LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Pridať
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Komunikácia tém migrácie a integrácie cudzincov: Navrhujeme doplniť nový bod e. v znení: "e. realizovať preventívne a informačné kampane o migrácii a kultúrnej diverzite, predovšetkým so zameraním na mladých ľudí, súčasťou ktorých by bol verejný záväzok vlády bojovať proti všetkým, aj miernym formám násilia z nenávisti." Odôvodnenie: V kontexte verejného diskurzu o migrácii v Slovenskej republike je jedným z kľúčových opatrení nastavenie informačných kanálov smerom k širokej verejnosti, vrátane sociálnych sietí a iných nových médií, s cieľom približovať tému migrácie a kultúrnej diverzity širokej verejnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Integrácia: Navrhujeme doplniť nový bod b. v znení: "b. zabezpečiť systémové financovanie integračných úloh samosprávnych krajov, miest a obcí;". Navrhované body b. - h. navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Pre úspešnú implementáciu migračnej politiky považujeme za nevyhnutné, aby v nej bolo zadefinované, akým spôsobom budú navrhované opatrenia financované. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Ciele a princípy migračnej politiky: Na koniec posledného odseku navrhujeme doplniť text: "Financovanie opatrení migračnej politiky je zabezpečené prevažne zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ. V tomto kontexte je potrebné vytvárať podmienky na udržateľné a kontinuálne financovanie takýchto opatrení." Odôvodnenie: Pre úspešnú implementáciu migračnej politiky považujeme za nevyhnutné, aby v nej bolo zadefinované, akým spôsobom budú navrhované opatrenia financované. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Integrácia Navrhujeme doplniť priority v rámci navrhovaného odseku „Prioritami SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov je najmä“ nasledovne: "h. prijímať opatrenie na posilnenie sociálnej inklúzie a súdržnosti, ktoré pomôžu cudzincom lepšie sa integrovať do nových komunít, ako aj pomoc prijímajúcim komunitám pri rozpoznávaní pozitívnych prínosov migrácie i. zaviesť mechanizmus jazykovej a kultúrnej orientácie obsahujúcej základné informácie o SR, kultúrnych reálií, pracovno-právnej oblasti atď. j. podporiť aktivity zamerané na rozvoj medzi-kultúrneho a medzináboženského dialógu a presadzovanie myšlieno porozumenia a vzájomného rešpektovania kultúrnej rozmanitosti s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť." Odôvodnenie: Navrhované integračné opatrenia umožnia vytvorenie koordinovaných a navzájom prepojených nástrojov a aktivít na posilnenie sociálnej inklúzie a súdržnosti, vrátane komplexných nástrojov pred-príchodovej a po-príchodovej orientácie a zapojenia komunít cudzincov do procesu integrácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Integrácia: V prvom odseku navrhujeme slová "oboch skupín" nahradiť slovami: "všetkých obyvateľov". Odôvodnenie: Nie je jasné, akých skupín. Obyvateľmi krajiny sú všetci občania aj cudzinci s povoleným pobytom na území. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ: Vo vete "EÚ prijala v uplynulom období, najmä v súvislosti s migračnou situáciou od roku 2015, niekoľko nových strategických dokumentov, ktoré určujú jej politiku v tejto oblasti a ktoré je nevyhnutné brať na zreteľ pri formulovaní národnej migračnej politiky." navrhujeme vypustiť slovo "nových". Odôvodnenie: Štylistická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ: Vzhľadom na Nový pakt o migrácii a azyle, ktorý má byť prijatý v blízkej budúcnosti, navrhujeme do tejto kapitoly doplniť základné východiská a primerane upraviť aj ostaté časti politiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Integrácia: Navrhujeme nasledujúce znenie tretieho odseku: "Cieľom SR v oblasti integrácie cudzincov v rámci migračnej politiky je najmä zaistiť spolunažívanie všetkých obyvateľov SR. Cielené integračné opatrenia zabezpečia cudzincom dôstojné podmienky pre život, čím predídu vzniku prípadných negatívnych sociálnych javov. Cieľom SR je aj posilnenie a rozšírenie možností, spôsobu a foriem financovania integračných opatrení s dôrazom na systémové financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a ďalších alternatívnych mimorozpočtových zdrojov." Odôvodnenie: Upresnenie a štylistické doladenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Ciele a princípy migračnej politiky: Vo vete "Tento komplexný prístup má zabezpečiť, že migrácia do SR bude bezpečná a dobre riadená." navrhujeme slová "má zabezpečiť" nahradiť slovom "zabezpečí". Odôvodnenie: Migračná politika by nemala byť formulovaná podmienečne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ: Vo vete "Táto oblasť je do značnej miery ovplyvnená aj procesmi EÚ v rámci interného riadenia migrácie a bude mať dosah aj na migračnú politiku SR – konkrétne ide o posilnenie mandátu agentúry FRONTEX, pripravovanú transformáciu EASO na Európsku agentúru pre azyl, či ďalšie diskusie o reforme CEAS, ktorá by mala byť zrealizovaná na základe plánovaného Nového paktu o migrácii a azyle." navrhujeme slovo "interného" nahradiť slovom "vnútorného". Odôvodnenie: Štylistická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Ciele a princípy migračnej politiky: Vo vete "Migračná politika by mala byť pripravená reagovať aj na nové výzvy súvisiace s predchádzaním a riešením mimoriadnych udalostí, akou je aj pandémia COVID-19 a jej dôsledky v nedostatku pomáhajúcich profesií, vrátane zabezpečenia potrebnej mobility ľudských zdrojov a pracovnej sily." navrhujeme slová "by mala byť" nahradiť slovami "je". Za slová "pomáhajúcich profesií" navrhujeme doplniť slová: "a zdravotníckych povolaní". Odôvodnenie: Migračná politika by nemala byť formulovaná podmienečne. Vzhľadom na situáciu na slovenskom trhu práce považujeme za dôležité odlíšiť zdravotnícke povolania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme zvážiť doplnenie úlohy pre ministra životného prostredia SR a ostatných členov vlády SR „zohľadniť priority, ciele a zásady migračnej politiky SR pri tvorbe a aktualizácii strategických dokumentov SR.“ Odôvodnenie: zabezpečenie koherencie jednotlivých politík Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. V návrhu uznesenia vlády SR, pri úlohe B.2 v znení „rozpracovať migračnú politiku do akčných plánov na podmienky príslušných rezortov v časovom a vecnom plnení“ s termínom plnenia do 28. februára 2021, navrhujeme vyňať ministra životného prostredia SR z vyššie uvedenej úlohy. Odôvodnenie: Ministerstvo životného prostredia SR nemá kompetencie v oblasti migrácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Legálna migrácia odporúčame vypustiť prioritu „d. podporovať príchod zahraničnej pracovnej sily s dôrazom na zatraktívnenie slovenského trhu práce a zjednodušenie postupov v zmysle migračnej politiky“. Pripomienka je obyčajná Odôvodnenie Od 1. mája 2018 sú legislatívne upravené zjednodušené podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny pre zamestnania, kde pretrváva nedostatok pracovnej sily v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily identifikuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na štvrťročnej báze, čím je zabezpečená atraktívnosť slovenského trhu práce a flexibilita prijímania štátnych príslušníkov tretej krajiny. Sme toho názoru, že priorita d. je v rozpore s prioritou a., ktorá uvádza potrebu riešenia zvládania prijímania zvýšených počtov štátnych príslušníkov tretej krajiny na účel zamestnania v súlade s absorpčnými kapacitami a potrebami SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Legálna migrácia odporúčame vypustiť prioritu „d. podporovať príchod zahraničnej pracovnej sily s dôrazom na zatraktívnenie slovenského trhu práce a zjednodušenie postupov v zmysle migračnej politiky“. Odôvodnenie Od 1. mája 2018 sú legislatívne upravené zjednodušené podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny pre zamestnania, kde pretrváva nedostatok pracovnej sily v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily identifikuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na štvrťročnej báze, čím je zabezpečená atraktívnosť slovenského trhu práce a flexibilita prijímania štátnych príslušníkov tretej krajiny. Sme toho názoru, že priorita d. je v rozpore s prioritou a., ktorá uvádza potrebu riešenia zvládania prijímania zvýšených počtov štátnych príslušníkov tretej krajiny na účel zamestnania v súlade s absorpčnými kapacitami a potrebami SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predkladateľ uvádza, že materiál nemá priamy vplyv na rozpočet verejnej správy a prípadný nepriamy dosah bude konkretizovaný až v rámci vypracovaných akčných plánov jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Odporúčam v materiáli uviesť aspoň kvalifikovaným odhadom predpokladané vplyvy opatrení na rozpočet verejnej správy. Zároveň žiadam, aby všetky prípadné vplyvy materiálu na rozpočet verejnej správy boli zabezpečené v rámci limitov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Do materiálu odporúčam doplniť analytický úvod, ktorý by identifikoval súčasný stav v migračnej politike. Pri jednotlivých zámeroch odporúčam stanoviť merateľné ciele s harmonogramom, aby bolo možné sledovať ich plnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predložený materiál je možné len ťažko považovať za strategický materiál Slovenskej republiky, preto ho žiadam prepracovať. Strategické ciele sú v materiáli pomenované všeobecne, rovnako ako priority v jednotlivých oblastiach, ktoré nie sú podložené žiadnymi dátami, a nie je preto zrejmé, na základe čoho boli definované. Materiál neuvádza, kam sa chce Slovensko za 5 rokov v oblasti migračnej politiky posunúť, čo je možné považovať za významný nedostatok predkladaného strategického materiálu. Materiál sa nezameriava ani na dôležité výzvy Slovenskej republiky v oblasti migrácie, čím je okrem iného prilákanie vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. V neposlednom rade materiál nespĺňa požiadavky Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň žiadam úlohu B.2. v návrhu uznesenia vlády SR nahradiť novou úlohou B.2. pre ministra vnútra, ktorej znenie je: „v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy rozpracovať migračnú politiku do akčného plánu“. Odôvodnenie: V prípade, ak bude existovať 13 čiastkových migračných plánov v gescii jednotlivých orgánov ústrednej štátnej správy, je veľmi pravdepodobné, že množstvo úloh sa bude vykonávať duplicitne, nevyužije sa synergický efekt spolupráce a migračná politika bude na Slovensku ovplyvnená sledovaním čiastkových cieľov pričom sa skomplikuje dosahovanie strategických cieľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Je potrebné vypustiť podpredsedu vlády a ministra financií z plnenia úloh B.2 a B.4 návrhu uznesenia vlády SR, týkajúcich sa rozpracovania migračnej politiky do akčných plánov na podmienky príslušných rezortov a predkladania odpočtu plnenia úloh vyplývajúcich z migračnej politiky, a to z dôvodu, že migračná politika nepatrí do vecnej kompetencie Ministerstva financií SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail