LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie Odporúčam v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie slová „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii)“ vypustiť. Odôvodnenie: Návrh zákona priamo netransponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii), ktorá má navyše stanovenú transpozičnú lehotu do 17.07.2021, resp. 17.07.2024 (týka sa transpozície článku 28 písm. a), b) a c)), resp. 17.07.2026 (týka sa transpozície článku 28 písm. d)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166g odsek 2.písm. k) nasledovne: „bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu;“ Odôvodnenie: V súčasne platnej úprave oddlženia má v prípade nesplácania pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci možnosť podať žalobu o zrušenie oddlženia len Centrum právnej pomoci. Doteraz Centrum právnej pomoci nepodalo ani 1 žalobu o zrušenie oddlženia, hoci evidujú tisícky prípadov, kedy dlžníci neuhrádzajú ani pôžičku poskytnutú Centrom právnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166 odsek 1 nasledovne: Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Odôvodnenie: Keďže v praxi oddlženie konkurzom zneužívajú špekulanti a aj neplatiči s príjmom vyšším ako je priemerná mzda, navrhujeme, aby oddlženie konkurzom bolo umožnené dlžníkom až v prípade, keď sa preukáže, že dlžník nespĺňa podmienky na oddlženie splátkovým kalendárom Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie Odporúčam v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie vyplniť/definovať body 4 a 5 a vypustiť vetu „Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.“. Odôvodnenie: Zosúladenie s Legislatívnymi pravidlá vlády Slovenskej republiky, ktoré ustanovujú možnosť vypustiť body 4 a 5 doložky zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie iba v prípade, ak nie je predmet návrhu zákona upravený v práve Európskej únie. Predkladateľ deklaruje v bode 3 predmetnej doložky, že predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná všeobecná pripomienka k čl. II. – malý konkurz Chápeme zámer MS SR zjednodušiť konkurzy malých podnikateľov, aj keď nerozumieme zámeru upraviť konkurzy malých podnikov podľa oddlženia fyzických osôb ( ktoré v 97% končí bez akéhokoľvek uspokojenia veriteľov a a zneužívajú oddlženie aj osoby s nadštandardným príjmom). Navrhujeme znížiť majetkové hladiny malého konkurzu ( navrhovaná hranica 1 000 000,-€) na majetok a záväzky do 200.000 EUR a nastaviť odmeňovanie a právomoci správcu konkurznej podstaty ako pri veľkom konkurze. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 5 písm. b) Zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov V prípade fyzickej osoby – podnikateľa je potrebné doplniť ďalšie identifikátory, aby bolo jasne odlíšiteľné, resp. zistiteľné o akú osobu ide, keďže dočasná ochrana by zamedzovala výkon práv veriteľa aj vo vzťahu k majetku, ktorý vlastní fyzická osoba, ale záväzky plynúce z „nepodnikateľského“ vzťahu by boli rovnako dotknuté dočasnou ochranou. Veriteľ, ktorý má vzťah s dlžníkom fyzickou osobou – podnikateľom, v postavení len fyzickej osoby, by mal výraznú komplikáciu pri zisťovaní, či daná fyzická osoba – podnikateľ je zároveň osoba s ktorou má iný záväzkový vzťah (napr. hypotekárny úver, prípadne iný typ úveru) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 6 ods. 1 alternatíva 1 a 2 Alt. 1 – v danom prípade chýba rozhodnutie zabezpečeného veriteľa, keď nadpolovičná väčšina podľa výšky pohľadávky, rozhoduje o postavení zabezpečeného veriteľa, pričom sa často krát stáva, že zabezpečený veriteľ má zabezpečený celý majetok podnikateľa. Alt. 2: Pripomienka bude bližšie zdôvodnená nižšie v rámci § 108 novely ZKR. Zákon zavádza nový pojem reštrukturalizačný poradca, ktorým má byť LEN audítor overujúci účtovné závierky. Z nášho pohľadu navrhujeme kombináciu oboch alternatív a to nasledovne: „s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok; neprihliada sa na podriadené pohľadávky podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní uspokojované v poradí ako podriadené a zároveň všetci zabezpečený veritelia“ Postavenie zabezpečeného veriteľa je výrazne silnejšie ako nezabezpečených veriteľov, bez ohľadu na kauzalitu záväzku medzi žiadateľom a veriteľom. Opomínať jednu alebo druhú skupinu nie je správne. Takýmto nastavení sa zabezpečí jednoznačný súhlas veriteľov, ktorí prejavením svojho súhlasu v nadpolovičnej väčšine (a jednohlasne pri zabezpečených veriteľoch) prejavujú dôveru v opodstatnenosť dočasnej ochrany). Prípadne alt. By nemusela súhlasiť skupina zabezpečených veriteľov jednohlasne, ale minimálne v nadpolovičnej väčšine. V prípade alt. 2 – predloženie finančného plánu preukazujúceho udržateľnosť podniku aj po ukončení dočasnej ochrany by malo byť jasne zadanou podmienkou, keďže zmysel dočasnej ochrany je, aby po jej ukončení podnik mohol ďalej fungovať a vytvárať hodnoty, udržať zamestnanosť a tak ďalej. Zároveň je to aj podklad pre súhlas veriteľov, aby veritli zmyslu dočasnej ochrany (viď info hore);nevidíme zmysle, aby bol finančný plán podmienený len rokovaniami so zabezpečenými veriteľmi, keďže žiadateľ nemusí myť žiadny majetok založený, ale vidíme zmysle v tom, aby minimálne jednoduchý a zmysluplný finančný plán preukazoval, aj pre nezabezpečených veriteľov, že dočasná ochrana má zmysel. Účelom dočasnej ochrany nemá byť jednoduché zmrazenie vzťahov a zastavenie vymáhania, ktoré bude automaticky pokračovať po jej skončení, možno už z ďalekosiahlymi následkami vo vzťahu k obrane práv veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 10 ods. 8 Vágne nastavené ustanovenie: „ ... najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. ... „ vytvorí priestor pre špekulatívne zbavovanie sa majetku a presunie opäť všetko riziko na „plecia“ veriteľov, ktorí sa budú roky domáhať na slovenských súdoch odporovateľnosti alebo neplatnosti úkonov s nejasným výsledkom, ktorí nesprávnemu a nepresnému zákonnému textu. Navrhujeme stanoviť hodnotu podstatnej zmeny a hodnotu nie zanedbateľného zmenšenia na 5 % čistého obchodného imania zisteného podľa poslednej UZ a úplne zakázať prevzatie záväzkov, pristúpenie; iné zvyšovanie záväzkov podnikateľa nad 5 % sumy čistého obchodného imania zisteného podľa poslednej UZ bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny veriteľov (neplatí pre „úverové financovanie“). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 6 ods. 1 písm. e e) vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku. Navrhujeme vypustiť vyznačenú časť, aby nevznikali výkladové ťažkosti, ktorý nárok súvisí a ktorý už nie s prevádzkou podniku. Ak prebieha voči podnikateľovi exekučné konanie je irelevantné či má súvis s prevádzkou alebo sa jedná napr. zlyhanú investíciu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na nesprávne zvolenú formuláciu, keďže exekučné konanie začína na návrh na začatie, o ktorom sa povinný ešte nemusel dozvedieť a tým by sa mohol dostať do situácie, kedy už nemohol požiadať o dočasnú ochranu, ale o tejto skutočnosti sa nemal ako relevantne dozvedieť. Preto by bolo vhodnejšie použiť formuláciu: “žiadateľ nemá vedomosť o prebiehajúcom exekučnom konaní voči nemu“ Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 6 ods. 2 Zhodnotenie skutočnosti, či je prevádzka podniku udržateľná a predpoklady takejto udržateľnosti, vyčíslenie potreby prevádzkového financovania nemôže byť zverené audítorom = reštrukturalizačný poradca. Predkladateľ zákona vychádza z mylnej predstavy, že audítor, ktorý overuje pravdivosť a vernosť obrazu finančnej situácie a výsledku hospodárenia, t.j. kontroluje účtovné závierky, bude vedieť nahradiť úlohu doterajšieho správcu, ktorý univerzálne pôsobil ako ekonomický aj právny poradca pri reštrukturalizácii. Nepodceňujeme potrebu kontroly účtovnej závierky, avšak Nezávislá analýza udržateľnosti by mala byť spoločným dielom reštrukturalizačného správcu a audítora. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 12 Vzhľadom na praktické dopady je navrhované dvojstupňové získavania ďalšieho úverovania/financovania príliš zbytočná a komplikovaná a v praxi neprinesie nič pozitívne. V tomto smere nevidíme zmysel nútiť žiadateľa najprv rokovať so zabezpečenými veriteľmi a až následne s inými veriteľmi alebo tretími osobami. Pozícia žiadateľa si bude vyžadovať promptné riešenie prípadného financovania (v rozsahu dvoch mesiacov počas dočasnej ochrany) a vzhľadom na komplikované rokovania pri takomto druhu financovania to môže procesy brzdiť, čo môže mať aj za následok zbytočné predlžovanie dočasnej ochrany (o ďalšie 4 mesiace podľa § 15 ods. 1) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 8 ods. 2 Navrhujeme, aby bol súd povinný zverejniť aj prílohy návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany, keďže v zmysle § 16 môže ktorákoľvek osoba podať kvalifikovaný návrh na zrušenie dočasnej ochrany, pričom ak dočasná ochrana má trvať 2 mesiace, potom je možné, že bez zverejnenia príloh sa osobám neúmerne predĺži čas na získanie materiálov potrebných k relevantnému posúdeniu potreby podať takýto kvalifikovaný návrh a ustanovenie môže strácať zmysel, lebo pri dvojmesačnej dočasnej ochrane nebude osoba schopná zmysluplne pripraviť návrh pred uplynutím dvojmesačnej lehoty, čím takéto právo stráca zmysel. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 7 ods. 1 písm. e) Zvolená formulácia výkladovo evokuje, že prílohou žiadosti musí byť zoznam stávajúcich veriteľov žiadateľa, ktorý rokujú o so žiadateľom o úverovom financovaní, pričom žiadateľ môže rokovať aj s inými PO/FO, ktoré by boli ochotné sa podieľať na financovaní žiadateľa, preto navrhujeme nahradiť slovo „veriteľov“ slovom „osôb“. Zároveň treba tento bod vnímať aj v korelácii s § 12. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 3 ods. 2 (príslušnosť)Zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov (2) Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla alebo miesta podnikania podnikateľa v čase 6 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany. Cieľom je vyhnúť sa špekulatívnym zmenám sídla podnikateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) ustanovenia o malom konkurze Chápeme zámer MS SR zjednodušiť konkurzy malých podnikateľov, avšak priblíženie tohto inštitútu oddĺženia, ktorí bol a je asi jeden z najviac zneužívaných inštitútov konkurzu, je nesprávny a likvidačný pre veriteľov, ktorí môžu rovno odpísať celú svoju pohľadávku. Nezmyselne je inštitút malého konkurzu nastavený aj vo vzťahu k správcovi, ktorý za odmenu 500 EUR vrátane DPH nebude mať absolútne žiadnu motiváciu zabezpečiť pre veriteľov čo najvyšší výťažok. Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme navrhnúť celkovú zmenu konceptu malého konkurz: a) Jedna zo základných podmienok by bolo plnohodnotné zapojenie správcu – najmä z dôvodu limitov malého konkurzu (do 1 milióna záväzkov/majetku) – správca pri takomto zapojení môže iniciatívne preskúmavať majetok, odporovať úkonom, popierať a zisťovať pohľadávky, je účastníkom konaní, je garantom samotného procesu (napr. ochrana majetku pred vylučovacími žalobami – je ich účastníkom) b) Celkové usporiadanie vzťahov rámci malého konkurzu (zbytočná existencia rôznych konaní popri malom konkurze za splnenia požiadavky rýchlosti, elektronizácie a celkového speňaženia majetku) c) Rýchle a efektívne speňažovanie majetku smerom k transparentnému speňažovaniu – dražba neviazaná na ZP ale na obvyklú cenu, alebo na ponuku v reálnom čase, na základe jednoduchých pokynov veriteľov, prípadne limitovať povinnosť mať pokyn od nejakej hodnoty speňažovaného majetku, možnosť speňažiť všetok majetok úpadcu správcom zvoleným najvhodnejším spôsobom (v korelácii s pokynom veriteľov). d) Možnosť, aby malý konkurz navrhol aj veriteľ, ak neskôr budú splnené podmienky na Veľký konkurz, zvážiť povinnosť preklopiť, prípadne limitovať túto možnosť na veľmi málo situácii (podľa podmienok) e) Zodpovednosť správcu za zisťovanie majetku, odporovanie úkonom ukracujúcim majetok úpadcu f) Zjednodušiť voľbu, alebo menovanie zástupcov veriteľov (traja s najvyššou pohľadávkou), alebo len jeden s najvyššou pohľadávkou, prípadne zaviesť hlasovanie pre rollam pre vybrané situácie g) Zlepšenie postavenia veriteľov – musia sa prihlásiť, inak nemajú právo uplatňovať svoje nároky, zosplatnenie práv a povinností nastáva vyhlásením malého konkurzu, vyhlásenie konkurzu nemá vzťah na sekundárne vzťahy voči iným zaviazaným osobám, iným ako je úpadca, veriteľ má oprávnenie popierať alebo odporovať, veriteľ môže iniciovať odvolanie správcu Navrhujeme znížiť majetkové hladiny malého konkurzu na majetok a záväzky do 200.000 EUR a nastaviť odmeňovanie správcu ako pri veľkom konkurze. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 108 Zákona č.7.2005 V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. je úlohou audítora overenie účtovnej závierky alebo konsolidovanej závierky či poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácii a výsledku hospodárenia dlžníka. Zámer MS SR nie je zrejmý, prečo právno-ekonomickú kategóriu vypracovania posudku posúva do rovinu auditu účtovnej závierky, keď posudok nemá byť len akousi kontrolou správnosti účtovania ale najmä podkladom na zistenie, či daný podnik dlžníka spĺňa tak právne ako aj ekonomické predpoklady na úspešnú reštrukturalizáciu. Za týmto účelom MS SR už dlhodobo školí a vzdeláva správcov, aby boli schopní zvládnuť aj spracovanie posudku. Máme za to, že MS SR si zamieňa činnosť veľkých poradenských spoločností, ktoré okrem audítorskej činnosti vykonávajú veľa iných činností, ktoré však s postavením audítorskej spoločnosti nemajú nič spoločné. Navyše je zrejmé, že MSSR audítorské spoločnosti nikdy z oblasti konkurzu a reštrukturalizácii neškolilo a ani nevzdelávalo. Podmienky nastavené MS SR spĺňa podľa zdrojov https://www.udva.sk/sk/zoznamy/zoznam-auditorskych-spolocnosti a www.finstat.sk celkovo len 15 audítorských spoločností, čo znamená, že MS SR ide jednak aj významne obmedziť hospodársku súťaž a vystavuje trh riziku, že týchto 15 subjektov, z ktorých možno ani nie každý bude schopný vyhotovovať posudky pre účely reštrukturalizácie, nebude vedieť nasýtiť požiadavky trhu a opatrenie pomoci podnikom sa tak minie úplne účinkom Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 166f ods. 1 Zákona č.7.2005 Zákon umožňuje podať žalobu o zrušenie oddlženia, ale tento inštitút je v praxi nevykonateľný, keďže veriteľ nemá žiadne možnosti na zistenie príjmu dlžníka, resp. majetku dlžníka, čím nevie preukázať nepoctivý zámer dlžníka. Pokladáme za logické, aby dlžník preukazoval poctivý zámer, resp. platobnú neschopnosť, najmä keď je zbavený svojich dlhov. V súčasnej úprave oddlženia štát umožňuje dlžníkovi zbaviť sa dlhov bez akejkoľvek kontroly poctivého zámeru dlžníka pri oddlžení, čím sa vytvára veľký priestor na zneužívanie inštitútu oddlženia. Navrhujeme nové znenie: Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení. Dlžník má povinnosť preukázať, že mal pri oddlžení poctivý zámer a že bol platobne neschopný. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 15 ods. 4 Obdobne vo vzťahu k Analýze udržateľnosti vypracovávanej audítorom. Zároveň považujeme za absolútne nedostatočné, aby poskytnutie predĺženej lehoty mohlo byť len podľa analýzy udržateľnosti vypracovanej reštrukturalizačným poradcom, bez súhlasu záložných veriteľov., ktorí, napriek finančnej analýze, mohli stratiť dôveru v udržateľnosť vzťahu a je nespravodlivé a nekoncepčné ich aj po dvoch mesiacoch nútiť k obmedzeniu ich práv na ďalšie 4 mesiace, teda dokopy na 6 mesiacov. Preto navrhujeme kombináciu oboch skutočností s tým, že v prípade ak by bol súhlas veriteľov (viď pripomienka k § 6 ods. 1 alt 1 alebo 2), stačil by k tomu len zjednodušený finančný plán, ktorý by bol podporený práve súhlasom veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 166 ods. 1 Zákona č. 7.2005 Keďže v praxi oddlženie konkurzom zneužívajú špekulanti a aj neplatiči s príjmom vyšším ako je priemerná mzda, navrhujeme, aby oddlženie konkurzom bolo umožnené dlžníkom až v prípade, keď sa preukáže, že dlžník nespĺňa podmienky na oddlženie splátkovým kalendárom. Navrhujeme nové znenie: Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 19 ods. 4 Zákona č.7.2005 Automatické preklápanie Veľkého konkurzu na Malý konkurz je, v prípade možnosti podať veriteľský návrh na malý konkurz, neakceptovateľná. Veriteľ môže mať dôvody pre ktoré chce, aby bol vedený veľký konkurz a preto zloží aj preddavok (napríklad má záujem aby správca plnohodnotne, v rozsahu svojich oprávnení, zisťoval majetok, bývalý majetok, odporovať úkony a podobne) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail