LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Pridať
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 9. V časti 4 "Nelegálna migrácia a hranice" navrhujeme na konci prvej vety doplniť slová: "osôb v núdzi medzinárodnej ochrany a osôb bez štátnej príslušnosti". Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 8. V časti 2. Emigrácia zo SR s dôrazom na návrat pracovnej sily navrhujeme medzi prioritami: • v písm. a) za slovami „občanov“ doplniť slová: „a kvalifikovaných zahraničných pracovníkov, úspešne v SR integrovaných migrantov, zahraničných absolventov VŠ a SŠ a akademikov“ a na konci vety pred bodkočiarku slová: „a predchádzať emigrácii zo SR“ • v písm.b) slovo „následky“ nahradiť slovom „príčiny“. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 15. V časti 7. Medzinárodná ochrana a nútená migrácia navrhujeme doplniť nový odsek v znení: „Slovenská republika rešpektuje svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti a z Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 12. V časti 5. V časti 5. Readmisné dohody a návraty navrhujeme medzi priority doplniť ďalšie písmená: • poznanie situácie v oblasti neregulárnej (nedokumentovanej) migrácie umožní nastaviť opatrenia v tejto oblasti účinnejšie. • vytvorenie podmienok pre efektívne uplatňovanie tzv. alternatív zaistenia, osobitne pre rodiny s deťmi a iné zraniteľné osoby, • zavedenie systému účinného a nezávislého monitoringu nútených návratov, • zavedenie účinného systému odškodňovania za ujmu spôsobenú nezákonným zaistením cudzincov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 13. K časti 6. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi Navrhujeme v prvej vete v tejto časti odstrániť slová: „najmä v oblasti nelegálne migrácie“. Jasne odlíšiť obchodovanie s ľuďmi od nelegálnej migrácie. Nie je zrejmé, prečo sa o OSL debatuje v kontexte nelegálnej migrácie. Obchodovanie s ľuďmi a nelegálna migrácia ako taká nie sú vzájomne v kauzálnom prepojení, naopak, drvivá väčšina obchodovaných osôb nie sú neregulérni migranti. Už v úvodnej časti Ciele a princípy migračnej politiky sa v druhom odseku uvádza, že obchodovanie s ľuďmi súvisí s nelegálnou migráciou. Navrhli by sme tam skôr uviesť „prevádzačstvo“, ktoré s nelegálnou migráciou priamo súvisí. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 10. V časti 5. Readmisné dohody a návraty Pri definovaní priorít navrhujeme, aby písm. f) znelo: “f) realizovať vykonávanie spoločných kontrol zamestnávateľských subjektov za účelom zabezpečenia regulácie a monitorovania zamestnávateľských oblastí a identifikácie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, osobitne v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2009/52/EC ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, ako aj ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957/EC z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb”. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 14. K časti 6. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi Navrhujeme medzi priority v tejto časti: • v písm. a) doplniť za „obchodovania s ľuďmi“ slová „medzi migrantmi“, • v písm. b) doplniť na konci vety „a nekriminalizovať obete obchodovania s ľuďmi", • doplniť nové písm. c), ktoré znie: „c) dôsledne aplikovať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi, najmä článku 8 smernice,“ • doterajšie písm.c) premenovať na d) • a doterajšie písm.d) z návrhu odstrániť. Migračná politika sa v tejto časti musí nevyhnutne venovať eliminácii tohto negatívneho javu, ktorého obeťami sa stávajú čoraz viac aj migranti. Súčasný návrh v písm.d) obsahuje prioritu, ktorá nemá dôvod byť súčasťou migračnej politiky, nakoľko nemá dopad na prevenciu negatívneho javu medzi migrantmi. Je naopak potrební zdôrazniť smernicu EÚ a posilniť špecifická práva obetí OSL z radov migrantov, ktorí často ostávajú neidentifikovaní ako obete OSL. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 16. V časti 7. Medzinárodná ochrana a nútená migrácia navrhujeme medzi priority doplniť: • „začlenenie súčasného Migračného úradu pod Imigračný a naturalizačný úrad ako jeho azylový odbor, • vytvorenie chráneného samostatného bývania pre obete násilia, traumatizované osoby, LGBTI a iné zraniteľné osoby spomedzi žiadateľov o azyl; napriek nízkym počtom žiadateľom o azyl za ostatné roky narastala závažnosť takýchto osobitných prípadov, • zriadenie zariadenia určeného pre bývanie osôb, ktorým bola uložené opatrenie nahrádzajúce zaistenie a nevyhostiteľných osôb (ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, avšak nemôžu z územia SR vycestovať z objektívnych dôvodov, pričom ich zaistenie je neúčelné (najmä rodiny s deťmi a iné zraniteľné osoby)), • v horizonte najbližších 3 rokov zavedenie konania o určenie postavenia osoby bez štátnej príslušnosti v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, a vytvorenie materiálnych podmienok pre osoby, ktoré čakajú na výsledok takéhoto konania, • vzhľadom na trvalo nízku obsadenosť troch azylových zariadení v ostatných rokoch a súvisiacu nehospodárnosť ich celoročného prevádzkovania navrhujeme na realizáciu týchto návrhov uvoľniť časť týchto nevyužitých kapacít, • vytvoriť štátny integračný program pre osoby s medzinárodnou ochranou, • zlepšenie všeobecnej informovanosti verejnosti o témach medzinárodnej ochrany, vyvracanie hoaxov a dezinformácií • hľadanie účinných možností zapojenia sa do programov európskej solidarity v oblasti relokácií, • vytvorenie presídľovacieho programu pre osoby s medzinárodnou ochranou.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Za účelom zlepšenia integračného procesu navrhujeme v kapitole 3, do časti: Prioritami SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov, na str. 8, písmena e) doplniť nasledovne: „podporovať, implementovať a kontrolovať poskytovanie adekvátnej, na dôkazoch založenej preventívnej a zdravotnej starostlivosti pre cudzincov a monitorovať zdravotné indikátory a potreby cudzincov nachádzajúcich sa v SR v súlade so štandardnými a odporúčanými postupmi pre výkon prevencie, diagnostiku a liečbu.“ Odôvodnenie: vzhľadom na úhrady preventívnych výkonov a zdravotných výkonov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia je potrebné zosúladenie správnej, bezpečnej, štandardnej prevencie, diagnostiky a liečby na území SR. V kontexte správnej liečby je potrebné postupovať podľa štandardných a odporúčaných postupov v súlade s platnou legislatívou zákon č., § 45 ods 1 písm. c) zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetná požiadavka je uvedená aj v kontexte národného projektu: Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín (financovaného z AMIF Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a realizovaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.9.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Vyššie uvedené pripomienky č. 2 a 3 navrhujeme aplikovať aj pre oblasti diskutované v kapitole č. 5 (Readmisné dohody a návraty), kapitole č. 6 (Boj proti obchodovaniu s ľuďmi) a kapitole č. 7 Medzinárodná ochrana a nútená migrácia) v nasledovnom znení: „podporovať, implementovať a kontrolovať poskytovanie adekvátnej, na dôkazoch založenej preventívnej a zdravotnej starostlivosti pre cudzincov a monitorovať zdravotné indikátory a zdravotné potreby v súlade so štandardnými a odporúčanými postupmi pre výkon prevencie, diagnostiku a liečbu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Navrhujeme do kapitoly 3 dokumentu, do časti: Prioritami SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov, na str. 8 doplniť nové písmeno „h)“ s nasledujúcim obsahom: „zefektívniť a digitalizovať proces získavania údajov o zdravotnom stave prostredníctvom prepojeného informačného systému medzi MVSR a MZSR tzv. e-Health Migration“. Z dôvodu efektívnejšieho vynakladania verejných zdrojov navrhujeme zlepšenie využívania informácií získaných v procese prijímania žiadateľov a všetky zdravotné záznamy a záznamy súvisiace s traumou, post-traumatickým stresovým syndrómom alebo inými relevantnými oblasťami duševného zdravia pomocou úpravy legislatívy a vytvorením spoločného priestoru napr. „e-Health Migration“ zdieľať medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Efektívne zdieľanie zdravotných údajov o žiadateľoch a cudzincoch na území Slovenskej republiky v chránených IT prostrediach pomôže primeranej prevencii, včasnej diagnostike a liečbe s ušetrením zdravotného rozpočtu a rozpočtu verejných zdrojov vynaloženého na migrantov. Uvedený systém by mal vzniknúť najmä v spolupráci Ministerstva zdravotníctva SR, Národného centra zdravotníckych informácií - NCZI, Úradu verejného zdravotníctva SR, Cudzineckej polície, Migračného úradu, odboru zdravotníctva Ministerstva vnútra SR. Predmetná požiadavka je uvedená aj v kontexte národného projektu: Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín (financovaného z AMIF Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a realizovaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.9.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V doložke vplyvov je uvedené, že uvedený návrh nemá žiadne vplyvy na sociálne vplyvy a vplyvy na služby pre občana (uvedené špecifické služby). Nakoľko v cieli migračnej politiky na str. 4, že: „Cieľom migračnej politiky je v súlade s národnými záujmami a medzinárodnými záväzkami SR vytvárať podmienky v oblasti legálnej migrácie so zreteľom na priority, potreby a schopnosti prijímania cudzincov, vrátane ich integrácie do spoločnosti. Migračná politika presadzuje taký rozmer regulovanej pracovnej mobility, ktorá bude predchádzať spoločenským, ekonomickým a environmentálnym napätiam a bude vychádzať z dôrazu na zachovanie bezpečnosti SR a práv občanov SR, ako aj práv cudzincov zdržiavajúcich sa na území SR. Migračné toky budú podporované v súlade s potrebami a kapacitami slovenskej spoločnosti a ekonomiky.“ máme zato, že vplyv na obe prostredia by mal byť vyhodnotený inak ako „žiadny“. Napríklad v časti 1 „Prioritami SR v oblasti riadenej ekonomickej migrácie“ viaceré položky indikujú potrebu navýšenia počtu zamestnancov na príslušných úsekoch verejnej správy, informatizácie a priame indikácie na sociálny vplyv. V časti 3 „Prioritami SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov“ sú uvedené indikatívne položky pre pozitívny sociálny vplyv zavádzania nových prístupov v integrácii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2020 Detail