LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Pridať
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Úvode, v prvej vete „Migrácia je historický, spoločenský jav, ktorý výrazne ovplyvňuje politiku štátov a má dočasný, ako aj dlhodobý potenciál meniť populačnú štruktúru jednotlivých krajín.“ Navrhujem pridať adjektívum „Medzinárodná migrácia.... „ Odôvodnenie: V Slovenskej republike, v štatistikách, výskume i praxi, vrátane rôznych iných rezortných dokumentov, je ešte stále široko zaužívané používať termín migrácia najmä pre vnútornú migráciu – na rozdiel od praxe západných krajín. Preto aspoň hneď v úvode dokumentu, z dôvodu jazykovej a obsahovej purifikácie, by bolo vhodné použiť adjektívum „medzinárodná“ na rozlíšenie; následne je už kontextuálne zrozumiteľné zostať pri skrátenej forme (hoci si viem predstaviť zopakovanie tohto upresňujúceho adjektíva aj na začiatku jednotlivých bodov, príp. na iných relevantných miestach). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 1, písmeno d) navrhujem doplniť „..... s dôrazom na zatraktívnenie slovenského trhu práce a zjednodušenie postupov v zmysle migračnej politiky, ako aj zohľadnenie predchádzania fenoménu brain-drain v prípade tretích krajín;“. Odôvodnenie: Práve v prípade tretích krajín je fenomén brain-drainu považovaný za jeden z kardinálnych problémov emigrácie z nich, deštruujúci nielen ich ekonomiku, a momentálne medzinárodne široko diskutovaný v teórii i praxi. Zmyslom zatraktívnenia slovenského trhu práce pre príslušníkov tretích krajín nemá byť ich „bezhlavý“ masový nábor, ale zmysluplné prihliadnutie i na tento aspekt, v dokumente typu migračná politika minimálne deklaratórne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 4 je podľa môjho názoru veľmi všeobecný a slabo rozpracovaný rozsahovo i meritórne. Odôvodnenie: Chýba práve tu zmienka o participácii SR v Agentúre Frontex a jej podpora našou krajinou, ako aj plánovanom zástoji SR v ďalších aktivitách Európskej únie na tomto poli v nasledujúcom období v zahraničí. Rovnako v dokumente na tomto mieste absentuje aspoň zmienka o potrebnom súlade s pripravovanou novou Bezpečnostnou stratégiou SR (príp. inými relevantnými strategickými dokumentmi) v otázke boja proti nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Obsahu dokumentu aj v Bode 9 navrhujem zmenu názvu na "Komunikácia migračných tém". Odôvodnenie: Integrácia cudzincov do spoločnosti je jedným z komponentov zahraničnej migrácie, bezo sporu veľmi signifikantným, ale nemenej dôležitými komponentmi sú aj pracovná imigrácia, „azylová“ migrácia, nelegálna migrácia, naturalizácia atď. Komunikovať / informovať primerane, objektívne a korektne je potrebné o všetkých komponentoch medzinárodnej migrácie bez rozdielu; z tohto hľadiska vyčleňovať v názve bodu osobitne tému integrácie je málo logické a môže byť skresľujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V bode 7 by malo byť pregnantne deklarované, že „Slovenská republika jasne odmieta praktiky a politiky obligatórnych relokácií / kvót nelegálnych migrantov a žiadateľov o azyl“, najlepšie na konci 3. odstavca. Odôvodnenie: Súlad s Programovým vyhlásením vlády SR, ako aj už deklarovanými a praktizovanými postojmi SR v tejto otázke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Bode 1, písmene h) navrhujem preformulovať / doplniť znenie na „optimalizovať počet zamestnancov na najviac exponovaných pracoviskách, predovšetkým hraničnej a cudzineckej polície“. Odôvodnenie: Stav, praktiky a dĺžka procedúry na niektorých pracoviskách cudzineckej polície sú dlhodobo kriticky hodnotené nielen samotnými cudzincami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem zmeniť názov Bodu 1 na „Legálna migrácia s dôrazom na riadenú ekonomickú migráciu“. Odôvodnenie: Bod 1 sa zaoberá takmer výlučne ekonomickou migráciou do SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 8 si žiada podľa môjho názoru rozsahové skrátenie bez meritórnych výpustiek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Bode 3 Integrácia, začiatok 3. odstavca, navrhujem doplniť zmienku o Integračnej politike SR: „Cieľom SR v oblasti integrácie cudzincov v rámci migračnej politiky je – v súlade s existujúcou Integračnou politikou SR - najmä zaistiť pre občanov pokojné spolunažívanie s cudzincami a na základe..... Odôvodnenie: Informácia a deklarovanie súladu s dokumentom Integračná politika SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celý dokument: Text si na viacerých miestach vyžaduje jemnú štylistickú re-formuláciu (nielen formálne, ale najmä s cieľom predchádzať prípadným aplikačným nejasnostiam). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 18. V časti 3. Integrácia navrhujeme medzi priority doplniť: • zriadenie národnej informačnej platformy pre cudzincov v rôznych jazykových verziách, ktorá bude slúžiť ako kľúčový a spoľahlivý zdroj informácií a orientácie cudzincov, aj pre oblasť integrácie • vzhľadom na značný nárast zahraničných zamestnancov, venovať osobitnú pozornosť problematike pracovných podmienok pracujúcich migrantov, možnému zneužívaniu ich zraniteľnej situácie zo strany zamestnávateľov, a pracovnému vykorisťovaniu, • vzdelávanie a osvetu vo vzťahu k inšpektorátom práce, cudzineckej polícii a finančnej správe, aby pri vyšetrovaní prípadov neoprávneného zamestnávania dbali na ochranu práv migrantov a boli schopní identifikovať a vyšetrovať prípady pracovného vykorisťovania, • aktívne zapojenie odborov, podporiť aktivity zamestnávateľov na podporu integrácie zamestnaných cudzincov a ich rodín, a podporovať dialóg medzi zamestnávateľmi a samosprávou o tom, ako nastavovať opatrenia na miestnej úrovni, • aktívne zapájanie cudzincov do tvorby a implementácie štátnych, ale aj miestnych politík a opatrení, • prijatie opatrení na predchádzanie nenávisti a intolerancie voči moslimom, utečencom a migrantom, • zlepšiť informovanosť cudzincov žijúcich v SR o trestných činoch z nenávisti, dôvodoch diskriminácie a násilia páchaného na ženách a dievčatách, • zavedenie štandardov pre overenie ovládania slovenského jazyka a všeobecných znalostí o SR na účely žiadosti o štátne občianstvo SR, vrátane určenia úrovne ovládania slovenského jazyka, prípravu a celoslovenské zjednotenie osnov a rozsahu skúšky a vykonávanie skúšky ovládania slovenského jazyka odborne spôsobilými osobami, • zvážiť umiestňovanie maloletých detí bez sprievodu do centier pre deti a rodiny vo väčších mestách kvôli infraštruktúre, dostupnosti služieb a blízkosti komunity, vrátane umiestňovania detí priamo do rodín, • prijať takú zmenu právnej úpravy, ktorá nebude diskriminovať cudzincov, žiadajúcich o pobyt v SR za účelom zlúčenia rodiny, na základe ich sexuálnej orientácie. • v zákone o obecnom zriadení a zákone o samosprávnych krajoch zakotviť, že aj cudzinci s prechodným pobytom sú obyvateľmi samosprávy, ktorí sa majú právo podieľať na výkone samosprávy, napriek tomu, že na Slovensku nemajú trvalý pobyt, pokiaľ platia v SR daň zo svojho príjmu, resp.majú v SR tzv. stredisko záujmov, • v zákone o sociálnych službách zaviesť aj tlmočenie do rôznych jazykov ako sociálnu službu na účely plánovania poskytovania sociálnych služieb cudzincom, ktorí dostatočne nerozumejú po slovensky. • inštitucionalizovať profesiu kultúrneho mediátora/ interkultúrneho pracovníka, tak aby bola zapísaná do katalógu Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií, • v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR inštitucionalizovať komunitné tlmočenie, • vzdelávanie samospráv v tom, ako pracovať s cudzincami na svojom území (“outreach“), ako ich zapájať do miestnych aktivít, ako s nimi komunikovať, a ako využívať služby komunitného tlmočenia a kultúrnej mediácie, vrátane vyčlenenia finančných prostriedkov na pokrytie týchto služieb, • vytvárať na úrovni samosprávy personálnu kapacitu pre kontaktný ústredný bod pre cudzincov žijúcich v danej samospráve, ktorý rozumie pobytu a integrácii cudzincov v SR, ako aj pre komunitné tlmočenie a interkultúrnu mediáciu, vrátane plánovania verejných zdrojov a uchádzania sa o projektové financovanie na tento účel • podporiť vznik úvodných uvítacích balíčkov s dôležitými informáciami o fungovaní samosprávy a iných úradov a inštitúcií na miestnej úrovni, o právach a povinnostiach obyvateľa, vrátane webových stránok, letákov a iných informačných kampaní; vo viacerých jazykových verziách. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 17. Navrhujeme časť 7 premenovať ako časť 3., nakoľko daná kapitola sa zaoberá medzinárodnými záväzkami SR vo vzťahu k osobám v núdzi medzinárodnej ochrany, a preto by mali mať prednosť pred takými oblasťami ako je napríklad readmisia a návrat. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 3. K úvodnej časti Ciele a princípy migračnej politiky vymeniť poradie druhého a tretieho odseku. Je namieste, aby pomoc a medzinárodná ochrana na základe medzinárodných záväzkov boli akcentované na prvom mieste, až následne realizácia nútených návratov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 5. V časti 1. Legálna migrácia medzi prioritami sa za písm.f) dopĺňajú nové písm.g) a h), ktoré znejú: „g) zabezpečiť ochranu zahraničných zamestnancov pred pracovným vykorisťovaním,“ a „h) zabezpečiť prijímanie prísnych sankcií vo vzťahu k zamestnávateľom, ktorí nezákonne zamestnávajú alebo inak porušujú prava pracovných migrantov“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 6. V časti 1. Legálna migrácia medzi prioritami nahradiť písm.h) týmto znením: „celkovo inštitucionálne posilniť personálne kapacity pri udeľovaní víz a povoľovaní pobytov, posudzovaní situácie na trhu práce, ako aj v oblasti integrácie cudzincov, jazykovo a interkultúrne kompetentnými osobami“. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 4. V časti 1. Legálna migrácia sa spomínajú iba priority pre oblasť ekonomickej riadenej migrácii. Štúdium a zlúčenie rodiny sa spomínajú iba v jednej vete. Nakoľko zlúčenie rodiny je pomerne častým dôvodom, pre ktoré cudzinci prichádzajú na naše územie, navrhujeme zakotviť priority aj v tejto oblasti. V záujme rozvoja školstva a internacionalizácie VŠ a vedy je potrebné zohľadniť aj odporúčania projektu To dá rozum (viď vyššie vo všeobecnom odporúčaní) ako prioritné oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 7. V časti 1. Legálna migrácia navrhujeme medzi priority doplniť: • pravidelné vyhodnocovanie situácie v oblasti migrácie, identifikáciu trendov a nastavovanie opatrení podľa reálnych potrieb a zverejňovanie týchto vyhodnotení, • prijímanie opatrení v oblasti riadenia migrácie, t.j. uľahčovanie príchodu cudzincov z určitých štátov, alebo s konkrétnou profesiou, v určitom odvetví hospodárstva, či s konkrétnou kvalifikáciou alebo vzdelaním a pod., • mapovanie komunít cudzincov na svojom území s cieľom lepšieho poznania ich potrieb a výziev, • zriadenie národnej informačnej platformy pre cudzincov v rôznych jazykových verziách, ktorá bude slúžiť ako kľúčový a spoľahlivý zdroj informácií a orientácie cudzincov v oblasti migrácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 2. K úvodnej časti Ciele a princípy migračnej politiky Navrhujeme v poslednom odseku za prvou vetou doplniť vetu, ktorá znie: „Za akútnu považujeme potrebu inštitucionálnej reformy pokrytia agendy migrácie a integrácie na Slovensku. Napriek existencii medzinárodných a vnútroštátnych štruktúr zabezpečujúcich realizáciu migračnej politiky doteraz sa nepodarilo zriadiť jednotný prierezový orgán umožňujúci z jedného miesta zabezpečovať úlohy súvisiace s komplexnou realizáciou migračnej politiky Slovenskej republiky pri zachovaní plnenia medzinárodných dohôd a záväzkov v oblasti medzinárodnej ochrany cudzincov. Preto je nevyhnutným cieľom vytvoriť Imigračný a naturalizačný úrad (ďalej len „INÚ“), ktorý v rámci výkonu činnosti štátnej správy zabezpečí najmä komplexné činnosti od legálneho vstupu cudzinca na naše územie cez povolenie jeho pobytu, resp. prvostupňové správne konanie vo veci medzinárodnej ochrany, integráciu do spoločnosti, až po možnosť žiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. INÚ bude zároveň pravidelne vyhodnocovať implementáciu migračnej politiky (t. j. identifikovanie prekážok príchodu legálnych migrantov, problémy v integrácii, a pod.) a na základe týchto analýz bude v spolupráci so všetkými zainteresovanými rezortmi a organizáciami prehodnocovať realizáciu migračnej politiky tak, aby čo najlepšie reflektovala meniacu sa situáciu v oblasti migrácie. INÚ sa navrhuje zriadiť ako samostatný úrad v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zlúčením jeho organizačných celkov alebo ich častí podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky Slovenskej republiky a prechodom relevantných kompetencií na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z ďalších rezortov podieľajúcich sa na plnení úloh migračnej politiky vrátane príslušného počtu funkčných miest pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v časovom horizonte do roku 2022.“ Našim všeobecným odporúčaním v spomínanej Analýze bolo zriadenie Imigračného a naturalizačného úradu. O tomto odporúčaní sme informovali ministra vnútra SR, ako aj štátneho tajomníka SR, v auguste sme o tejto téme usporiadali tlačovú konferenciu. Máme za to, že súčasné inštitucionálne nastavenie riadenia témy migrácie a integrácie nepokrýva potreby Slovenska. Kompetencie sú rozdrobené medzi viaceré ministerstvá alebo útvary v rámci jedného ministerstva (MV SR), z čoho vyplýva absencia holistického pohľadu a vízie na situáciu a potreby Slovenska v oblasti migrácie a integrácie. Štát nevytvára a neprezentuje aktuálne analýzy vo vzťahu k migrácii a integrácii, chýba nastavenie priorít a vízií (výnimkou je prijatie Stratégie pracovnej mobility). Téma migrácie a integrácie nemá jednoznačného „pána“. Legislatívny návrh, ktorý sme predstavili vyššie je prevzatý z textu úspešnej Migračnej politiky SR (2011), avšak toto opatrenie nebolo dodnes zrealizované. Máme za to, že Programovým vyhlásením vlády SR zo dňa 30.4.2020 sa vláda SR zaviazala k tomu, že posúdi možnosti centralizovať tieto agendy na jednom mieste. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 1. Návrh Migračnej politiky tak ako bol predložený do MPK považujeme za solídny základ pre verejnú diskusiu o potrebách migračnej politiky SR na najbližšie obdobie, nie však za dokument pripravený na predloženie vláde SR. Nakoľko dokument nie je dostatočne konkrétny, nereaguje na súčasnú situáciu v oblasti migrácie dostatočne a nebol pripravená v súlade s princípmi otvoreného vládnutia a participácie, navrhujeme vrátiť ho na prepracovanie a doplnenie. Návrh sa síce odvoláva sa na svoju síce úspešnú predchodkyňu Migračnú politiku s výhľadom do roku 2020, avšak v porovnaní s ňou je veľmi všeobecný a vágny. V skutočnosti nepomenúva nové výzvy, ktoré so sebou situácia v roku 2020 prináša. Nielenže neobsahuje žiadnu poriadnu situačnú analýzu, ale ani vyhodnotenie úspešnosti, či neúspešnosti opatrení navrhovaných v predchádzajúcej migračnej politike. Tá bola podstatne konkrétnejšia čo do analýzy potrieb ako aj navrhovania opatrení. Navrhovaná politika neobsahuje ani len zmienku o Imigračnom a naturalizačnom úrade, ktorého vznik predchádzajúca migračná politika predpokladala (už v tom čase vychádzajúc z reálnej potreby agendu centralizovať a s celkom konkrétnymi úlohami). Zvážiť centralizovanie agendy migrácie na jednom mieste sa vláda SR zaviazala aj v programovom vyhlásení vlády SR zo dňa 30.4.2020. Návrh nevyhodnocuje, prečo k realizácii tohto plánu nedošlo, a ignoruje programové vyhlásenie vlády. Návrh tiež nezohľadňuje obsah pripravovaného Národného integrovaného reformného plánu a jeho časti ktoré sa týkajú migrácie. Odporúčania tzv. plánu obnovy smerujú aj k vytvoreniu fast-track systému, ktorý má uľahčiť príchod vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov. Najnovšia hospodárska stratégia Slovenska hovorí o výraznej a urgentnej potrebe pracovných mobilít pre vysoko aj nízkokvalifikovaných, študentov, vedcov a výskumníkov. Migračná politika to však vôbec nereflektuje. V záujme internacionalizácie vedy a VŠ je potrebné podporiť príchod zahraničných študentov a akademikov. V oblasti vzdelávania má celý rad odporúčaní Mesa 10 vo svojom projekte a publikácii To dá rozum (https://todarozum.sk/admin/files/file_879_1587651772.pdf), ktorý bol financovaný Ministerstvom vnútra SR v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré zverejnili ich na jar 2020. Odporúčania by mali byť v migračnej politike s výhľadom so do roku 2025 premietnuté, nakoľko bez opatrení v oblasti uľahčenia príchodu týmto zahraničným študentom a akademikom nebude môcť zlepšenia v oblasti školstva dosiahnuť. Aj Liga za ľudské práva vo svojom dokumente Analýza migračnej, azylovej integračnej politiky, (https://www.hrl.sk/assets/files/obsah/199-Analyza_ju%CC%81n%202020.pdf) ktorý zverejnila v júni 2020 v rámci projektu Migračný kompas, ktorý bol rovnako financovaný Ministerstvom vnútra SR v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ponúka množstvo odporúčaní vo vzťahu k migračnej politike. Analýza bola vytvorená za rešpektovania princípov participácie, a podieľať sa na tvorbe odporúčaní sme prizvali aj migrantov samotných. Ministerstvu vnútra SR sme tento dokument posielali s tým, že sme verili, že sa naše odporúčania premietnu do obsahu novej migračnej politiky. Doteraz nám Ministerstvo vnútra SR vždy zaslalo návrhy politík a legislatívne návrhy na pripomienkovanie na základe princípu partnerstva a participácie formou povinného rozdeľovníka. Sme rozčarovaní, že sa tak tentokrát nestalo, o MPK sme vôbec neboli informovaní. Tvorba dokumentu bola zverená Riadiacemu výboru pre migráciu a integráciu cudzincov SR, ktorého riadnymi členmi nie sú mimovládne ani medzinárodné organizácie, ani iné organizácie zastupujúce komunity migrantov. Na rokovanie Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu sme nikdy ani len ad hoc neboli prizvaní. Migračná politika je verejnou politikou, ktorá by mali byť tvorená na rovnakých princípoch, ako je to v prípade iných verejných politík na úrovni štátu a EÚ. Jej tvorba by mal byť transparentná a otvorená aj verejnosti. Podľa nášho názoru záväzné princípy otvoreného vládnutia a participácie pri tvorbe tejto verejnej politiky neboli dôsledne naplnené. Preto odporúčame návrh ešte raz podrobiť verejnej diskusii a odbornému dialógu, doplniť ho tak, aby zohľadňoval najnovšie pripravené koncepčné dokumenty a neignoroval potrebu inštitucionálnej reformy v podobe vybudovania Imigračného a naturalizačného úradu. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
HRL (Liga za ľudské práva) 11. V časti 5. Readmisné dohody a návraty na konci štvrtého odseku posledná veta namiesto bodky pokračuje čiarkou a slovami: „,aby zaistenie bolo aplikované len vtedy, ak nie je možné použitie iných menej prísnych opatrení.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail