonať uvedenú úpravu v 101. bode návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 102, § 58m ods. 13 V 102. bode návrhu zákona v § 58m ods. 13 je potrebné slová „registri fyzických osôb“ nahradiť slovami „registri vylúčených osôb“. Odôvodnenie: Vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v novo navrhovanom znení § 35 ods. 6 návrhu zákona (61. bod návrhu zákona), je potrebné vykonať uvedenú úpravu v 102. bode návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 54 ods. 8 V 98. bode návrhu zákona v § 54 ods. 8 navrhujeme za slová „ak úrok z omeškania“ vložiť slová „za všetky omeškania v danom kalendárnom roku“. Odôvodnenie: Precizovanie navrhovaného znenia daného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.) čl. I bod 98, § 55 ods. 1 V 98. bode návrhu zákona v § 55 ods. 1 navrhujeme slová „b) až h)“ nahradiť slovami „b) až i)“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava súvisí s navrhovanou úpravou § 12 zákona uvedenou v 7. bode týchto pripomienok k návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 61 k § 35 ods. 6 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 61 k § 35 ods. 6 navrhovaného materiálu: Požadujeme zosúladiť spracúvanie dokladov a zasielanie fotokópií dokladov, ktoré prevádzkovateľ hazardnej hry bude oprávnený spracúvať a požadovať od záujemcu o hazardnú hru (fyzická osoba) v prípade, že bude mať záujem hrať v herni a v prípade, že bude záujem zúčastniť sa hazardnej hry online. Požadujeme upraviť uchovávanie a likvidáciu kópií dokladov u prevádzkovateľa hazardnej hry. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia účasť na hazardnej hre nesmie byť povolená osobe, ktorá nie je staršia ako 18 rokov a osobe, ktorá je zapísaná v registri vylúčených osôb. Navrhované znenie rozoznáva, že v prípade, ak má záujemca záujem hrať hazardnú hru v herni predkladá na kontrolu doklad totožnosti, na rozdiel od toho, ak má záujemca záujem hrať hazardnú hru online, tak je povinný prevádzkovateľovi hazardnej hry zaslať elektronicky kópiu dokladu totožnosti a kópiu iného ďalšieho dokladu. Požadujeme, aby ak je to možné a zároveň postačujúce na dosiahnutie cieľa prevádzkovateľ hazardnej hry spracúval maximálne kópiu jedného dokladu, nie dvoch. V prípade, ak by sa o hru zaujímala osoba bez dokladu totožnosti (napríklad cudzinec) máme za to, že iba vtedy je vhodné a na účely zákona nevyhnutné, aby osoba zaslala prevádzkovateľovi hazardnej hry kópiu iného dokladu, ako dokladu totožnosti. Požadujeme tiež, aby navrhované znenie podrobnejšie upravilo, ako je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný kópie dokladov u seba spracúvať, najmä pokiaľ ide o ich ďalšie uchovávanie prípadne povinnosť ich likvidácie. V prípade, ak spracúvanie kópií dvoch dokladov totožnosti od fyzickej osoby, záujemcu o hazardnú hru vyplýva z iného zákona, požadujeme, aby bol na toto ustanovenie iného osobitného zákona vytvorený v navrhovanom zákone odkaz pod čiarou, a to z dôvodu právnej istoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3,4,6,8 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3,4,6,8 navrhovaného materiálu: Požadujeme definovať pojem „správca registra vylúčených osôb“ s ohľadom na definíciu „prevádzkovateľa“, ako ju chápe zákon o ochrane osobných údajov. Navrhujeme definíciu správcu začleniť aj do § 2 „Vymedzenie pojmov“ zákona č. 171/2005 Z. z. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z uvedených odsekov, ktoré sa venujú „správcovi registra vylúčených osôb“ (ďalej len „správca RVO“) nie je zrejmé, či sa správcom RVO na účely zákona č. 171/2005 Z. z. rozumie „prevádzkovateľ“ tohto informačného systému osobných údajov podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Nie je zrejmé, či správca má totožné právomoci, ako prevádzkovateľ, a teda či spracúva a prevádzkuje register vylúčených osôb, teda napríklad, či by si priamo voči nemu mohli dotknuté osoby uplatniť svoje právo podľa § 28 a nasledujúcich zákona o ochrane osobných údajov. Postrehli sme, že v čl. I v bode 18. navrhovaného materiálu predloženého v MPK ste určili, že orgán dozoru „Finančné riaditeľstvo SR“ vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier. V prípade ak register vylúčených osôb patrí pod tento informačný systém, je potrebné, aby to bolo v zákone explicitne uvedené. V prípade, že nie, je potrebné, aby prevádzkovateľ registra vylúčených osôb (ministerstvo/ním poverená právnická osoba) bol v zákone explicitne uvedený, ako prevádzkovateľ tohto informačného systému osobných údajov, prípadne, aby tento fakt bol zohľadnený priamo v texte zákona, nakoľko z terajšej úpravy to nie je priamo zrejmé. V prípade potreby si dovoľujeme navrhnúť napríklad nasledovné znenie: „Správca registra vylúčených osôb je na účely tohto zákona prevádzkovateľom tohto registra podľa osobitného zákona.“ a do poznámky pod čiarou by sa uviedol odkaz na zákon o ochrane osobných údajov/na § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. V kontexte vyššie uvedeného si dovoľujeme uviesť, že v prípade, ak by Finančné riaditeľstvo SR a ani správca RVO nemali funkciu prevádzkovateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, vznikol by závažný problém, nakoľko dotknuté osoby by sa so svojimi právami nemali na koho obrátiť, čo z hľadiska ochrany osobných údajov predstavuje zásadný problém, ktorý s ohľadom na súčasne platnú smernicu o ochrane osobných údajov 95/46/ES a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679 účinné od 25.5.2018 nie je možné akceptovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3 písm. b) navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3 písm. b) navrhovaného materiálu: Požadujeme zúžiť zoznam osobných údajov, ktoré sa do registra vylúčených osôb budú zapisovať. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov je „prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím obsahom alebo rozsahom zodpovedajú účelu a sú na jeho dosiahnutie nevyhnutné“. Domnievame sa, že na účely dosiahnutia požadovaného účelu nie je nevyhnutné spracúvať aj rodné číslo, ktoré je presným identifikátorom dotknutej osoby a aj dátum narodenia dotknutej osoby. Požadujeme preto, aby sa zúžil zoznam osobných údajov tak, aby sa spracúvali iba nevyhnutné osobné údaje o dotknutej osobe, prípadne, aby sa zoznam spracúvaných osobných údajov doplnil tak, aby, ak je to možné, presná identifikácia osoby bola zabezpečená spracúvaním iných údajov, ako rodného čísla. V prípade, ak je spracúvanie rodného čísla odôvodnené, nakoľko to z dôvodovej správy k tomuto bodu nevyplýva, navrhujeme zúženie zoznamu spracúvaných osobných údajov nasledovne: „rodné číslo ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je“. Radi by sme opätovne dali do pozornosti potrebu zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov fyzických osôb a potrebu vypracovania bezpečnostného projektu podľa § 19 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bodu 56 V prípade, ak ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví rozsah technických noriem, v akom musí byť poverená skúšobňa akreditovaná, úrad upozorňuje, že je potrebné dodržiavať pravidlo nezozáväzňovania technických noriem, preto je potrebná ich citácia v poznámkach pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: Požadujeme, aby sa podávanie vyhlásenia zúžilo iba na osobu, ktorá sama seba chce zaradiť do registra vylúčených osôb a požadujeme, aby osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo boli do registra vylúčených osôb „zadávané“ iným spôsobom, a to napríklad na základe toho, že im bol uložený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom (§ 51 ods. 3 písm. e) zákona č. 300/2005 Z. z. ), prípadne na základe toho, že im bola stanovená diagnóza „patologického hráčstva“. V danom prípade osoby, ktorým bol podmienečne odložený trest a uložený probačný dohľad, prípadne stanovená diagnóza patologického hráčstva by boli do registra vylúčených osôb „zadávané“ automaticky, na základe ustanovení tohto a iných osobitných zákonov a nie na základe vyhlásenia a dokladovacej povinnosti ich blízkej osoby. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V prípade, ak bude osobu do registra vylúčených osôb zadávať blízka osoba na základe navrhovaného znenia je povinná okrem vyhlásenia predložiť prevádzkovateľovi hazardnej hry aj doklad o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva. Ide o údaj, ktorý je citlivým údajom dotknutej fyzickej osoby – patologického hráča a je to osobný údaj, ktorý sa týka jeho zdravia. Na základe § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa spracúvanie tohto osobného údaja zakazuje. Výnimkou, kedy sa tento citlivý osobný údaj môže spracúvať, je iba súhlas dotknutej osoby podľa § 14 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Iné výnimky, ktoré zákon o ochrane osobných údajov stanovuje v § 14 na uvedenú situáciu nie sú použiteľné, nakoľko spracúvanie citlivých údajov o zdraví konkrétnej fyzickej osoby prevádzkovateľovi hazardnej hry nestanovuje žiadny osobitný zákon tak, ako to požaduje výnimka stanovená v § 14 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov; takýmto zákonom je napríklad zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyžadovaním predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva od blízkej osoby by tak dochádzalo k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov. Naviac by sme chceli dať do pozornosti, že blízka osoba nemá zákonom garantované sprístupnenie alebo poskytnutie dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva, ktorá je nevyhnutnou prílohou k vyhláseniu blízkej osoby; z tohto dôvodu odporúčame preveriť možný nesúlad napríklad s § 24 a § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., ktorý oprávňuje blízku osobu k nahliadnutiu do zdravotnej dokumentácie, ale až po smrti osoby a ak zároveň nie je oprávnenou osobou manžel alebo manželka zosnulej osoby, inak je prístup možný iba na základe splnomocnenia. Na základe vyššie uvedeného sa domnievame že vykonateľnosť „predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva“ od blízkej osoby v praxi, ak by sa vykonávala tak, ako je navrhovaná, by bola nesúladná so zákonom o ochrane osobných údajov a prípadne aj s inými osobitnými zákonmi. V tejto súvislosti by sme Vám radi dali do pozornosti mechanizmus, akým zadávanie dotknutých osôb do registra vylúčených osôb majú opravený v Českej republike v zákone č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (najmä by sme Vám dali radi do pozornosti ustanovenia § 16 a §130 až 1 132 spomenutého zákona). Tiež by sme radi upriamili vašu pozornosť na textáciu, kedy blízka osoba predkladá vyhlásenie spolu s dokladom, teda by ho mala prevádzkovateľovi hazardnej hry predložiť a vziať si späť, no v textácii navrhovaného znenia sa predpokladá, že vyhlásenie aj doklad si bude prevádzkovateľ hazardnej hry „evidovať“ po dobu 5 rokov odo dňa ich predloženia blízkou osobou. Uvedená textácia si odporuje a ako je uvedené vyššie v odôvodnení, vykonateľnosť predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva od blízkej osoby koliduje so zákonom na ochranu osobných údajov, teda aj evidovanie takéhoto dokladu by bolo v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov. Navrhujeme, aby zadávanie osoby do registra vylúčených osôb bolo riešené inak tak, aby nedochádzalo ku kolízii so zákonom o ochrane osobných údajov a prípadne aj s inými osobitnými zákonmi. Tiež by sme radi upozornili, že navrhované znenie zákona nerieši, ako má prevádzkovateľ hazardnej hry po uplynutí 5 ročnej evidenčnej lehoty s dokladmi, ktoré získal, naložiť (možnosť likvidácie, archivácie a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 4 prvá veta navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 4 prvá veta navrhovaného materiálu: Navrhovanou zmenou sa predpokladá zasielanie aj citlivých osobných údajov na dennej báze do registra vylúčených osôb, požadujeme preto zadefinovanie spôsobu, akým tento prenos údajov bude zabezpečený. Požadujeme tiež zadefinovanie účelu poskytovania osobných údajov z informačného systému úradu práce do registra vylúčených osôb formou odkazu na zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Spracúvanie citlivých osobných údajov v prostredí verejne prístupných počítačových sietí predstavuje z hľadiska bezpečnosti týchto údajov riziko, ktoré je potrebné eliminovať na najnižšiu možnú mieru. Požadujeme preto, aby sa do textu zákona zadefinoval spôsob, akým sa prenos osobných údajov do registra vylúčených osôb bude vykonávať, nakoľko prenos týchto údajov z bližšie neurčeného úradu práce nám nie je úplne jasný a z navrhovanej úpravy zreteľný. V prípade, že poskytovateľom údajov má byť Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „UPSVaR SR“) je potrebné, aby to bolo v texte takto uvedené. V prípade, že poskytovateľom osobných údajov bude UPSVaR SR je vhodné a účelné aj z pohľadu poskytovania osobných údajov, aby táto jeho súčinnosť bola v tomto zákone ošetrená odkazom napríklad na § 31 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Dôvodom na zakotvenie tohto odkazu je väčšia právna istota. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu: Požadujeme definovanie „prevádzkovateľa hazardnej hry“ vo vzťahu k registru vylúčených osôb ako prevádzkovateľa (spoločného prevádzkovateľa) tohto registra; prípadne požadujeme, aby sa spracúvanie a uchovávanie vyhlásenia a dokladu predkladaného blízkou osobou a vyhlásenia predkladaného samotnou dotknutou osobou upravilo inak, tak, aby tieto uchovávalo a spracúvalo ministerstvo, ako zrejmý a jediný prevádzkovateľ tohto informačného systému osobných údajov (register vylúčených osôb). Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Radi by sme dali do pozornosti, že tým, že doklady, z ktorých budú získavať osobné údaje prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí ich následne budú posielať správcovi registra máme za to, že tým čiastočne aj sami prevádzkovatelia hazardných hier nadobudnú postavenie prevádzkovateľa registra vylúčených osôb, nakoľko vyhlásenie a doklady budú „evidovať“ na základe navrhovaného znenia oni a nie ministerstvo, ako správca, možný prevádzkovateľ registra vylúčených osôb. Dotknutá osoba si teda bude musieť prípadné práva spojené s likvidáciou uvedených písomností uplatniť nie na ministerstve, ale u prevádzkovateľa hazardnej hry. Uvedená „dvojkoľajnosť“ prevádzkovateľstva nie je z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov žiadaná a môže, najmä vo vzťahu k dotknutým osobám, vyvolať právnu neistotu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: Požadujeme spresnenie formálnych náležitostí vyhlásenia. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V navrhovanom znení zákona sa uvažuje, že osoba sa do zoznamu vylúčených osôb môže dať zapísať na základe vlastnej vôle, a to formou písomného vyhlásenia, do ktorého uvádza dotknutá osoba údaje podľa § 35a ods. 3 písm. a) b) a d) navrhovaného zákona. Domnievame sa, že z hľadiska právnej istoty by bolo vhodné, aby „tlačivo vyhlásenia“ bolo formalizované, teda aby zákon presne stanovil, aké náležitosti má mať, prípadne do prílohy tohto zákona sa navrhol jeho vzor. Dôvodom tejto požiadavky je, aby dotknuté osoby do vyhlásenia, nakoľko absentuje jeho vzor/predloha neuvádzali aj iné, zákonom nepožadované osobné údaje. Vyhlásenie na základe navrhovaného znenia zákona môže predložiť nielen sama dotknutá osoba, ale aj blízka osoba dotknutej osoby. Spresnenie „vyhlásenia“ požadujeme aj z dôvodu, že z navrhovaného znenia nie je jasné, či sa do vyhlásenia budú vpisovať aj osobné údaje blízkej osoby. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 8 navrhovaného materiálu: K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 8 navrhovaného materiálu: Požadujeme spresnenie charakteristiky výstupu, aký dostane prevádzkovateľ hazardnej hry, ak bude zisťovať, či tá ktorá konkrétna osoba je alebo nie je evidovaná v registri vylúčených osôb. Požadujeme tiež precizovanie celého ustanovenia s ohľadom na podrobnejšie popísanie mechanizmu overovania, či sa osoba v registri vylúčených osôb nachádza, nakoľko zo znenia navrhovaného ustanovenia nie je zrejmé, či a aké osobné údaje musí zadať prevádzkovateľ hazardnej hry, aby sa dozvedel, či sa osoba - potenciálny hráč, v tomto nachádza. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhujeme v zmysle vyššie uvedenej pripomienky precizovanie celého znenia odseku 8 navrhovaného ustanovenia tak, aby ako postup prevádzkovateľa hazardnej hry, tak výstup – odpoveď z registra, boli v zákone presnejšie uvedené. Vyššie uvedené požadujeme z dôvodu právnej istoty a aj s ohľadom na povinnosti a práva oprávnenej osoby prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude túto povinný poučiť podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu ako celku: K čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu ako celku: Požadujeme konkrétne uvedenie, za akých okolností a kedy bude prevádzkovateľovi hazardnej ukončený /odopretý vzdialený prístup do registra vylúčených osôb v prípade, ak mu bude odobratá licencia na prevádzkovanie hazardných hier uvedených podľa navrhovaného znenia § 35a ods. 1 navrhovaného materiálu. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia sa v registri vylúčených osôb evidujú osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v navrhovanom znení § 35 a ods. 1. V prípade, že prevádzkovateľovi hazardnej hry budú licencie na prevádzkovanie týchto hier online a v herniach odobraté máme za to, že by mu mal byť odopretý bezodkladne aj prístup do registra vylúčených osôb, nakoľko už nie je právny dôvod na to, aby do neho prístup mal. Túto situáciu navrhované znenie neupravuje, požadujeme preto zadefinovanie jasných podmienok odopretia prístupu do registra vo vyššie popísaných prípadoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k poznámke pod čiarou označenou ako 18ad): K čl. I k poznámke pod čiarou označenou ako 18ad): Požadujeme, aby sa poznámka pod čiarou viazala k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb v registri vylúčených osôb ako celku, teda k § 35a a nie iba k § 35a ods. 5, ako je to v navrhovanom znení. Požadujeme zmenu textácie poznámky pod čiarou nasledovne: „zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb je predmetom navrhovaného ustanovenia § 35a ako celku, je preto potrebné, aby sa v oblastiach, v ktorých sa neuplatní tento osobitný zákon, tu zákon č. 171/2005 Z. z., sa uplatnil v potrebnom rozsahu zákon č. 122/2013 Z. z. v platnom znení. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bodu 70 ods. 5 K Čl. I bodu 70 ods. 5 Navrhujeme preformulovať ustanovenie tak, aby zohľadňovalo existenciu údajov v štátnych registroch, v ktorých údaje o diagnostikovaných chorobách FO sú, resp. budú. Táto pripomienka je obyčajná. Návrh formulácie: „.... Túto povinnosť je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný plniť až do času, kým správca registra nezabezpečí automatizované získavanie údajov z registra podľa osobitného predpisu xx). O tejto skutočnosti správca bezodkladne informuje každého prevádzkovateľa hazardných hier. xx) Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Odôvodnenie: Údaje o diagnostikovaných chorobách sú obsahom registra, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva a preto navrhujeme počítať aj s možnosťou automatického zákazu pre tento typ osôb, akonáhle sa ocitnú v tejto evidencii, resp. im bude diagnostikovaná choroba patologického hráčstva. Ide o podobnú konštrukciu ako pri fyzických osobách, ktoré sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, ktoré budú podľa navrhovaného znenia automaticky vylúčený z hazardu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl I. body 18 až 26 Odporúčam prepracovať a prispôsobiť na oblasť hazardných hier. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenia § 11 a 13 až 15b sú prevzaté zo zákona 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a nezohľadňujú špecifiká a potreby v oblasti hazardných hier. Zároveň sú napísané nezrozumiteľne a nie je dodržaná gramatika a pravidlá spisovného jazyka. Znášanie nákladov na výkon dozoru zo strany dozorovaných subjektov považujem za nebezpečný a ľahko zneužiteľný inštitút. Náklady je povinný znášať kontrolný orgán a nie zaťažovať tým subjekty, ktoré budú v prípade zistenia porušenia pravidiel znášať sankcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celý materiál Ako občan Slovenskej republiky vyjadrujem vážne výhrady voči celému predkladanému materiálu a navrhovanej koncepcii. Predkladateľ deklaruje, že sa návrhom snaží vytvoriť efektívnejšie a jasné pravidlá a prísnejšiu reguláciu a dohľad. Návrh pritom vôbec nerieši skostnatený byrokratický proces povoľovacej činnosti, najmä čo sa týka kopy zbytočných a nezmyselných dokumentov predkladaných pri každej žiadosti o udelenie licencie v prípade subjektov, ktoré kontinuálne prevádzkujú hazardné hry už dlhé roky. Dokumenty často majú len deklaratórny charakter a spĺňanie príslušných podmienok je možné (aj to nie vždy efektívne) overiť len dozorom počas platnosti licencie. Z návrhu vyplýva, že najzávažnejšími problémami sú zahraničné hazardné hry dostupné cez internet a ich propagácia. Samotná propagácia však nie je problém a jej definícia je príliš vágna. Problémom je už vo viacerých pripomienkach zmieňovaná nízka atraktivita domácej ponuky, ktorá je zapríčinená aj neustálym a pravidelným zvyšovaním odvodovej a poplatkovej záťaže domácich prevádzkovateľov, čo obmedzuje ich schopnosť konkurencie so zahraničím. Spotrebitelia - hráči potom samozrejme vyhľadávajú atraktívnejšie zahraničné ponuky, pričom často ide o veľké spoločnosti riadiace sa pravidlami zodpovedného hrania, medzinárodnými pravidlami ochrany pred praním špinavých peňazí a poskytujúcim hráčom obdobné podmienky ako domáce spoločnosti. Rozdiel je iba v tom, že na tieto spoločnosti nemajú slovenské štátne orgány dosah a neplatia odvody do štátneho rozpočtu. Často používané odôvodnenie – ochrana spotrebiteľa je však nie celkom pravdivé, pretože ak sú raz nastavené a štátom schválené pravidlá u konkrétneho prevádzkovateľa a spotrebiteľ s nimi vstupom do hry súhlasí, tak sa pomoci u štátnych orgánov nedomôže ani v prípade domácich prevádzkovateľov. Blokovanie a obmedzovanie dostupnosti zahraničnej ponuky či platieb je nákladný a neúčinný systém potierajúci základné práva a slobody občanov. Štát sa síce snaží skrývať za tzv. legitímne ciele, či dôvody ako ochrana verejného záujmu, spotrebiteľa atď., no z návrhu jednoznačne vyplýva, že ide o ochranu domáceho trhu a jeho subjektov - prevádzkovateľov a zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu. Uvedené si však odporuje, pretože znižovaním schopnosti konkurencie domácich prevádzkovateľov zvyšovaním odvodového zaťaženia sa oslabia ich príjmy a v konečnom dôsledku sa znížia aj príjmy do rozpočtu. K tomu prispejú aj zvýšené náklady na budovanie nových systémov kapacít v súvislosti s blokovaním. Uvedené nie je dostatočne zohľadnené ani v doložke vplyvov. Problém „bezhraničnosti“ internetu sa nedá vyriešiť mechanickými aplikáciami právnych inštitútov. V budúcnosti sa tak môžu ozvať napr. prevádzkovatelia internetových obchodov a dožadovať sa blokovania prístupu do zahraničných online obchodov. Podľa práva Európskej únie (EÚ) a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD) patria hazardné hry medzi služby, ktorým sa v rámci EÚ zaručuje voľný pohyb, tzn. cezhraničné poskytovanie služby v inom členskom štáte EÚ. Na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva je možné právo voľného poskytovania hazardných hier obmedziť z dôvodu ochrany verejného poriadku, resp. záujmu a verejného zdravia. Podľa judikatúry ESD sa má článok 49 (voľný pohyb služieb) vykladať v tom zmysle, že pokiaľ je v členskom štáte zavedený režim predchádzajúceho správneho povolenia v súvislosti s ponukou určitých hazardných hier, takýto režim, ktorý je odchýlkou od práva zaručeného čl. 49, môže spĺňať požiadavky z neho vyplývajúce len pod podmienkou, že sa zakladá na objektívnych, nediskriminačných a vopred známych kritériách. Okrem toho každá osoba, na ktorú sa vzťahuje obmedzujúce opatrenie založené na takejto výnimke, musí mať možnosť podať účinný opravný prostriedok na súdny orgán. Každému členskému štátu prináleží, aby posúdil, či je v kontexte legitímnych cieľov, ktoré sleduje, nevyhnutné úplne alebo čiastočne zakázať činnosti v oblasti hazardných hier, alebo ich stačí len obmedziť a stanoviť na tento účel prísnejšie či menej prísne spôsoby kontroly. Z toho vyplýva, že pokiaľ členský štát sleduje cieľ zníženia príležitostí na hru, má možnosť zaviesť povoľovací režim a stanoviť v tomto ohľade obmedzenia na počet povolených organizátorov hier tak, aby spĺňali podmienky vyplývajúce z judikatúry ESD, najmä pokiaľ ide o ich proporcionalitu. Pri posudzovaní proporcionality v súvislosti s právom na voľný pohyb služieb vo vzťahu k zákazu propagácie a prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu zahraničnými subjektmi, ktoré nemajú k SR žiadnu väzbu môžeme vychádzať zo základnej interpretačnej metódy využívanej Ústavným súdom SR pri výklade ústavnosti zásahu do ľudských práv a slobôd. Pri takomto posudzovaná sú relevantné tri kritériá, a to kritérium vhodnosti, kritérium potrebnosti a kritérium primeranosti. Kritérium vhodnosti si pýta odpoveď na otázku, či uvedeným opatrením (právnou normou) vôbec možno dosiahnuť sledovaný cieľ. Ak nie je daný zásah spôsobilý dosiahnuť sledovaný cieľ, ide o prejav svojvôle, ktorý je v rozpore s princípom právneho štátu. Kritérium potrebnosti si pýta odpoveď na otázku, či rovnaký cieľ nemožno dosiahnuť aj inými prostriedkami. Ak možno sledovaný cieľ dosiahnuť alternatívnymi prostriedkami, je potom ústavne konformný ten, ktorý danú ústavou chránenú hodnotu obmedzuje v čo najmenšej miere. Kritérium primeranosti porovnáva medzi mierou zásahu do ľudského práva a použitými prostriedkami, alebo inými slovami, či je miera zásahu primeraná sledovanému cieľu. Podľa môjho názoru predkladaný návrh právnej úpravy tieto kritéria nespĺňa. Vo vzťahu k zahraničným prevádzkovateľom hazardných hier je potrebné poukázať aj na nejednotnú právnu úpravu v SR Štát sa na jednej strane snaží o obmedzenie dostupnosti zahraničných hazardných hier (jedno či nelegálnych alebo licencovaných v inej krajine) a na druhej strane akceptuje aj licencie na prevádzkovanie hazardných hier udelených zahraničným subjektom v iných krajinách podľa tamojších zákonov tým, že podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú od dane z príjmov oslobodené nielen výhry v hazardných hrách prevádzkovaných na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa zákona o hazardných hrách, ale aj „obdobné výhry zo zahraničia“. Aj keď judikatúra ESD nevylučuje možnosť aby jednotlivé členské štáty reštriktívne upravovali oblasť hazardných hier a umožňuje aj zákaz propagácie zahraničných hazardných hier a obmedzenie cezhraničného hrania, nie je reálne vyžadovať, aby tisíce subjektov, ktoré nie sú so SR nijako späté, vedeli o tom, že na území SR platí „nejaký“ zákon o hazardných hrách a aby ho rešpektovali a regulovali podľa neho svoje aktivity. Najmä, keď ani na úrovni Európskej únie neexistuje harmonizácia tejto oblasti poskytovania služieb týkajúcich sa hazardných hier ani jednotný prístup k regulácii. Zároveň platí judikované pravidlo, že subjektu, ktorý prevádzkuje hazardné hry na základe povolenia v krajine (štáte) s rovnako prísnou alebo prísnejšou reguláciou a kontrolou v oblasti ochrany verejného záujmu nie je možné brániť v poskytovaní služieb na území iného členského štátu EU. Nie je však jasné, kto je v SR kompetentný tieto skutočnosti posúdiť. O problémoch a zaostávaní legislatívy za technologickým vývojom v oblasti hazardných hier sa hovorí a vie už niekoľko rokov, počas ktorých sa mohlo postupne pracovať na novej koncepcii. Zodpovední však problémy odsúvali a nerobili žiadne kroky smerujúce k výchove spotrebiteľov – hráčov a k posilňovaniu a zatraktívneniu domácej ponuky v súlade s odporúčaniami EK. Naopak, viacerými novelami sa väčšinou len zvyšovali odvody a rôzne poplatky a zavádzali sa ďalšie zvýhodnenia pre monopolizovaný TIPOS. Celý návrh vyhodnocujem ako nekoncepčný, narýchlo pripravený a sledujúci nie verejný záujem ale záujem úzkej skupiny. Z množstva doteraz vznesených pripomienok jednoznačne vyplýva, že návrh nebol dostatočne odkonzultovaný so všetkými zainteresovanými stranami tak, ako to deklaruje predkladateľ. Na záver si dovoľujem upozorniť aj na skutočnosť, že niektoré odôvodnenia v osobitnej časti dôvodovej správy, podľa môjho názoru, nie sú v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predkladaný návrh si v mnohom odporuje s odôvodneniami uvedenými vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I bod 98 Odporúčam jednoznačnejšie a presnejšie definovať konkrétne konania, ktoré sú priestupkom alebo správnym deliktom, a za ktoré sa ukladá pokuta a vypustiť duplicitný úvodný text, totožný s navrhovaným ustanovením § 54 ods. 1. Odôvodnenie: V navrhovanom znení § 54 ods. 1 je uvedené, že „ak orgán dozoru pri výkone zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia tohto zákona, osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier, propagovanie hazardných hier, podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené v tomto zákone alebo určené v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii, povinnosti podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo nesplní povinnosti jemu uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru, uloží mu tieto sankcie“. Podľa navrhovaného znenia § 55 a 56 sa vyššie uvedeným konaním subjekt vždy dopustí priestupku alebo správneho deliktu, so stanovenými sadzbami pokút za konkrétne konanie. Nie je jasné v akých prípadoch bude orgán dozoru ukladať nepeňažné sankcie. Zároveň navrhujem znížiť hornú hranicu pokuty za správny delikt v prípade propagácie na 30 000 eur. Odôvodnenie: navrhovaná horná hranica 500 000 eur je za uvedené konanie vzhľadom k jeho spoločenskej škodlivosti neúmerná a neadekvátna. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I body 26 až 30 dporúčam doplniť do § 19 všetky postupy a požiadavky súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier na základe všeobecných licencií. Navrhované zmeny neriešia komplexne problematiku postupov orgánov štátnej správy ani subjektov pri oznamovaní prevádzkovania hazardných hier na základe všeobecných licencií a zmien v týchto oznámení. Ponecháva tak priestor pre rôzne výklady a zvýšenú administratívnu záťaž pre subjekty. Ani z odôvodnenia nie je jasné aké majú byť nové pravidlá a požiadavky pre subjekty „prihlasujúce sa“ ku všeobecnej licencii, alebo prevádzkujúce na jej základe, v porovnaní so súčasnými. V súčasnosti sú niektoré úkony orgánu verejnej moci definované vo všeobecnej licencii, ktorá nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, ale individuálnym právnym aktom, ktorý nemá normatívny charakter a nie je prameňom práva. Zároveň je potrebné čiastočne zrovnoprávniť postupy a spôsob platenia poplatkov s individuálnymi licenciami, pri ktorých sa platí správny poplatok pri každej zmene a je jasne určené ako sa pri zmene postupuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I bod 10 až 13 Odporúčam zmeniť štruktúru orgánov v navrhovanom § 10 a vrátiť tam aj Finančné riaditeľstvo s určením kompetencií, ktoré sú navrhované v § 11. Odôvodnenie: Finančné riaditeľstvo SR je orgánom štátnej správy a vykonávanie dozoru je jeho kompetenciou. Nezávislosť, na ktorú sa predkladateľ odvoláva v dôvodovej správe je v Ústave SR jednoznačne zadefinovaná a priradená konkrétnym inštitúciám a Finančné riaditeľstvo medzi nimi nie je a nie je ani ústredným orgánom štátnej správy. V rámci zefektívnenia výkonu štátnej správy zároveň odporúčam presunúť z Ministerstva financií na Finančné riaditeľstvo nielen dozor ale aj udeľovanie a vydávanie licencii. Ministerstvo by tak ostalo iba koordinačným a legislatívnym orgánom v oblasti hazardných hier, kontrolným orgánom nad dodržiavaním postupov podľa tohto zákona Finančným riaditeľstvom a odvolacím orgánom pre Finančné riaditeľstvo v správnom konaní. Uvedené by čiastočne vykompenzovalo potrebu zvýšenia personálnych kapacít na Finančnom riaditeľstve, ktorá takisto nie je dostatočne vyčíslená v doložke vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I bod 8 Navrhujem ustanoviť do možnosti zákazu na základe prijatia všeobecne záväzného nariadenia všetky druhy hazardných hier alebo vyňať aj kasína. Odôvodnenie: Už v súčasnosti je tento inštitút diskriminačný, pretože nepriamo rozlišuje medzi tzv. “mäkkým“ a „tvrdým“ hazardom, pričom takéto členenie nie je v zákone ani v návrhu novely nikde priamo definované. Na základe VZN ani v súčasnosti nemožno obmedziť TIPOS, kurzové stávky, poker a iné lotérie. Kasína možno považovať za najvyššiu formu hazardu s najprísnejšími podmienkami a relatívne najvyššou úrovňou kontroly a dohľadu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I bod 2: Navrhované ustanovenie § 1 ods. 3 odporúčam vypustiť. Odôvodnenie: Ustanovenie je zbytočné a nezmyselné, pretože územná platnosť zákonov vyplýva zo zásady teritoriality v medzinárodnom práve a nemožno ju svojvoľne rozširovať či spresňovať ako sa uvádza v dôvodovej správe. Zároveň nositeľmi práv a povinností, ktoré určuje zákon, nie sú hazardné hry ako také ale fyzické a právnické osoby. Podľa zásady teritoriality štát je oprávnený vykonávať právomoc na svojom území, tak i mimo svojho územia, pokiaľ ide o loď alebo iné plavidlo, lietadlo alebo iný vzdušný prostriedok registrovaný v danom štáte. Túto právomoc môže uplatňovať ako na svojich občanov, tak na cudzích štátnych príslušníkov, alebo osôb bez štátnej príslušnosti, pokiaľ sa nachádzajú na jeho území, registrovanom plavidle alebo vzdušnom dopravnom prostriedku. Jurisdikcia podľa medzinárodného práva je v úzkom vzťahu s pojmom štátnej suverenity a otázkou medzinárodného práva sa stáva vtedy, keď štát, horlivý presadzovať svoje suverénne záujmy za hranicami, prijíma zákony, ktoré upravujú nie celkom domáce otázky. Výkon jurisdikcie obmedzený na teritórium štátu, ktorý sa tohto výkonu domáha, pokiaľ mu to výslovne nepovoľuje znenie nejakej medzinárodnej zmluvy alebo pravidlo obyčajového medzinárodného práva. Štát môže vykonávať jurisdikciu v akejkoľvek záležitosti, aj bez toho, aby to priamo povoľovala norma medzinárodného práva, iba pokiaľ bude tuto jurisdikciu vykonávať v rámci svojho vlastného územia. Podľa vyššie uvedeného teda nie je možné vymáhať dodržiavanie zákona o hazardných hrách na území iného štátu, subjektmi, ktoré nemajú s územím SR žiadnu spojitosť. Otáznou je preto aj vymožiteľnosť rozhodnutí v konaniach voči zahraničným subjektom a efektivita takýchto konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl I. bod 62 Navrhujem vypustiť. Odôvodnenie: Ustanovenie ďalšej výnimky pre TIPOS, ktorý má už bez tak zvýhodnené monopolné postavenie na trhu je v priamom rozpore s princípmi, na ktoré sa predkladateľ odvoláva vo všeobecnej časti predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bod 17. návrhu zákona o hazardných hrách znie: V § 10 ods. 5 sa slová ,,odseku 5 písm. d)“ nahrádzajú slovami ,,odseku 4 písm. c)“. Predmetné ustanovenie navrhujeme upraviť nasledovne: V § 10 odsek 5 znie: ,,(5) Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 4 písm. c) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú 1), že sa v obci preukázateľne a opakovane narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Doba trvania petície nesmie presiahnuť 180 dní od jej vypísania po odovzdanie obci 2). Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti“ 1) § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 2) ....... zmena a doplnenie Zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Odôvodnenie: Petícia sa má týkať narúšania verejného poriadku, pričom tento problém má mať svoj aktuálny časový rámec. Niekoľko rokov trvajúce petície nemôžu relevantne riešiť problémy v území. Pri vybavení petície je rovnako dôležité prihliadať na skutočnosť, že dochádza preukázateľne a sústavne k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Samotné tvrdenie o narúšaní verejného poriadku spôsobuje právnu neistotu a problémy, pričom aj obec by mala mať možnosť na základe relevantných údajov prešetriť, či skutočne dochádza na jej území v súvislosti s hraním hazardných hier k narúšaniu verejného poriadku a o tomto informovať ministerstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 76. návrhu zákona o hazardných hrách V § 37 ods. 1 písm. i) sa číslo „29“ nahrádza číslom „30“, číslo „26“ sa nahrádza textom 26,5“ a číslo „3“ sa nahrádza textom „3,5“. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 75. návrhu zákona o hazardných hrách V § 37 ods. 1 písm. e) sa číslo „6“ nahrádza číslom „6,5“, číslo „5,5“ sa nahrádza číslom „5,8“ a číslo „0,5“ sa nahrádza číslom „0,7“. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 77. návrhu zákona o hazardných hrách V § 37 ods. 1 písm. j) sa suma „2 100 eur“ nahrádza sumou „2 350 eur“. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bod 10. návrhu zákona o hazardných hrách znie: V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c). Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d). Predmetné ustanovenie navrhujeme upraviť nasledovne: V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c). Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d). Zároveň sa pridáva nové písmeno e) v nasledovnom znení: ,,e) zruší licenciu na jednotlivú prevádzku v prípade ak obec preukáže, že v prevádzke, v ktorej sa prevádzkujú hazardné hry podľa tohto zákona opakovane prichádza k porušovaniu platných právnych predpisov alebo v prípade opakovaného a preukázateľného narušovania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier v predmetnej prevádzke.“ Odôvodnenie: Rozširuje sa okruh vlastných kompetencií miest a obcí pri regulovaní hazardných hier. Navrhovanou zmenou sa rozširuje právomoc obce jednotlivo zastaviť problémovú prevádzku s hazardnými hrami tak, aby to nemalo vplyv na prevádzku ostatných. Rozširuje sa okruh vlastných kompetencií miest a obcí pri regulovaní hazardných hier. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Odôvodnenie k bodom 75., 76., 77., 78. Prevádzkovanie hazardných hier je pôsobnosťou nielen štátu, ale aj miest a obcí, kde sa významne prejavujú negatívne vplyvy hazardných hier na život v komunite. ZMOS predkladá návrh na úpravu odvodov z hazardných hier, nakoľko už niekoľko rokov upozorňuje na neproporcionálne rozdelenie odvodu z hazardných hier medzi štátny rozpočet a rozpočty miest a obcí. Túto úpravu považuje ZMOS za odôvodniteľnú a spravodlivú, nakoľko sú to práve mestá a obce, ktoré musia riešiť negatívne vplyvy a a odstraňovať negatívne dopady spôsobené prevádzkovaním hazardných hier. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 77. návrhu zákona o hazardných hrách V § 37 ods. 1 písm. j) sa za slová „...do štátneho rozpočtu...“ vkladá text, ktorý znie: „a 250 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj do rozpočtu obce“... Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K doložke vplyvov ZMOS žiada na základe predložených úprav prepočítať a upraviť v Doložke vplyvov dopady na rozpočet verejnej správy a zohľadniť pozitívny dopad na rozpočty miest a obcí. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 77. návrhu zákona o hazardných hrách V § 37 ods. 1 písm. j) sa suma „4 200 eur“ nahrádza sumou „4 500 eur“ a suma „800 eur“ sa nahrádza sumou „1 000 eur“. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 78. návrhu zákona o hazardných hrách V § 37 ods. 1 písm. l) sa suma „4 200 eur“ nahrádza sumou „4 500 eur“ a suma „800 eur“ sa nahrádza sumou „1 000 eur“. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) k § 15b zákona č. 171.2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I); k § 41 ods. 6 zákona č. 351.2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (článok VII); k § 58m ods. 18 a 19 zákona č. 171.2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I) § 15b navrhujeme vypustiť; § 41 ods. 6 navrhujeme vypustiť; § 58m ods. 18 a 19 navrhujeme vypustiť; Odôvodnenie: Povinnosť technickej blokácie niektorých webových sídiel považujeme za rozpornú s princípom technologickej a internetovej neutrality, ktorý je vlastný európskemu regulačnému rámcu elektronických komunikácií v zmysle Článku 3 ods. 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (ďalej len ako „Nariadenie Net neutrality“). Predmetné ustanovenie Nariadenia Net neutrality umožňuje poskytovateľom služieb prístupu k internetu blokovať obsah, aplikácie alebo služby alebo ich špecifické kategórie iba ak je to potrebné, a iba tak dlho, ako je potrebné, aby sa dodržali legislatívne akty EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s právom EÚ, ktorým poskytovateľ služieb prístupu k internetu podlieha, alebo opatrenia, ktoré sú v súlade s právom EÚ, ktorými sa vykonávajú takéto legislatívne akty EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy, vrátane rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej moci s príslušnými právomocami; v opačnom prípade sa akékoľvek blokovanie obsahu, aplikácie alebo služby zakazuje. Zároveň predložený návrh novely je v rozpore so základnými slobodami, na ktorých je postavená a založená EÚ, čo v konečnom dôsledku znamená porušenie princípu voľného pohybu (tovarov a služieb) podľa čl. 56 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 59 tejto zmluvy o ďalšej liberalizácii služieb. Európska komisia v súvislosti s reguláciou internetových hazardných hier v júli 2014 vydala "Odporúčanie o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hraniu online hazardných hier v prípade maloletých osôb (2014/478 / EU), v rámci ktorého uvádza celú radu opatrení, ktoré by mali členské štáty prijať. Žiadne z opatrení odporúčaných Európskou komisiou však nehovorí o blokovaní prístupu účastníkov k internetu. Rovnako predmetný návrh novely zákona o hazardných hrách nemusí byť v súlade s čl. 26 Ústavy SR, a to konkrétne s ústavne garantovaným právom na slobodné vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie informácií bez ohľadu na hranice štátu. Obsah webových stránok s online hazardnými hrami nepredstavuje informácie, ktoré by boli spôsobilé obmedzenia z dôvodu nevyhnutnej ochrany práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. V prvom rade chceme upozorniť že zablokovanie IP adresy je veľmi obšírne a nemusí vždy blokovať len konkrétnu webovú stránku s hazardnými hrami. V prípade spoločného hostingu môže takéto blokovanie znefunkčniť prístup aj na webové stránky, ktoré s hazardom nemajú nič spoločné, čím by dochádzalo k popretiu ústavného práva na informácie. V praxi sa preto používa blokovanie konkrétnych webových stránok. Ani tento prístup však nie je dokonalý, nakoľko pri využití kryptovaného spojenia cez https poskytovateľ internetového spojenia nevidí, kam je užívateľ smerovaný a nevie ho zablokovať. V prípade prevádzkovateľov online hazardných hier bude ale zrejme štandardnom (minimálne na stránkach pre vkladanie peňazí, kreditných kariet a pod). Predložený návrh popiera princípy správneho správa a správneho trestania, kedy neprimerane rozširuje medze správnej úvahy Finančného riaditeľstva SR („FR SR“) a núti poskytovateľov služieb elektronických komunikácií a platobných služieb implementovať značne reštriktívne a veľmi invazívne opatrenie iba na základe stručného rozhodnutia správneho orgánu vo forme „zoznamu zakázaných ponúk“, bez riadneho a odôvodneného súdneho rozhodnutia. Umožniť blokovanie prístupu len na základe rozhodnutia FR SR vytvára pre Slovenskú republiku nebezpečný precedens. V Dánsku napr. rozhoduje o nelegálnosti stránky súd na základe podnetu od štátneho regulátora, s čím návrh nášho zákona nepočíta a dáva túto právomoc FR SR, ktoré si tým uzurpuje právo cenzurovať internetový obsah, pričom ani prípadné súdne preskúmanie a súdne rozhodnutie už nič nemusí zmeniť na skutočnosti, že pre prevádzkovateľa dlhodobo zablokovaného webu bude táto situácia likvidačná. Naviac v návrhu nie je transparentne zadefinované, kto je účastníkom správneho konania, pričom táto skutočnosť generuje značné riziko trvalého napádania rozhodnutí FR SR ako orgánu dozoru zo strany tak dotknutých subjektov, ako aj užívateľov – hráčov hazardných hier. V samotnom návrhu novely je neprimerane upravená aj aktualizácia zoznamu zakázaných ponúk na týždennej báze. Taká častá aktualizácia zoznamu vyvolá pre povinné subjekty neadekvátne personálne a technologicky zaťažujúce, až nerealizovateľné postupy a procesy. Ak by šlo o veľmi dynamický zoznam zakázaných ponúk, povinné subjekty by boli povinné vyvinúť nejaký nástroj, ktorým by sa tieto URL/IP adresy dali upravovať. Taktiež by bolo potrebné vytvoriť mechanizmy, ako bude Finančné riaditeľstvo zákazníkom podnikov komunikovať prípadné blokovania. Ako operátori nesledujeme, na aké web stránky naši zákazníci chodia, neumožňuje nám to legislatíva. Určite sa dá predpokladať zvýšený počet nespokojných zákazníkov, keď navyše si uvedomíme, že pri štátnych hraniciach bude možné pripojiť sa cez siete iných (zahraničných) poskytovateľov internetového spojenia, ktorí nebudú mať povinnosť blokovať zakázané ponuky. Opäť operátori, ktorí zákon dodržia, budú nespravodlivo znevýhodnení oproti operátorom, ktorí zákon plniť nebudú a taktiež voči OTT hráčom, ktorí nemajú vlastné siete, iba poskytujú obsah na infraštruktúre regulovaných operátorov. Predložený návrh stavia všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb v Slovenskej republike do značnej právnej neistoty. Budú nútení do úpravy technológií investovať značné finančné prostriedky, pričom výsledkom takejto investície je stav v rozpore s komunitárnym právom. Tento stav vytvorí potenciálne riziko súdnych žalôb na jednotlivých poskytovateľov služieb elektronických komunikácií zo strany subjektov, ktoré operátori technologickými opatreniami obmedzia (z pohľadu európskeho práva neoprávnene), ako aj zo strany užívateľov elektronických komunikačných služieb. Tiež je potrebné uviesť, že z technického hľadiska bude v praxi požadované obmedzenie prístupu neefektívne. Po implementácii akýchkoľvek technických opatrení jednotlivými operátormi sa veľmi skoro objavia technické nástroje (analogických príkladov je nemálo), ako tieto obmedzenia obísť, takže deklarovaný účel navrhovanej právnej úpravy bude zmarený, spolu s vysokými investíciami všetkých operátorov. Operátori na Slovensku aktuálne masívne investujú do rýchlych mobilných sietí 4G/LTE a pevných optických sietí, z ktorých investícií budú v prípade prijatia návrhu nútení v nemalej miere ukrojiť v prospech (v zmysle vyššie uvedeného) zbytočnej investície do tzv. „blacklistu“ – zoznamu zakázaných ponúk. Ak však bude štát trvať na navrhovanej regulácii, mal by štát aj znášať všetky ňou vyvolané investície na strane podnikov elektronických komunikácií a poskytovateľov platobných služieb nakoľko ich účelom je výlučne naplnenie verejného záujmu štátu. Návrh je neprimerane všeobecný v otázke definície povinných subjektov – podnikov elektronických komunikácií. Nie je zrejmé, kto by mal byť primárne zodpovedný za dodržanie ustanovenia § 41 ods. 6 ZEK (t.j. poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete, ISP alebo poskytovateľ obsahu). V praxi sa môže jednať a často aj jedná o rôzne subjekty, z ktorých spravidla iba jeden má zmluvný vzťah s koncovým užívateľom. Nehovoriac o tom, že takto koncipované všeobecné a plošné riešenie môže postihnúť množstvo zahraničných užívateľov služieb telekomunikačných podnikov, zdržujúcich sa dočasne na území SR (z iných členských štátov EÚ aj iných krajín), pričom „blacklistom“ postihnuté webové sídlo môže byť v ich domovskej krajine riadne povolené a malo by im byť prístupné bez akýchkoľvek obmedzení. Navrhovaná regulácia teda zjavne postihne aj subjekty, vo vzťahu ku ktorým zjavne nie je potrebná a teda je nadbytočná. Návrh je teda aj v rozpore s európskymi ambíciami jednotného digitálneho trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) čl. I, všeobecne .§ 10. Navrhujeme doplniť ďalšie body nasledovne:   Za bod 16 navrhujeme doplniť nový bod 17 a 18 /ostatné body sa prečísľujú/:   „17. V pôvodnom § 10 ods. 5, písm. d) sa vypúšťajú slová: „za podmienok podľa odseku 6“.     18. § 10 odsek 6 znie: „(6) Obec je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c, pokiaľ o to petíciou požiada najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási  o požiadavke z petície miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a). Výsledky miestneho referenda sú záväzné.  Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 20 % oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.“.   Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie: „4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“.“ Odôvodnenie:   Bod 17. Obmedzovanie kompetencií obce pri zákaze hazardu a jeho volených zástupcov sa ukázali ako nevhodné. Občania si svojich zástupcov volia najmä preto, aby ich zastupovali. Vhodným doplnením tohto inštitútu môže byť povinnosť vyhlásiť referendum, ak bude predložená petícia o tejto otázke.   Bod 18. Ustanovenie dáva občanom reálne právo ovplyvniť osudy obce. Iniciovať referendum o tejto otázke majú právo aj na základe všeobecných predpisov. Úprava však sfunkčňuje referendum rešpektovaním reality a to znížením potrebnej účasti pre platnosť v tejto otázke.   Zásadná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky) čl. I bod 102 (§ 58m) V čl. I bode 102 (§ 58m) sa v odseku 8 za slová „prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa“ dopĺňa čiarka a slová „ak osobitný predpis 11a) neustanovuje inak,“, za slová „najneskôr do 31. decembra 2017“ sa dopĺňa bodkočiarka a slová „za týmto účelom ministerstvo vydá bezodkladne prevádzkovateľom hazardnej hry súhlas na prevod finančnej zábezpeky z účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry alebo žiadateľa, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak.“, v odseku 10 sa za slová „herný plán“ dopĺňajú slová „formou dodatku alebo iným spôsobom“ a dopĺňa sa odsek 20, ktorý znie: „(20) Národná lotériová spoločnosť je oprávnená prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu do uplynutia doby platnosti licencie udelenej podľa doterajších predpisov.“. Odôvodnenie: Prevádzkovatelia hazardnej hry a žiadatelia, ktorí majú uloženú finančnú zábezpeku podľa § 36 na samostatnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky, sú povinní previesť túto finančnú zábezpeku na účet daňového úradu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné doplniť do ustanovenia povinnosť ministerstva vydať prevádzkovateľom hazardnej hry súhlas na prevod finančnej zábezpeky. V prípade, ak prevádzkovatelia hazardných hier už majú platný herný plán, z dôvodu úspory nákladov sa navrhuje, aby úprava herného plánu mohla byť realizovaná formou dodatku, ktorý bude plne reflektovať zmeny požadované zákonom. Z dôvodu vyňatia hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu z legálnej definície pojmu štátna lotéria sa navrhuje prechodne upraviť dobu platnosti licencie udelenej národnej lotériovej spoločnosti na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu a to tak, aby doterajšie práva národnej lotériovej spoločnosti prevádzkovať hazardné hry na internete ostali zachované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 19. K čl. I bodu 25 (§ 15b ods. 4) Odporúčame vetu za bodkočiarkou preformulovať tak, aby bolo jednoznačné, ako má orgán dozoru postupovať, ak elektronická adresa dozorovaného subjektu nie je na webovom sídle uvedená. Pri povinnom používaní elektronických schránok právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi na doručovanie informácií a dokumentov pri elektronickom výkone verejnej správy od 1.8.2016 sa javí úprava odseku 4 z pohľadu celého právneho poriadku (viď napríklad aj § 105 ods. 2 Civilného sporového poriadku) ako nesystematická. Pre vytváranie špeciálneho režimu doručovania nevidíme dôvod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bodu 70 ods. 4 K Cl. I bodu 70 ods. 4 Navrhujeme zmeniť zodpovednosť za zapisovanie osôb vylúčených z hazardu na „registrátoroch“, čiže na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a na Prevádzkovateľoch hazardných hier. Táto pripomienka je obyčajná. Odôvodnenie: Takto postavená konštrukcia predpokladá proces overovania údajov správcom registra, čo by znamenalo výkon rozhodovacej činnosti, bez možnosti overenia týchto údajov. Navrhujeme ponechať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a pravdivosť (validitu) údajov na registrátoroch týchto údajov. Správca vykoná len formálnu kontrolu správnosti zápisu, bez toho, aby kontroloval validitu údajov. V konečnom dôsledku, je správca za údaje vo svojom registri zodpovedný aj tak, avšak takto definované znenie znamená, že registrátori údajov nemajú za ich validitu žiadnu zodpovednosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry) ČL. II. bod 2. (z. č. 145.1995 Z. z.) V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položka 140 navrhujeme neuplatniť navrhované znenie nového písmena g). Vyššie uvedené navrhované znenie nového písmena g) navrhujeme vypustiť v celom rozsahu a neuplatniť v novele zákona. Odôvodnenie: Podľa aktuálnej platnej legislatívy nie je vydanie súhlasu zaťažené týmto správnym poplatkom. Navrhovaný správny poplatok považujeme za likvidačný vzhľadom na súčasné daňové a odvodové zaťaženie stávkových hier. Už existujúce odvody z vkladov (z obratu) výrazne ekonomicky zaťažujú prevádzkovateľov. Zavedenie nového správneho poplatku pre stávkové hry vyvolá u prevádzkovateľov hľadanie úspor vo financiách na tento poplatok aj na úkor investícii, rozvoja, zamestnancov – napr. možné znižovanie počtu zamestnancov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry) Novelizačnému bodu 68. (§ 35 (22)) a bodu 102. (§ 58m (15)) 68. V navrhovanom znení § 35 odsek 22 navrhujeme vypustiť: „a stávkové hry prevádzkované prostredníctvom stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu“. 102. V navrhovanom znení § 58m odsek 15 navrhujeme vypustiť uvedený odsek v celom rozsahu a neuplatniť v novele zákona. Odôvodnenie: Naša asociácia ASPSH sa v plnom rozsahu stotožňuje s úmyslom predkladateľa novely nastaviť efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier a zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti hazardných hier, čo je v prostredí prevádzkovania hazardných hier nevyhnutné. Cieľom predloženého návrhu novely zákona je snaha minimalizovať negatívne vplyvy (závislosti) od hazardných hier. Presun stávkových hier - samoobslužných terminálov do herní, môže byť kontraproduktívne a spoločensky nežiaduce, nakoľko tipujúcich, ktorí sa spravidla nezúčastňujú iných hazardných hier, navedieme do prostredia herní a ponúkneme im možnosť zúčastniť sa na týchto hrách (videohry alebo výherné hracie prístroje). V športovom stávkovaní je úspech tipujúceho podmienený znalosťami, prehľadom a odbornosťou v športe, nejde len o náhodu resp. šťastie. Prijatím návrhu zmeny znenia § 35, odsek 22 a § 58m, odsek 15 taktiež vzniknú: - finančné straty obciam a štátnemu rozpočtu z titulu straty príjmu z odvodu z prevádzok, ktoré nie sú herňou, - finančné straty prevádzkovateľom pohostinských zariadení, barov a iných zariadení – prevádzok, ktoré nie sú herňou, - rozsiahle investičné a finančné straty prevádzkovateľom stávkových hier na základe licencií, - zvýšenie nezamestnanosti – prepúšťanie zamestnancov u prevádzkovateľov stávkových hier a ich obchodných partnerov v iných zariadeniach. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K bodu 63. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 35 odsek 11 Uvedené ustanovenie § 35 ods. 11 navrhujeme upraviť na nasledovné znenie: „Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené zariadenia na prevádzkovanie uvedených hazardných hier a adresným bodom budovy“x) školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: “x) § 3 ods. 1 zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Odôvodnenie: Navrhovaná úprava zavádza nejednoznačnosť výkladu vzťahujúceho sa na požiadavku vchodu do areálu školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ktorý sa bežne používa a mohla by viesť k rôznemu a kontrastnému spôsobu určovania, čo je najbližší vchod (hoci sa vôbec reálne nemusí takýto vchod používať), pričom v praxi by každá zo zúčastnených strán tvrdila presný opak. Nami navrhovaným zatriedením a kategorizovaním vchodu do areálu školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovne mládeže sa odstráni sporový dopad a vágnosť navrhnutého ustanovenia, nakoľko zákon o registri adries presne označuje a určuje polohu budov. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry) Novelizačnému bodu 75. (§ 37 (1, písm. e)) V navrhovanom znení § 37 odsek 1 písmeno e) navrhujeme ponechať pôvodné znenie písmena e) v celom rozsahu a zmenené znenie neuplatniť v novele zákona. Odôvodnenie: Odvod zo stávkových hier sa odvádza z vkladu hráča, nie z výťažku stávkovej hry. Vklad (pre prevádzkovateľov obrat) nie je zárukou kladného výťažku – tržby prevádzkovateľa. Výška odvodu z vkladov do hry (obrat) je už v súčasnosti na hornej hranici ekonomickej únosnosti prevádzkovateľov stávkových hier a jeho zvyšovanie by mohlo byť likvidačné. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K bodu 68. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 35 odsek 22 Uvedené ustanovenie § 35 odsek 22 navrhujeme upraviť na nasledovné znenie: „(22) Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje alebo terminály videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou, môžu v takejto prevádzke umiestniť najviac dve takéto zariadenia a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve hracie miesta. Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi v herni, musia v nej umiestniť najmenej 8 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 8 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest. Technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi môžu byť prevádzkované len v herni.“. Odôvodnenie: Navrhujeme stanoviť minimálny počet zariadení z hranice 15 ks na 8 ks a to z dôvodu, že z kapacitných dôvodov v jednotlivých prevádzkach nie je možné túto požiadavku v krátkom časovom horizonte naplniť, nakoľko priestory prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú takéto zariadenia sú zväčša dlhodobo zazmluvnené a nie je možné takéto zmluvy ukončiť, pričom zároveň nie je možné logicky dané priestory ani kapacitne rozšíriť. Za vypustením prevádzkovania stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu výlučne v herni je snaha minimalizovať negatívne vplyvy priamych finančných strát prevádzkovateľov týchto stávkových terminálov, či nepriamo ďalších osôb (napr. prevádzkovateľov pohostinských zariadení) spôsobené povinnosťou situovať samoobslužné stávkové terminály výlučne do herní. Ponechanie umiestnenia samoobslužných terminálov podľa doterajších pravidiel nemá podľa skúseností žiadny negatívny vplyv na hráčsku závislosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K §22 odsek 4 písm. e) Navrhujeme upraviť § 22 odsek 4 písm. e), ktoré bude znieť: „e) 5 rokov pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier.“. Odôvodnenie: Bežná prax v tomto segmente podnikania ukázala, že súčasne nastavenie trvania individuálnej licencie je v kombinácii s možnosťou prijatia všeobecne záväzného nariadenia obce na jej území nerealizovateľnou prekážkou pre podnikateľov pri financovaní rôznych (už aj spustených) projektov. U prevádzkovateľov, ktorí sa napriek tomu odhodlajú ísť nového do projektu (napr. v obchodom centre), je po novom navrhovaná dĺžka trvania individuálnej licencie rozhodne prijateľnejšia a dáva im väčšiu právnu istotu, tak ako aj väčšiu istotu ochrany vynaložených investícií súvisiacich s takýmto projektom. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K bodu 102. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 58m odsek 14 V uvedenom znení navrhujeme v odseku 14 upraviť dobu odkladu prechodného ustanovenia až na termín od 01.01.2021, pričom znenie odseku 14 bude nasledovné: ,,(14) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný od 1. januára 2021 umiestniť v herni najmenej 8 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 8 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie zmeny odseku bezprostredne súvisí so zmluvnými vzťahmi prevádzkovateľov, ktoré sú pri dlhodobom plánovaní podnikateľskej stratégie vo väčšine prípadov nastavené na podstatne dlhšie obdobie ako určuje návrh novely zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
AZAH (Asociácia zábavy a hier) K bodu 102. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 58m odsek 15 V uvedenom znení navrhujeme vypustiť odsek 15, pričom súčasné odseky 16 až 19 by boli odsekmi 15 až 18. Odôvodnenie: Za vypustením odseku 15 je snaha minimalizovať negatívne vplyvy priamych finančných strát prevádzkovateľov týchto stávkových terminálov, či nepriamo ďalších osôb (napr. prevádzkovateľov pohostinských zariadení) spôsobené povinnosťou situovať samoobslužné stávkové terminály výlučne do herní. Ponechanie umiestnenia samoobslužných terminálov podľa doterajších pravidiel nemá podľa skúseností žiadny negatívny vplyv na hráčsku závislosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
CTF (Fórum pre komunikačné technológie) vlastnému materiálu a doložke vplyvov Všetky pripomienky sú zásadné a súvisiace. 1. Pripomienka k § 15b zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I) Typ pripomienky: zásadná § 15b navrhujeme vypustiť 2. Pripomienka k § 41 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (článok VII) Typ pripomienky: zásadná § 41 ods. 6 navrhujeme vypustiť 3. Pripomienka k § 58m ods. 18 a 19 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (článok I) Typ pripomienky: zásadná § 58m ods. 18 a 19 navrhujeme vypustiť Odôvodnenie: Povinnosť technickej blokácie niektorých webových sídiel považujeme za rozpornú s princípom technologickej a internetovej neutrality, ktorý je vlastný európskemu regulačnému rámcu elektronických komunikácií v zmysle Článku 3 ods. 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (ďalej len ako „Nariadenie Sieťovej neutrality“). Predmetné ustanovenie Nariadenia Sieťovej neutrality umožňuje poskytovateľom služieb prístupu k internetu blokovať obsah, aplikácie alebo služby alebo ich špecifické kategórie iba ak je to potrebné, a iba tak dlho, ako je potrebné, aby sa dodržali legislatívne akty EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s právom EÚ, ktorým poskytovateľ služieb prístupu k internetu podlieha, alebo opatrenia, ktoré sú v súlade s právom EÚ, ktorými sa vykonávajú takéto legislatívne akty EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy, vrátane rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej moci s príslušnými právomocami; v opačnom prípade sa akékoľvek blokovanie obsahu, aplikácie alebo služby zakazuje. Nastavenie generálneho pravidla blokovania určitých webových stránok nespĺňa požiadavku na povolené časovo obmedzené blokovanie, a preto nebude v súlade s Nariadením Sieťovej neutrality. Zároveň predložený návrh novely je v rozpore so základnými slobodami, na ktorých je postavená a založená EÚ, čo v konečnom dôsledku znamená porušenie princípu voľného pohybu tovarov a služieb podľa čl. 56 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 59 tejto zmluvy o ďalšej liberalizácii služieb. Európska komisia v súvislosti s reguláciou internetových hazardných hier v júli 2014 vydala "Odporúčanie o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hraniu online hazardných hier v prípade maloletých osôb (2014/478 / EU), v rámci ktorého uvádza celý rad opatrení, ktoré by mali členské štáty prijať. Žiadne z opatrení odporúčaných Európskou komisiou však nehovorí o blokovaní prístupu účastníkov k internetu. Rovnako predmetný návrh novely zákona o hazardných hrách nemusí byť v súlade s čl. 26 Ústavy SR, a to konkrétne s ústavne garantovaným právom na slobodné vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie informácií bez ohľadu na hranice štátu. Obsah webových stránok s online hazardnými hrami nepredstavuje informácie, ktoré by boli spôsobilé obmedzenia z dôvodu nevyhnutnej ochrany práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. V prvom rade chceme upozorniť, že zablokovanie IP adresy je veľmi obšírne a nemusí vždy blokovať len konkrétnu webovú stránku s hazardnými hrami. V prípade spoločného hostingu môže takéto blokovanie znefunkčniť prístup aj na webové stránky, ktoré s hazardom nemajú nič spoločné, čím by dochádzalo k popretiu ústavného práva na informácie. V praxi sa preto používa blokovanie konkrétnych webových stránok. Ani tento prístup však nie je dokonalý, nakoľko pri využití kryptovaného spojenia cez https poskytovateľ internetového spojenia nevidí, kam je užívateľ smerovaný a nevie ho zablokovať. V prípade prevádzkovateľov online hazardných hier to bude ale zrejme štandardnom (minimálne na stránkach pre vkladanie peňazí, kreditných kariet a pod). Predložený návrh popiera aj princípy správneho správa a správneho trestania, kedy neprimerane rozširuje medze správnej úvahy Finančného riaditeľstva SR („FR SR“) a núti poskytovateľov služieb elektronických komunikácií a platobných služieb implementovať značne reštriktívne a veľmi invazívne opatrenie iba na základe stručného rozhodnutia správneho orgánu vo forme „zoznamu zakázaných ponúk“, bez riadneho a odôvodneného súdneho rozhodnutia. Umožniť blokovanie prístupu len na základe rozhodnutia FR SR vytvára pre Slovenskú republiku nebezpečný precedens. V Dánsku napr. rozhoduje o nelegálnosti stránky súd na základe podnetu od štátneho regulátora, s čím návrh nášho zákona nepočíta a dáva túto právomoc FR SR, ktoré si tým uzurpuje právo cenzurovať internetový obsah, pričom ani prípadné súdne preskúmanie a súdne rozhodnutie už nič nemusí zmeniť na skutočnosti, že pre prevádzkovateľa dlhodobo zablokovaného webu bude táto situácia likvidačná. Naviac v návrhu nie je transparentne zadefinované, kto je účastníkom správneho konania, pričom táto skutočnosť generuje značné riziko trvalého napádania rozhodnutí FR SR ako orgánu dozoru zo strany tak dotknutých subjektov, ako aj užívateľov – hráčov hazardných hier. V samotnom návrhu novely je neprimerane upravená aj aktualizácia zoznamu zakázaných ponúk na týždennej báze. Taká častá aktualizácia zoznamu vyvolá pre povinné subjekty neadekvátne personálne a technologicky zaťažujúce, až nerealizovateľné postupy a procesy. Ak by šlo o veľmi dynamický zoznam zakázaných ponúk, povinné subjekty by boli povinné vyvinúť nejaký nástroj, ktorým by sa tieto URL/IP adresy dali upravovať. Taktiež by bolo potrebné vytvoriť mechanizmy, ako bude Finančné riaditeľstvo zákazníkom podnikov komunikovať prípadné blokovania. Ako operátori nesledujeme, na aké web stránky naši zákazníci chodia, neumožňuje nám to legislatíva. Určite sa dá predpokladať zvýšený počet nespokojných zákazníkov. Navyše pri štátnych hraniciach bude možné pripojiť sa cez siete iných (zahraničných) poskytovateľov internetového spojenia, ktorí nebudú mať povinnosť blokovať zakázané ponuky. Opäť operátori, ktorí zákon dodržia, budú nespravodlivo znevýhodnení oproti operátorom, ktorí zákon plniť nebudú a taktiež voči OTT hráčom, ktorí nemajú vlastné siete, iba poskytujú obsah na infraštruktúre regulovaných operátorov. Predložený návrh stavia všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb v Slovenskej republike do značnej právnej neistoty. Budú nútení do úpravy technológií investovať značné finančné prostriedky, pričom výsledkom takejto investície je stav v rozpore s komunitárnym právom. Tento stav vytvorí potenciálne riziko súdnych žalôb na jednotlivých poskytovateľov služieb elektronických komunikácií zo strany subjektov, ktoré operátori technologickými opatreniami obmedzia (z pohľadu európskeho práva neoprávnene), ako aj zo strany užívateľov elektronických komunikačných služieb. Tiež je potrebné uviesť, že z technického hľadiska bude v praxi požadované obmedzenie prístupu neefektívne. Po implementácii akýchkoľvek technických opatrení jednotlivými operátormi sa veľmi skoro objavia technické nástroje (analogických príkladov je nemálo), ako tieto obmedzenia obísť, takže deklarovaný účel navrhovanej právnej úpravy bude zmarený, spolu s vysokými investíciami všetkých operátorov. Operátori na Slovensku aktuálne masívne investujú do rýchlych mobilných sietí 4G/LTE a pevných optických sietí, z ktorých investícií budú v prípade prijatia návrhu nútení v nemalej miere ukrojiť v prospech (v zmysle vyššie uvedeného) zbytočnej investície do tzv. „blacklistu“ – zoznamu zakázaných ponúk, čo žiadame reflektovať aj v Doložke vplyvov ako negatívny dopad na informatizáciu spoločnosti a podnikateľské prostredie. Ak však bude štát trvať na navrhovanej regulácii, mal by štát aj znášať všetky ňou vyvolané investície na strane podnikov elektronických komunikácií a poskytovateľov platobných služieb nakoľko ich účelom je výlučne naplnenie verejného záujmu štátu. Návrh je neprimerane všeobecný v otázke definície povinných subjektov – podnikov elektronických komunikácií. Nie je zrejmé, kto by mal byť primárne zodpovedný za dodržanie ustanovenia § 41 ods. 6 zákona 351/2011 (t.j. poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete, ISP – poskytovateľ internetového pripojenia alebo poskytovateľ obsahu). V praxi sa môže jednať a často aj jedná o rôzne subjekty, z ktorých spravidla iba jeden má zmluvný vzťah s koncovým užívateľom. Nehovoriac o tom, že takto koncipované všeobecné a plošné riešenie môže postihnúť množstvo zahraničných užívateľov služieb telekomunikačných podnikov, zdržujúcich sa dočasne na území SR (z iných členských štátov EÚ aj iných krajín), pričom „blacklistom“ postihnuté webové sídlo môže byť v ich domovskej krajine riadne povolené a malo by im byť prístupné bez akýchkoľvek cezhraničných obmedzení. Navrhovaná regulácia teda zjavne postihne aj subjekty, vo vzťahu ku ktorým zjavne nie je potrebná a teda je nadbytočná. Návrh je teda aj v rozpore s európskymi ambíciami jednotného digitálneho trhu a prioritami slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bodu 7 Odporúčame preformulovať v bode 7 novú druhú vetu takto: ,,Hazardnou hrou je aj stávka, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, textovej správy alebo multimediálnej správy stanovenou pre účasť na hazardnej hre a cenou volania, textovej správy alebo multimediálnej správy stanovenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, odosielanie textových správ a odosielanie multimediálnych správ na geografické čísla 1ab) alebo na čísla účastníkov mobilnej siete vrátane ceny za volanie alebo odosielanie textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti v hre.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab) znie: ,,1ab) § 2 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Navrhované znenie bodu 7 je v súlade so znením zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“). Zároveň z § 44 zákona vyplýva, že zmluva o poskytovaní verejných služieb sa uzatvára medzi účastníkom a podnikom, pričom účastník hazardnej hry nemusí byť automaticky aj účastníkom podľa § 5 ods. 4 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. III V úvodnej vete Čl. III odporúčame na konci nahradiť pred slovami ,,zákona č. 91/2016 Z. z.“ spojku ,,a“ čiarkou a za týmito slovami vložiť slová ,,a zákona č. 125/2016“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. V V úvodnej vete Čl. V odporúčame na konci nahradiť pred slovami ,,zákona č. 91/2016 Z. z.“ spojku ,,a“ čiarkou a za týmito slovami vložiť slová ,,a zákona č. 125/2016“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. V V texte poznámky pod čiarou č. 15a) v Čl. V odporúčame nahradiť slová ,,v znení neskorších predpisov“ slovami ,,v znení zákona...“ (číslo navrhovanej novely). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. III bodu 1 V bode 1 Čl. III odporúčame vypustiť za slovami ,,ods. 1, 3, 4 alebo“ skratku ,,ods.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Doložke vplyvov Doložka vplyvov neobsahuje informáciu o konzultáciách s podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a služby. V tejto súvislosti upozorňujeme, že podľa informácií zverejnených Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=10702) poskytovalo ku koncu roka 2015 v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 807 podnikov. Všetky tieto podniky, pričom mnohé z nich patria do kategórie malých a stredných podnikov budú návrhom zákona dotknuté. Táto skutočnosť by mala byť predmetom analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe Osobitnej časti k bodu 25 odporúčame v poslednej vete nahradiť slová „právnické osoby“ slovom „podnik“ v súvislosti s osobami vykonávajúcimi činnosti podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“ Podnik v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť, teda nejedná sa výlučne o právnickú osobu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. VII V úvodnej vete Čl. VII odporúčame na konci nahradiť pred slovami ,,zákona č. 444/2015 Z. z.“ spojku ,,a“ čiarkou a za týmito slovami vložiť slová ,,a zákona č. 125/2016“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. VII V texte poznámky pod čiarou č. 35a) v Čl. VII odporúčame nahradiť slová ,,v znení neskorších predpisov“ slovami ,,v znení zákona...“ (číslo navrhovanej novely). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bodu 63 V bode 63 odporúčame slovo „certifikovaným“ nahradiť slovom „kalibrovaným“ a za slovom „meradlom“ doplniť poznámku pod čiarou v znení „§ 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie Legislatíva v oblasti metrológie nepozná termín "certifikované meradlo" a preto je vhodnejšie použiť termín "kalibrované meradlo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. III novely Zásadná pripomienka K návrhu novely zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Čl. III novely, ktorý okrem iného navrhuje zmeniť a predefinovať §230 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení (ďalej aj „TZ“). Okrem zmeny názvu paragrafu zavádza nový odsek 2), pričom pôvodné odseky 2 až 4 sa definujú ako odseky 3 až 5 bez zmeny a vzťahujú sa len k odseku 1). Tento odsek 2), ktorý zavádza trestnú zodpovednosť pre subjekty, ktoré na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonáva činnosť pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré prevádzkujú hazardnú hru bez licencie, je do TZ vložený nesystematicky a nesystémovo bez ďalšej náväznosti alebo vzťahu k iným ustanoveniam TZ. Postihovanie uvedených subjektov je krajne nelogické a v rozpore, ako s funkciou trestného práva, tak s jeho princípmi, ako aj s princípom spravodlivosti v právnom poriadku. Navrhované znenie by trestne postihovalo subjekt, ktorý nemá k objektívnej alebo subjektívnej stránke trestného činu prevádzkovania hazardnej hry bez licencie žiadny vzťah, a to najmä k hrám podľa § 9 zákona č. 171/2005 Z. z., t.j. hazardným hrám prevádzkovaným prostredníctvom internetu, kde takýto vzťah nie je ani objektívne možný a zabráneniu alebo rozpoznaniu 1eventuálneho resp, potenciálneho konania tejto trestnej činnosti je pre takýto subjekt prakticky neuskutočniteľné. V tomto prípade by zákonodarca kriminalizoval subjekty, ktoré nemajú možnosť ovplyvniť páchanie resp. páchateľa takejto trestnej činnosti nemajú ani možnosť rozpoznať. Z týchto dôvodov zaradenie takéhoto znenia odseku 2) § 230 TZ navrhujeme vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) zákonu o HH Ochrana spotrebiteľa proti likvidácií hráčskeho účtu pri stávkovaní cez internet Navrhujem zaviesť minimálnu stávku, ktorá by každému spotrebiteľovi zaručovala možnosť podania si stávky. Vylúčila by sa tak možnosť, aby prevádzkovateľ svojvoľne obmedzil výšku stávky bez objektívnej príčiny. V prípade, že je spotrebiteľ úspešný v stávkovaní alebo využil chyby prevádzkovateľa, tak to nie je možné považovať za objektívnu príčinu. Dôvod: Online stávkovanie má vo všeobecnosti jeden veľký problém. Prevádzkovatelia sa sami môžu rozhodnúť, či konkrétnemu spotrebiteľovi dovolia staviť ďalšiu stávku. Stávkové kancelárie majú pri online stávkovaní všetky informácie o každom hráčovi a ak je pre nich niekto nežiaduci, tak mu udelia limit. Tento limit je často krát tak nízky, že si stávkujúci nemôžu staviť ani za 5 EUR. Hráč, tak nemá inú možnosť ako ísť do inej stávkovej kancelárie. V prípade, že mu bude udelený limit v každej stávkovej kancelárií, tak potom nemôže nikde tipovať (iba na pobočke). V prípade regulácie trhu, tak je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia nemohli byť obmedzovaný. S týmto problémom sa nedávno vysporiadali v Austrálii, kde stanovili minimálnu stávku. Z tohto dôvodu navrhujem zavedenie tejto minimálnej stávky aj na Slovensku. Pri zavedení minimálnej stávky je potrebné rozlišovať aj jednotlivé druhy stávok a to SOLO, AKU, SYSTEM a tzv. MAXIKOMBI. Pre každý druh stávky by mala byť stanovená minimálna stávka, pričom by sa malo uvažovať aj s kurzom. Uvediem príklad: SÓLO: 10 EUR (pri kurze do 5.0) AKU: 10 EUR (pri kurze do 5.0) a 30 EUR (pri kurze nad 5.0) SYSTEMOVE: celková stávka v hodnote 100 EUR (pri kurze nad 8.0 pri konkrétnej kombinácií) MAXIKOMBI: celková stávka v hodnote 100 EUR (pri kurze nad 16.0 pri konkrétnej kombinácií) Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. II., bod 2 novely Navrhujeme vypustiť čl. II., bod 2. novely, ktorý znie: 2. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 140 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) vydanie súhlasu k umiestneniu stávkovej kancelárie a binga, za každý súhlas 200 eur“. Odôvodnenie:Podľa aktuálnej platnej legislatívy nie je vydanie súhlasu zaťažené týmto správnym poplatkom. Navrhovaný správny poplatok považujeme za likvidačný vzhľadom na súčasné daňové a odvodové zaťaženie stávkových hier. Už existujúce odvody z vkladov (z obratu) výrazne ekonomicky zaťažujú prevádzkovateľov. Zavedenie nového správneho poplatku pre stávkové hry vyvolá u prevádzkovateľov hľadanie úspor vo financiách na tento poplatok aj na úkor investícii, rozvoja, zamestnancov – napr. možné znižovanie počtu zamestnancov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zákon o HH musí byť v súlade s primárnym aj sekundárnym právom EÚ Európska únia vydala Smernicu o elektronickom obchode, kde hazardné hry boli vylúčené z poskytovania služieb internetom a neboli inak právne upravené. Členské štáty môžu upravovať zákony o hazardných hrách, ale musia byť v súlade s právom EÚ, a to či už primárnym, tak aj sekundárnym (smernica 98/34/ES). V rámci primárneho práva EÚ článok 56 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej ako „ZFEÚ“) zakazuje obmedzenia slobody poskytovať služby príjemcom v iných členských štátoch. V právnej veci „Schindler“ Súdny dvor Európskej únie prvýkrát potvrdil, že poskytovanie a využívanie cezhraničných ponúk hazardných hier je hospodárska činnosť, ktorá spadá do pôsobnosti zmluvy. Súd vo veci „Gambelli“ rozhodol, že sa to vzťahuje aj na služby ponúkané elektronickými prostriedkami, a že vnútroštátne právne predpisy, ktoré zakazujú prevádzkovateľom so sídlom v inom členskom štáte alebo ktoré bránia príjemcom slobodne prijímať, alebo využívať služby, ktoré ponúka dodávateľ usadený v inom členskom štáte, predstavujú obmedzenie slobody poskytovať služby. Obmedzenia sú prípustné iba v prípade, keď ide o mimoriadne opatrenia výslovne ustanovené v článkoch 51 a 52 ZFEÚ, alebo ak sú v súlade s judikatúrou Súdneho dvora opodstatnené a to z prevažujúcich dôvodov verejného záujmu. Súdny dvor uznal určité prevažujúce dôvody verejného záujmu, napr. ciele ochrany spotrebiteľa a predchádzanie podvodom a nabádaniu na mrhanie peniazmi pri hrách, ako aj všeobecnú potrebu zachovať verejný poriadok. Čo to znamená Ak Slovenská republika umožňuje získať licenciu tuzemským obchodným spoločnostiam, tak nemôže brániť získaniu licencie spoločnostiam z iných členských štátov. Obchodné spoločnosti z iných členských štátov, tak nie sú povinné pre získanie licencie zakladať obchodné spoločnosti na Slovensku a taktiež nie sú povinné mať server umiestnený na Slovensku. Ak Slovenská republika podporuje spotrebiteľov zúčastňovať sa na hazardných hrách, tak nie je možné učiniť obmedzenia z dôvodov verejného záujmu. Slovenská republika umožňuje súkromným slovenským obchodným spoločnostiam získanie licencie pre športové stávky, preto je povinnosť SR umožniť získanie licencie pre športové stávkovanie aj spoločnostiam sídliacim v inom členskom štáte. Iná situácia je v oblasti kasína a pokru. Slovenská republika má v týchto oblastiach monopolné postavenie a preto nemusí liberalizovať online trh pre kasína a poker. Obmedzovanie prevádzkovania a propagácie hazardných hier na území Slovenskej republiky je ako legislatívne opatrenie vnútorne konzistentné a je v súlade s výhradou zachovávania verejného poriadku. Ak členské štáty nabádajú a povzbudzujú spotrebiteľov, aby sa zúčastnili lotérií, hazardných hier, uzatvárania stávok, aby mal z toho finančné výhody štát, orgány tohto štátu sa nemôžu odvolávať na zachovania verejného poriadku (Zelená kniha o regulácií hazardu na vnútroštátnych trhoch, str. 12). V prípade, že Slovenská republika nebude liberalizovať trh minimálne pre športové stávky (čo znamená umožnenie získania licencie obchodným spoločnostiam z iných členských štátov bez toho aby na Slovensku museli mať registrované spoločnosti, umiestnené servery, kamenné pobočky alebo iné záležitosti odporujúce európskym zákonom), tak Európska komisia bude mať proti takémuto zákonu námietky. Povinnosť predložiť zákon o hazardných hrách Európskej komisii: Hazardné hry je momentálne oblasť, ktorá nebola harmonizovaná a z tohto dôvodu má byť každá zmena oznámená Európskej komisii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti noriem a technických predpisov. V roku 2006 boli hazardné hry vylúčené zo smernice o službách, ale zmluvou o pripojení k Európskej únii sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať práva Európskej únie a to vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ, ktorá je pre členské štáty záväzná. Slovenský zákon o hazardných hrách sa od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie niekoľko krát novelizoval (konkrétne 17 x ), pričom ani jeden krát nebol zákon o hazardných hrách v celom znení vrátane noviel a návrhov zákonov zaslaný na preskúmanie Európskej komisii podľa smernice 98/34/ES, čím Slovenská republika porušila záväznú právnu povinnosť voči EÚ, tým vstup predmetného zákona o hazardne do platnosti nebol v súlade so zákonmi a predovšetkým právom Európskej únie. Existuje niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora, ktoré podobné prípady potvrdzujú. Keďže doposiaľ nebola vôľa pre túto oblasť vytvoriť sekundárne právo, na hazardné hry sa vzťahuje primárne právo EÚ. V prípade, že Slovenská republika nebude mať zákon v súlade s Európskou úniou, tak nebude môcť očakávať ani vymáhanie sankcií za porušenie zákona o hazardných hrách. Slovenská republika iba jeden krát poslala do Európskej komisie novelu zákona o hazardných hrách a to v roku 2011, kde chcela taktiež blokovať platby a web stránky. Vtedy bola novela zákona o hazardných hrách stiahnutá na základe veľkého počtu pripomienok od EK. Jedným z problémov bolo blokovanie web stránok resp. obmedzovanie ponuky, pretože štát neliberalizoval trh z hazardnými hrami resp. neliberalizoval trh pre športové stávkovanie. Ak Slovenská republika neliberalizuje trh, tak riskuje neschválenie zákona o hazardných hrách Európskou komisiou. V prípade, že SR zákon o hazardných hrách nepošle Európskej komisii na schválenie, tak budú nasledovať právne kroky. Česká republika nedávno prijala nový zákon o hazardných hrách, ktorý im pripomienkovala Európska komisia. Tu sa odporúčam inšpirovať, pretože zákon liberalizoval trh a môžu sa tak uchádzať o licenciu aj zahraničné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) zasadna pripomienka k novelizačnému bodu 68 (§ 35 odsek 22) v navrhovanom znení navrhujem vypustiť "stávkové hry prevádzkované prostredníctvom stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu môžu byť prevádzkované len v herni;" Odôvodnenie: Ako občan Slovenskej republiky a súčasne majiteľ a konateľ spoločnosti JUNIOR Game, spol. s r. o., so sídlom Bebravská ul. č. 11, Bratislava 821 07, IČO: 313 998 78, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, vložka č. 9363/B, si Vás dovoľujem požiadať o možnosť vyjadriť sa k bodu 68 navrhovaného zákona. Športové stávkovanie nie je možné vnímať ako súčasť klasických hazardných hier (videohry alebo výherné hracie prístroje), ktoré vyvolávajú v spoločnosti negatívne emócie a majú preukázateľne negatívny dopad na jedincov alebo ich okolie. V športovom stávkovaní je úspech tipujúceho podmienený znalosťami, prehľadom a odbornosťou v športe nielen je obyčajnou náhodou resp. šťastím. Aktívne sledovania športových udalostí zvyšuje u tipujúcich záujem o šport. Športové stávky nie sú klasickým gamblingom, a preto ich zaradenie do herní považujem za kontraproduktívne. Dokonca za spoločensky nebezpečné nakoľko tipujúcich navedieme do prostredia hazardu s vysokou mierou závislosti, čo môže mať výrazne negatívny spoločenský dopad, ktorý sa predložená novela zákona snaží naopak minimalizovať resp. eliminovať. Verím, že uvedená skutočnosť sa ocitla v návrhu zákona nedopatrením resp. nedostatočným rozpoznaním a oddelení športového stávkovania od klasického hazardu reprezentovaného herňami a kasínami. Uvedenú skutočnosť som konzultoval aj s predsedom Asociácie zábavy a hier pánom Ing. Igorom Vicelom, ktorý tak isto uznal, že v znení bodu 68 navrhovaného zákona sa vedľa seba ocitli dva rozdielne typy podnikateľskej činnosti, ktoré nie je možné spájať a posudzovať rovnakými parametrami, či dokonca zlučovať. Navyše si Vás dovoľujem upozorniť, že takéto znenie zákona a klasifikácia zatriedenia stávkových hier do prostredia herní by bolo pre firmu JUNIOR Game prevádzkujucej sieť samoobslužných stávkových terminálov BETX likvidačné.. Firma JUNIOR Game je riadnym platiteľom priamych, nepriamych daní, zdravotných odvodov, včas a riadne platí nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie za svojich zamestnancov. V súčasnosti zamestnáva firma JUNIOR Game 60 ľudí v trvalom pracovnom pomere a nepriamo vytvára pracovné miesta u viac ako 1.000 obchodných partnerov, ktorým profit zo spolupráce s nami umožňuje nielen pokrývať náklady na prevádzku pohostinských zariadení, ale aj vykonávať ďalšie investície do podnikania v prospech zákazníkov. Dovoľujem si uviesť, že spoločnosť JUNIOR Game len v roku 2015 odviedla odvody za hazardné hry vo výške cca 1.600.000 €. Prijatie novely návrhu zákona v tomto znení by bolo pre firmu JUNIOR Game de facto a de jure likvidačné a navyše by spôsobilo: - rušenie prevádzok a zmlúv s existujúcimi obchodnými partnermi, - prepúšťanie zamestnancov vo firme, - prepúšťanie zamestnancov u obchodných partnerov, - výrazne zhoršenie ekonomických výsledkov a ukazovateľov, ktoré by mohli viesť k ukončeniu podnikateľskej činnosti Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) ASS Asociácia stávkových kancelárií (ďalej ako „ASS“) Vyjadrenia ASS hovoria o tom, že by sa mala Slovenská republika vydať cestou Dánska. S týmto súhlasím, ale ich vyjadrenia sú pri spätnej dani protichodné. ASS by chcela presadiť do návrhu nasledujúce 4 body: 1, Blokácia web stránok – blokácia je možná, iba ak bude liberalizovaný trh. To znamená, že tu budú môcť žiadať o licencie zahraničné spoločnosti bez toho, aby sa museli usadzovať v Slovenskej republike alebo tu museli mať umiestnené servery. 2, Zmena dane – v súčasnej dobe je nevyhnutné, aby fungovala daň z výhier. Minimálne pre internetové stávkovanie. Odporúčaná daň pre Slovenskú republiku (ako štát s menším počtom obyvateľov) pri dani z výhier je medzi 20 až 25%. Obratová daň už nemá miesto v oblasti športového stávkovania. Použitie obratovej dane ma veľmi negatívne dopady na túto oblasť. 3, Kasína - zavedenie online kasín odporúčam vzhľadom na monopolné postavenie obchodnej spoločnosti ovládanej štátom. Tento monopol neprináša dostatočné inovácie a v porovnaní so zahraničnou konkurenciou výrazne zaostáva. Ešte dôležitejšie je však umožnenie získania licencií pre online poker s otvorenou platformou, kde môžu hráči súperiť s konkurenciou z ostatných štátov. Ak by zostal poker ako monopol, tak pri výbere dani by to malo negatívne dôsledky. 4, Spätná daň – tu sa ASS vyjadruje o tom, že stávkové kancelárie, ktoré tu podnikali nelegálne by mali platiť spätnú daň. Vzhľadom na to, že sa odvolávajú na Dánsky systém, tak je to veľmi zvláštne. Samotné Dánsko ako malý štát túto spätnú daň nezaviedli, pretože ich odborník na problematiku hazardných hier povedal, že pre menšie štáty môže mať zavedenie spätnej dane negatívny dopad na žiadosti o licencie zahraničných spoločností. Z týchto vyjadrení vyplýva, že ASS sa snaží účelne minimalizovať žiadosti o licencie zahraničných spoločnosti. Takáto daň je z môjho pohľadu nespravodlivá z dvoch dôvodov: 1. Vytvoriť novú spoločnosť pri internetovom stávkovaní nie je pre zabehnuté spoločnosti veľký problém a takto novo vytvorená spoločnosť (ktorá tu z logických dôvodov nikdy nemohla podnikať) tu nebude musieť platiť žiadne spätné dane. 2. ASS takýto problém nemôže riešiť. Vôbec sa jej to netýka. Je to problém samotného štátu. Ide o chybu MFSR, ktorá tu mohla mať funkčný liberalizovaný trh už niekoľko rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) paragrafu 230 odsek 2 4.1 Odstránenie druhého odseku z návrhu zákona v § 230, kde je ustanovené: „ (2) Kto na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonáva činnosti pre fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré prevádzkujú hazardnú hru bez licencie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Dôvod: Takýto výklad porušuje slobodu podnikania, pretože občan Slovenskej republiky môže mať zmluvný vzťah alebo obdobný vzťah so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a pritom na Slovensku vôbec nemusí podnikať (napr. slovenská právnická osoba propaguje zahraničné spoločnosti na webových stránkach v cudzích jazykoch (nie v slovenskom jazyku) a taktiež jej servery môžu ale nemusia byť umiestnené v SR. Tiež je v rozpore so zásadami trestného konania, nakoľko obligatórne znaky skutkovej podstaty tohto prečinu sú v nesúlade s primárnym právom EÚ a sú zmätočné. Taktiež ochranná funkcia a sankcionovanie v rámci trestnoprávnej roviny je v rozpore s princípom „ultima ratio“, kde trestné právo chráni spoločensky najzávažnejšie útoky spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §2 písmeno l Navrhujem upraviť text v §2 písmeno l tak, aby hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu nepredstavovali štátnu lotériu. Navrhujem dopracovať zákon tak, aby boli do neho doplnené jasné a zrejmé podmienky na získanie individuálnej licencie na prevádzkovanie takýchto hier pre súkromné spoločnosti. Pripomienku považujem za zásadnú. Alternatívne, navrhujem upraviť definíciu štátnej lotérie tak, aby jej súčasťou neboli hry pokrového typu prevádzkované prostredníctvom internetu. Navrhujem dopracovať zákon tak, aby boli do neho doplnené jasné a zrejmé podmienky na získanie individuálnej licencie na prevádzkovanie takýchto hier pre súkromné spoločnosti. Pripomienku považujem za zásadnú. Odôvodnenie #1: Ustanovenie akéhokoľvek monopolu je porušením článku 56 ZFEÚ ako aj článkov 15, 16 Charty základných práv Európskej únie. Na to, aby členský štát mohol ustanoviť akýkoľvek monopol v oblasti hazardných hier, musí vedieť jednoznačne preukázať, že cieľom ustanovenia monopolu je len a iba zvýšenie ochrany spotrebiteľa alebo boj proti zločinu, pričom musí zároveň platiť, že dané ciele nie je možné splniť iným spôsobom ako zavedením monopolu. Čiže ak by k podobným výsledkom viedol napríklad prísny regulačný režim a dôkladný licenčný proces a členský štát by napriek tomu uprednostnil zavedenie monopolu, došlo by zo strany členského štátu k porušeniu európskeho práva (CJEU C347/09, C336/14 C390/12). Po zavedení monopolu musí členský štát vedie preukázať, že stanovené ciele sa podarilo naplniť. Tu len podotýkam, že preukázaním nie je verbálna deklarácia. Takisto treba pripomenúť, že nejde o jednorázové preukázanie naplnenia cieľa po zavedení zákona. Podľa CJEU C464/15 : "Článek 56 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že při posuzování proporcionality vnitrostátní restriktivní právní úpravy v oblasti hazardních her je třeba se opřít nejen o cíl této právní úpravy v době jejího přijetí, ale i o účinky uvedené právní úpravy posuzované po jejím přijetí. " Akákoľvek obmedzujúca legislatíva by mala byť pravidelné ex post prehodnocovaná z pohľadu jej nutnosti. Pripomínam, že 14.10.2014 Európska komisia oznámila, že plánuje podať proti Švédsku na Európsky súdny dvor dve žaloby, ktoré sa týkajú švédskej legislatívy v oblasti hazardných hier, mimo iného monopolného postavenia operátora Svenska Spel. Odôvodnenie #2: Existuje niekoľko dôvodov, prečo by práve hry pokrového typu prevádzkované prostredníctvom internetu nemali byť súčasťou štátneho monopolu. 1. Na rozdiel od iných hazardných hier, v pokrových hrách hrajú hráči proti sebe a nie proti kasínu. To robí poker mimoriadne citlivý na likviditu, pričom veľkosť potencionálnej likvidity vždy závisí od veľkosti populácie, ktorá mu ku hre prístup. Slovensko nemá dostatočne veľkú populáciu na to, aby dokázala udržať pri živote pokrovú herňu s aspoň mierne rôznorodou a zaujímavou ponukou. 2. Takýto monopol teda vedie k tomu, že veľa pokrových fanúšikov nemôže hrať svoje obľúbené varianty hry, keďže sa nikdy nenájde dostatočný počet hráčov na to, aby sa hra rozbehla. Výsledkom je, že monopolný operátor ani nemôže ponúkať dostatočne zaujímavý a rôznorodý produkt: porovnaj ponuku n.l.s. s akoukoľvek zahraničnou herňou. Z tohto hľadiska je monopol jednoznačne proti záujmom hráčov. 3. Veľkosť populácie určuje aj výnos z hazardnej hry. Pričom platí, a toto preukázalo viacero zahraničných štúdií, že čím menšia populácia, tým menšie % populácie sa pokrových hier na internete zúčastňuje, keďže potencionálni hráči sú odrádzaní slabou ponukou a prázdnymi stolmi. Všetky regulačné autority v členských štátoch Európskej únie, v ktorých bolo legislatívne zavedené segregovanie pokrového trhu, hovoria o tom, že takáto segregácie bola chybou a viedla k nižším príjmom pre štátnu pokladnicu (nehovoriac o tom, že takáto segregácia je podľa viacerých analytikov s veľkou pravdepodobnosťou v rozpore s právom EU). 4. Treba navyše dodať, že nezaujímavá ponuka štátneho monopolu vedie k tomu, že hráči budú vyhľadávať nelicencovaných operátorov, čo posilňuje ich priestor na trhu. A tu nemám na mysli spoločnosti prísne regulované a licencované v iných štátoch EU, ale spoločnosti bez licencie od akejkoľvek relevantnej regulačnej autority, ktoré akceptujú virtuálne meny a nemajú žiaden problém s tým, ak niekto používa VPN, aby sa dostal na ich server. Prístup k takýmto herniam nezablokuje žiadna legislatívna úprava. A pritom ide z pohľadu spotrebiteľa o najmenej bezpečné spoločnosti. 5. Takisto je veľmi otázne definovanie pokru ako hazardnej hry. Poker je totižto preukázateľne hra, v ktorej o výsledkoch rozhodujú vedomosti a schopnosti hráča. Pokrové prednášky sú súčasťou kurikula na špičkových zahraničných univerzitách, napríklad Massachusetts Institute of Technology, kde je jednou z podmienok absolvovania daného kurzu pravidelné hranie „hazardnej hry“. Matematické analýzy pokrových hier viedli k vzniku teórie hier, z ktorej je mimo iného dokázateľné, že v pokri rozhoduje o výsledkoch stratégia a teda vedomosti toho ktorého hráča. Viacero výskumných ústavov svetových univerzít sa v posledných rokoch venuje hľadaniu optimálnych stratégii (= Nashových ekvilibrií) pre rôzne varianty pokru, pričom výsledky takýchto štúdii sa publikujú v uznávaných vedeckých časopisoch. Inými slovami, ak je poker hazardnou hrou, tak je takouto hrou aj turnaj v Scrabble, v ktorom by sa platil vstupný poplatok a udeľovala sa z neho výhra víťazovi. 6. Štúdium pokru pomáha zlepšovať analytické a matematické schopnosti, samotné hranie zlepšuje koncentráciu, trpezlivosť a disciplínu. Porozumenie a osvojenie si pojmov ako stredná hodnota a variancia vedie k lepším plánovacím schopnostiam a núti hráčov rozmýšľať a plánovať z dlhodobého hľadiska. Pokrový hráč z praktického hľadiska rozumie, čo sú náklady obetovanej príležitosti a vie namieste a rýchlo robiť analýzy rizika a zisku. Variancia inherentná v pokri je z tohto pohľadu dokonca výhodou, keďže zručnosti získané pri štúdiu pokru sú lepšie transformovateľné do bežného sveta ako napríklad zručnosti získané pri štúdiu šachu. V šachu dobré rozhodnutia vedú vždy k dobrým výsledkom a zlé k zlým, v pokri nie. Avšak poker učí, že ak niekto robí konzistentne dobré rozhodnutia, napriek krátkodobým výkyvom bude z dlhodobého hľadiska dosahovať dobré výsledky a vice versa. A takto je to aj v reálnom živote. 7. Je zrejmé, že presné definícia pojmu hazardná hra závisí od tej ktorej legislatívy. Ale prihliadnuc na hore uvedené dôvody, poker zriedkakedy býva súčasťou štátnych monopolov – tie sú zvyčajne vyhradené len pre kasínové hry, pri ktorých je očividné, že o výsledku rozhoduje len a iba náhoda a z dlhodobého hľadiska sú všetci hráči stratoví bez ohľadu na ich vedomosti a schopnosti (miernou výnimkou v kasínových hrách je blackjack, ak existuje možnosť rátať karty). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zákaz propagácie Zákaz propagácie a rozpor s čl. 56 ZFEÚ Zákon o hazardných hrách 171/2005 Z.z. vrátane neskorších predpisov obmedzuje aj slobodu podnikania. Zákon zakazuje na území SR propagovať spoločnosti, ktorým nebola udelená licencia MF SR. Keďže ide o službu, ktorá je v iných členských štátoch úplne slobodná, môžu slovenské subjekty propagovať hazardné spoločnosti v týchto členských štátoch. Zákon o hazardných hrách, takúto možnosť neumožňuje, čím sa dostáva do rozporu s článkom 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Keďže je tu obmedzená sloboda podnikania, zákon by mal definovať kedy slovenský subjekt neporušuje zákony. Mal by byť zadefinovaný napr. mechanizmus ktorým sa dajú vyblokovať web stránky prístupné v Slovenskej republike (napr. blokácia slovenských IP adries – tento mechanizmus však nie je 100%-ný) a taktiež treba zadefinovať či platí pokuta iba ak je verzia stránky v slovenskom jazyku. Ak podniká slovenský subjekt v inom štáte napr. má vytvorené web stránky vo fínskom jazyku, tak takémuto subjektu nemôže byť udelená pokuta za propagáciu. Ďalší problém je, že podľa metodického pokynu zákona o hazardných hrách slovenský subjekt propagujúci hazardné hry (tzv. "nelegálne spoločnosti") nemôže prijímať ani platby od zahraničných prevádzkovateľov hazardných hier. Takéto obmedzenia slobody podnikania nie je možné tolerovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 102: SK-NIC: Znenie je odlišné od znení v ostatných častiach návrhu, najmä v čl. VII. Neposkytnutie služieb je zároveň diametrálne odlišné od blokovania prístupu a ďaleko nad rámec obsahu zákona. Znenie je preto potrebné zosúladiť s čl. VII. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zakázaná ponuka Obmedzovanie ponuky resp. blokácia web stránok a platieb Blokovanie web stránok a platieb je dnes bežnou súčasťou väčšiny európskych krajín. Aby štát mohol obmedzovať ponuky, tak musí liberalizovať trh. Podľa momentálnej situácie, tak musí Slovenská republika urobiť minimálne pre športové stávkovanie. V opačnom prípade bude mať Európska komisia voči takémuto zákonu námietky. Pre Slovenskú republiku ako malý štát je blokovanie web stránok veľmi drahou záležitosťou, pretože to bude stáť milióny EUR (blokovanie web stránok bolo v Českej republike vyčíslené na miliardu korún). Ak zoberieme do úvahy fakt, že blokovanie web stránok sa dá obísť do 5 minút s prečítaním návodu (po inštalácií potrebných súčastí do internetové prehliadača vám budú stačiť dva kliky), tak ide o veľmi drahé a nepraktické riešenie. Odporúčania pre obmedzovanie ponuky: 1. V prípade, že štát liberalizuje trh, tak veľký počet stávkových kancelárií prestane automaticky prijímať hráčov zo Slovenskej republiky. Ak je zákon odobrený Európskou komisiou, tak je potom možné zahraničných prevádzkovateľov aj reálne sankcionovať a preto stávkové kancelárie prestanú prijímať zákazníkov zo SR. 2. Blokovanie web stránok je drahá záležitosť a pre menšie štáty ako je SR to nie je ekonomicky výhodné riešenie. Z tohto dôvodu navrhujem obmedzovať zatiaľ iba platby a až po prvom roku (podľa situácie) prejsť na blokovanie web stránok. Veľké “nelegálne“ spoločnosti (kde sa koncentruje najviac hráčov zo SR) sa po liberalizácii automaticky stiahne zo slovenského trhu ak nepožiadajú na našom trhu licenciu. Za pravdu mi dávajú situácie z iných krajín. 3. Väčšina obchodných spoločnosti sídliacich v členských krajinách prestanú prijímať hráčov po liberalizácií. Následne môže dozor nad hazardnými hrami urobiť kontrolu jednotlivých web stránok a dodatočne poslať upozornenie spoločnostiam porušujúcim zákon. V prípade pokračujúceho porušovania zákona môže byť takáto spoločnosť sankcionovaná a ak bude takýchto spoločnosti veľký počet, tak potom by malo prísť k spomínanej blokácií. Po upozornení sa prevádzkovatelia po väčšine stiahli z trhu. Takto to bolo aj v Dánsku. Okrem toho Slovenská republika je pre globálnych hráčov malý nepodstatný trh, preto je veľká pravdepodobnosť, že sa stiahnu a blokácia web stránok, tak nebude ani potrebná. 4. Ako poslednú možnosť odporúčam zavedenie blokácie web stránok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Licencie Voľné poskytovanie služieb Európska únia vydala Smernicu o elektronickom obchode, kde hazardné hry boli vylúčené z poskytovania služieb internetom a neboli ináč právne, upravené. Členské štáty si môžu upravovať hazardné hry, ale musia byť v súlade s primárnym právom EÚ. Zastávam názor, že platná úprava je v rozpore s právom EÚ a predstavuje prekážku voľného poskytovania služieb. Navyše, ako je uvedené aj v Zelenej knihe o online hazardných hrách na vnútornom trhu Európskej únie zo dňa 24.3.2011, na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, podľa právnych predpisov Európskej únie spadajú služby týkajúce sa hazardných hier pod článok 56 Zmluvy o fungovaní EÚ a vzťahujú sa na ne pravidlá o poskytovaní služieb. Legislatíva Slovenskej republiky, konkrétne zákon o hazardných hrách, je preto v priamom rozpore s článkom 56 Zmluvy o fungovaní EÚ, keďže vyžaduje pre získanie národnej licencie sídlo žiadajúceho subjektu na území Slovenskej republiky t.j. neumožňuje získať národnú licenciu k hazardným hrám subjektu so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. V prípade, že má prevádzkovateľ sídlo v inom členskom štáte, tak takéto spoločnosti prechádzajú prísnym certifikačným procesom, ktorý zabezpečí kompatibilitu s platnými normami v SR. Taktiež aj servery sú väčšinou umiestnené tam, kde má prevádzkovateľ sídlo. Dnes nie je problém zabezpečiť nepretržitý a efektívny dohľad štátu nad vzdialenými servermi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) MF.016141.2016-622 , LP.2016.745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171.2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1. V § 35 odsek 11,navrhujem doplniť v poslednej vete za slová : „ ...vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež“ nový text : „ , ubytovní mládeže a sakrálnych budov ( kláštorov, kostolov, synagóg, kaplnok, kalvárií, cintorínov, domov smútku a krematórií). 2. V § 35a v odseku 2 bol za písmeno c) doplnené nový text : „d) voči ktorým je vedená exekúcia alebo konkurz fyzickej osoby.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. VII: SK-NIC: Prevádzkovanie ani propagovanie hazardných hier nie je život ohrozujúca činnosť ani činnosť spôsobujúca významné škody, reakčná doba 3 dni je preto neprimeraná a kladie na podniky neprimerane vysoké nároky, nezohľadňujúce napr. dovolenky a podobne. Toto obdobie je preto potrebné predĺžiť na 7, najmenej však 5 pracovných dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) § 3 ods. 3 V § 3 ods. 3 navrhujeme v časti „zostavenie, podanie alebo vybavenie petície podľa § 10 ods. 5 však nemôže byť dôvodom pre neudelenie individuálnej licencie“ nahradiť slovo „nemôže“ slovom „nemusí“. Odôvodnenie Navrhujeme umožniť obci rozhodnúť, že zostavenie, podanie alebo vybavenie petície podľa ust. § 10 ods. 5 zákona bude dôvodom pre neudelenie individuálnej licencie. Takáto úprava umožní obci, berúc do úvahy všetky okolnosti konkrétneho prípadu, ako aj prípadnú petíciu a počet obyvateľov, ktorí ju podpísali, rozhodnúť o neudelení individuálnej licencie. Podľa ust. § 10 ods. 5 zákona môže pritom obec vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 4 písm. c), ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) § 15 ods. 4 písm. d) V § 15 ods. 4 písm. d) navrhujeme vypustiť slovné spojenie „ak nemožno účel dozoru dosiahnuť inak“. Odôvodnenie Navrhujeme, aby osoba poverená výkonom dozoru bola pri výkone dozoru na mieste oprávnená vyžadovať od dozorovaného subjektu súčinnosť potrebnú na vykonanie dozoru, a to nie len za podmienky, že účel dozoru nie je možné dosiahnuť inak. Táto podmienka by mala za následok neprimerané obmedzenie orgánu dozoru pri výkone dozoru, nakoľko oprávnenie požadovať súčinnosť je opodstatnené aj v prípade, keď účel dozoru je možné dosiahnuť aj inak, avšak neefektívnejším a nákladnejším spôsobom. Navyše, v súlade s ust. § 15 ods. 8 povinnosť dozorovaného subjektu poskytovať osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu dozoru na mieste nie je rovnako podmienená tým, aby účel dozoru nebolo možné dosiahnuť inak. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 102 - § 58m ods. 6 V bode 102 - § 58m ods. 6 odporúčame za slovom "januára" vypustiť nadbytočnú bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. V - § 3 ods. 5 V čl. V - § 3 ods. 5 odporúčame slovo "neposkytne" nahradiť slovami "nie je oprávnený poskytnúť". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 12 - § 10 ods. 2 písm. d) V bode 12 - § 10 ods. 2 písm. d) odporúčame vypustiť slová "finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky". Odôvodnenie: Zosúladenie navrhovaného ustanovenia s bodom 10, 13 a 18, podľa ktorých Finančné riaditeľstvo už nebude orgánom štátnej správy v oblasti hazardných hier. Podľa bodu 18 bude orgánom dozoru a oblasť výkonu dozoru je v navrhovanom znení bodu 12 vylúčená z metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 83 - § 37 ods. 7 V bode 83 - § 37 ods. 7 odporúčame v prvej vete slová "čiastku vo výške" nahradiť slovami " v sume" a v časti vety za bodkočiarkou vypustiť slovo "sa". Odporúčame tiež opätovne posúdiť súlad tretej vety so znením prvej vety. Tieto pripomienky platia rovnako aj pre bod 85 - § 37 ods. 9. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 102- § 58m ods. 18 a 19 V bode 102- § 58m ods. 18 a 19 odporúčame znenie týchto odsekov formulovať ako jednoznačné príkazy, pretože použitá deklaratórna formulácia nie je vhodná a nezabezpečí žiadny efekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 18 - § 11 ods. 2 písm. g) V bode 18 - § 11 ods. 2 písm. g) odporúčame vypustiť slová " vo vzťahu k" a slová "v prípade nimi udelených sankcií" odporúčame nahradiť slovami "ak daňové úrady uložili sankcie". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 20 - § 13 ods. 6 (poslednej vete), ods. 7 a 9 V bode 20 - § 13 ods. 6 (poslednej vete), ods. 7 a 9 (druhej vete) odporúčame vypustiť nadbytočné slovo "však". Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 24 - § 15 ods. 7 písm. b) V bode 24 - § 15 ods. 7 písm. b) odporúčame slovo "svoje" vypustiť alebo nahradiť slovom "prijaté" a v ods. 8 písm. d) vypustiť slovo "si" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 61 Odporúčam v čl. I bode 61 navrhovanom § 35 ods. 6 zvážiť zabezpečenie väčšej ochrany pred možným zneužitím údajov z preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu zo strany fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách a fyzických osôb mladších ako 18 rokov. Odôvodnenie: Upozorňujem na riziko možného zneužitia údajov z preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu v prípade, keď prevádzkovateľ hazardnej hry realizuje prenos a zber údajov a informácií prostredníctvom internetovej siete a na účely zabránenia účasti na hazardnej hre fyzickým osobám vylúčených z účasti na hazardných hrách a fyzickým osobám mladších ako 18 rokov využíva register vylúčených osôb a údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu, kópiu ktorých mu na tento účel zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre, napríklad dieťa odošle prevádzkovateľovi hazardnej hry kópiu preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu svojho rodiča. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 70 Zásadne nesúhlasím, aby podľa v čl. I bode 70 navrhovaného § 35a ods. 4 poskytovateľom údajov o osobách poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi boli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzhľadom na právnu subjektivitu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci ktorej vykonáva aj štátnu správu v oblasti sociálnych vecí, vrátane úseku pomoci v hmotnej núdzi a s prihliadnutím na uplatňovanie centrálneho systému riadenia sociálnych dávok a existenciu centrálnej evidencie poberateľov pomoci v hmotnej núdzi vrátane spoločne posudzovaných osôb v rámci Slovenskej republiky, subjektom oprávneným na poskytovanie údajov o poberateľoch pomoci v hmotnej núdzi je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň upozorňujem, že bez znalosti podmienok vedenia navrhovaného registra vylúčených osôb, najmä informačného systému, v ktorom bude predmetný register vedený, nie je možné súhlasiť s návrhom na denné poskytovanie údajov z databázy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o členoch domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. V súvislosti s poskytovaním údajov o členoch domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je potrebné z poskytovania údajov vylúčiť údaje o osobách do dovŕšenia 18 rokov veku. Účasť na hazardných hrách a vstup do herne je fyzickým osobám mladším ako 18 rokov zakázaný, preto nie je dôvod na poskytovanie ich osobných údajov do registra vylúčených osôb. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 48 a 54 Odporúčam v čl. I bode 48 navrhované doplnenie § 23 ods. 2 a v čl. I bode 54 navrhovaný § 29 ods. 2 doplniť o povinnosť prevádzkovateľa hazardných hier, pri ktorých sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a hazardných hier prostredníctvom internetu, aby čitateľným a viditeľným spôsobom počas celej hry zabezpečil informáciu o dĺžke času hrania účastníka hazardnej hry. Odôvodnenie: Odporúčam rozšíriť povinnosti prevádzkovateľa online hazardných hier o zabezpečenie informácie na viditeľnom mieste o dĺžke času hrania účastníka hazardnej hry, z dôvodu upovedomenia účastníka hazardnej hry o čase strávenom hraním hazardnej hry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 63 Odporúčam v čl. I bode 63 navrhovanom doplnení § 35 ods. 11 za slová „zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež“ vložiť čiarku a slová „zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“. Zároveň je potrebné v súčasne platnom znení § 35 ods. 11 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách za slová „zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež“ vo všetkých tvaroch vložiť čiarku a slová „zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Aj v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa poskytuje starostlivosť osobám, ktoré tvoria zraniteľné skupiny, a preto je ich potrebné chrániť aj takýmto spôsobom od vplyvu ohrozenia hazardnými hrami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 48 a 54 Odporúčam v čl. I bode 48 navrhované doplnenie § 23 ods. 2 a v čl. I bode 54 navrhovaný § 29 ods. 2 zosúladiť vzhľadom na povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť na viditeľnom mieste informáciu o zdravotných rizikách, pričom v § 23 ods. 2 ide o riziká, ktoré prináša nadmerné hranie a v § 29 ods. 2 ide o riziká, ktoré prináša problémové hranie. Odôvodnenie: Z dôvodu potreby jednoznačnej úpravy. V osobitnej časti dôvodovej správy k uvedeným ustanoveniam je v oboch prípadoch použitý pojem „problémové hranie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka K čl. I bod 68 Odporúčam predkladaný materiál doplniť o zavedenie zákazu výherných prístrojov alebo terminálov videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou. Odôvodnenie: V záujme zabezpečenia efektívnejšej ochrany fyzických osôb mladších ako 18 rokov je potrebný zákaz výherných prístrojov alebo terminálov videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou. Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov je vstup do herne zakázaný a v prípade výherných prístrojov a terminálov videohier, ktoré sa nachádzajú mimo priestorov herne, sa zvyšuje riziko dostupnosti hazardných hier pre fyzické osoby mladšie ako 18 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 48 a 54 Odporúčam v čl. I bode 48 navrhovanom § 23 ods. 2 písm. b) a v čl. I bode 54 navrhovanom § 29 ods. 2 písm. b) za slová „na viditeľnom mieste“ vložiť slová „počas celej hry“. Odôvodnenie: Z dôvodu potreby zabezpečenia informácie o zdravotných rizikách počas celej hry, aby bol účastník hazardnej hry nepretržite upovedomovaní o zdravotných rizikách problémového hrania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 70 Odporúčam v čl. I bode 70 navrhovanom § 35a ods. 2 znenie písmena a) nahradiť znením: „a) ktoré sú členmi domácnosti18a) na účely pomoci v hmotnej núdzi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,X)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a X znejú: „18a) § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. X) Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou je potrebné primerane preznačiť. Odôvodnenie: V zmysle uplatnenej pripomienky nebudú v registri vylúčených osôb zaregistrovaní len príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ako to navrhuje predkladateľ, ale aj fyzické osoby, ktoré sa s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Upozorňujem, že v prípade, ak by bol v registri vylúčených osôb evidovaný len príjemca pomoci v hmotnej núdzi ustanovenie by neplnilo svoj účel, nakoľko by nevylučovalo z účasti na hazardných hrách ďalšie fyzické osoby, ktoré sa podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a sú zohľadnené aj pri posudzovaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi a určení výšky pomoci v hmotnej núdzi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) čl. I bod 98 V § 54 ods. 3 písm. c) odporúčame slová ,,nedodržal povinnosti“ nahradiť slovami ,,nedodržiavanie povinností“ a odporúčame slovo ,,povinností“ vypustiť; štylistická pripomienka. V § 56 ods. 2 písm. a) odporúčame doplniť ustanovenie o to, do akej výšky a za čo možno uložiť pokutu, nakoľko to z predmetnej formulácie nie je zrejmé. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 98 Odporúčam v čl. I bode 98 navrhovanom § 55 ods. 1 za písmeno a) vložiť nové písmeno b), ktoré znie: „b) umožnila fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov účasť na hazardnej hre,“ Nasledujúce písmená je potrebné primerane preznačiť. Zároveň odporúčam v čl. I bode 98 navrhovanom § 55 ods. 2 za písmeno a) vložiť nové písmeno b), ktorým sa stanoví sadzba pokuty za spáchanie priestupku umožnenia účasti na hazardnej hre fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov. Odporúčam zvážiť zvýšenie sadzby pokuty za spáchanie priestupku umožnenia účasti na hazardnej hre fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov v rozsahu od 160 eur do 3 000 eur. Nasledujúce písmená je potrebné primerane preznačiť. Odôvodnenie: Z dôvodu dosiahnutia efektívnejšej ochrany fyzických osôb mladších ako 18 rokov prostredníctvom zavedenia osobitnej skutkovej podstaty priestupku v oblasti hazardných hier a zvýšenou sadzbou pokuty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail