LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 12. k Čl. I – K § 10 ods. 3 Navrhujeme vložiť za slová „v exekúcii“ slová „ohľadom pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany“. Navrhujem za prvú vetu vložiť novú vetu „Právo začať exekúciu na pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi počas dočasnej ochranou tým nie je dotknuté.“ Odôvodnenie: Imunita z exekúcie a výkonu ZP len na staré pohľadávky tak ako v R. Majetok tretích osôb by nemal byť pod imunitou. Pokiaľ by bol, mohlo by to byť zneužiteľné ustanovenie pre agresívnych a nečestných veriteľov, a preto imunitu z exekúcie a výkonu ZP navrhujeme aplikovať len na majetok podnikateľa pod DO. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 14. k Čl. I – K § 10 ods. 5 Navrhujeme vypustiť z prvej vety slovo „jednoznačne“. Navrhujeme nahradiť text „pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní“ slovami „spriaznenú pohľadávku“. Odôvodnenie: Navrhujeme zákaz tak zmluvného ako aj jednostranného započítania spriaznených pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 10. k Čl. I – K § 8 ods. 2 Navrhujeme vložiť za slovo „poskytnutú“ slová „okamihom zverejnenia“ Odôvodnenie: Úprava smerujúca k tomu, aby DO nemala účinok od zverejnenia zabraňujúc agresívnym krokom veriteľov v posledných hodinách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 11. k Čl. I – K § 8 ods. 2 Navrhujeme predĺžiť lehotu z dvoch mesiacov na tri mesiace. Odôvodnenie: Navrhujeme predĺžiť DO na 3 mesiace (s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace) keďže 2 mesiace je praxi vyhodnotené na takýto proces ako príliš krátke obdobie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 8. k Čl. I – K § 7 ods. 1 písm. d) Navrhujeme vložiť za slovo „žiadateľa“ slová „spolu s označením, ktoré záväzky zodpovedajú podriadeným pohľadávkam,“ Odôvodnenie: Technická úpravy prílohy žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 9. k Čl. I – K § 7 ods. 1 písm. g) Navrhujeme vložiť za slovo „žiadosti“ slová „, o ktorým má žiadateľ vedomosť“ Odôvodnenie: Technická úpravy prílohy žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) K § 6 ods. 1 písm. f. V ustanovení § 6 ods. 1 písm. f/ návrhu zákona navrhujeme „výkon záložného práva“ nahradiť „výkon zabezpečovacieho práva“ Odôvodnenie: V zákone sa ďalej uvádza len zabezpečovacie právo (napr. §10, ods. 4). Nevidíme preto dôvod, aby prekážkou na poskytnutie dočasnej ochrany bol len výkon záložného práva a nie výkon iného zabezpečovacieho práva napr. zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, nakoľko sa jedná o obdobné inštitúty. V prípade ponechania navrhovaného znenia, by sa zvýšila pravdepodobnosť špekulatívneho využívania inštitútu dočasnej ochrany zo strany problémových resp. nepoctivých dlžníkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 42. k Čl.II § 107ah – zmena malého konkurzu na veľký konkurz Ako nedostatok navrhovaného znenia považujeme absenciu plného a plnohodnotného splnenia a vykonania toho, čo sa nevykonalo v malom konkurze, resp. nestihlo vykonať v malom konkurze – zo strany správcu. To znamená správca po preklopení do veľkého konkurzu musí vykonať všetko to, čo sa vyžaduje od začiatku vo veľkom konkurze, vrátanie preskúmavania, zisťovania, popierania, odporovania, konkurznej podstaty, a to v nových lehotách začínajúcich plynúť od preklopenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 46. k Čl.II § 108 ods. 3 – reštrukturalizačný poradca Nevidíme dôvod na zúženie okruhu subjektov reštrukturalizačného poradcu na audítorské spoločnosti s nejakými ďalšími kvalifikačnými predpokladmi. Vyhovujúcim riešením by bola skupina profesionálnejších odborne a skúsenostne vybavených správcov, zapísaných do zoznamu reštrukturalizačných poradcov. Zabezpečí sa tým nielen odbornosť a skúsenosť, ale aj konkurencieschopnosť a prirodzený odborný aj praktický rozvoj. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 45. k Čl.II § 107ai ods. 1 Ak pred vyhlásením malého konkurzu dôjde k zmene konateľa na „bieleho koňa“ tak predmetné ustanovenie stráca svoje opodstatnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 44. k Čl.II § 107ah ods. 3 Navrhujeme, aby sa vyprecizovalo, že po konverzii bude možné popierať aj tie pohľadávky ktoré boli prihlásené do malého konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 43. k Čl.II § 107ah ods. 1 Navrhujeme upresniť, aby tento preddavok bol vo veľkom konkurze uspokojovaný prednostne ako PPP. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) návrhu zákona Do návrhu zákona, napr. v rámci § 17 Spoločné ustanovenia, je potrebné uviesť, že týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci, s odkazom na článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Odôvodnenie: Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa štátna pomoc vymedzuje ako pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Vo vzťahu k návrhu zákona nie je možné vzhľadom na oprávneného žiadateľa a účinky poskytnutia dočasnej ochrany vylúčiť poskytnutie štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ. Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je potrebné z pohľadu pravidiel štátnej pomoci konzultovať s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona: 1. V Čl. II návrhu zákona sa dopĺňa a mení zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha k zákonu č. 7/2005 Z. z. (transpozičná príloha) obsahuje v Zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie smernice EÚ, ktoré boli transponované do tohto zákona. V tejto súvislosti chceme upozorniť, že v transpozičnej prílohe zákona je v treťom bode uvedená neúčinná „3. Smernica 2001/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní (Ú. v. ES L 110, 20. 4. 2001).“, ktorú v čl. 310 s účinnosťou od 1.11.2012 zrušila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009). Niektoré články smernice 2009/138/ES (čl. 270, čl. 275, čl. 283, čl. 289, čl. 290, čl. 291 a čl. 297 smernice) boli transponované aj do zákona č. 7/2005 Z. z., avšak v transpozičnej prílohe zákona smernica 2009/138/ES dosiaľ absentuje. Na základe uvedeného žiadame neúčinnú smernicu 2001/17/ES vypustiť a naopak doplniť smernicu 2009/138/ES. Na podporu našej požiadavky o doplnenie smernice 2009/138/ES do Prílohy k zákonu č. 7/2005 Z. z. ďalej uvádzame, že zákon č. 7/2005 Z. z. bol Európskej komisii dňa 26.3.2015 notifikovaný ako národné vykonávacie opatrenie k predmetnej smernici. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Pripomienka nad rámec návrhu zákona (doplnenie nových novelizačných článkov) Nad rámec návrhu zákona navrhujeme doplnenie nových novelizačných čl. IV a V, ktoré znejú: „Čl. IV Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 281/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: 1. V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie: „k) zaviesť nútenú správu nad platobnou inštitúciou; na nútenú správu nad platobnou inštitúciou sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou, 44) ak osobitný predpis neustanovuje inak.39a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie: „39a) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 2. V § 86 ods. 2 písm. i) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „na nútenú správu nad inštitúciou elektronických peňazí sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou, 44)“. Čl. V Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) zaviesť nútenú správu nad veriteľom, ak ide o právnickú osobu; na nútenú správu nad veriteľom, ak ide o právnickú osobu, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou. 49a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie: „49a) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“. V nadväznosti na doplnenie nových čl. IV a V je potrebné doterajší čl. IV označiť ako čl. VI. Odôvodnenie k navrhovaným čl. IV a V: V nadväznosti na navrhované úpravy (k čl. I § 2 ods. 2 a k čl. II) navrhujeme doplniť dva články k návrhu zákona, a to - návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, podľa ktorého sa zosúlaďuje navrhované ustanovenie § 78 ods. 2 písm. k) a § 86 ods. 2 písm. i) so súčasným znením ustanovenia § 62 ods. 6 (uplatňovanie mechanizmu nútenej správy podľa zákona o bankách aj na platobnú inštitúciu a inštitúciu elektronických peňazí), - návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa navrhuje doplnenie § 24 ods. 1 písm. f) o možnosť zavedenia nútenej správy nad veriteľom podľa tohto zákona. Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty ako aj zosúladenia mechanizmu nútenej správy v osobitných predpisoch (zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a v zákone č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie) s ustanovením § 176 zákona o konkurze, podľa ktorého je možno reštrukturalizáciu vo vzťahu k niektorých dohliadaným subjektom vykonať iba v rámci nútenej správy, navrhujeme doplnenie vyššie spomenutých článkov. V prípade vzniku predpokladov zavedenia nútenej správy nad platobnou inštitúciou, nad inštitúciou elektronických peňazí alebo nad veriteľom podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie, ak ide o právnickú osobu, sa bude analogicky pri zavádzaní a výkone nútenej správy postupovať v zmysle príslušných ustanovení o nútenej správe podľa zákona o bankách. Mechanizmus nútenej správy je potrebné vyprecizovať aj s prihliadnutím na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a odlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) do slovenského právneho poriadku. Dovoľujeme si upozorniť, že akceptovanie zásadnej pripomienky k čl. II je vzájomne vecne podmienené akceptovaním tejto zásadnej pripomienky (doplnenie čl. IV a V). Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) LP.2020.320 Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov Predkladáme vecnú pripomienku k čl. I. § 6 a k čl. II. Druhý oddiel, bod 7. a bod 9. (§ 108 ods. 3) - V materiáli sa nenachádza zdôvodnenie k predloženému návrhu zákona, ktoré by zodpovedajúco vysvetlilo dôvody pre ktoré bola odňatá kompetencia správcu konkurznej podstaty, a postavenie správcu konkurznej podstaty nahradili vybrané auditorské spoločnosti s výškou obratu za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 500 000,-€. Z nášho pohľadu auditorské spoločnosti nemajú dostatočné vedomosti pre vypracovanie reštrukturalizačného posudku. Otázkou je potom samotné postavenie správcu konkurznej podstaty v celom procese, nakoľko tento je v zmysle zákona odborne fundovanou a navyše aj plne zodpovednou osobou za celý reštrukturalizačný proces. Nesie za celý proces priamo zodpovednosť, absolvoval ťažkú prípravu práve na MSSR a musí sa neustále v uvedenej oblasti vzdelávať. Z týchto dôvodov navrhujeme nasledovné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ustanovenie § 108 ods. 3 v nasledovnom znení: "Poveriť vypracovaním posudku možno len osobu zapísanú do zoznamu správcov". Sme presvedčení, že ak sa obmedzí postavenie správcu konkurznej podstaty dôjde tak k znefunkčneniu možnosti záchrany, najmä na strane malých a stredných podnikov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I - k § 6 a § 10 ods. 8 Navrhujeme doplniť medzi povinnosti žiadateľa povinnosť rokovať s veriteľmi a navrhnúť riešenie svojich záväzkov, ktoré bude následne podnikateľ pod dočasnou ochranou povinný dodržiavať. Obdobie dočasnej ochrany pre žiadateľa (v rozsahu dva mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie štyri mesiace) poskytnuté súdom na základe formálneho preskúmania žiadosti, by nemalo byť pre podnikateľa vákuom pri plnení svojich povinností a nemalo by znamenať iba možnosť tvorby a zvyšovania dlhov počas dočasnej ochrany s vedomím, že počas tejto doby je chránený pred exekúciou, konkurzom atď. Žiadateľ by mal mať povinnosť priamo rokovať o svojich záväzkoch s veriteľmi a navrhnúť ich riešenie, napríklad uzatvorením splátkových kalendárov a pod. Následne, ich porušenie by malo za následok zrušenie dočasnej ochrany súdom v zmysle § 16 ods. 1 návrhu zákona. Povinnosť podnikateľa uvedená v navrhovanom znení § 10 ods. 8 „vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere“ je vágnym ustanovením vo vzťahu k jeho povinnostiam. Zákon by mal nepochybne chrániť podnikateľov počas dočasnej ochrany, ale zároveň by mal mať ambíciu určiť také povinnosti podnikateľa k jeho vznikajúcim záväzkom už počas dočasnej ochrany, aby po jej ukončení nebol podnikateľ a jeho veritelia v ťažko riešiteľnom stave s pribúdajúcimi záväzkami, pohľadávkami voči nemu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. II (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7.2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Za novelizačný bod 12 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 13, ktorý znie: „13. V § 176 ods. 5 sa slová „platobnú inštitúciu,28b)“ nahrádzajú slovami „platobnú inštitúciu, na poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu a na poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, ak ide o právnickú osobu,28b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie: „28b) § 63 až 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Doterajšie novelizačné body 13 a 14 je potrebné prečíslovať. Odôvodnenie: V nadväznosti na pripomienku k čl. I § 2 ods. 2 navrhujeme rovnaké doplnenie dohliadaných subjektov (poskytovateľov platobných služieb) aj do ustanovenia § 176 ods. 5 (konkurz pre slovenské finančné inštitúcie) z dôvodu, že v odseku 5 sa uvádza výlučne pojem platobná inštitúcia. Navrhované doplnenie sa súčasne týka spresnenia citácie poznámky pod čiarou k odkazu 28b v súvislosti s doplnením ďalších dohliadaných subjektov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 15 ods. 4 V § 15 ods. 4 odporúčame uviesť do súladu alternatívne predkladanie analýzy a súhlasu veriteľov s § 6 ods. 1 písm. b) (alt. 1 a 2). V § 6 ods. 1 písm. b) predkladateľ uviedol na účely pripomienkového konania alternatívne predloženie 1) súhlasu veriteľov alebo 2) analýzy. Na základe výsledkov pripomienkového konania sa má uplatniť v texte len jedna z alternatív. V § 15 ods. 4 je však ponechaná povinnosť predkladať analýzu alebo súhlas veriteľov. Dôvodová správa k § 15 predpokladá obligatórne predloženie súhlasu veriteľov aj analýzy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 9 ods. 3 V druhej vete je potrebné slovo „za“ nahradiť slovom „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail