LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II Za zváženie zároveň stojí, či popri navrhovanom „novom malom konkurze‟ môže alebo nemôže koexistovať aj inštitút „pôvodného malého konkurzu‟ vrátane jeho obsahu obsiahnutého v súčasnom znení § 107 ZKR. Je možné zastávať názor, že jednotlivé inštitúty a osobitosti upravené v existujúcom „pôvodnom malom konkurze‟ a navrhovanom „novom malom konkurze‟ sa vôbec nevylučujú. Je nepochybné, že predkladateľ novely ZKR sa usiluje značnú časť práce preniesť zo správcov a konkurzných súdov na veriteľov a všeobecné súdy, čím sleduje značné zrýchlenie časti konkurzných konaní vyhlásených podľa II. časti ZKR; avšakúplným vypustením úpravy „pôvodného malého konkurzu‟ dôjde k sťaženiu postupu konkurzných súdov v bežných, budúcich „veľkých konkurzoch‟ vyhlásených podľa II. časti a zvýšeniu ich administratívnej a rozhodovacej záťaže, a to napr. z dôvodu, že ak sa v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlási len jeden nezabezpečený veriteľ, a následne po tejto lehote hoci aj X ďalších, už len z uvedeného dôvodu nebude možné v tomto konkurze kreovať veriteľský výbor (viď ust. § 28 ods. 3 ZKR, § 37 ods. 1 ZKR, § 83 ods. 1 ZKR a pod.) a pôsobnosť veriteľského výboru bude vykonávať výlučne súd, čoho dôsledkom je aj ukladanie záväzných pokynov správcovi výlučne súdom, čo mimoriadne zahlcuje konkurzné súdy. Ak by však bolo možné na nové „veľké konkurzy‟ aplikovať súčasné ust. § 107 ods. 2 (voľba zástupcu veriteľov), vo väčšine prípadov by sa tak zvýšenej záťaži konkurzných súdov dalo predísť. Z uvedeného dôvodu by preto bolo vhodné, potrebné ale aj možné, aby aj súčasné znenie ust. § 106 a 107 ZKR ostalo v platnosti, pričom predkladateľ zákona by z dôvodu právnej istoty mohol existujúci „pôvodný malý konkurz‟ a navrhovaný „nový malý konkurz‟ od seba odlíšiť ich pomenovaním, t.j. napr. „nový malý konkurz‟ by mohol byť označený ako „malý konkurz‟, pričom ten pôvodný by mohol byť označený ináč, aby sa tak oba inštitúty odlíšili, avšak aj pri tom pôvodnom je potrebné nejaké pomenovanie, aby sa tak v praxi pri „veľkých konkurzoch‟ predišlo rozporom, či napr. dochádza ku kreovaniu veriteľského výboru alebo len voľbe zástupcu veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. III V rámci aplikačnej praxe sme narazili na problém vo vzťahu k zákonu č. 8/2005 Z.z., najmä jeho ust. §4 – vylúčenie správcu. Konkrétne, ak v konkurznom konaní odvolá súd správcu pre porušenie povinností – napr. z dôvodu dlhodobej nečinnosti, následne zvolá schôdzu veriteľov za účelom voľby nového správcu, pričom ak sa veritelia na schôdzi uznesú na tom istom správcovi, ktorý bol v predmetnej veci už raz pre porušenie povinností odvolaný, súdu neostáva nič iné, len ho opäť uznesením ustanoviť. Obdobne, ak správca bol odvolaný pre závažné porušenie povinnosti, následne bol ustanovený iný správca, ktorý bol však tiež odvolaný, následne sa schôdza na novom správcovi neuzniesla, tak súd generoval a z generátora opäť vyšiel ten prvý správca, ktorý už v konaní pred tým bol a bol odvolaný pre závažné porušenie povinností, pričom súd nemal žiadnu zákonnú možnosť toho prvého správcu z generovania vylúčiť. Takýmto spôsobom potom mávajú súdy značne sťažený postup konania, nehovoriac o hospodárnosti a rýchlosti konania, keď spravidla správca, ktorý pred odvolaním nekonal, opäť po svojom ustanovení konať nebude. Tu by pomohla novela ust. § 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, kde by bol ako jeden z dôvodov vylúčenia definovaný aj prípad, že ak bol správca v konaní už raz pre porušenie povinnosti odvolaný, uvedená skutočnosť zakladá dôvod na jeho trvalé vylúčenie v predmetnej veci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 11 K vypusteniu ustanovenia § 110 ods.4 ZKR navrhujeme zvážiť vypustenie tohto bodu. Pripojenie zmluvy o vypracovaní reštrukturalizačného posudku stransparentnilo celý proces najmä pred veriteľmi. Zavedenie tejto povinnosti zákonom č. 377/2016 Z. z. Ministerstvo spravodlivosti odôvodnilo: „Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti procesureštrukturalizácie sa upravuje, že prílohu reštrukturalizačného posudku tvorízmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovaniereštrukturalizačného posudku. Odmeňovanie správcu podľa doterajšej úpravy je spravidla pokryté rúškom tajomstva, aj keď následkom toho môže byť odčerpanie významných majetkových hodnôt dlžníka.“ Preto je nelogické, aby Ministerstvo spravodlivosti potom ako celý proces vypracovania reštrukturalizačného posudku stransparentnilo vo vzťahu k veriteľom, chce opätovne utajiť tieto zmluvy. V súčasnosti platné ustanovenie§ 110 ods. 4 ZKR z pohľadu praxe možno hodnotiť ako pozitívnu podmienku, ktoráaspoň v niektorých prípadoch prispela k zníženiu nákladov na reštrukturalizáciu, čím saumožnilo väčšiemu počtu subjektov uchádzať sa o svojuzáchranu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II Navrhovaný zákon vo svojom čl. II – novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR‟) vo svojich viacerých ustanoveniach pracuje s pojmom „veľký konkurz‟, pričom však novela ZKR nikde tento pojem/inštitút nedefinuje. Hoci je zrejmé, že ide o „klasický‟ konkurz vyhlásený podľa II. časti ZKR, avšak z dôvodu právnej istoty účastníkov budúcich konkurzných konaní a z dôvodu potreby nesťažovania postupu konkurzného súdu v konaní je vhodné pojem „veľký konkurz‟ v novele ZKR jasne a zrozumiteľne definovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 33. K článku II. Bod. 9 - § 108 odsek: Dovoľujeme si upozorniť na zvýhodňovanie – audítorov. Pri malých podnikoch to považujeme za nadbytočne. Navrhujeme nech si vyberie dlžník sám. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie Odporúčam v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie vyplniť/definovať body 4 a 5 a vypustiť vetu „Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.“. Odôvodnenie: Zosúladenie s Legislatívnymi pravidlá vlády Slovenskej republiky, ktoré ustanovujú možnosť vypustiť body 4 a 5 doložky zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie iba v prípade, ak nie je predmet návrhu zákona upravený v práve Európskej únie. Predkladateľ deklaruje v bode 3 predmetnej doložky, že predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 16 ods. 3 zákona č. 8.2005 Z. z. (nad rámec návrhu) V nadväznosti na zmenu textu v § 16 ods. 3 druhá veta zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch [opakovaná správcovská skúška] navrhujeme zmeniť formu testu z listinného testu na elektronický test úpravou/zmenou § 5 vyhlášky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie (napr. po vzore uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 44/6/2019 z 30. mája 2019) nasledovne:(1) Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a z ekonómie. Každá otázka obsahuje 4 možnosti odpovede, z ktorých je jedna správna. Čas na vypracovanie testu je 60 minút.(2) Ministerstvo za pomoci výpočtovej techniky vygeneruje v deň konania písomného testu konkrétny písomný test, ktorý uchádzači absolvujú.(3) Odpovede na testové otázky môže hodnotiť ktorýkoľvek člen skúšobnej komisie. Za každú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzač získa jeden bod. Výsledok písomného testu s počtom bodov oznámi skúšobná komisia uchádzačovi v deň konania písomného testu.Odôvodnenie: Konanie a organizovanie správcovských skúšok je zastaralé a nezodpovedá nárokom moderného členského štátu EÚ v 21. storočí. Nezodpovedá vytýčeným cieľom vlády SR a Ministerstva spravodlivosti v oblasti elektronizácie justície. Písomného testu sa spravila zúčastní až 100 uchádzačov. Je problém nájsť a zabezpečiť vhodné priestory z  kapacitných dôvodov. Zhromažďovanie veľkého počtu ľudí (v terajšej situácii šírenia COVID-19) nie je v súlade so zdravotnými a hygienickými podmienkami/obmedzeniami. Navrhujeme, aby sa písomný test organizoval v malých zasadačkách, po 15 uchádzačov a v niekoľkých termínoch za 1 deň (8:00, 10:00, 13:00 a 15:00), a v niekoľkých dňoch, aby sa uspokojil záujem uchádzačov podľa ich počtu. Listinná podoba testu je zastaralá. Na odbúranie byrokracie navrhujeme písomný test elektronický, náhodne generovaný konkrétny test pre toho ktorého uchádzača na elektronickom zariadení ministerstva (laptop, notebook, počítač) a vyhodnotený hneď po jeho odovzdaní uchádzačom. To zníži organizačné požiadavky na následné riešenie prípadovej štúdie, ktorú štúdiu by riešili len uchádzači, ktorí dosiahli 30 a viac bodov z testu. Tiež sa javí ako nežiadúce, netransparentné až šikanózne, aby testy obsahovali viac ako 1 správnu odpoveď v stresujúcom časovom limite 45 minút. Účelom skúšky je overiť vedomosti uchádzača, nie deptať, stresovať a kladením byrokratických prekážok brániť v slobodnom prístupe k povolaniu/funkcii. Vrelo navrhujeme úradníkom a povereným funkcionárom ministerstva inšpirovať sa spôsobom organizovania advokátskych skúšok (písomných testov) Slovenskou advokátskou komorou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166f odsek 1 nasledovne: „Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení. Dlžník má povinnosť preukázať, že mal pri oddlžení poctivý zámer a že bol platobne neschopný.“ Odôvodnenie: Zákon umožňuje podať žalobu o zrušenie oddlženia, ale tento inštitút je v praxi nevykonateľný, keďže veriteľ nemá žiadne možnosti na zistenie príjmu dlžníka, resp. majetku dlžníka, čím nevie preukázať nepoctivý zámer dlžníka. Pokladáme za logické, aby dlžník preukazoval poctivý zámer, resp. platobnú neschopnosť, najmä keď je zbavený svojich dlhov. V súčasnej úprave oddlženia štát umožňuje dlžníkovi zbaviť sa dlhov bez akejkoľvek kontroly poctivého zámeru dlžníka pri oddlžení, čím sa vytvára veľký priestor na zneužívanie inštitútu oddlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. II., novelizačný bod číslo 9 V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. je úlohou audítora overenie účtovnej závierky alebo konsolidovanej závierky či poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácii a výsledku hospodárenia dlžníka. Zámer MS SR nie je zrejmý, prečo právno-ekonomickú kategóriu vypracovania posudku posúva do rovinu auditu účtovnej závierky, keď posudok nemá byť len akousi kontrolou správnosti účtovania ale najmä podkladom na zistenie, či daný podnik dlžníka spĺňa tak právne ako aj ekonomické predpoklady na úspešnú reštrukturalizáciu. Za týmto účelom MS SR už dlhodobo školí a vzdeláva správcov, aby boli schopní zvládnuť aj spracovanie posudku. Máme za to, že MS SR si zamieňa činnosť veľkých poradenských spoločností, ktoré okrem audítorskej činnosti vykonávajú veľa iných činností, ktoré však s postavením audítorskej spoločnosti nemajú nič spoločné. Navyše je zrejmé, že MSSR audítorské spoločnosti nikdy z oblasti konkurzu a reštrukturalizácii neškolilo a ani nevzdelávalo. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie Odporúčam v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie slová „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii)“ vypustiť. Odôvodnenie: Návrh zákona priamo netransponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii), ktorá má navyše stanovenú transpozičnú lehotu do 17.07.2021, resp. 17.07.2024 (týka sa transpozície článku 28 písm. a), b) a c)), resp. 17.07.2026 (týka sa transpozície článku 28 písm. d)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166g odsek 2.písm. k) nasledovne: „bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu;“ Odôvodnenie: V súčasne platnej úprave oddlženia má v prípade nesplácania pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci možnosť podať žalobu o zrušenie oddlženia len Centrum právnej pomoci. Doteraz Centrum právnej pomoci nepodalo ani 1 žalobu o zrušenie oddlženia, hoci evidujú tisícky prípadov, kedy dlžníci neuhrádzajú ani pôžičku poskytnutú Centrom právnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166 odsek 1 nasledovne: Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Odôvodnenie: Keďže v praxi oddlženie konkurzom zneužívajú špekulanti a aj neplatiči s príjmom vyšším ako je priemerná mzda, navrhujeme, aby oddlženie konkurzom bolo umožnené dlžníkom až v prípade, keď sa preukáže, že dlžník nespĺňa podmienky na oddlženie splátkovým kalendárom Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná všeobecná pripomienka k čl. II. – malý konkurz Chápeme zámer MS SR zjednodušiť konkurzy malých podnikateľov, aj keď nerozumieme zámeru upraviť konkurzy malých podnikov podľa oddlženia fyzických osôb ( ktoré v 97% končí bez akéhokoľvek uspokojenia veriteľov a a zneužívajú oddlženie aj osoby s nadštandardným príjmom). Navrhujeme znížiť majetkové hladiny malého konkurzu ( navrhovaná hranica 1 000 000,-€) na majetok a záväzky do 200.000 EUR a nastaviť odmeňovanie a právomoci správcu konkurznej podstaty ako pri veľkom konkurze. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 17. k Čl. I – K § 10 ods. 9 Navrhujeme nové znenie ods. 9 „(9) Záväzky bezprostredne súvisiace a nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli počas dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred záväzkami ktoré vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany (ďalej len “skôr splatné záväzky“). Záväzky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu uspokojovali v poradí ako podriadené záväzky, uhrádza podnikateľ pod dočasnou ochranou až po úhrade iných záväzkov. To však neplatí pre také podriadené záväzky, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré je podnikateľ oprávnený uhrádzať ako iné záväzky, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku. Podnikateľ a rovnako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou však zodpovedajú za škodu veriteľom skôr splatných záväzkov, ibaže preukážu, že pri vyhodnotení toho či záväzok bezprostredne súvisí a je nevyhnutný/potrebný na zachovanie prevádzky podniku a pri jeho prednostnom uspokojení konali s odbornou starostlivosťou a s úprimnou snahou udržať životaschopnosť podniku aspoň po dobu trvania dočasnej ochrany.“ Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie možnosti prednostného uhrádzania nových záväzkov. Oproti tomu zodpovednosť štatutárov konať s odbornou starostlivosťou, inak veriteľom starých záväzkov zodpovedajú za škodu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 22. k Čl. I – K § 13 Navrhujeme nové znenie § 13 „V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok podnikateľa, ktorý bol pod dočasnou ochranou do [troch/piatich] rokov od skončenia dočasnej ochrany sa nároky z úverového financovania prijatého počas dočasnej ochrany, v rozsahu v akom majetok zabezpečujúci tieto nároky pravdepodobne nebude postačovať na uspokojenie týchto nárokov, uspokoja ako pohľadávky proti všeobecnej podstate v rovnakom poradí, ako sa v konkurze uspokojujú pohľadávky súvisiace s prevádzkovaním podniku počas konkurzu. Ak sa tak zabezpečení veritelia v súvislosti s poskytnutím úverového financovania dohodnú, nároky z úverového financovania sa v dohodnutom rozsahu v prípade vyhlásenia konkurzu uspokoja aj ako pohľadávky proti oddelenej podstate týchto dotknutých zabezpečených veriteľov.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 19. k Čl. I – K § 11 ods. 2 Navrhujeme nové znenie ods. 2 „(2) Záväzky z úverového financovania poskytnuté počas dočasnej ochrany sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a ak vzniknú voči spriaznenej osobe podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní, neuplatnia sa naň ustanovenia osobitného predpisu o konkurznom konaní o uspokojení nárokov z nich v poradí ako podriadená pohľadávka avšak na ich zabezpečenie v konkurze ani reštrukturalizácii sa neprihliada.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 18. k Čl. I – K § 11 ods. 1 Navrhujeme nové znenie ods. 1 „(1) Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže za účelom zachovania prevádzky podniku za obvyklých podmienok prijať úverové financovanie a za obvyklých podmienok zriadiť zabezpečovacie právo k takémuto úverovému financovaniu.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 23. k Čl. I – K § 14 ods. 2 písm. b) Navrhujeme nové znenie písm. b) ods. 2 „b) ak o ukončenie dočasnej ochrany požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou alebo nadpolovičná väčšina veriteľov počítaná podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti alebo“ Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť dôvod ukončenie DO, kedy bude mať súd povinnosť ukončiť DO kedykoľvek na žiadosť nadpolovičnej väčšiny veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 20. k Čl. I – K § 11 ods. 3 Navrhujeme vypustiť ods. 3 bez náhrady. Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 21. k Čl. I – K § 12 Navrhujeme v prvej vete doplniť za slovo „bolo“ slová „počas dočasnej ochrany“. Navrhujeme v druhej vete doplniť za slová „môže ho“ slová „počas dočasnej ochrany“ a vypustiť slová „za obvyklých podmienok“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail