LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 25. K čl. I (§ 67 ods. 11) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme na konci odseku 11 pripojiť vetu, ktorá znie: „Po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov ministerstvo školstva dodatočne poskytne športovej organizácii prostriedky, ktoré jej neboli poskytnuté v čase dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.“. Navrhujeme upraviť jednoznačným pravidlom situáciu, keď športovej organizácii počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov. Aplikačná prax priniesla nejednotné názory na to, či (ne)majú alebo (ne)môžu byť zadržané prostriedky po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov dodatočne poskytnuté príslušnej športovej organizácii. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 39. K čl. I (§ 97 ods. 5) - nad rámec návrhu zákona Do § 97 ods. 5 navrhujeme doplniť „právnické osoby“ vo výpočte subjektov, ktorých správne delikty je oprávnený prejednať a rozhodnúť okresný úrad v sídle kraja, nakoľko správneho deliktu sa môže dopustiť aj iný typ subjektu (právnickej osoby), ako je uvedený v platnom znení § 97 ods. 5 zákona o športe (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 30. K čl. I .§ 69 ods. 5 písm. b) a c). - nad rámec návrhu zákona Novela zákona o športe č. 354/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017 zaviedla v § 69 ods. 5 a 6 zákona bez akejkoľvek dopadovej analýzy či odbornej diskusie povinné percentuálne limity rozdelenia príspevku uznanému športu národnými športovými zväzmi pre športové kluby podľa počtu družstiev alebo jednotlivcov (najmenej 15 %), na talentovanú mládež (najmenej 20 %), na športovú reprezentáciu (najmenej 25 %), na správu a prevádzku národného športového zväzu (najviac 15 %) a na športovú infraštruktúru (najviac 30 %). Všetky národné športové zväzy majú rovnaký cieľ – zvyšovanie členskej základne a dosahovanie lepších výsledkov v reprezentácii mládeže i dospelých. Tento cieľ je determinovaný okrem samotnej súťaživej podstaty športu aj vzorcom na výpočet príspevku uznanému športu, ktorý je najvýznamnejším zdrojom príjmov národných športových zväzov uznaných športov. Vzhľadom na rozmanitosť jednotlivých druhov uznaných športov, ich potrieb a priorít, sezónnosť, nákladovosť, veľkosť národného športového zväzu, objem jeho príjmov, počet aktívnych športovcov na vrcholovej úrovni, respektíve na nižšej výkonnostnej úrovni či na úrovni športu pre všetkých, ako aj počet organizovaných domácich a zahraničných športových podujatí v súťažnom období nie je možné tento cieľ optimálne dosahovať za podmienok, že zákon „zhora“ ustanoví limity a kritériá jednotlivých skupín výdavkov pre národné športové zväzy podľa rovnakej schémy, t. j. pre všetkých rovnako, napriek všetkým ich rozdielom. Zákon o športe priniesol do športu transparentný motivačný koncept, ktorého podstatou je súťaž zväzov o dosiahnutie čo najlepších parametrov do vzorca, na základe ktorého sú odmeňované štátom za dodaný výsledok v príslušnom športe formou príspevku uznanému športu. V rámci tohto konceptu dostali národné športové zväzy výmenou za transparentnosť ich hospodárenia a fungovania voľnosť v strategickom rozhodovaní o spôsobe transparentného použitia prostriedkov získaných z príspevku uznanému športu, pričom ich zodpovednosť voči príslušnému športovému hnutiu i voči štátu a jeho občanom je determinovaná dosahovaním športových výsledkov, t. j. parametrov do vzorca, od ktorých závisí výška štátom garantovaného financovania ich športu v ďalšom rozpočtovom roku. Určenie toho, na čo sa použijú finančné prostriedky a kvantitatívne a kvalitatívne kritériá ich rozdelenia, by mali byť vo výhradnej kompetencii i zodpovednosti každého národného športového zväzu. Priority zväzov a ich športov a športových odvetví či disciplín nie je možné stanoviť rovnakým zákonným ustanovením paušálne pre rôzne športy. Každý šport má svoje vlastné špecifiká, systém prípravy, organizácie súťaží, starostlivosti o talentovanú mládež, zabezpečenie športovej reprezentácie a podobne. Tieto atribúty sa v jednotlivých športoch podstatne líšia, je veľký rozdiel medzi prípravou v individuálnych a kolektívnych športoch, v technických športoch, v športoch, kde existuje len niekoľko málo aktívnych klubov a v olympijských a neolympijských športoch. Zavedenie limitov je zároveň administratívne náročnejšie pre všetky národné športové zväzy, keďže musia interne dôkladne sledovať použitie príspevku uznanému športu na jednotlivé zákonom ustanovené účely, čo zbytočne komplikuje rozhodovanie o rozdelení príspevku uznanému športu, jeho efektívne použitie z hľadiska sledovaného cieľa a aj vyúčtovanie vo vzťahu k ministerstvu školstva, obzvlášť v športoch s viacerými športovými odvetviami. Na stretnutiach predstaviteľov športových zväzov na rôznych úrovniach je toto ustanovenie jednoznačne kritizované a požaduje sa jeho úprava, keďže je v rozpore s rôznorodými potrebami členov športového hnutia. Navrhujeme preto zrušiť povinné percentuálne limity použitia príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov /§ 69 ods. 5 písm. b)/ a na účel športovej reprezentácie /§ 69 ods. 5 písm. c)/, ktoré sa v praxi absolútne neosvedčili, práve naopak, skomplikovali fungovanie (plánovanie, prípravu návrhu rozpočtu, zohľadnenie športových priorít) národných športových zväzov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 43. K zákonu č. 580.2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95.2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Navrhujeme doplniť nový novelizačný článok, ktorý znie: „Čl. … Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 10b ods. 1 písmeno a) znie: „a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov 1. z dohody o brigádnickej práci študentov, 2. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku, 3. z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a) 4. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)“.“. Odôvodnenie: Zákonom č. 335/2017 Z. z. bol do § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“. Tento nový zmluvný typ je obdobou dohody o pracovnej činnosti prispôsobenej podmienkam športovej praxe. V športovej praxi je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov, ale i trénerov mládeže či ďalších športových odborníkoch vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní. Pri zavedení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do života však bolo zistené, že na účely zákona o zdravotnom poistení je pri poberateľoch dôchodkov výhodnejší zmluvný režim dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch zmluvný režim dohody o brigádnickej práci študentov. Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú dva rôzne typy dohôd/zmlúv, a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti a iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona o športe. Na základe uvedeného sa javí byť rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť aj z hľadiska zákona o zdravotnom poistení na rovnakú úroveň, aby sa v športovej oblasti zmluvná agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala, a to tým spôsobom, že pre všetkých športových odborníkov na tú istú závislú činnosť športového odborníka bude v čo najširšej miere používaný nový zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 33. K čl. I (§ 69) - nad rámec návrhu zákona V § 69 odporúčame doplniť odsek 10, ktorý znie: „(10) Pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia sa primerane použije § 68 ods. 2, ak sa členovia národného športového zväzu zastrešujúceho viaceré športové odvetvia alebo športové zväzy zastupujúce športové odvetvia zastrešené v rámci tej istej medzinárodnej športovej organizácie nedohodnú inak.“. Cieľom navrhovaného doplnenia právnej úpravy je zabezpečiť, aby v národných športových zväzoch pozostávajúcich z viacerých športových odvetví/úsekov bolo dosiahnuté, že vnútorné členenie prostriedkov bude primerane zohľadňovať princíp zásluhovosti (vo vzťahu k plneniu objednávky vyjadrenej vo verejnom záujme v športe), čo bude pôsobiť motivačne a spravodlivo zabezpečí reprodukciu v tých športových odvetviach/úsekoch/ komunitách, ktoré sú životaschopné a úspešné a naopak, obmedzí možnosť umelého udržiavania športových odvetví/úsekov, ktorých komunita v skutočnosti už neexistuje/ nefunguje. Nie je primerané/spravodlivé, a ani v súlade s verejným záujmom v športe, aby na činnosť takýchto športových odvetví/úsekov boli vynakladané štátne prostriedky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 35. K čl. I .§ 80 ods. 2 písm. r). - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme uviesť znenie písmena r) v tomto znení: „r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,“. Novela zákona o športe s účinnosťou od 1. januára 2017 zmenila definíciu aktívneho športovca v § 4 ods. 6 zákona o športe tak, že „Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“. Podľa aktuálneho znenia § 80 ods. 2 písm. r) zákona o športe sa o každej fyzickej osobe v informačnom systéme športu zapisuje len dátum „poslednej účasti na súťaži“. V informačnom systéme športu tak nebude možné odsledovať splnenie podmienky účasti na najmenej na troch súťažiach (čo je údaj vstupujúci do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu). Preto navrhujeme § 80 ods. 2 písm. r) zosúladiť s novým znením § 4 ods. 6 zákona o športe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 32. K čl. I (§ 69 ods. 9) - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme na konci odseku 9 pripojiť vetu, ktorá znie: „Po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov ministerstvo školstva dodatočne poskytne športovej organizácii prostriedky, ktoré jej v čase straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté a neboli ani použité na plnenie úloh verejného záujmu v danom športe podľa prvej vety, ak športová organizácia riadne splnila podmienky pre obnovenie spôsobilosti podľa § 69 ods. 8.“. Navrhujeme upraviť jednoznačným motivačným pravidlom situáciu, keď športovej organizácii počas straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov. Aplikačná prax priniesla nejednotné názory na to, či (ne)majú alebo (ne)môžu byť zadržané prostriedky dodatočne po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov poskytnuté príslušnej športovej organizácii. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 36. K čl. I .§ 82 ods. 2 písm. c). - nad rámec návrhu zákona Navrhujeme na konci písmena c) čiarku nahradiť bodkočiarku a pripojiť slová „iné športové organizácie zverejňujú výročnú správu a účtovnú závierku, ak im táto povinnosť vyplýva z § 9 ods. 7.“. Je potrebné zosúladiť znenie § 9 ods. 7, ktoré obsahuje povinnosť zverejňovať výročnú správu v informačnom systéme športu, s ustanovením § 82 ods. 2 upravujúcim prehľad povinne zverejňovaných údajov a dokumentov v tomto informačnom systéme. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 38. K čl. I .§ 96 ods. 2 písm. b). - nad rámec návrhu zákona V § 96 ods. 2 písm. b) navrhujeme na konci pripojiť slová „alebo vykonáva činnosť športového odborníka, hoci nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 až 4“. Navrhujeme doplniť sankciu za priestupok športového odborníka, ktorý vykonáva činnosť športového odborníka po tom, čo stratil bezúhonnosť. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 40. K čl. I (príloha č. 1) Navrhujeme opraviť nepresný odkaz na čl. 7 ods. 2 Olympijskej charty v prílohe č. 1 zákona o športe, nakoľko do čl. 7 Olympijskej charty boli medzičasom vložené dva nové odseky a bývalý odsek 2, na ktorý pôvodne odkazoval zákon o športe, je teraz odsekom 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 37. K čl. I .§ 95 ods. 4 písm. e). - nad rámec návrhu zákona V § 95 ods. 4 písm. e) navrhujeme slová „alebo § 27“ nahradiť slovami „alebo § 28 ods. 1“ vzhľadom na to, že v § 28 ods. 1 sú ustanovené najvýznamnejšie zákazy súvisiace s užívaním olympijskej a paralympijskej symboliky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) k celému materiálu Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, víta zámer MŠVVaŠ SR o nastavenie jasných, transparentných a prediktabilných kritérií financovania športu zdravotne postihnutých. Avšak, predkladaný návrh vnímame ako vecne a odborne vágny, rozporuplný, tendenčný a v mnohých aspektoch nereflektujúci na reálne potreby všetkých športových subjektov pôsobiacich v športe zdravotne postihnutých; v dôsledku čoho navrhujeme jeho stiahnutie a prepracovanie. Zároveň máme za to, že rovnako ako pri športe „zdravých“, tak aj v športe zdravotne postihnutých je potrebné, aby došlo jeho k systemizácií a štrukturalizácií, ktorá by principiálne mala kopírovať model aplikovaný v športe „zdravých“, avšak zo zreteľom na špecifiká vzťahujúce sa na šport zdravotne postihnutých). Cieľom predkladaného návrhu má byť vytvorenie prostredia právnej istoty vo všetkých aspektoch, vrátane aspektu financovania. V neposlednom rade máme za to, že je potrebné diferencovať medzi financovaním vrcholového športu zdravotne postihnutých (v zmysle §3 písm. b) príslušného zákona) a štátnou podporou športu pre všetkých (§3 písm e)), vrátane podpory športu zdravotne postihnutých vykonávanom na účel napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu (napr. šport na školách, rekreačný šport, atď.) Navrhované percentuálne vyčíslenia príspevkov, okrem nejasnej metodiky zaradenia kategoricky rôznych športových subjektoch resp. aktivít, vychádzajú z nepodložených matematických pomerov a dát, čo v konečnom dôsledku podnecuje úvahy o vytváraní netransparentného prostredia pri alokovaní štátnych prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K § 9 ods. 4 Navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy. “(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur. Odôvodnenie: Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov na správu a prevádzku podľa § 69 ods. 6 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá. Súčasne stanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov v roku 2018 zo 71 uznaných NŠZ malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100.000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100-200 tis. eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom aj z dôvodu, že to platia z limitovaných prostriedkov (max. 15% z príspevku uznanému športu, ktoré môžu použiť na správu a prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 15 - §77 odsek 2 písmeno g) bod 15 - §77 odsek 2 písmeno g) - navrhujeme zmeniť navrhovanú výšku percentuálneho podielu „1,64%“ na „1,25%“ a na konci navrhovaného textu doplniť nový text „kde platí, že z toho najmenej 0,625% pre šport telesne postihnutých športovcov a najmenej 0,625% pre šport zrakovo postihnutých športovcov“. Znenie odseku 2 písm. g) tak bude nasledovné: g) „vo výške najmenej 1,25% na národný športový projekt podľa §75 ods. 8; kde platí, že z toho najmenej 0,625% pre šport telesne postihnutých športovcov a najmenej 0,625% pre šport zrakovo postihnutých športovcov.“ Zdôvodnenie: Máme za to, že prostriedky alokované v zmysle §75 ods. 8 t.j. „na podporu športu zdravotne postihnutých“ majú za cieľ napĺňať obdobný zámer ako v prípade prostriedkov alokovaných tzv. „uznaným športom“ v prípade športu zdravých. Zo zreteľom na existujúce špecifiká športu zdravotne postihnutých, je však napriek tomu potrebné postupovať obdobne ako pri modeli aplikovanom pri športe zdravých a zachovávať oddelený prístup poskytovania prostriedkov individuálne na úrovni „národných športových organizácií“ - paralympijský, deaflympijský a šport špeciálnych olympiád - (podľa §75 ods. 7 a §77 ods.4 písm.g)) a individuálne na úrovni „národných športových zväzov resp. športových organizácií“ (podľa §75 ods. 8 a §77 ods.2 písm. g)), ktoré v prípade športu zdravotne postihnutých korešpondujú s typom zdravotného postihnutia a nie priradením k športu (uznané športy teda nahrádza asociácia zrakovo postihnutých športovcov a zväz telesne postihnutých športovcov). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 15 - § 77 odsek 2 písmeno f) bod 15 - § 77 odsek 2 písmeno f) - navrhujeme zmeniť navrhovanú výšku percentuálneho podielu „1,86%“ na „2,25%“ a na konci navrhovaného textu doplniť nový text „kde platí, že z toho najmenej 1,25% pre paralympijský šport, najmenej 0,50% pre deaflympijský šport a najmenej 0,50% pre šport špeciálnych olympiád“. Znenie odseku 2 písm. f) tak bude nasledovné: f) „vo výške najmenej 2,25% na národný športový projekt podľa §75 ods. 7; kde platí, že z toho najmenej 1,25% pre paralympijský šport, najmenej 0,50% pre deaflympijský šport a najmenej 0,50% pre šport špeciálnych olympiád“ Zdôvodnenie: V línií a priamej nadväznosti na zdôvodnenie uvedené k bodu 13 - §75 odsek 7 a logické vyústenie spôsobu alokovania prostriedkov podľa §75 ods. 7. Navrhovaný spôsob percentuálneho prerozdelenia je indikatívny a vychádza z rámcového hodnotenia relevantnosti jednotlivých subjektov z hľadiska športového a celospoločenského. Spôsob prerozdelenia príspevku vo výške 2,25% medzi vyššie uvedené tri subjekty však má byť vykonaný na báze objektívneho vyhodnotenia relevantnosti, významu, rozsahu plnenia úloh, kompetencií a ostatných atribútov – t.j. tzv. kumulatívnych kritérií, ktoré by vo svojom súčte stanovovali percentuálna výšku podielu jednotlivému subjektu (Pozn.: prístup obdobný metodike výpočtu príspevkov pre uznané športy pri športe zdravých). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 12. - §75 nový odsek 5 bod 12. - §75 nový odsek 5 – v tretej vete navrhujeme slová „národnej športovej organizácií“ nahradiť slovami „národnému športovému zväzu alebo športovej organizácií“ a pred slovo „športovec“ vložiť slová „zdravotne postihnutý“. V v poslednej vete slová „národná športová organizácia“ nahradiť slovami „národný športový zväz alebo športová organizácia“ a pred slovo „športovcovi“ vložiť slová „zdravotne postihnutému“. Celé znenie textu bude nasledovné: „Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na národný športový projekt podľa odseku 3 písm. c). Výšku príspevku jednotlivým zdravotne postihnutým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia zdravotne postihnutých športovcov zaradených do zoznamu zdravotne postihnutých športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu alebo športovej organizácií, ku ktorej má zdravotne postihnutý športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz alebo športová organizácia stratila spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok zdravotne postihnutému športovcovi.“ Zdôvodnenie: Subjektmi prijímajúce prostriedky štátneho rozpočtu určené na zabezpečenie príprav zdravotne postihnutých športovcov top tímu by mali byť rovnako ako v prípade „zdravých“ športovcov alokované na príslušné národné športové zväzy resp. športové organizácie, ktorých členom je konkrétny zdravotne postihnutý športovec. Nastavenie inkluzívneho modelu športu (spoločné koncepčné ukotvenie športu zdravých a športu zdravotné postihnutých) je zároveň v súlade s požiadavkami na efektívnu systemizáciu športu zdravotne postihnutých. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 13 - §75 odsek 7 bod 13 - §75 odsek 7 - navrhujeme za slovom „splátkach“ vložiť nový text, ktorý znie: „Ministerstvo školstva ďalej poskytuje každoročne príspevok Deaflympijskému výboru Slovenska a Špeciálnym olympiádam Slovensko v štvrťročných splátkach.“ Znenie odseku tak bude nasledovné: „Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Slovenskému paralympijskému výboru na plnenie úloh podľa §26 ods. 3 v štvrťročných splátkach. Ministerstvo školstva ďalej poskytuje každoročne príspevok Deaflympijskému výboru a Špeciálnym olympiádam Slovensko v štvrťročných splátkach“. Zdôvodnenie: Argumentačný základ rovnaký ako pri pripomienke k bodu 10. - §75 odsek 3 doplnené písmeno d). Funkciu „národnej športovej organizácie“ plnia v prípade športu zdravotne postihnutých okrem Slovenského paralympijského výboru aj športové organizácie zastrešujúce deaflympijský šport a šport špeciálnych olympiád (§24). Referenčne preto, pri identifikácií príjemcov štátnych prostriedkov určených na národný športový projekt pre „národné športové organizácie“, majú figurovať na rovnakej úrovni v rámci toho istého odseku. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 15 - §77 odsek 2 písmená c) a d) bod 15 - §77 odsek 2 písmená c) a d) – navrhujeme zlúčenie písmen c) a d), pričom revidované znenie textu bude nasledovné: „c) vo výške najmenej 7% na národný športový projekt podľa §75 ods.4 a §75 ods.5,“ Zdôvodnenie: príspevky určené na zabezpečenie prípravy športovcov a zdravotne postihnutých športovcov zaradených do zoznamu športovcov a zdravotne postihnutých športovcov top tímu by mali byť alokované z jedného/identického „finančného balíka. Dané nastavenie financovania športovcov top tímu by tak flexibilnejšie dochádzalo reflektovať na potreby súvisiace s každoročne meniacim sa množstvom športovcov napĺňajúcich kritéria zaradenia do top tímu; a zároveň by tak predchádzalo akejkoľvek diskriminácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 15 - §77 odsek 2 navrhované písmena e) až g) bod 15 - §77 odsek 2 navrhované písmena e) až g) by sa označovali ako d) až f) Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) bod 20 - §99 odsek 3 bod 20 - §99 odsek 3 – navrhujeme ponechanie celého odseku. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K čl. I .§ 69 ods. 5 písm. b) a c). Novela zákona o športe č. 354/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2017 zaviedla v § 69 ods. 5 a 6 zákona bez akejkoľvek dopadovej analýzy či odbornej diskusie povinné percentuálne limity rozdelenia príspevku uznanému športu národnými športovými zväzmi pre športové kluby podľa počtu družstiev alebo jednotlivcov (najmenej 15%), na talentovanú mládež (najmenej 20%), na športovú reprezentáciu (najmenej 25%), na správu a prevádzku národného športového zväzu (najviac 15%) a na športovú infraštruktúru (najviac 30%). Všetky národné športové zväzy majú rovnaký cieľ – zvyšovanie členskej základne a dosahovanie lepších výsledkov v reprezentácii mládeže i dospelých. Tento cieľ je determinovaný okrem samotnej súťaživej podstaty športu aj vzorcom na výpočet príspevku uznanému športu, ktorý je najvýznamnejším zdrojom príjmov národných športových zväzov uznaných športov. Vzhľadom na rozmanitosť jednotlivých druhov uznaných športov, ich potrieb a priorít, sezónnosť, nákladovosť, veľkosť národného športového zväzu, objem jeho príjmov, počet aktívnych športovcov na vrcholovej úrovni, resp. na nižšej výkonnostnej úrovni či na úrovni športu pre všetkých, ako aj počet organizovaných domácich a zahraničných športových podujatí v súťažnom období, nie je možné tento cieľ optimálne dosahovať za podmienok, že zákon “zhora” stanoví limity a kritériá jednotlivých skupín výdavkov pre národné športové zväzy podľa rovnakej schémy, t.j. pre všetkých rovnako napriek všetkým ich rozdielom. Zákon o športe priniesol do športu transparentný motivačný koncept, ktorého podstatou je súťaž zväzov o dosiahnutie čo najlepších parametrov do vzorca, na základe ktorého sú odmeňované štátom za dodaný výsledok v príslušnom športe formou príspevku uznanému športu. V rámci tohto konceptu dostali národné športové zväzy výmenou za transparentnosť ich hospodárenia a fungovania voľnosť v strategickom rozhodovaní o spôsobe transparentného použitia prostriedkov získaných z príspevku uznanému športu, pričom ich zodpovednosť voči príslušnému športovému hnutiu i voči štátu a jeho občanom je determinovaná dosahovaním športových výsledkov, t. j. parametrov do vzorca, od ktorých závisí výška štátom garantovaného financovania ich športu v ďalšom rozpočtovom roku. Určenie toho, na čo sa použijú finančné prostriedky a kvantitatívne a kvalitatívne kritériá ich rozdelenia, by mali byť vo výhradnej kompetencii i zodpovednosti každého národného športového zväzu. Priority zväzov a ich športov a športových odvetví či disciplín nie je možné stanoviť rovnakým zákonným ustanovením paušálne pre rôzne športy. Každý šport má svoje vlastné špecifiká, systém prípravy, organizácie súťaží, starostlivosti o talentovanú mládež, zabezpečenie športovej reprezentácie a pod. Tieto atribúty sa v jednotlivých športoch podstatne líšia, je veľký rozdiel medzi prípravou v individuálnych a kolektívnych športoch, v technických športoch, v športoch kde existuje len niekoľko málo aktívnych klubov a v olympijských a neolympijských športoch. Zavedenie limitov je zároveň administratívne náročnejšie pre všetky národné športové zväzy, keďže musia interne dôkladne sledovať použitie príspevku uznanému športu na jednotlivé zákonom ustanovené účely, čo zbytočne komplikuje rozhodovanie o rozdelení príspevku uznanému športu, jeho efektívne použitie z hľadiska sledovaného cieľa a aj vyúčtovanie vo vzťahu k ministerstvu školstva, obzvlášť v športoch s viacerými športovými odvetviami. Na stretnutiach predstaviteľov športových zväzov na rôznych úrovniach je toto ustanovenie jednoznačne kritizované a sú silné hlasy požadujúce jeho úpravu, keďže je v rozpore s potrebami športového hnutia. Navrhujeme preto pre športové zväzy, ktorým sa príspevok uznanému športu počíta podľa kritérií uvedených vo vzorci zrušiť povinné percentuálne limity použitia príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov /§ 69 ods. 5 písm. b)/ a na účel športovej reprezentácie /§ 69 ods. 5 písm. c)/, ktoré sa v praxi absolútne neosvedčili, práve naopak skomplikovali fungovanie (plánovanie, prípravu návrhu rozpočtu, zohľadnenie športových priorít) národných športových zväzov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K čl. I (§ 65 ods. 6) Navrhujeme na konci § 65 ods. 6 bodku nahradiť čiarkou a pripojiť slová “alebo ak použitie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu nezverejňuje národný športový zväz podľa § 69 ods. 4.”. Odôvodnenie: Zverejňovanie použitia príspevku uznanému športu je podľa súčasného znenia zákona duplicitné. Zverejňuje ho národný športový zväz podľa § 69 ods. 4, pričom použitie má podľa § 65 ods. 6 zverejňovať aj každá športová organizácia, teda napr. aj športový klub, ktorý dostane verejné prostriedky od národného športového zväzu a je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Keďže národný športový zväz zverejňuje použitie príspevku uznanému športu v tej istej podrobnej štruktúre, v akej ich použije klub (a ten zasiela svoje vyúčtovanie zväzu), v praxi dochádza k požiadavke duplicitného zverejňovania, čo nie je potrebné a je administratívne náročné pre športové kluby. Navrhovaným doplnením znenia v § 65 ods. 6 by sa táto duplicita odstránila. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. a). V § 7 ods. 2 písm. a) sa navrhuje vypustiť slová “obzvlášť závažný”. V športovom klube alebo športovom zväze je v podstate nemožné úplne vylúčiť kontakt a komunikáciu športových odborníkov s deťmi a mládežou, či sú to tréneri, maséri, rozhodcovia, usporiadatelia alebo športoví funkcionári. Preto sa navrhuje sprísniť štandard požiadaviek bezúhonnosti pri športových odborníkoch a za bezúhonného sa nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin (akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov) a to do času kým jej odsúdenie nebude zahladené. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SPF o.z. (Slovenská plavecká federácia) K čl. I .§ 7. Navrhujeme do § 7 vložiť nový odsek 3, ktorý znie: “Ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie, za bezúhonného sa považuje ten, kto okrem trestných činov uvedených v odseku 2 nebol právoplatne odsúdený ani za trestný čin proti majetku alebo za hospodársky trestný čin.” Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8. V § 7 ods. 4 sa slová “odseku 2” nahrádzajú slovami “odseku 2 alebo 3”. Legislatívnotechnická úprava nadväzujúca na vloženie nového odseku 3 do § 7. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
SFZ (Slovenský futbalový zväz) K čl. I .§ 69 ods. 5 písm. b) a c) Vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých športov zastrešených NŠZ navrhujeme znížiť alebo variovať minimálne povinné percentuálne limity na talentovanú mládež a športovú reprezentáciu tak, aby NŠZ mohli efektívnejšie použiť finančné prostriedky za účelom rozvoja daného športu, zvýšenia členskej základne, či reprezentácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K celému materiálu Odporúčame upraviť písanie značky percenta „%“, t. j. značka percenta „%“ sa píše za číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľuje medzerou. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Názvu návrhu zákona Odporúčame zosúladiť názov návrhu zákona s bodom 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodom 17 až 19 Navrhujeme zlúčiť novelizačné body 17 až 19. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) vlastnému materiálu Vo vlastnom materiáli odporúčame vypustiť písmeno "á" na konci každej strany. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I všeobecne Vzhľadom na to, že uvádzaným cieľom novely zákona o športe je úprava financovania športu zdravotne postihnutých, ako základné východisko pre navrhované zmeny navrhujeme doplniť do § 2 vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, v ktorom má byť vyjadrená spoločenská objednávka, očakávania slovenskej spoločnosti vo vzťahu k športovej činnosti národných športových organizácií zdravotne postihnutých športovcov, v ktorej má dominovať sociálny aspekt ich činnosti. Prioritou nemá byť výkonnostné a výsledkové zameranie ich športovej činnosti, ale počet zorganizovaných športových podujatí a počet zdravotne znevýhodnených športovcov zapojených do športových súťaží a prípravy na ne, ktorí sú pomocou športu integrovaní do bežného každodenného života spoločnosti. Zastávame názor, že šport zdravotne znevýhodnených predstavuje dôležitý sociálny, integračný a motivačný program slovenskej spoločnosti, ktorý má byť stabilne finančne pokrytý bez ohľadu na to, či výsledkom športovania zdravotne znevýhodnených sú svetové umiestnenia na významných súťažiach alebo nie. Pre slovenskú spoločnosť je podstatné, aby sa čo najviac ľudí zo skupiny zdravotne postihnutých zapojilo do súťaží, nie iba elitného športu, ale najmä na úrovni športu pre všetkých a aby bolo pre nich kvalitne pripravených čo najviac pravidelne organizovaných súťaží, ktoré ich budú motivovať k športovej príprave na ne. Aj preto bolo do zákona o športe navrhnutých pre šport zdravotne znevýhodnených zákonom garantovaných 3,5 % prostriedkov z Národného programu rozvoja športu ročne bez ohľadu na dosiahnuté športové výsledky. Okrem futbalu a hokeja (s čím systémovo nesúhlasime), žiadny národný športový zväz nemá garantovanú ročnú výšku príspevku zo štátneho rozpočtu. Všetci ostatní musia preukázať popularitu, úspešnosť (športové výsledky v kategórii mládeže a dospelých) a členskú základňu mládeže do 23 rokov svojho športu a iba na základe týchto parametrov dostanú zväzy príspevok od štátu v adekvátnej výške, ktorá sa každý rok mení. Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne znevýhodnených športovcov bolo vedome a zámerne zvýhodnené financovanie športu zdravotne znevýhodnených športovcov oproti športom zastrešeným národnými športovými zväzmi, pretože jeho financovanie má byť primárne založené na inom princípe - princípe sociálnom, a nie výsledkovom. Samozrejme, že ak zdravotne znevýhodnený športovec dosiahne mimoriadny výsledok, môže dostať a zaslúži si aj mimoriadne ocenenie a odmenu, športový úspech zdravotne znevýhodneného športovca však nemá byť predpokladom či dokonca podmienkou systémového financovania jeho prípravy, ako je to nastavené pri elitných športovcoch Top tímu bez zdravotného postihnutia. Garantovaním 3,5 % pre šport zdravotne znevýhodnených bolo zákonom vyjadrené to, že financovanie športu zdravotne znevýhodnených nemá byť podmienené dosahovaním športových výsledkov a nemá byť porovnávané so športom športovcov bez zdravotného znevýhodnenia, pretože to je z viacerých dôvodov neporovnateľné. A preto je potrebné viesť vecnú diskusiu a hľadať lepšie a najmä systémové riešenie financovania športovej činnosti a prípravy zdravotne znevýhodnených športovcov, ktoré si vyžaduje osobitný prístup a nepostačuje (je neprimerané) bez ďalšieho aplikovať pravidlá platné pre elitných športovcov bez zdravotného znevýhodnenia. Základom tejto diskusie by malo byť v prvom kroku zákonné vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých a na tomto základe bude možné postaviť dlhodobo udržateľný model financovania športu zdravotne postihnutých, ktorý bude zodpovedať vymedzeniu spoločenskej objednávky vo vzťahu k športu zdravotne postihnutých. Navrhujeme podrobiť odbornej diskusii návrh vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne postihnutých, ktorý by mohol byť uvedený v novom § 2a s názvom “Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých”, v tomto znení: “§ 2a Verejný záujem v športe zdravotne postihnutých Verejným záujmom v športe zdravotne postihnutých je získavanie zdravotne postihnutých osôb pre pravidelné vykonávanie športu s cieľom ich pozitívnej motivácie športom a uplatnenia v spoločnosti a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významnej súťaži.”. Jednotlivé multišportové národné športové organizácie športu zdravotne znevýhodnených by mohli byť rovnako ako národné športové zväzy odmeňované za svoj prínos pre slovenskú spoločnosť na základe transparentného vzorca, ktorý by bol postavený na dosahovaní parametrov v zmysle vymedzenia verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených (počet osôb zapojených do podujatí, počet podujatí a športové výsledky) a na princípe primeranosti, kde je základným východiskom počet zdravotne znevýhodnených občanov na Slovensku a počet tých, ktorí nemajú “kvalifikované” zdravotné znevýhodnenie. Obdobne ako pri národných športových zväzoch podporovaných príspevkom uznanému športu vypočítaným na základe vzorca by aj národné športové organizácie športu zdravotne postihnutých mohli/mali byť podporované transparentným spôsobom s minimalizáciou subjektívneho vplyvu na to, ktorej národnej športovej organizácii športu zdravotne postihnutých a v akej výške budú poskytnuté prostriedky. Navrhujeme, aby suma zákonom garantovaná na šport zdravotne znevýhodnených bola poskytovaná národným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých vo výške vypočítanej na základe vzorca určeného nariadením vlády. Zo základu pre výpočet by mala byť odpočítaná suma určená na úlohy Slovenského paralympijského výboru upravené v zákone. Táto suma by mala byť primerane nižšia oproti sume poskytovanej Slovenskému olympijskému výboru, a to vzhľadom na veľkosť športu zdravotne znevýhodnených zastrešeného Slovenským paralympijským výborom, počet združených/zastupovaných športových organizácií, športových odborníkov a športovcov touto národnou športovou organizáciou, čo logicky determinuje aj počet podujatí, aktivít, úkonov a vzťahov s tým, spojených. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K zákonu č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Navrhujeme doplniť nový novelizačný článok, ktorý znie: “Čl. ... Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa takto: V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ak ide o fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,”. V § 4 ods. 1 písm. b) sa v úvodnej vete slovo „alebo” nahrádza čiarkou a za slovo „činnosti” sa vkladajú slová „alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka“.”. Odôvodnenie: Zákonom č. 335/2017 Z. z. bol do § 49a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavedený nový inštitút „zmluvy o výkone činnosti športového odborníka”. Tento nový zmluvný typ je obdobou dohody o pracovnej činnosti prispôsobenej podmienkam športovej praxe. V športovej oblasti je zmluva o výkone činnosti športového odborníka od jej zavedenia do právneho poriadku využívaná, a to napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov, trénerov najmä mládeže či pri ďalších osobách vykonávajúcich činnosť športového odborníka spravidla popri svojom hlavnom zamestnaní/povolaní alebo popri podnikaní. Pri zavedení zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do života bolo zistené, že na účely zákona o sociálnom poistení je pri poberateľoch dôchodkov výhodnejší zmluvný režim dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch zmluvný režim dohody o brigádnickej práci študentov. Dôsledkom toho je stav, že na rovnaký obsah/predmet činnosti športového odborníka sa uzatvárajú dva rôzne typy dohôd/zmluv a to podľa vlastností/statusu fyzickej osoby, s ktorou sa dohoda/zmluva uzatvára. Pri žiakoch a študentoch sa naďalej uzatvára dohoda o brigádnickej práci študentov a pri poberateľoch dôchodkov sa využíva naďalej dohoda o pracovnej činnosti, a iba pri ostatných športových odborníkoch sa uzatvára nová zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa § 49a zákona o športe. Na základe uvedeného sa javí byť rozumné a primerané tieto veľmi podobné zmluvné typy postaviť z hľadiska zákona o sociálnom poistení na rovnakú úroveň, aby sa v športovej oblasti zmluvná agenda čo najviac zjednodušila a unifikovala a to tým spôsobom, že pre všetkých športových odborníkov bude na tú istú závislú činnosť športového odborníka v čo najširšej miere používaný nový zmluvný typ podľa § 49a zákona o športe, aj s prihliadnutím na týždenný rozsah odpracovaných hodín, ktorý je pri zmluvy podľa § 49a zákona o športe pre športového odborníka aj športovú organizáciu najvýhodnejší (30 hodín týždenne). Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 1, 2, 8, 11, 12 V záujme transparentnosti procesu tvorby zoznamu športovcov top tímu a v nadväznosti na to aj v záujme transparentnosti poskytovania štátnych prostriedkov športovcom top tímu navrhujeme doplniť úpravu pravidiel, podľa ktorých bude vytvorený zoznam a poradie športovcov top tímu i kritériá pre poskytovanie prostriedkov. Je potrebné jednoznačne upraviť, že v zozname športovcov môžu byť iba konkrétni individuálne určení športovci, a nie všeobecne označené kolektívy, posádky alebo družstvá. V tej súvislosti navrhujeme do zákona doplniť definíciu kolektívneho športu a definíciu individuálneho športu. Pre športovú obec je relevantnou definičnou pomôckou Svetový antidopingový kódex vydaný medzinárodnou športovou organizáciou WADA, v ktorom je v prílohe č. 1 (Definície) definovaný kolektívny šport (Team Sport). V tej súvislosti je potrebné uviesť, že podľa § 17 ods. 2 a § 24 ods. 2 Zákona o športe sú národné športové zväzy a národné športové organizácie povinné zapracovať do ich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, ktorých súčasťou je aj Svetový antidopingový kódex, t. j. mali by teda akceptovať aj túto definíciu kolektívneho športu a individuálneho športu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 69 ods. 9) Navrhujeme na konci odseku 9 pripojiť vetu, ktorá znie: “Po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov ministerstvo školstva dodatočne poskytne športovej organizácii prostriedky, ktoré jej v čase straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté a neboli ani použité na plnenie úloh verejného záujmu v danom športe podľa prvej vety, ak športová organizácia riadne splnila podmienky pre obnovenie spôsobilosti podľa § 69 ods. 8 v tom istom rozpočtovom roku.”. Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť jednoznačným motivačným pravidlom situáciu, keď športovej organizácii počas straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov. Aplikačná prax priniesla nejednotné názory na to, či (ne)majú alebo (ne)môžu byť zadržané prostriedky dodatočne po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov poskytnuté príslušnej športovej organizácii. Zároveň je potrebné, aby obnovenie spôsobilosti nastalo v tom istom rozpočtovom roku, keďže prostriedky zo štátneho rozpočtu sa viažu na príslušný rozpočtový rok. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 3 písm. c). Navrhujeme slová “štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia” nahradiť slovami “športová organizácia, ktorá má právnu formu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie,”. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa odstráni výkladová nejednotnosť v otázke, či rezortné športové stredisko má postavenie, práva a povinnosti športovej organizácie alebo nie. Vzhľadom na to, že rezortné športové strediská objektívne patria do skupiny subjektov, ktoré sa zrejme v najväčšom rozsahu celoročne venujú športovej činnosti na vrcholovej, reprezentačnej až vedeckej úrovni, javí sa ako úplne logické a primerané, aby sa rezortné športové strediská považovali za športové organizácie so všetkými k tomu náležiacim právami a povinnosťami športovej organizácie (napríklad možnosť uzavrieť zmluvy podľa zákona o športe so športovcom alebo športovým odborníkom, možnosť prijať sponzorské a pod.) V tejto súvislosti je tiež potrebné upraviť ustanovenie § 4 ods. 3 písm. a), kde na začiatok je potrebné vložiť slová “ v športovej organizácii”. Dôvodom je jednak skutočnosť, že aj rezortné športové stredisko je športovou organizáciou, aby teda bolo jednoznačné, že môže uzatvárať aj zmluvy podľa písmena a), zároveň však doplnením týchto slov bude vyjadrená aj skutočnosť, že profesionálny športovec, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce, vykonáva ho v športovej organizácii, čiže nie ako samostatne zárobkovo činná osoba. Naproti tomu SZČO vykonáva šport na športovisku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 82 ods. 2 písm. c). Navrhujeme na konci písmena c) čiarku nahradiť bodkočiarku a pripojiť slová "iné športové organizácie zverejňujú výročnú správu a účtovnú závierku, ak im táto povinnosť vyplýva z § 9 ods. 7". Odôvodnenie: Je potrebné zosúladiť znenie § 9 ods. 7, ktoré obsahuje povinnosť zverejňovať výročnú správu v informačnom systéme športu, s ustanovením § 82 ods. 2 upravujúcim prehľad povinne zverejňovaných údajov a dokumentov v tomto informačnom systéme. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (príloha č. 1) Navrhujeme opraviť nepresný odkaz na čl. 7 ods. 2 Olympijskej charty v Prílohe č. 1 zákona o športe, nakoľko do čl. 7 Olympijskej charty boli medzičasom vložené 2 nové odseky a bývalý odsek 2, na ktorý pôvodne odkazoval zákon o športe je teraz odsekom 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 4 ods. 6) Navrhujeme slová “organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii” nahradiť slovami “za športovú organizáciu registrovanú v informačnom systéme športu”. Aktuálna definícia aktívneho športovca v § 4 ods. 6 zákona o športe, “Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.” nie je vyhovujúca. Na základe tejto definície naši najlepší športovci-reprezentanti, ktorí súťažia a pripravujú sa v zahraničí a reprezentujú Slovensko na MS, ME, OH a iných významných medzinárodných súťažiach (napr. Sagan, Cibulková, Zuzulová, Vlhová) sa nepovažujú za aktívnych športovcov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 68 ods. 5) Navrhujeme ustanovenie upraviť tak, aby rozhodujúcou autoritou, ktorá posúdi váhy športových odvetví alebo kategórií navrhnuté národným športovým zväzom, bolo z hľadiska zabezpečenia čo najvyššej miery objektivity ministerstvo školstva. Ak budú uvedené váhy určovať každoročne národné športové zväzy, môžu sa ich snažiť účelovo modifikovať a prispôsobovať aktuálnym výsledkom tak, aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie, hoci to absolútne nezodpovedá skutočnej váhe prikladanej konkrétnemu športovému odvetviu v rámci riadenia a správy príslušného národého športového zväzu. Jednotlivé váhy by mali byť preto zo strany národných športových zväzov iba navrhnuté, konečné slovo by však malo mať ministerstvo školstva, resp. jeho odborná pracovná komisia, aby bolo zabezpečené čo najobjektívnejšie stanovenie váh pre jednotlivé športové odvetvia a kategórie. Návrh opatrenia, na základe ktorého sa zohľadňujú váhy za rok, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, z nášho pohľadu nemôže predísť možnému účelovému prispôsobeniu, pretože zohľadňované parametre sa v takto relatívne krátkom časovom období v podstate nemenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 66 ods. 2) Navrhujeme uviesť § 66 ods. 2 v tomto znení: “(2) Na príjem a používanie príspevku uznanému športu môže národný športový zväz použiť účet podľa § 66 ods. 3 písm. d). Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia zákona musia mať národné športové zväzy 2 samostatné bankové účty na príjem verejných prostriedkov. Prvý účet výlučne na príspevok uznanému športu (§ 69 ods. 2) a druhý účet na ostatné príjmy z verejných prostriedkov, pod čo spadajú napr. aj iné dotácie z ministerstva školstva, príspevky na top tím a podobne /§ 66 ods. 3 písm. d) zákona o športe/. Vedenie dvoch samostatných účtov na príjem verejných prostriedkov je duplicitné, národné športové zväzy zbytočne hradia náklady za vedenie jedného bankového účtu navyše a verejné prostriedky prakticky stačí viesť na jednom samostatnom bankovom účte. Dva samostatné účty boli požadované až pre zmluvy uzatvárané na rok 2018. Túto vecne neodôvodnenú duplicitu je možné odstrániť navrhovanou zmenou znenia § 69 ods. 2. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 59a ods. 1 písm. c) v spojení s § 19 až 23 Navrhujeme upraviť podmienky uznania za národnú športovú organizáciu v § 59 ods. 1 zavedené novelou zákona o športe tak, aby sa splnenie podmienky podľa písmena c) nevyžadovalo vo vzťahu k tým ustanoveniam § 19 až 23, ktoré sú vzhľadom na povahu, ciele a osobitosti fungovania multišportových národných športových organizácií, ktoré navyše často zastrešujú aj viaceré individuálne športy a kolektívne športy zároveň, nevykonateľné (napríklad § 19 ods. 3). Viaceré národné športové organizácie (napríklad Slovenský olympijský výbor, Asociácia športu pre všetkých, Slovenská asociácia univerzitného športu) združujú takmer výlučne športové kluby, športové zväzy, prípadne iné športové organizácie, t. j. právnické osoby, a nie fyzické osoby, ktoré sú členmi týchto športových organizácií, pričom by nebolo primerané požadovať, aby sa všetky fyzické osoby, ktoré sú členmi členských športových organizácií, stali aj členmi národnej športovej organizácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 9 ods. 7 Navrhujeme slová “v registri” nahradiť slovami “vo verejnej časti registra”. Odôvodnenie: Cieľom navrhovanej zmeny je v záujme posilnenia transparentnosti riadenia a správy športu rozšíriť a zjednodušiť možnosť kontroly plnenia povinnosti športovej organizácie podľa § 9 ods. 7 zákona o športe. Podľa platnej právnej úpravy sa výročná správa ukladá iba v neverejnej časti registra účtovných závierok v dôsledku čoho členovia a orgány športových organizácií, ale ani zástupcovia štátu nevedia jednoducho zistiť či došlo k splneniu zákonnej povinnosti § 9 ods. 7 zákona o športe a teda nevedia ani posúdiť obsah dokumentu uloženého v registri účtovných závierok. Upozorňujeme zároveň, že podľa § 3 písm. r) zákona o športe je zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu, a teda nie znenia výročnej správy, čo môže viesť k nejednoznačnému výkladu. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 69 ods. 5 písm. b) a c). Novela zákona o športe č. 354/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2017 zaviedla v § 69 ods. 5 a 6 zákona bez akejkoľvek dopadovej analýzy či odbornej diskusie povinné percentuálne limity rozdelenia príspevku uznanému športu národnými športovými zväzmi pre športové kluby podľa počtu družstiev alebo jednotlivcov (najmenej 15%), na talentovanú mládež (najmenej 20%), na športovú reprezentáciu (najmenej 25%), na správu a prevádzku národného športového zväzu (najviac 15%) a na športovú infraštruktúru (najviac 30%). Všetky národné športové zväzy majú rovnaký cieľ – zvyšovanie členskej základne a dosahovanie lepších výsledkov v reprezentácii mládeže i dospelých. Tento cieľ je determinovaný okrem samotnej súťaživej podstaty športu aj vzorcom na výpočet príspevku uznanému športu, ktorý je najvýznamnejším zdrojom príjmov národných športových zväzov uznaných športov. Vzhľadom na rozmanitosť jednotlivých druhov uznaných športov, ich potrieb a priorít, sezónnosť, nákladovosť, veľkosť národného športového zväzu, objem jeho príjmov, počet aktívnych športovcov na vrcholovej úrovni, resp. na nižšej výkonnostnej úrovni či na úrovni športu pre všetkých, ako aj počet organizovaných domácich a zahraničných športových podujatí v súťažnom období, nie je možné tento cieľ optimálne dosahovať za podmienok, že zákon “zhora” stanoví limity a kritériá jednotlivých skupín výdavkov pre národné športové zväzy podľa rovnakej schémy, t.j. pre všetkých rovnako napriek všetkým ich rozdielom. Zákon o športe priniesol do športu transparentný motivačný koncept, ktorého podstatou je súťaž zväzov o dosiahnutie čo najlepších parametrov do vzorca, na základe ktorého sú odmeňované štátom za dodaný výsledok v príslušnom športe formou príspevku uznanému športu. V rámci tohto konceptu dostali národné športové zväzy výmenou za transparentnosť ich hospodárenia a fungovania voľnosť v strategickom rozhodovaní o spôsobe transparentného použitia prostriedkov získaných z príspevku uznanému športu, pričom ich zodpovednosť voči príslušnému športovému hnutiu i voči štátu a jeho občanom je determinovaná dosahovaním športových výsledkov, t. j. parametrov do vzorca, od ktorých závisí výška štátom garantovaného financovania ich športu v ďalšom rozpočtovom roku. Určenie toho, na čo sa použijú finančné prostriedky a kvantitatívne a kvalitatívne kritériá ich rozdelenia, by mali byť vo výhradnej kompetencii i zodpovednosti každého národného športového zväzu. Priority zväzov a ich športov a športových odvetví či disciplín nie je možné stanoviť rovnakým zákonným ustanovením paušálne pre rôzne športy. Každý šport má svoje vlastné špecifiká, systém prípravy, organizácie súťaží, starostlivosti o talentovanú mládež, zabezpečenie športovej reprezentácie a pod. Tieto atribúty sa v jednotlivých športoch podstatne líšia, je veľký rozdiel medzi prípravou v individuálnych a kolektívnych športoch, v technických športoch, v športoch kde existuje len niekoľko málo aktívnych klubov a v olympijských a neolympijských športoch. Zavedenie limitov je zároveň administratívne náročnejšie pre všetky národné športové zväzy, keďže musia interne dôkladne sledovať použitie príspevku uznanému športu na jednotlivé zákonom ustanovené účely, čo zbytočne komplikuje rozhodovanie o rozdelení príspevku uznanému športu, jeho efektívne použitie z hľadiska sledovaného cieľa a aj vyúčtovanie vo vzťahu k ministerstvu školstva, obzvlášť v športoch s viacerými športovými odvetviami. Na stretnutiach predstaviteľov športových zväzov na rôznych úrovniach je toto ustanovenie jednoznačne kritizované a sú silné hlasy požadujúce jeho úpravu, keďže je v rozpore s potrebami športového hnutia. Navrhujeme preto pre športové zväzy, ktorým sa príspevok uznanému športu počíta podľa kritérií uvedených vo vzorci zrušiť povinné percentuálne limity použitia príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov /§ 69 ods. 5 písm. b)/ a na účel športovej reprezentácie /§ 69 ods. 5 písm. c)/, ktoré sa v praxi absolútne neosvedčili, práve naopak skomplikovali fungovanie (plánovanie, prípravu návrhu rozpočtu, zohľadnenie športových priorít) národných športových zväzov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 9 ods. 4 Navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy. “(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur. Odôvodnenie: Navrhujeme zvýšiť limit príjmov z verejných prostriedkov a všetkých príjmov športovej organizácie na povinnosť vykonania auditu. Výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie sú neúmerne zaťažujúcou povinnosťou subjektu, ktoré napríklad národný športový zväz hradí z limitovaných prostriedkov na správu a prevádzku podľa § 69 ods. 6 zákona o športe. Pre porovnanie uvádzame limity pre povinný audit pre obchodné spoločnosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (i) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3, (ii) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, (iii) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, pričom obchodná spoločnosť musí presiahnuť aspoň dve spomínané kritériá. Súčasne stanovené hodnoty sú neúmerne nízke voči limitom pre obchodné spoločnosti. Čo sa týka národných športových zväzov v roku 2018 zo 71 uznaných NŠZ malo 29 príspevok uznanému športu nižší ako 100.000 eur (bez povinnosti auditu). V rozmedzí 100-200 tis. eur bolo ďalších 18 národných športových zväzov, ktoré by navýšením dolnej hranice financie za audit ušetrili cca 3000 eur za audit, čo by bolo pre zväzy prínosom aj z dôvodu, že to platia z limitovaných prostriedkov (max. 15% z príspevku uznanému športu, ktoré môžu použiť na správu a prevádzku). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 5 ods. 8) Navrhujeme za slová “ak ide o talentovaného športovca” vložiť slová “vo veku do 12 rokov”. Odôvodnenie: V záujme ochrany zdravia a života talentovaných športovcov, ktorí v rámci športovej prípravy a súťažného výkonu podstupujú vysokú fyzickú záťaž je potrebné jednoznačne ustanoviť vekovú hranicu, od ktorej je bezpodmienečné potrebné, aby bola zdravotná spôsobilosť organizmu talentovaného športovca kontrolovaná špecializovanou telovýchovnou prehliadkou vykonávanou v zaťaži, ktorá komplexne posúdi pripravenosť organizmu talentovaného športovca na fyzickú záťaž predpokladanú v príslušnom športe. Prehliadka u pediatra, aj vzhľadom na vybavenie ambulancie pediatra a špecializáciu pediatra, v tomto smere neposkytuje dostatočné informácie na zodpovedné posúdenie pripravenosti športovca na vysokú fyzickú záťaž. Odborníci zaoberajúci sa problematikou telovýchovného lekárstva považujú za vhodnú hranicu vek 12 rokov, od ktorej by mali zdravotnú spôsobilosť talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzovať lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonali. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 10 (§ 75 ods. 3) Navrhujeme uviesť písmená d) až f) v tomto znení: d) zabezpečenie úloh Slovenského paralympijského výboru a športovej činnosti osôb s príslušnosťou k Slovenskému paralympijskému výboru, e) zabezpečenie športovej činnosti v rámci deaflympijského športu. f) zabezpečenie športovej činnosti v rámci športu špeciálnych olympiád. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodom 17 až 19 Navrhujeme za slová „úplného stredného všeobecného vzdelania” vložiť slová “v študijnom odbore strednej športovej školy, alebo”. Toto spresnenie navrhujeme z dôvodu jednoznačnosti vyjadrenia, že musí ísť o dosiahnutie stredného všeobecného vzdelania na strednej športovej škole a nie na akomkoľvek gymnáziu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 80 ods. 2 písm. r). Navrhujeme uviesť znenie písmena r) v tomto znení: “r) dátumy posledných troch účastí na súťaži,” Novela zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2017 zmenila definíciu aktívneho športovca v § 4 ods. 6 nasledovne: “(6) Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“. Odôvodnenie: Podľa aktuálneho znenia § 80 ods. 2 písm. r.) zákona o športe sa o každej fyzickej osobe v informačnom systéme športu zapisuje len dátum “poslednej účasti na súťaži”. Aj pri funkčnom informačnom systéme športu potom nebude možné odsledovať splnenie podmienky účasti na najmenej na troch súťažiach (čo je údaj vstupujúci do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu), preto navrhujeme § 80 ods. 2 písm. r) upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 14 (§ 75 ods. 7) V nadväznosti na navrhovanú zmenu v novelizačnom bode 10 navrhujeme odsek 8 uviesť v tomto znení: “(8) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii deaflympijského športu na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. e) v štvrťročných splátkach.”. Navrhujeme vložiť nový odsek 9 v tomto znení: “(9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok národnej športovej organizácii športu špeciálnych olympiád na plnenie úloh podľa § 75 ods. 3 písm. f) v štvrťročných splátkach.”. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I bodu 15 (§ 77 ods. 2) V nadväznosti na pripomienky k novelizačným bodom 10 a 14 navrhujeme percentuálny podiel uvedený v písmene g) rozdeliť medzi národné športové projekty podľa navrhovaných nových odsekov § 75 ods. 8 a 9. Opätovne poukazujeme na nekoncepčné a nesystémové vyčlenenie futbalu a hokeja zo vzorca. Týmto spôsobom sa vytvoril nevhodný precedens v prístupe aj k iným oblastiam športu, napríklad aj k športu zdravotne postihnutých športovcov a eliminuje sa tým faktor motivácie k zlepšovaniu športových výsledkov a pri zdravých športovcoch aj k rozširovaniu členskej základne. Výsledky reprezentácie a členská základňa v mládežníckom športe sú rozhodujúcimi kritériami v prípade všetkých ostatných športov, ale v prípade futbalu a hokeja tento faktor odpadá, čo pôsobí demotivujúco. Navrhujeme do budúcnosti zvážiť financovanie jednotlivých národných športových organizácií tak, aby to zohľadňovalo ich prínos pre spoločnosť, respektíve napĺňanie verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených. Vymedzenie verejného záujmu v športe zdravotne znevýhodnených navrhujeme doplniť do novo navrhovaného § 2a, pričom na rozdiel od všeobecnej definície športu navrhujeme v definícii športu zdravotne znevýhodnených akcentovať popri športových výsledkoch aj sociálny aspekt a počet zorganizovaných športových podujatí. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. b). V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „úmyselný trestný čin“ nahrádzajú slovom „zločin“. Odôvodnenie: Úprava platného ustanovenia na základe poznatkov aplikačnej praxe je podľa nášho názoru neodôvodnene prísna, kedy napr. spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona alebo prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona znamená automaticky stratu spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka, t. j. konanie, ktoré nesúvisí s pôsobením fyzickej osoby ako športovým odborníkom, má neprimerane závažný následok vo vzťahu k jeho často jedinej ekonomickej aktivite. Ďalším argumentom je vykonateľnosť platnej právnej úpravy, nakoľko pri trestných činoch podľa platného znenia ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) musí byť preskúmaný konkrétny odsudzujúci rozsudok a musí byť zistené, či išlo o “úmyselné” konanie alebo o “nedbanlivostné” konanie. Ak sa pristúpi k navrhovanej zmene, právna úprava v tejto oblasti bude primeranejšia a zároveň pri zločinoch ide vždy o úmyselné konanie, t.j. skúmanie formy zavinenia v rozsudkoch nebude potrebné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I (§ 69) V § 69 sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie: “(10) Pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia sa primerane použije § 68 ods. 2, ak sa členovia národného športového zväzu zastrešujúceho viaceré športové odvetvia alebo športové zväzy zastupujúce športové odvetvia zastrešené v rámci tej istej medzinárodnej športovej organizácie nedohodnú inak.”. Cieľom navrhovaného doplnenia právnej úpravy je zabezpečiť, aby v národných športových zväzoch pozostávajúcich z viacerých športových odvetví/úsekov bolo dosiahnuté, že vnútorné členenie prostriedkov bude primerane zohľadňovať princíp zásluhovosti (vo vzťahu k plneniu objednávky vyjadrenej vo verejnom záujme v športe), čo bude pôsobiť motivačne a spravodlivo zabezpečí reprodukciu v tých športových odvetviach/úsekoch/komunitách, ktoré sú životaschopné a úspešné a naopak obmedzí možnosť umelého udržiavania športových odvetví/úsekov, ktorých komunita v skutočnosti už neexistuje/nefunguje, a nie je primerané/spravodlivé, a ani v súlade s verejným záujmom v športe aby na činnosť takýchto športových odvetví/úsekov boli vynakladané štátne prostriedky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 7 ods. 2 písm. a). V § 7 ods. 2 písm. a) sa navrhuje vypustiť slová “obzvlášť závažný”. V športovom klube alebo športovom zväze je v podstate nemožné úplne vylúčiť kontakt a komunikáciu športových odborníkov s deťmi a mládežou, či sú to tréneri, maséri, rozhodcovia, usporiadatelia alebo športoví funkcionári. Preto sa navrhuje sprísniť štandard požiadaviek bezúhonnosti pri športových odborníkoch a za bezúhonného sa nebude považovať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za zločin (akýkoľvek úmyselný trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou ako 5 rokov) a to do času kým jej odsúdenie nebude zahladené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 96 ods. 2 písm. b). V § 96 ods. 2 písm. b) navrhujeme na konci pripojiť slová “alebo vykonáva činnosť športového odborníka, hoci nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 až 4. Navrhujeme doplniť sankciu za priestupok športového odborníka, ktorý vykonáva činnosť športového odborníka po tom, čo stratil bezúhonnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K čl. I .§ 95 ods. 4 písm. e). V § 95 ods. 4 písm. e) navrhujeme slová “alebo § 27” nahradiť slovami “alebo § 28 ods. 1” vzhľadom na to, že v § 28 ods. 1 sú ustanovené najvýznamnejšie zákazy súvisiace s užívaním olympijskej a paralympijskej symboliky. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K zákonu č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 293do účinného od 1. januára 2016, podľa ktorého: “Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.”, navrhujeme novelou zákona o sociálnom poistení vytvoriť na prechodné obdobie osobitné riešenie. Platenie odvodov v plnej výške by vážne poškodilo ekonomiku beztak stratových slovenských klubov a mnohé by sa rozhodovali o ukončení svojej činnosti, niektoré už svoju činnosť na úrovni dospelých aj ukončili (napr. basketbalové kluby Good Angels Košice a KB Košice). Preto navrhujeme schváliť vecné riešenie problému profesionálnych klubov, ktoré bude vyvážené pre všetky dotknuté záujmové skupiny i pre štát, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia “odvodových prázdnin”. Je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v osobitnom režime a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené platiť za športovcov plné odvody. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K zákonu č. 580.2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95.2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 38ei zákona o zdravotnom poistení účinného od 1. januára 2017, podľa ktorého: “Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.”, navrhujeme novelou zákona o zdravotnom poistení vytvoriť na prechodné obdobie osobitné riešenie. Platenie odvodov v plnej výške by vážne poškodilo ekonomiku beztak stratových slovenských klubov a mnohé by sa rozhodovali o ukončení svojej činnosti, niektoré už svoju činnosť na úrovni dospelých aj ukončili (napr. basketbalové kluby Good Angels Košice a KB Košice). Preto navrhujeme schváliť vecné riešenie problému profesionálnych klubov, ktoré bude vyvážené pre všetky dotknuté záujmové skupiny i pre štát, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia “odvodových prázdnin”. Je potrebné navrhnúť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v osobitnom režime a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené platiť za športovcov plné odvody. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.) K § 77 ods. 1 písm. a) a ods. 4 Vzhľadom na poznatky o nesprávnej aplikácii zákona o športe pri určení garantovanej výšky prostriedkov štátneho prostriedku určených pre šport a to aj napriek úpravám vykonaným v § 77 novelou zákona o športe č. 335/2017 Z. z., navrhujeme opätovne zvážiť precizáciu ustanovení § 77 tak, aby ministerstvo školstva i ostatné subjekty práva dokázali v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok a jeho prílohách úplne jednoznačne identifikovať zákonom garantovanú minimálnu čiastku určenú pre šport v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva a to podľa konkrétnej položky uvedenej v „schválenom“ znení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok a to bez ohľadu na pôvodný návrh rozpočtu ministerstva školstva, keďže rozhodujúce je schválené znenie zákona o štátnom rozpočte, do ktorého môžu byť zapracované pozmeňovacie návrh vlády Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schválené v rámci schváleného znenia návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 19, ods. 1, písm. f) Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k doplneniu ustanovenia § 19, ods. 1, písm. f) tak, že za slovami: " športového zväzu priamo," sa dopĺňa nasledovný text: "s výnimkou členov najvyšších výkonných orgánov - zástupcov hráčov, na ktorých zvolenie postačuje, ak so zvolením vyjadrí súhlas najmenej 2/3 profesionálnych športovcov, ktorí sú aktívnymi členmi národného športového zväzu". Celé ustanovenie tak má znieť: "f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo, s výnimkou členov najvyšších výkonných orgánov - zástupcov hráčov, na ktorých zvolenie postačuje, ak so zvolením vyjadrí súhlas najmenej 2/3 profesionálnych športovcov, ktorí sú aktívnymi členmi národného športového zväzu," Odôvodnenie: Členmi národných športových zväzov, (predovšetkým v kolektívnych športoch) sú tak športovci ako aj športové organizácie (kluby). Obe skupiny sa následne mäžu ďalej deliť na amatérsku a profesionálnu podkategóriu. Príznačné (najmä z historického hľadiska) je, že zastúpenia jednotlivých skupín v najvyššom rozhodovacom orgáne národného športového zväzu je v hrubom nepomere v prospech športových organizácií. Táto skutočnosť má následne vplyv aj na to, kto bude zvolený za člena najvyššieho výkonného orgánu národného športového zväzu. Hoci kategória športovcov, ako členov národného športového zväzu je z hľadiska počtu významnou, tak z hľadiska hlasovacích práv veľmi zanedbateľnou, bez možnosti vplyvu na personálne zloženie najvyššieho výkonného orgánu. Keďže zákon o športe v ustanovení § 19, ods. 1, písm. e) identifikoval osobitné postavenie člena najvyššieho výkonného orgánu - zástupca športovcov, je nevyhnutné, aby zákon o športe zároveň poskytol ochranu športovcom pred nemožnosťou zvoliť do najvyššieho výkonného orgánu svojho zástupcu z dôvodu absolútneho nedostatku hlasov v najvyššom orgáne národného športového zväzu. Návrh zavádza výnimku pri voľbe člena najvyššieho výkonného orgánu - zástupcu športovcov ako osobitnej záujmovej skupiny v rámci národného športového zväzu a voľbu vyníma z pod právomoci najvyššieho orgánu národného športového zväzu a presúva ju do právomoci záujmovej skupiny - športovcov. Ako ochranu pred zneužívaním a zároveň ako nástroj preukázania dostatočnej legitimity kandidáta, návrh zároveň zavádza najmenej 2/3 kvórum všetkých aktívnych profesionálnych športovcov, ktorí sú členmi národnej športovej asociácie, na zvolenie kandidáta za člena najvyššieho výkonného orgánu. Návrh nezavádza výnimočný status skupiny športovcov, ktorý by nebol bežný pri iných subjektoch, nakoľko už v súčasnosti jednotlivých členov najvyšších výkonných orgánov za určité záujmové skupiny, volia len tieto záujmové skupiny (napr. členov výkonného výboru za profesionálny futbal volia len tí členovia najvyššieho orgánu, ktorí zastupujú profesionálny futbal, tzn., že ostatní členovia najvyššieho orgánu ani nemajú právo hlasovať). Návrh zároveň reaguje na konkrétny prípad z praxe, kedy najvyšší orgán nezvolil člena výkonného výboru - zástupcu hráčov, o ktorého zvolenie požiadalo 90 % profesionálnych športovcov registrovaných v národnom športovom zväze. Návrhom sa taktiež odstraňuje sporný výklad ustanovení písm. e) a f), nakoľko tieto je možné vykladať aj tak, že už samotným zvolením kandidáta najmenej 50 športovcami sa kandidát stane členom najvyššieho výkonného orgánu automaticky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) 42, ods. (2) Navrhujeme v rámci novelizácie doplniť nové ustanovenie § 42, ods. (2), písm.d) v nasledovnom znení: "d) športová organizácia neuhradila najmenej tri mesiace, počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu alebo iné peňažné plnenie, ktoré nie je splatné mesačne, ale ktoré v pomernej časti zodpovedá výške najmenej trojnásobku mesačnej mzdy, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca; ak predpis národného športového zväzu a predpis medzinárodnej športovej organizácie upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov." Odôvodnenie: Ide o doplnenie novej možnosti okamžitého skončenia profesionálnej zmluvy zo strany športovca, ktorá však bezprostredne súvisí s ustanovením § 42, ods. (2), písm. a). Aplikačná prax a predovšetkým špecifickosť záväzkových vzťahov medzi športovcami a športovými organizáciami vyvoláva potrebu legislatívneho doplnenia zákona. V športovo-záväzkových vzťahoch je typické, že športovec popri pravidelnom (mesačne splatnom) peňažnom plnení prijíma aj nepravidelné peňažné plnenia, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov športovca (zaraďujeme sem napr. podpisové bonusy; príjem za odohratý počet zápasov, príjem za získané body, góly, asistencie; príjem za výsledok stretnutia; príjem za umiestnenie; príjem za účasť v medzinárodných súťažiach; príjmy z predaja vstupeniek; príjem z televíznych práv; atď.). Keďže v prípade omeškania s plnením týchto plnení nie je možné aplikovať ustanovenie § 42, ods. (2), písm. a), je potrebné, aby aj kvalifikované omeškanie s plnením nepravidelných príjmov športovca mohlo byť postihnuté okamžitým skončením zmluvného vzťahu. Vo vzťahu k ponechaniu možnosti prijať výhodnejšiu úpravu pre národné a medzinárodné zväzy odkazujeme na odôvodnenie uvedené k § 42, ods. (2) písm. a) nasledovne: Zákon o športe je neprimerane striktný a špecifický v otázke stanovenia dĺžky omeškania a rozsahu dlhu, za ktorých je možné okamžite skončiť profesionálnu zmluvu zo strany športovca. Zákon síce správne nastavuje striktné pravidlo, ktoré nie je možné upraviť v neprospech športovca, ale na druhej strane nedostatočne reaguje na možné osobitosti predpisov v rámci jednotlivých národných a medzinárodných športových organizácií, ktoré majú záujem priznať športovcom výhodnejšie postavenie. Za tejto situácie návrh priznáva väčšiu mieru autonómie národným a medzinárodným športovým organizáciám, ktoré sú spôsobilejšie a flexibilnejšie prijímať úpravu, ktorá je výhodnejšia ako zákonná norma. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 40, ods. (4), písm. b) Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k zmene ustanovenia § 40, ods. (4), písm. b) tak, že dôjde k odstráneniu odkazu na ustanovenie § 32 písm. "b)". Nové znenie ustanovenia bude nasledovné: "a) športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti športovca písomne upozornený na možnosť výpovede,". Odôvodnenie: Jednou z posledných predchádzajúcich novelizácií došlo k odstráneniu odkazu na § 32 písm b) z ustanovenia § 42, ods. (1) písm. a) týkajúceho sa okamžitého skončenia profesionálnej zmluvy. Táto zmena reagovala na právnu a rozhodovaciu prax medzinárodných športových organizácií, ktoré "vynaloženie úsilia na dosiahnutie najlepšieho výsledku" zo strany hráča považovali za natoľko subjektívne, nemerateľné a zneužívané kritérium, že predstavuje neplatné ustanovenie, na ktoré nie je možné prihliadať a skončenie zmluvného vzťahu z tohto dôvodu je takmer výlučne posudzované za neplatné. Keďže forma jednostranného skončenia zmluvného vzťahu (výpoveď vs. okamžité skončenie) nemá žiaden význam na záver o to, že "nedostatočné športové úsilie" ako možnosť skončenia zmluvného vzťahu predstavuje neplatné ustanovenie, tak je potrebné túto skutočnosť aj vniesť do zákonnej roviny a odstrániť možnosť jednostrannej výpovede z dôvodu "nedostatočného športového úsilia" z textácie predmetného ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 42, ods. (2), písm. a) Navrhujeme, aby v rámci novelizácie došlo k zmene ustanovenia § 42, ods. (2), písm. a) tak, že za slovami: "upozorneniu zo strany športovca;" dôjde k doplneniu nasledovného textu: "ak predpis národného športového zväzu a predpis medzinárodnej športovej organizácie upravuje podmienky okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pre športovca výhodnejšie, postupuje sa podľa týchto predpisov." Odôvodnenie: Zákon o športe je neprimerane striktný a špecifický v otázke stanovenia dĺžky omeškania a rozsahu dlhu, za ktorých je možné okamžite skončiť profesionálnu zmluvu zo strany športovca. Zákon síce správne nastavuje striktné pravidlo, ktoré nie je možné upraviť v neprospech športovca, ale na druhej strane nedostatočne reaguje na možné osobitosti predpisov v rámci jednotlivých národných a medzinárodných športových organizácií, ktoré majú záujem priznať športovcom výhodnejšie postavenie. Za tejto situácie návrh priznáva väčšiu mieru autonómie národným a medzinárodným športovým organizáciám, ktoré sú spôsobilejšie a flexibilnejšie prijímať úpravu, ktorá je výhodnejšia ako zákonná norma. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ÚFP (Únia futbalových profesionálov o.z.) § 36 Navrhujeme, aby v rámci novelizácie zákona bolo doplnené nové ustanovenie § 36, ods. (3) v nasledovnom znení: "(3) Akékoľvek zmluvné dojednania poskytujúce športovej organizácii dodatočnú lehotu po lehote splatnosti na úhradu splatnej mzdy a ostatných peňažných plnení športovcovi sú neplatné a neprihliada sa na ne." Zároveň navrhujeme, aby v prechodných ustanoveniach bolo upravené, že navrhované ustanovenie sa neaplikuje na zmluvné vzťahy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti predmetného ustanovenia. Odôvodnenie: Návrh reaguje na úpravy v medzinárodných predpisoch FIFA, ktoré vychádzajú z potrieb stanovených aplikačnou praxou. V zmluvných vzťahoch športovca a športovej organizácie sú pomerne bežné zmluvné ustanovenia, ktoré umožňujú "umelo" predlžovať dobu úhrady peňažných plnení, prípadne znemožňujú športovcovi uplatňovať svoje práva až do uplynutia "dodatočnej doby" na splnenie záväzku. Novelizáciou sa odstraňuje nevyvážené postavenie medzi športovou organizáciou a športovcom a športovcovi sa tak umožňuje uplatňovať svoje práva už deň nasledujúci po márnom uplynutí lehoty splatnosti peňažného záväzku športovej organizácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) k návrhu zákona všeobecne ZMOS k predloženému návrhu zákona nemá žiadne zásadné pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete doplniť poslednú novelu - zákon č. 177/2018 Z. z., v bode 15 § 77 ods. 2 slová „vo výške najmenej“ z písmen a) až g) uviesť na konci úvodnej vety a na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, body 17 až 19 spojiť do jedného novelizačného bodu, v návrhu na konci každej strany vypustiť písmeno „á“, doložku zlučiteľnosti prepracovať v súlade s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi prehodnotiť vyznačené vplyvy predmetnej novelizácie zákona zohľadnením prípadných vplyvov primárne na rozpočet verejnej správy. Zároveň žiadame, v prípade identifikovania niektorého z vplyvov, o vypracovanie prislúchajúcej analýzy. V prípade, ak nie je možné momentálne definovať vplyvy na predmetnú oblasť, odporúčame aspoň popisne uviesť predpokladané vplyvy v bode 10. Doložky vybraných vplyvov. V prípade vyznačenia niektorého z vplyvov v Doložke žiadame predkladateľa, aby zaslal materiál po medzirezortnom pripomienkovom konaní na záverečné posúdenie vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - bod. 9 Záverečné posúdenie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Predmetným zákonom sa ustanovujú finančné prostriedky na národné športové projekty pre šport zdravotne postihnutých, odporúčame prehodnotenie vplyvov najmä na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
DVS (Deaflympijský výbor Slovenska) Právnemu postaveniu sluchovo postihnutých športovcov Novela zákona o športe naďalej nerieši priamu diskrimináciu sluchovo postihnutých športovcov. Sluchovo postihnutí občania Slovenskej republiky patria taktiež medzi zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, avšak súčasné znenie zákona týchto občanov oproti ostatným zdravotne postihnutým občanom, ako i zdravým občanom, zjavne diskriminuje, čo pripravovaná novela zákona opäť vôbec nerieši. Sme presvedčení, že zákon o športe by mal vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez rozdielu zdravotného postihnutia zúčastňovať sa na športe a športovej reprezentácii SR. Občania so sluchovým postihnutím v rámci deaflympijského hnutia - rovnako ako ostatní občania SR v rámci olympijského či paralympijského hnutia - reprezentujú na medzinárodných športových podujatiach Slovenskú republiku a sme preto presvedčení, že zákon o športe by mal vytvárať v zásade rovnaké podmienky pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na to či sa združujú v Olympijskom, Paralympijskom, alebo Deaflympijskom hnutí. Na Slovensku na národnej úrovni neexistuje u zdravotne postihnutých športovcov (vzhľadom na početnosť členských základní) zastúpenie na základe športu, tak ako je to u zdravých športovcov, ale výlučne na základe zdravotného postihnutia. Takto je Slovenský paralympijský výbor (SPV), ktorého športovci reprezentujú Slovensko na Paralympijských hrách, strešnou organizáciou pre svojich členov a to telesne, zrakovo a mentálne postihnutých športovcov a Deaflympijský výbor Slovenska, ktorého športovci reprezentujú Slovensko na Deaflympijských hrách strešnou organizáciou pre sluchovo postihnutých občanov. Zákon o športe však deklaruje iba právne postavenie SPV a jeho úlohy v paralympijskom hnutí, pričom i priamy finančný nárok na šport a plnenie úloh SPV tak priznáva výlučne iba telesne, zrakovo a mentálne postihnutým športovcom združeným v SPV! Sluchovo postihnutým športovcom združeným v Deafylmpijskom výbore Slovenska takéto právne postavenie nepriznáva, ako ani nárok na takúto finančnú podporu zo štátneho rozpočtu. Novela zákona o športe tak opäť nerieši túto diskrimináciu sluchovo postihnutých športovcov a je tak v rozpore s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, s ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. marca 2010 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Podľa Článku 5 Dohovoru Zmluvné strany uznávajú, že všetky osoby sú si rovné pred zákonom a podľa zákona a majú nárok na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok zo zákona bez akejkoľvek diskriminácie. Zmluvné strany zakazujú akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a zaručujú osobám so zdravotným postihnutím rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov. Podľa Článku 30 Dohovoru S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými na rekreačných, záujmových a športových aktivitách, zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia. b) zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť organizovať a rozvíjať z hľadiska zdravotného postihnutia špeciálne športové a záujmové aktivity a zúčastňovať sa na nich, a na tento účel podporovať poskytovanie primeraného výcviku, vzdelávania a finančných prostriedkov, a to na rovnakom základe s ostatnými; Z vyššie uvedených dôvodov preto opakovane žiadame, aby bolo novelou zákona riešené i právne postavenie Deaflympijkého výboru rovnakým spôsobom, ako je riešené právne postavenie a podpora Olympijskému výboru a Paralympijskému výboru a tým odstránenie diskriminácie sluchovo postihnutých športovcov. V Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto navrhujeme doplniť do zákona nasledovné ustanovenia: Nové ustanovenie § 27 znie: Deaflympijský výbor Slovenska výbor a jeho úlohy (1) Deaflympijský výbor Slovenska je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením združujúcim športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov. (2) Deaflympijský výbor Slovenska ako člen Medzinárodného výboru nepočujúcich športovcov zároveň vykonáva výlučnú pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky pre športy zdravotne postihnutých športovcov uznané Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov. (3) Deaflympijský výbor Slovenska plní najmä tieto úlohy a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej republike, b) podporuje rozvoj deaflympijského športu v Slovenskej republike, c) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na súťažiach organizovaných Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov, Európskou organizáciou nepočujúcich športovcov, národnými deaflympijskými výbormi iných krajín, alebo medzinárodnými športovými organizáciami zdravotne postihnutých, d) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov. (4) Deaflympijský výbor Slovenska má výlučné právo používať deaflympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami. Deaflympijská symbolika Deaflympijského výboru Slovenska a jej vyobrazenie je uvedené v prílohe č. 3. Pôvodné ustanovenie § 27 sa označuje § 27a, ktoré znie: Používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky a deflympijskej symboliky a ich ochrana (1) Olympijskú symboliku môžu fyzické osoby a právnické osoby používať na území Slovenskej republiky so súhlasom Medzinárodného olympijského výboru alebo Slovenského olympijského výboru. Paralympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného paralympijského výboru alebo Slovenského paralympijského výboru. Deaflympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného výboru športu nepočujúcich alebo Deaflympijského výboru Slovenska. (2) Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky prostredníctvom Slovenského olympijského výboru. O súhlas na používanie paralympijskej symboliky Medzinárodného paralympijského výboru sa možno uchádzať prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru. O súhlas na používanie deaflympijskej symboliky Medzinárodného výboru športu nepočujúcich sa možno uchádzať prostredníctvom Deaflympijského výboru Slovenska. (3) Fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku len v rámci územia, lehôt a v súlade s účelom určeným v súhlase udelenom príslušným výborom. (4) Zakazuje sa a) používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky, ktoré by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané alebo ktorým by sa hanobili jej symboly, b) používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky na výrobné, obchodné alebo iné účely bez súhlasu príslušného výboru, c) porušenie podmienok používania olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky uvedených v súhlase príslušného výboru. (2) Ak olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku používa neoprávnená osoba, alebo ak sa používa v rozpore s podmienkami súhlasu, vyzve príslušný výbor túto osobu na skončenie neoprávneného používania a na náhradu škody. (3) Na prejednanie a rozhodnutie sporov podľa odseku 2 je príslušný súd 10. V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d), e) a f), ktoré znejú: „d) zabezpečenie plnenia úloh Slovenského paralympijského výboru, e) zabezpečenie plnenia úloh Deaflympijského výboru Slovenska, f) podpora športu zdravotne postihnutých.“. 14. V § 75 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: „(7) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Deaflympijskému výboru Slovenska na plnenie úloh podľa § 27 ods. 3 v štvrťročných splátkach.“. 15. V § 75 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „(9) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na podporu športu zdravotne postihnutých v štvrťročných splátkach.“. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10. 16. V § 77 odsek 2 znie: „(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú a) vo výške najmenej 50% na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej, b) vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej, c) vo výške najmenej 5,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4, d) vo výške najmenej 1,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, e) vo výške najmenej 2% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6, f) vo výške najmenej 1,4 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 7, g) vo výške najmenej 0,46 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 8, h) vo výške najmenej 1,64 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 9. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
DVS (Deaflympijský výbor Slovenska) V § 68 ods. 1 V § 68 ods. 1 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „prvého bodu“. V osobitnej dôvodovej správe sa k tomuto bodu uvádza, že: „Spresnenie vnútorného odkazu vzhľadom na skutočnosť, že príspevok uznanému športu je nástrojom financovania, ktorý sa poskytuje národným športovým zväzom, a nie národným športovým organizáciám.“ Uvedená skutočnosť je však v priamom rozpore so skutkovým a právnym stavom, pretože doplnenie tohto bodu nemá nič spoločné s národnými športovými organizáciami. Doplnenie slov „prvého bodu“ totiž znamená, že boli z poskytnutia tohto príspevku priamo vylúčené národné športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov, pretože tento bod hovorí o tom že uznaným športom je šport uznaný MOV. Je pritom paradoxné, že pôvodný zákon o športe totožné znenie pôvodne obsahoval, avšak vzhľadom na to, že boli za národné športové zväzy uznané i športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov a išlo preto o diskriminačné znenie zákona, tak zákonom číslo 354/2016, ktorým sa doplnil zákon č. 440/2015 o športe, bol novelizovaný § 68 ods. 1 zákona o športe a to tak, že sa vypustili slová „prvého bodu“. Čiže v roku 2016 sa novelou zákona o športe vypustili slová „prvého bodu“ a v roku 2018 sa novelou zákona o športe budú znovu vkladať slová „prvého bodu“? V danom konkrétnom prípade je problém zrejme v tom, že pri tvorbe zákona o športe sa počítalo s tým, že národnými športovými zväzmi budú výlučne národné športové zväzy „zdravých“ športovcov, ktoré na tejto úrovni pôsobili i pred prijatím tohto zákona, avšak sa nedôsledne vymedzili ustanovenia § 16 zákona o športe a tak sa vytvoril priestor pre to, aby sa národnými športovými zväzmi stali i športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov. Národným športovým zväzom mala byť totiž iba športová organizácia, ktoré podľa §16 ods. 1 písm. b) „vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky“. Čiže organizácia ktorá vykonáva pôsobnosť pre jeden príslušný šport ako futbalový zväz, hokejový zväz, atletický zväz, tenisový zväz a pod.. U zdravotne postihnutých takáto organizácia pritom neexistuje, a ani v budúcnosti (vzhľadom na početnosť športovcov u zdravotne postihnutých) existovať nebude, takže sa týmto rátalo s tým, že národným športovým zväzom budú iba športové organizácie u zdravých športovcov. To preukazuje i príloha č. 3 zákona o športe, kde vzorec výpočtu podielu športu sa týka výlučne športu zdravých športovcov t.j. športov uznaných MOV. Vzhľadom na uvedené právne skutočnosti navrhujeme: a) buď vypustiť diskriminačné ustanovenie bodu 2 z navrhovanej novely zákona o športe, ktoré diskriminuje existujúce národné športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov alebo b) doplniť ustanovenie § 16 ods. 1 písm. c) a d) tak, aby národné športové zväzy boli iba u zdravých športovcov a to nasledovne: V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „päť súťažiacich športových klubov“ vkladajú slová „pre príslušný šport“, a za slová „najmenej 100 aktívnych športovcov“ vkladajú slová „ pre príslušný šport“. V § 16 ods. 1 písm. d) sa za slová „celoštátnu súťaž mládeže“ vkladajú slová „pre príslušný šport“. Týmto znením by sa jednoznačne definovalo, že pri národnom športovom zväze sa jedná o športové kluby v príslušnom športe a aktívnych športovcov v príslušnom športe ako i celoštátne súťaže v príslušnom športe a nie o kluby v rôznych športoch či aktívnych športovcov v rôznych športoch ako je to u zdravotne postihnutých športovcov. Na základe takéhoto doplnenia zákona o športe by multišportové organizácie zdravotne postihnutých športovcov nespĺňali podmienky byť národnými športovými zväzmi, čo by bolo v súlade so súčasným znením zákona o športe vrátane jeho príloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Návrh žiadam doplniť o článok II v tomto znení: „Čl. II Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. .../2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 9 ods. 2 písm. ac) sa slovo „vyznamenaní.59je)“ nahrádza slovami „vyznamenaní,59je) čestných štátnych titulov59jf) a odmien športových reprezentantov59jg) za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži.59jh)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 59jf až 59jh znejú: „59jf) § 56 ods. 1 písm. b) a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jg) § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. 59jh) § 3 písm. h) prvý bod zákona č. 440/2015 Z. z.”. 2. Za § 52zs sa vkladá § 52zt, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 52zt Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019 Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. ac) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie roka 2018.“.“. S účinnosťou od 1. januára 2019 sa navrhuje oslobodenie peňažného plnenia a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda. V prechodnom ustanovení sa navrhuje oslobodiť uvedené peňažné plnenie a nepeňažné plnenie už za zdaňovacie obdobie 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
DVS (Deaflympijský výbor Slovenska) K rozdeľovaniu príspevku medzi organizácie zdravotne postihnutých Pri prezentácii zákona o športe bolo deklarované, že tento bude vytvárať lepšie podmienky na podporu športu a to na základe jasných, jednoznačných a transparentných kritérií. I po prijatí zákona o športe bolo verejne prezentované, že tento zákon vytvára podmienky pre všetky športové organizácie na Slovensku, ktorých športová činnosť bude financovaná na základe stanovených jednoznačných kritérií. V športe „zdravých“ športovcov sú pritom v zákone stanovené jednoznačné kritériá (v prílohe č. 3) na základe ktorých majú byť jednotlivým športovým zväzom poskytované finančné príspevky na ich činnosť. V športe zdravotne postihnutých to však tak nie je! Podpora športu zdravotne postihnutých športovcov nie je založená na vôbec žiadnych kritériách a zo samotného zákona o športe nie je jasné na akom základe a prečo sa tej ktorej organizácii zdravotne postihnutých športovcov bude poskytovať určitá konkrétna výška príspevku na jej činnosť. V tejto veci sa domnievame, že šport zdravotne postihnutých športovcov by mal mať taktiež určené jednoznačné a transparentné pravidlá na určenie výšky poskytovaného príspevku pre športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov, aby tak ako u zdravých športovcov boli tieto motivačným kritériom na rozširovanie športu a v rámci reprezentácie Slovenskej republiky na dosahovanie čo najlepších športových výsledkov. Ustanovenie §77 ods. 2 písm. g) rieši iba celkovú výšku príspevku pre šport zdravotne postihnutých avšak ďalej už nie sú stanovené vôbec žiadne kritériá na základe ktorých by sa takýto príspevok rozdeľoval medzi organizácie zdravotne postihnutých športovcov. Takéto kritériá by sa preto mali do novely zákona dopracovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV) (napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete doplniť poslednú novelu – zákon č. 177/2018 Z. z., v bode 15 § 77 ods. 2 slová „vo výške najmenej“ z písmen a) až g) uviesť na konci úvodnej vety a na konci novelizačného bodu doplniť úvodzovky a bodku, body 17 až 19 uviesť v jednom bode, v návrhu na konci každej strany vypustiť písmeno „á“ ako aj pred názvom „Dôvodová správa“ a „Osobitná časť“, doložku zlučiteľnosti prepracovať v súlade s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu – Čl. I V úvodnej vete Čl. I navrhujeme za slovami „zákona č. 354/2016 Z. z.“ nahradiť slovo „a“ čiarkou a za slová „zákona č. 335/2017 Z. z.“ doplniť novelu zákona č. 117/2018 Z. z.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu – Názov právneho predpisu Názov právneho predpisu navrhujeme upraviť v zmysle bodu 18. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu – Čl. I bod 15 Navrhujeme, aby sa v Čl. I na konci novelizačného bodu 15 doplnili úvodzovky a bodka. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V zmysle zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ktoré sú účinné od 1. júna 2018 došlo k zmenám v prílohe č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky t.j. v doložke zlučiteľnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme upraviť doložku zlučiteľnosti v zmysle prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky účinnej od 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne Navrhujeme odstrániť písmeno „á“ na konci každej strany vlastného materiálu. Taktiež navrhujeme odstrániť písmeno „á“ na začiatku všeobecnej aj osobitnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) názvu právneho predpisu Názov právneho predpisu je potrebné upraviť podľa bodu 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I V úvodnej vete čl. I je potrebné za slovami „č. 354/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „č. 335/2017 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.7.2018 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) § 77 odsek 2 , písmeno g) Navrhujeme zmeniť znenie § 77 odsek 2 , písmeno g) nasledovne: 1. Najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. Najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. Najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. Najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia. Odôvodnenie: Máme za to, že v predloženom materiáli č. spis č. 2018/5895-60AA na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z.z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Článku 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno g), ktorý znie: g) vo výške najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. , si dovoľujeme upozorniť že v písmene g) sú spolu zaradené národné športové ORGANIZÁCIE (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a Národné športové ZVÄZY (Slovenský zväz telesne postihnutých a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov). Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v platnom Zákone o športe č. 440/2015 Z.z. sú definované úlohy športovej organizácie a športového zväzu samostatne. Národná športová organizácia - definícia uvedená v § 8 zákona 440%2015 Z.z. Národný športový zväz – definícia uvedené v § 16 zákona 440/2015 Z.z Vzhľadom na to, že ORGANIZÁCIA a ZVÄZ vykonávajú jasne špecificky dané odlišné úlohy máme za to, že národné organizácie a športové zväzy by mali mať jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u športových zväzov pre zdravých športovcov. K predchádzaniu každoročných rozporov v športe zdravotne postihnutých o prerozdelení prostriedkov si Vám na základe rokovania so zainteresovanými športovými subjektmi zdravotne postihnutých a na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
Platforma rodín (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) bodu 15. § 77 odsek 2 písmeno c) k bodu 15. § 77 odsek 2 písmeno c) navrhujeme zlúčiť písmeno c) s písmenom d) a zmeniť text v písmene c) nasledovne: Vo výške najmenej 7% na národný športový projekt podľa § 75, ods. 4 a § 75, ods. 5. Odôvodnenie: V súlade so zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, tkz. Antidiskriminačný zákon, ktorý uplatňuje zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady, si dovoľujeme upozorniť, že v MPK materiáli: v bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno c) v znení: Vo výške najmenej 5,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 a písmeno d) v znení , vo výške najmenej 1,5% na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5, sú rozdelené finančné prostriedky na Top tím zvlášť pre zdravých športovcov a zvlášť pre športovcov so zdravotným postihnutím. Toto opäť považujeme v nesúlade s antidiskriminačným zákonom, ktorý v §2 stanovuje priamu a nepriamu diskrimináciu. Vyššie uvedené prerozdelenie považujeme za nepriamu diskrimináciu, pretože znevýhodňuje osoby v porovnateľnej situácii s inými osobami. Rovnosť subjektov základných práv a slobôd zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Taktiež je pre Slovenskú republiku, od 25. júna 2010 záväzný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím publikovaný v Z.z. pod č.317/2010 Z.z. a Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, publikovaný v Z.z. pod číslom 318/ 2010 Z.z., na základe ktorých veríme, že zdravotne postihnutí športovci nemôžu byť odčleňovaní od zdravých športovcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
ŠOS (Špeciálne olympiády Slovensko) § 77 odsek 2 , písmeno g) navrhujeme zmeniť : 1. Najmenej 0,56% na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko – Národná športová organizácia 2. Najmenej 0,8% pre šport telesne postihnutých pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov – športový zväz 3. Najmenej 0,07% na šport zrakovo postihnutých pre Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov – športový zväz. 4. Najmenej 0,21% na deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor – Národná športová organizácia. Zdôvodnenie: Máme za to, že v predloženom materiáli č. spis č. 2018/5895-60AA na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k nerovnakému zaobchádzaniu a k znevýhodneniu športovcov so zdravotným postihnutím. Zákon o športe 440/2015 Z.z. určuje športovým organizáciám a zväzom pre zdravých športovcov jasne jednotlivo stanovenú percentuálnu výšku finančnej dotácie, kým vyššie uvedený materiál uvádza jedno percentuálne vyjadrenie pre štyri organizácie zdravotne postihnutých, čím porušuje Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Článku 5 Rovnosť a nediskriminácia, pretože k športovcom so zdravotným postihnutím nie je pristupované rovnako ako ku zdravým športovcom. V bode 15. V § 77 odsek 2 písmeno g), ktorý znie: g) vo výške najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. , si dovoľujeme upozorniť že v písmene g) sú spolu zaradené národné športové ORGANIZÁCIE (Slovenský deaflympijský výbor a Špeciálne olympiády Slovensko) a Národné športové ZVÄZY (Slovenský zväz telesne postihnutých a Slovenský zväz zrakovo postihnutých športovcov). Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v platnom Zákone o športe č. 440/2015 Z.z. sú definované úlohy športovej organizácie a športového zväzu samostatne. Národná športová organizácia - definícia uvedená v § 8 zákona 440%2015 Z.z. Národný športový zväz – definícia uvedené v § 16 zákona 440/2015 Z.z Vzhľadom na to, že ORGANIZÁCIA a ZVÄZ vykonávajú jasne špecificky dané odlišné úlohy máme za to, že národné organizácie a športové zväzy by mali mať jasne percentuálne rozdelené finančné dotácie tak ako je to u národných organizácií pre zdravých športovcov a u športových zväzov pre zdravých športovcov. K predchádzaniu každoročných rozporov v športe zdravotne postihnutých o prerozdelení prostriedkov si Vám na základe rokovania so zainteresovanými športovými subjektmi zdravotne postihnutých a na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky najmenej 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8. Kontakt: Eva Lysičanová, prezidentka, tel.:0905 918 812 email: lysicanova@specialolympics.sk email: office@specialolympics.sk Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I body 17 až 19 Body 17 až 19 odporúčame zlúčiť do jedného bodu s týmto znením: "V § 83 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. a ) a ods. 6 písm. a) sa za slovo "získaním"...". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 15 Na konci novelizačného bodu odporúčame doplniť úvodzovky a bodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne Vo vlastnom materiáli odporúčame vypustiť písmeno "á" na konci každej strany. Táto pripomienka platí aj pre dôvodovú správu- všeobecnú časť a osobitnú časť, kde je toto písmeno uvedené pred slovami "Dôvodová správa" a "Osobitná časť". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál Slová "Návrh zákona" pod slovom "Návrh" na začiatku prvej strany odporúčame nahradiť slovom "Zákon". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete čl. I odporúčame doplniť novelu- zákon č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2018 Detail