LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 9. k Čl. I – K § 7 ods. 1 písm. g) Navrhujeme vložiť za slovo „žiadosti“ slová „, o ktorým má žiadateľ vedomosť“ Odôvodnenie: Technická úpravy prílohy žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 17. k Čl. I – K § 10 ods. 9 Navrhujeme nové znenie ods. 9 „(9) Záväzky bezprostredne súvisiace a nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli počas dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred záväzkami ktoré vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany (ďalej len “skôr splatné záväzky“). Záväzky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu uspokojovali v poradí ako podriadené záväzky, uhrádza podnikateľ pod dočasnou ochranou až po úhrade iných záväzkov. To však neplatí pre také podriadené záväzky, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré je podnikateľ oprávnený uhrádzať ako iné záväzky, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku. Podnikateľ a rovnako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou však zodpovedajú za škodu veriteľom skôr splatných záväzkov, ibaže preukážu, že pri vyhodnotení toho či záväzok bezprostredne súvisí a je nevyhnutný/potrebný na zachovanie prevádzky podniku a pri jeho prednostnom uspokojení konali s odbornou starostlivosťou a s úprimnou snahou udržať životaschopnosť podniku aspoň po dobu trvania dočasnej ochrany.“ Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie možnosti prednostného uhrádzania nových záväzkov. Oproti tomu zodpovednosť štatutárov konať s odbornou starostlivosťou, inak veriteľom starých záväzkov zodpovedajú za škodu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 22. k Čl. I – K § 13 Navrhujeme nové znenie § 13 „V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok podnikateľa, ktorý bol pod dočasnou ochranou do [troch/piatich] rokov od skončenia dočasnej ochrany sa nároky z úverového financovania prijatého počas dočasnej ochrany, v rozsahu v akom majetok zabezpečujúci tieto nároky pravdepodobne nebude postačovať na uspokojenie týchto nárokov, uspokoja ako pohľadávky proti všeobecnej podstate v rovnakom poradí, ako sa v konkurze uspokojujú pohľadávky súvisiace s prevádzkovaním podniku počas konkurzu. Ak sa tak zabezpečení veritelia v súvislosti s poskytnutím úverového financovania dohodnú, nároky z úverového financovania sa v dohodnutom rozsahu v prípade vyhlásenia konkurzu uspokoja aj ako pohľadávky proti oddelenej podstate týchto dotknutých zabezpečených veriteľov.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 19. k Čl. I – K § 11 ods. 2 Navrhujeme nové znenie ods. 2 „(2) Záväzky z úverového financovania poskytnuté počas dočasnej ochrany sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a ak vzniknú voči spriaznenej osobe podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní, neuplatnia sa naň ustanovenia osobitného predpisu o konkurznom konaní o uspokojení nárokov z nich v poradí ako podriadená pohľadávka avšak na ich zabezpečenie v konkurze ani reštrukturalizácii sa neprihliada.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 18. k Čl. I – K § 11 ods. 1 Navrhujeme nové znenie ods. 1 „(1) Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže za účelom zachovania prevádzky podniku za obvyklých podmienok prijať úverové financovanie a za obvyklých podmienok zriadiť zabezpečovacie právo k takémuto úverovému financovaniu.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 23. k Čl. I – K § 14 ods. 2 písm. b) Navrhujeme nové znenie písm. b) ods. 2 „b) ak o ukončenie dočasnej ochrany požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou alebo nadpolovičná väčšina veriteľov počítaná podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti alebo“ Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť dôvod ukončenie DO, kedy bude mať súd povinnosť ukončiť DO kedykoľvek na žiadosť nadpolovičnej väčšiny veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 20. k Čl. I – K § 11 ods. 3 Navrhujeme vypustiť ods. 3 bez náhrady. Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 21. k Čl. I – K § 12 Navrhujeme v prvej vete doplniť za slovo „bolo“ slová „počas dočasnej ochrany“. Navrhujeme v druhej vete doplniť za slová „môže ho“ slová „počas dočasnej ochrany“ a vypustiť slová „za obvyklých podmienok“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 24. k Čl. I – K § 14 ods. 3 Navrhujeme vypustiť druhú vetu bez náhrady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 29. k Čl.II - K celému návrhu Po viacerých rokoch fungovania v praxi, sa bankový sektor detailnejšie pozrel na systematické fungovania inštitútu malého konkurzu. Dovoľujeme si navrhnúť k tejto oblasti viesť odbornú a detailnú diskusiu aj s bankovým sektorom, ktorá by mohla priniesť aj podstatnejšie zmeny legislatívnej úpravy. Pokiaľ niektoré návrhy stihneme dostatočne prerokovať, môžu byť zapracované aj do aktuálneho legislatívneho procesu. K celému návrhu predstavujeme stručné konceptuálne podmienky, k jednotlivým častiam legislatívnej úpravy podrobnejšie rozvádzame naše vnímanie a návrhy na ich úpravu. Malý konkurz by mal podľa nášho názoru zodpovedať nasledovným kritériám: RÝCHLE KONANIE, S PLNOHODNOTNÝM ZAPOJENÍM SPRÁVCU, ZA ÚČASTI VERITEĽOV A PLNE ELEKTRONICKÉ ALL IN - generálne usporiadanie úpadcových záležitostí – nech malý konkurz je jediným miestom, kde možno riešiť vzťahy ohľadom úpadcu (nekopírovať osobný bankrot, kde napr. existuje niekoľko súbežných konaní popri konkurze). SPRÁVCA plnohodnotné silné postavenie správcu, ktorý je kľúčový, je nezastupiteľný, nenahraditeľný v podstatných aspektoch, a preto správca musí byť subjektom, ktorý: - koná s odbornou starostlivosťou, - preskúmava majetok, a to plnohodnotne a z vlastnej iniciatívy, aj bez podnetu veriteľov, - zisťuje a popiera pohľadávky prihlásených veriteľov, - je účastníkom incidenčných konaní, - rieši odporovateľnosť právnych úkonov, - bráni konkurznú podstatu pred snahami o vylúčenie majetku z nej a je účastníkom vo vylučovacích konaniach. SPEŇAŽOVANIE MAJETKU - rýchle speňažovanie – za najlepšiu ponuku v danom čase a na danom mieste - neobmedzovať speňažovanie na striktné limity odvíjajúce sa od ohodnotenia alebo znaleckého posudku, - neobmedzovať jednotlivé spôsoby speňažovania – pripustiť speňažovanie akéhokoľvek majetku (aj nehnuteľností) akýmkoľvek spôsobom, - poistka proti zneužitiu – napr. speňaženie za min. 50 % obvyklej ceny, avšak môže byť prelomené, ak sa ukáže (preukazne), že o to nebol záujem ani za 50 % obvyklej ceny – potom možno predať za najlepšiu ponuku, ktorá sa získa, - obvyklá cena – jednoduché zistenie na trhu, napr. 3 údaje od realitiek o predaji porovnateľných predmetov, od predajcov. Pokyny na speňažovanie majetku: - speňažovanie majetku nad nejakú hodnotu podľa pokynu zástupcu veriteľov / pod túto hodnotu správca speňaží s odbornou starostlivosťou bez pokynu zástupcu veriteľov, - speňažovanie zabezpečeného majetku nad nejakú hodnotu podľa pokynu prednostného zabezpečeného veriteľa / pod túto hodnotu správca speňaží s odbornou starostlivosťou bez pokynu prednostného zabezpečeného veriteľa, - ak zástupca veriteľov alebo prednostný zabezpečený veriteľ neudelí pokyn v primeranej lehote uvedenej vo výzve správcu, správca speňaží s odbornou starostlivosťou aj bez pokynu. KTO NAVRHUJE MALÝ KONKURZ - úpadca aj veriteľ, - Nie je nutné preklápať do veľkého konkurzu, ani vtedy, ak sa neskôr zistí, že je to väčší podnik. FÁZY MALÉHO KONKURZU - 1 fáza konkurzu, t.j. ak návrh spĺňa náležitosti, vyhlásenie konkurzu a ustanovenie správcu. ODPOROVATEĽNOSŤ - správca zapíše majetok do súpisu s poznámkou (majetok nemožno bez súhlasu správcu od tohto momentu previesť ďalej), upovedomí osobu, ktorá mala z odporovateľného úkonu prospech a tá má 30 dní na podanie žaloby, v ktorej žaluje správcu o účinnosť právneho úkonu, - ak márne uplynie lehota, má sa za to, že úkonu bolo účinne odporované, správca odstráni poznámku a je oprávnený majetok speňažiť. VYLÚČENIE MAJETKU Z KONKURZU - správca zapíše majetok do súpisu s poznámkou, upovedomí adresne osobu, ktorá je dotknutá (ak nie je známa alebo kontaktná, prostredníctvom obchodného vestníka) a tá má 30 dní na podanie vylučovacej žaloby, - ak márne uplynie lehota, správca odstráni poznámku a je oprávnený majetok speňažiť. ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU - zaviesť jednoduchú, efektívnu a rýchlu procedúru na uplatnenie náhrady škody voči správcovi, ak konal v rozpore so zákonom, ak konal s neodbornou starostlivosťou – aby to nebola len teoretická možnosť, ale reálne uplatniteľná a priznateľná náhrada voči správcovi. VERITEĽSKÉ ORGÁNY - stačí zástupca veriteľov – nemusí byť hlasovanie o zástupcovi – môže byť priame pravidlo, že zástupcom je veriteľ s najvyššou výškou pohľadávky (ak nechce byť, oznámi to a zástupcom je potom druhý najväčší veriteľ, ak nechce byť žiadny veriteľ zástupcom, potom môže byť malý konkurz bez zástupcu) , - zaviesť jednoduchú, efektívnu a rýchlu procedúru na uplatnenie náhrady škody voči zástupcovi, ak zneužil svoje postavenie, ak konal v rozpore so zákonom, ak konal v rozpore so spoločným záujmom veriteľov – aby to nebola len teoretická možnosť, ale reálne uplatniteľná náhrada voči zástupcovi . VERITELIA - prihlasovanie - kto sa neprihlási, nemôže uplatňovať svoje práva voči úpadcovi mimo konkurz, - zosplatnenie práv a povinností nastáva vyhlásením konkurzu, - vyhlásenie konkurzu sa nedotýka práv veriteľa voči iným zaviazaným osobám, odlišným od úpadcu, - veriteľ je oprávnený popierať, odporovať, - veriteľ je oprávnený podať podnet na odvolanie správcu. KONKURZNÁ PODSTATA - majetok ku dňu vyhlásenia konkurzu, neskôr nadobudnutý majetok, výťažky zo speňaženia majetku, majetok tretích osôb zabezpečujúci záväzky úpadcu, majetok na základe účinného odporovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 26. k Čl. I – K § 15 ods. 3 Navrhujeme nové znenie ods. 3 „(3) Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať písomný súhlas a) dvoj tretinovej väčšiny veriteľov pohľadávok počítaných podľa poslednej dostupnej mesačnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti, pričom na určenie takejto väčšiny sa vzťahuje obdobne §6 ods. 1 b) i) alebo b) nadpolovičnej väčšiny veriteľov pohľadávok počítaných podľa poslednej dostupnej mesačnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti, pričom na určenie takejto väčšiny sa vzťahuje obdobne §6 ods. 1 b) ii) .“ Odôvodnenie: Navrhujeme predĺženie o ďalšie 3 mesiace len ak s tým súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Potreba nezávislej analýzy a poradcu tak odpadá. Na to, aby sa konanie predĺžilo o druhu fázu, bude treba kvalifikovaný súhlas veriteľov, t.j. dvojtretinový pre alternatívu 1 a 50 percentný pre alternatívu 2. Dôvodom vstupu do druhej fázy je napr. ak dlžník počas prvej fázy predložil potrebné údaje, veritelia si vypracovali analýzy, začala sa implementácia R opatrení (napr. efektivita nákladov, zamestnanosti, krízový manažment a pod.) ale stále treba ešte pokračovať v procese ale už je jasná vízia u hlavných veriteľov, ako sa postaviť k existujúcemu zadlženiu (napr. dočasný odklad splátok, čiastočné odpustenie dlhu, nový splátkový kalendár a prípadne aj nové financovanie oproti splneniu podmienok ozdravného plánu a jeho implementácie). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 27. k Čl. I – K § 15 ods. 4 Navrhujeme vypustiť pôvodný ods. 4 bez náhrady. Navrhujeme prečíslovať pôvodný ods. 5 na ods. 4. Odôvodnenie: Navrhujeme predĺženie o ďalšie 3 mesiace len ak s tým súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Potreba nezávislej analýzy a poradcu tak odpadá. Na to, aby sa konanie predĺžilo o druhu fázu, bude treba kvalifikovaný súhlas veriteľov, t.j. dvojtretinový pre alternatívu 1 a 50 percentný pre alternatívu 2. Dôvodom vstupu do druhej fázy je napr. ak dlžník počas prvej fázy predložil potrebné údaje, veritelia si vypracovali analýzy, začala sa implementácia R opatrení (napr. efektivita nákladov, zamestnanosti, krízový manažment a pod.) ale stále treba ešte pokračovať v procese ale už je jasná vízia u hlavných veriteľov, ako sa postaviť k existujúcemu zadlženiu (napr. dočasný odklad splátok, čiastočné odpustenie dlhu, nový splátkový kalendár a prípadne aj nové financovanie oproti splneniu podmienok ozdravného plánu a jeho implementácie). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 25. k Čl. I – K § 15 ods. 1 Navrhujeme zmeniť lehotu zo štyroch mesiacov na tri mesiace. Odôvodnenie: Navrhujeme predĺženie o ďalšie 3 mesiace len ak s tým súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Potreba nezávislej analýzy a poradcu tak odpadá. Na to, aby sa konanie predĺžilo o druhu fázu, bude treba kvalifikovaný súhlas veriteľov, t.j. dvojtretinový pre alternatívu 1 a 50 percentný pre alternatívu 2. Dôvodom vstupu do druhej fázy je napr. ak dlžník počas prvej fázy predložil potrebné údaje, veritelia si vypracovali analýzy, začala sa implementácia R opatrení (napr. efektivita nákladov, zamestnanosti, krízový manažment a pod.) ale stále treba ešte pokračovať v procese ale už je jasná vízia u hlavných veriteľov, ako sa postaviť k existujúcemu zadlženiu (napr. dočasný odklad splátok, čiastočné odpustenie dlhu, nový splátkový kalendár a prípadne aj nové financovanie oproti splneniu podmienok ozdravného plánu a jeho implementácie). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 32. k Čl.II § 107a – Minimálny prieskum Žiadame doplniť požiadavku na minimálny štandard rešerše spracovanej správcom pre veriteľov (aké informácie by mala obsahovať): - výpis z katastra nehnuteľností – obdobie: posledné 3 roky, - vlastníctvo auta (potvrdenie od leasingovej spoločnosti) – obdobie: posledné 3 roky, - výpis z registra cenných papierov – obdobie: aktuálny stav, - výpis z účtu – obdobie: aktuálny stav (pričom je potrebné zaviesť elektronizáciu), - výpisy z účtu v bankách v zahraničí prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR (už existujúce záznamy) – obdobie: aktuálny stav, - vlastníctvo lodí a lietadiel prostredníctvom dopravného úradu – obdobie posledné 3 roky, - Výpis z registrov ÚPV SR (patenty, ochranné známky, úžitkové vzory, dizajny...) – obdobie posledné 3 roky. Zdôvodnenie: Nakoľko sú na veriteľov prenášané niektoré, kontrolné mechanizmy, je nutné zabezpečiť podkladové informácie pre takéto konanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 31. k Čl.II § 107a – požiadavka na plnohodnotného správcu Správca konkurznej podstaty musí mať plnohodnotné silné postavenie, je kľúčový, je nezastupiteľný, je nenahraditeľný v podstatných aspektoch iným subjektom (nedokážu ho objektívne nahradiť ani veritelia), správca musí byť subjektom, ktorý koná s odbornou starostlivosťou a preskúmava majetok, a to plnohodnotne a z vlastnej iniciatívy, aj bez podnetu veriteľov, zisťuje a popiera pohľadávky prihlásených veriteľov, je účastníkom incidenčných konaní, rieši odporovateľnosť právnych úkonov, bráni konkurznú podstatu pred snahami o vylúčenie majetku z nej a je účastníkom vo vylučovacích konaniach. Správca nesie za svoje konanie resp. nekonanie aj zodpovednosť, ktorú je nutné mať možnosť reálne uplatniť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 30. k Čl.II § 19 ods. 4 – automatické preklápanie veľkého konkurzu na malý Automatické preklopenie veľkého konkurzu, iniciovaného na návrh veriteľa, na malý konkurz, len preto, že podnik spĺňa predpoklady, považujeme za nesprávne a nesúhlasíme s ním. Jedna z rozhodujúcich ideí zakotvených v návrhu zakotvenej v § 107ah je preklopenie malého konkurzu na veľký konkurz na základe návrhu veriteľa po zaplatení preddavku. Nevidíme praktický a udržateľný dôvod na preklápanie konania o vyhlásenie veľkého konkurzu, iniciovaného veriteľom, po zaplatení preddavku na veľký konkurz. S týmto zásadne nesúhlasíme. Veriteľ zložil príslušný preddavok, pretože požaduje konkurz – veľký konkurz a nemôže byť obratý o to právo. Skladanie ďalšieho preddavku, ktorým by veriteľ opätovne dosiahol veľký konkurz, je na hranici ústavnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 28. k Čl. I – K § 18 Navrhujeme nové znenie § 18 „Dočasná ochrana poskytnutá podľa zákona č. 62/2020 Z.z., sa účinnosťou tohto zákona predlžuje do 31.1.2021.“ Odôvodnenie: Navrhujeme predĺžiť súčasnú dočasnú ochranu touto novelou do 31.1.2021 s tým, že sa nebude automaticky považovať za takúto novú DO, keďže na novú DO treba súhlas väčšiny veriteľov. Táto nová DO s účinkami od 1.2.2021 aby veritelia mohli žiadať už od 1.1.2021. Zároveň, aby bola zachovaná kontinuita, aby mali podnikatelia možnosť žiadať o novú DO aj pred 1.2.2021 (tj medzi 1.1.2021 a 1.2.2021), aby novu dočasnú ochranu dostali potom od 1.2.2021. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 33. k Čl.II § 107aa – vyhlásenie malého konkurzu na návrh veriteľa V predloženom návrhu zákona absentuje možnosť navrhnúť vyhlásenie malého konkurzu veriteľom. Nevidíme dôvod aby tomu tak nebolo. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 40. k Čl.II § 107af – použitie ustanovení z oddlženia v malom konkurze Oddlženie je vybudované na masívnom rýchlom nekontrolovanom zbavovaní sa dlhov bez reálnej ochrany práv veriteľov. Nesúhlasíme s týmto konceptom a dlhodobo presadzujeme jeho podstatnú zmenu, podľa nášho názoru porušuje základné ústavou chránené práva, predovšetkým majetkové právo a právo na súdnu ochranu. O to viac je koncept oddlženia nevhodný pre konkurz navrhovaný pre podnikateľov právnické osoby, ktorí sú sofistikovaní a profesionáli. Nevidíme žiadny dôvod riešiť konkurz, hoci malý, týmto sporným konceptom. Navrhujeme vybudovať malý rýchly efektívny konkurz na princípoch, ktoré dokážu zabezpečiť rovnováhu medzi dotknutými právami a súčasne napĺňať cieľ, ktorým je mať rýchlejšie konania, ktoré je však stále konkurzom, v ktorom sa rieši úpadok úpadcu a kolektívne uspokojovanie veriteľov. Postrehy na dosiahnutie uvedeného sú zhrnuté v generálnej zásadnej pripomienke. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 38. k Čl.II § 107ae – odporovanie právnym úkonom dlžníka Koncept výlučného veriteľského oprávnenia odporovať právnym úkonom dlžníka, je podľa nášho názoru od základu nesprávny. Môže popierať aj základné ústavne právo na súdnu ochranu. Konkurzné konanie ako každé iné súdne konanie patrí do sústavy práva na súdnu ochranu. Vystavenia konkurzného konania na prvkoch, ktoré nezabezpečujú základné právo na súdnu ochranu, resp. ho priamo porušujú, nie je podľa nášho názoru korektnou cestou. Správca konkurznej podstaty je subjektom, ktorý je povinný ako verejný činiteľ zabezpečiť – nestranne, nezávisle na dlžníkovi aj veriteľoch – splnenie základného účelu konkurzu, ktorým je riešenie úpadku dlžníka a uspokojenie pohľadávok veriteľov. Tomuto účelu zodpovedá len také postavenie správcu, ktorý plnohodnotne koná v záujme zistenia a zabezpečenia konkurznej podstaty vrátane vyporiadania sa s absolútne neplatnými, neúčinnými a odporovateľnými úkonmi dlžníka. Popri správcovi môžu spolupôsobiť aj veritelia, no rozhodujúcim subjektom vybaveným príslušnými kompetenciami musí byť správca. Popri tomto základnom východisku je nutné ďalej uviesť, že predkladaný návrh zákona neposkytuje reálne a využiteľné prostriedky pre odporovanie ani pre veriteľov. Veritelia nie sú vybavení oprávneniami v rozsahu, aby mohli jednoduchým spôsobom odhaľovať a uplatňovať odporovanie. Za ďalšie, odporovanie vylúčené z riešenia konkurzu, t.j. ponechané mimo konkurzné dianie, prináša so sebou extrémne a iba ťažko riešiteľné konflikty dotknutých práv a oprávnených záujmov veriteľov v konkurze, veriteľov mimo konkurzu, osôb v prospech ktorých sa úkony robili. Tento stav extrémnych konfliktov a neistoty nie je podľa nášho názoru v súlade s ústavou predpokladanou ochranou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail