LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. III, bodu 2. a § 123 ods. 3 Žiadame za slová „generálny prokurátor,“ vložiť slová „predseda najvyššieho súdu,“. Odôvodnenie: Máme za to, že predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho súdu“) by mal mať tiež právo navrhnúť kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora aj vzhľadom na iné subjekty, ktorým predkladateľ návrhu zákona navrhuje toto právo. Predseda najvyššieho súdu sa v rámci pôsobenia vo funkcii sudcu a zároveň predsedu najvyššieho súdu môže stretnúť a spoznať prácu množstva kvalitných prokurátorov, z ktorých by mohol v prípade priznania návrhového práva navrhnúť kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora. Priznaním práva navrhnúť kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora predsedovi najvyššieho súdu by sa podľa nášho názoru vhodne doplnila paleta subjektov, navrhnutých predkladateľom návrhu zákona, o predsedu najvyššej inštancie všeobecného súdnictva, ktorá nevyhnutne prichádza do kontaktu s prácou prokurátorov. V neposlednom rade podporujeme svoj návrh tým, že predseda najvyššieho súdu má právo navrhnúť kandidáta v prípade voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky [viď § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov], ktorá sa realizuje za obdobných pravidiel ako predkladateľom navrhnuté pravidlá voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora v tomto návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve návrhu zákona za slová „z......“ vložiť rok „2020“ v súlade s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete pred slová „54/2019 Z. z.“ vložiť slová „zákona č.“, v bode 1 § 9b ods. 1 úvodnej vete za slovo „prokurátori“ vložiť slová „ak tomuto nebráni prekážka vo výkone tohto práva uvedená v odseku 2“ a na konci písmena b) čiarku nahradiť bodkou a vypustiť tzv. plávajúci text, v § 9c ods. 4 pred slovom „kandidáta“ a v odseku 8 pred slovom „kandidátov“ vypustiť slovo „na“, v § 9h ods. 2 úvodnej vete a § 9i ods. 6 úvodnej vete vypustiť dvojbodku, v poznámke pod čiarou k odkazu 2d za slovo „starostlivosti“ vložiť čiarku a slová „službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“ a slová „č. 301/205 Z. z.“ nahradiť slovami „č. 301/2005 Z. z.“, v bode 2 § 13 ods. 5 odkaz 3d nahradiť odkazom 2c a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 3d ako nadbytočnú, v poznámke pod čiarou k odkazu 28a na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“, v čl. II bode 1 na konci pripojiť slová „a generálneho prokurátora,“, v bodoch 2, 4 a 5 slovo „eur“ nahradiť slovom „eura“ a na konci pred úvodzovkami vypustiť bodku ako nadbytočnú, v bode 5 odkaz 6a nahradiť odkazom 8c, v čl. III bode 2 odkazy 21, 22 a 74 nahradiť odkazmi 74, 75 a 76 vrátane príslušných poznámok pod čiarou, aby bolo zachované správne poradie odkazov v platnom zákone, v poznámke pod čiarou k odkazu 74 slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 401/2015 Z. z“, v bode 3 § 125 ods. 6 slovo „návrhy“ nahradiť slovom „návrh“, v bode 4 úvodnú vetu preformulovať takto: Za § 150c sa vkladá § 150d, ktorý vrátane nadpisu znie:“, v nadpise § 150d slovo „ustanovenie“ nahradiť slovom „ustanovenia“, v čl. IV bode 2 za úvodnú vetu vložiť slová „§ 7a“, v § 7a ods. 1 slovo „skúšobných“ nahradiť slovom „výberových“, v bode 11 úvodnej vete za slová „§ 114“ vložiť slová „vrátane nadpisu“, v § 114 ods. 1 písm. b) slová „disciplinárneho senátu“ nahradiť slovami „disciplinárnej komisie“, v bode 13 § 192 ods. 16 odkaz 24 nahradiť odkazom 10, v § 192 ods. 19 úvodnej vete vypustiť slovo „iba“ ako nadbytočné, v § 192 ods. 20 písm. e) za slovo „mu“ vložiť slovo „bolo“, v bode 15 slová „sa pripája veta, ktorá znie:“ nahradiť slovami „sa na konci pripája táto veta:“ v súlade s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 18 slovo „písmene“ nahradiť slovom „písm.“ a na konci za úvodzovkami hore doplniť bodku, v bode 21 úvodnej vete pred číslo „222“ vložiť paragrafovú značku, v § 222 ods. 1 písm. d) pred slovo „záverečnému“ vložiť čiarku a pred slovo „249b“ vložiť paragrafovú značku, v bode 23 § 224 ods. 1 písm. e) na konci za slovom „zákona“ čiarku nahradiť bodkou, v poznámke pod čiarou k odkazu 65b pri prvej citácii slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. ...../2020 Z. z.“, v bode 27 poznámke pod čiarou k odkazu 66 pred slovom „9j“ vypustiť paragrafovú značku v súlade s bodom 55 prílohy LPV, v bode 34 § 238 ods. 1 slovo „skúšobných“ nahradiť slovom „výberových“, v bode 35 slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“, v bode 36 § 239 ods. 2 písm. b) pred číslo „250“ vložiť paragrafovú značku, v bode 39 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 241 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:“ v súlade s bodom 31 prílohy LPV a obdobnú úpravu vykonať aj v bode 42, v bode 39 § 241 ods. 2 písm. i) prvom bode na konci doplniť čiarku, v bode 42 § 246 ods. 1 písm. k) za slovo „generálnou“ vložiť slovo „prokuratúrou“, v bode 43 § 249b ods. 8 slová „môže znieť:“ nahradiť slovami „znie“, v bode 44 úvodnú vetu preformulovať takto: „Za § 261 sa vkladá § 261a, ktorý vrátane nadpisu znie:“ v súlade s bodom 34.3 prílohy LPV a obdobnú úpravu vykonať aj v bode 45, v bode 45 § 265ze ods. 3 slová „členov disciplinárnych komisie“ nahradiť slovami „členov disciplinárnych komisií“ (2x), čl. V zosúladiť s bodom 64.1 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je vyčíslený negatívny, rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy v sume 170 658 eur každoročne od roku 2021, v tom osobné výdavky v sume 126 413 eur, z toho mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 94 938 eur (príplatok za disciplinárne konanie, úhrada nákladov členom vymenovaným z databázy kandidátov vytvorenej Súdnou radou SR za účasť vo výberových, hodnotiacich a disciplinárnych komisiách, zvýšenie platu generálneho prokurátora na 1,5 násobok platu poslanca, zvýšenie funkčných príplatkov generálneho prokurátora, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR). V analýze vplyvov časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa navrhuje zvýšenie výdavkov zohľadniť v záväzných ukazovateľoch rozpočtu kapitoly Generálna prokuratúra SR v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na vývoj verejných financií a vývoj, resp. štruktúru čerpania osobných výdavkov v kapitolách Generálna prokuratúra SR a Kancelária Najvyššieho súdu SR, nesúhlasíme so zvýšením výdavkov na realizáciu predloženého návrhu. V nadväznosti na doterajší vývoj plnenia limitu počtu sudcov, resp. prokurátorov v dotknutých kapitolách, žiadame navrhované zvýšenie platových náležitostí generálneho prokurátora, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR a ďalších uvedených príplatkov členov komisií zabezpečiť v rámci výdavkov dotknutých kapitol, ktoré sú v súčasnosti rozpočtované na roky 2021 a 2022 v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022. Zároveň upozorňujeme, že v pripravovanom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 nie je na uvedený účel rozpočtovaná žiadna finančná rezerva. Upozorňujeme, že v analýze vplyvov nie je kvantifikovaný vplyv zvýšenia platu generálneho prokurátora na zvýšenie jeho paušálnych náhrad, ktoré sú mu priznávané podľa § 22c ods. 1 a § 22e zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov. Kvantifikácia v jednotlivých rokoch tiež nezohľadňuje rast priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, vychádza z platného právneho stavu. Vplyv na rozpočet verejnej správy bude preto v jednotlivých rokoch vyšší. Vo výdavkovej časti tabuľky č. 1 analýzy vplyvov je potrebné vyplniť riadky „v tom: za každý subjekt verejnej správy/program zvlášť“. V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame doložku vybraných vplyvov, ako aj analýzu vplyvov prepracovať tak, aby z nich nevyplýval rozpočtovo nekrytý vplyv. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 5 K čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 5 Požadujeme slová „so súhlasom na jeho zverejnenie“ z navrhovaného ustanovenia vypustiť pre nadbytočnosť. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: Nakoľko je spracúvanie, teda zverejnenie ustanovené ako povinnosť zákonom, nie je potrebné, aby osoba so zverejnením vyjadrovala aj súhlas. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 4 K čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 4 Požadujeme stanovenie rozsahu v akom sa kandidát, člen a náhradník v zoznamoch zverejňuje. Pripomienka je zásadná. Ak v inej časti zákona nie je upravené, tak požadujeme aby bolo ustanovené, aké konkrétne osobné údaje budú predmetom zverejnenia kandidáta, člena a náhradníka, napríklad jeho meno a priezvisko, alebo inak obdobne. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 1 K čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 1 Požadujeme slovo „vedie“ nahradiť slovom „prevádzkuje“ a nad slovo prevádzkuje dať odkaz na poznámku pod čiarou v znení „čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016)“. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: Požadujeme aby bolo z ustanovenia jasné, že prevádzkovateľom uvedených databáz je GP SR v zmysle nariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. IV k bodu 13 § 192 ods. 22 K čl. IV k bodu 13 § 192 ods. 22 Požadujeme doplnenie druhej vety v znení „Členovia disciplinárnej komisie a zapisovateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom a informáciám, ktoré sú obsahom spisov.“. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: Prevádzkovateľ v zmysle čl. 5 ods. 2 zodpovedá za všetky zásady spracúvania a ochrany osobných údajov Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 4 K čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 4 Požadujeme slová „a súhlas so zverejnením osobných údajov“ z navrhovaného ustanovenia vypustiť pre nadbytočnosť. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: Nakoľko je spracúvanie, teda zverejnenie ustanovené ako povinnosť zákonom, nie je potrebné, aby osoba so zverejnením vyjadrovala aj súhlas. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. I k bodu 4: K čl. I k bodu 4: Navrhovaný bod požadujeme vypustiť. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: Tak z textu navrhovaného ustanovenia, ako ani z dôvodovej správy nie je zrejmé doplnenie uvedeného odseku a definície. Jej doplnenie nevyplýva ani zo zákona č. 18/2018 Z. z. na ktorého spojitosť sa dôvodová správa odvoláva. Taktiež sa domnievame, že nie je potrebné duplikovať definíciu, ktorá už v právnom poriadku SR a to na základe priamo uplatniteľného všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorá je jeho súčasťou. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 11 a k bodu 3 § 125 ods. 9 K čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 11 a k bodu 3 § 125 ods. 9 Ustanovenie navrhujeme preformulovať nasledovne „Zo schôdze ústavnoprávneho výberu konanej na účel podľa ods. 8 vyhotovuje kancelária audiovizuálny prenos.“. Tiež požadujeme aby bolo ustanovenie doplnené o spresnenie ohľadom toho, kde a koľko bude prípadný záznam dostupný. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: Na účely splnenia zásady transparentnosti je vhodné a potrebné, aby bolo v texte zákona stanovené koľko bude doba uchovávania daného záznamu, ako bude dostupný, koľko ho bude prevádzkovateľ uchovávať. Požadujeme spresniť v kontexte čl. 6 ods. 3 nariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 6 a k bodu 3 § 125 ods. 4 K čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 6 a k bodu 3 § 125 ods. 4 Požadujeme, aby bolo v odseku spresnené, ktoré materiály budú predmetom zverejnenia. Požadujeme, aby bolo stanovené koľko budú materiály na webovom sídle národnej rady zverejnené. Formuláciu za bodkočiarkou požadujeme nahradiť formuláciou, ktorá bude dávať presné usmernenie, ktoré údaje z materiálov určených na zverejnenie majú byť predmetom anonymizácie. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia je potrebné, aby zákonný právny základ pre spracovateľskú operáciu bol jasný, zreteľný a transparentný a dával osobám konajúcim v mene prevádzkovateľa jasné usmernenia, ako konať pri spracúvaní, čo navrhovaný odsek nespĺňa. Tiež apelujeme na spresnenie v zmysle pripomienky aj v kontexte čl. 6 ods. 3 nariadenia. Doba zverejnenia a stanovenie predmetu zverejnenie je potrebné v zmysle zásad podľa čl. 5 nariadenia. Domnievame sa, že takto navrhnuté ustanovenie, najmä pokiaľ ide o anonymizáciou a nespresnenie toho, aké materiály majú byť zverejnené spôsobí, že uvedené sa bude vykonávať živelne, až s dodatočným stanovovaním pravidiel. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. IV k bodu 5 k § 21 ods. 7 a obdobne aj k niektorým odsekom z bodu 33 pojednávajúcim taktiež o výberovom konaní. K čl. IV k bodu 5 k § 21 ods. 7 a obdobne aj k niektorým odsekom z bodu 33 pojednávajúcim taktiež o výberovom konaní. Požadujeme určenie účelu na ktorý je vyhotovovaný audiozáznam. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: Požadujeme zosúladenie s čl. 6 ods. 3 nariadenia a tiež s čl. 5 ods. 1 písm. a) nariadenia. Z navrhovaného znenie nie je zrejmý účel nahrávky a uvedenie z dôvodovej správy, že sa vyhotovuje na účely transparentnosti je nie dostatočné. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. IV k bodu 2 k § 7a ods. 12 a 13 tiež k bodu 33 ods. 15 obdobne K čl. IV k bodu 2 k § 7a ods. 12 a 13 tiež k bodu 33 ods. 15 obdobne Požadujeme aby sa v prvej vete spresnilo, čo bude predmetom zverejnenia v rámci zverejňovania zápisnice. Pripomienka je zásadná. Zdôvodnenie: Požadujeme, aby prevádzkovateľ v zmysle zásady minimalizácie spracúvania osobných údajov vynechal a zvážil aby sa zverejňovali vlastnoručné podpisy členov výberovej komisie a tiež, aby sa v plnom znení zverejňovali životopisy úspešných uchádzačov. Nakoľko aj z aplikačnej praxe je úradu známe, že životopisy nemajú jednotnú formu a uchádzači napriek vedomosti, že životopisy budú zverejňované v nich uvádzajú údaje o príbuzných, ktoré nemá GP SR dôvod a účel zverejňovať. Navrhujeme, ak to tak nie je, aby sa zvážilo vytvorenie jednotného vzoru životopisu a pokynov na jeho vyplnenie, aby sa do budúcne predišlo zverejňovaniu aj takých údajov, ktoré, ak bude uchádzač následne prokurátorom by ho mohli ohroziť, ako napríklad číslo telefónu a podobne. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) čl. IV k bodu 1 a k bodu 5 § 21 ods. 8 K čl. IV k bodu 1 a k bodu 5 § 21 ods. 8 Navrhujeme z textácie prevej vety slová „k čomu uchádzač poskytne potrebnú súčinnosť“ vypustiť, druhú vetu navrhujeme vypustiť celú. Druhú vetu navrhujeme v tomto znení „Na účely podľa prvej vety je uchádzač povinný predložiť potrebné písomnosti generálnej prokuratúre najmenej XX dní pred stanoveným termínom výberového konania. Nesplnenie si povinnosti v stanovenej lehote podľa predchádzajúcej vety má za následok vylúčenie uchádzača z výberového konania“. Zdôvodnenie: Navrhované znenie evokovalo potrebu udelenia súhlasu na zverejnenie či inú spracovateľskú operáciu, bolo nejednoznačné. V pripomienke navrhované znenie reflektuje potreby generálnej prokuratúry a zároveň je jednoznačným určením požiadavky, ktorá, ak nebude splnená, bude uchádzač z výberového konania vylúčený. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Predloženému návrhu Navrhujeme zriadenie Rady prokurátorov po vzore Súdnej rady SR, ktorá bude otvorená aj členom mimo prokurátorského prostredia. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že návrh má ambíciu riešiť zásadné problémy fungovania prokuratúry, považujeme v tomto kontexte za dôležité, aby bol zriadený osobitný nezávislý orgán – Rada prokurátorov po vzore Súdnej rady SR, ktorý by bol spoluzodpovedný za chod prokuratúry. Prokuratúra je jednotná sústava orgánov usporiadaných hierarchicky, s typickými znakmi ako centralizmus a monokratickosť, striktné väzby nadriadenosti a podriadenosti medzi prokurátormi. Uvedenému zodpovedá uzavretosť prokuratúry, absencia externých prvkov (napr. v podobe zástupcov iných právnických profesií), ktoré by napomáhali verejnej kontrole. Rada prokurátorov podľa platnej právnej úpravy je orgánom samosprávy prokurátorov a zriaďuje sa na ochranu práv a oprávnených záujmov prokurátorov. Predstaviteľmi samosprávy prokurátorov sú aj zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry a prokurátorská rada generálnej prokuratúry, zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry a prokurátorská rada krajskej prokuratúry. Koordinačným orgánom prokurátorských rád je rada prokurátorov. Radu prokurátorov tvoria predsedovia prokurátorských rád, ktorých v čase ich neprítomnosti zastupujú príslušní podpredsedovia. Okrem koordinačnej činnosti sa rada prokurátorov vyjadruje aj k rozpočtu prokuratúry a plánu hlavných úloh, k návrhom zákonov, ktoré súvisia s pôsobnosťou prokuratúry, vyjadruje sa k dočasnému prideleniu prokurátora na inú prokuratúru, navrhuje členov výberovej komisie, vyjadruje sa k vymenovaniu prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora a k jeho odvolaniu z tejto funkcie a udeľuje alebo odmieta súhlas na vymenovanie prokurátora do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry a k jeho odvolaniu z tejto funkcie, navrhuje členov skúšobných komisií, plní kompetencie v oblasti disciplinárnych konaní voči prokurátorom, vyjadruje sa k iným veciam ustanoveným zákonom, alebo ak ju o to požiada generálny prokurátor. Rada prokurátorov je teda orgán zložený výlučne z prokurátorov, ktorého hlavným poslaním je ochrana záujmov členov prokuratúry dovnútra. Pri striktne hierarchicky a monokraticky usporiadanom systéme slovenskej prokuratúry z povahy veci vyplýva opodstatnené riziko, že členovia rady nebudú pri výkone svojej funkcie konať nezávisle, keďže všetci podliehajú riadeniu generálnym prokurátorom. V demokratickej spoločnosti je potenciálne nebezpečenstvo zlyhania a odklonu od poslania pri akomkoľvek orgáne, ktorý je legislatívne vybudovaný na relatívne silnej nezávislosti, ak táto nie je primerane kompenzovaná zodpovednosťou, ktorej nevyhnutnou súčasťou sú prvky verejnej kontroly. Obdobne aj z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že nemožno „prokuratúru chápať ako uzavretý a izolovaný systém orgánov, ktorý s inými orgánmi verejnej moci nespájajú žiadne väzby a do ktorého činnosti nemožno žiadnym (a teda ani právne regulovaným) spôsobom zasiahnuť. Práve naopak, z princípov demokratického štátu, deľby moci a vzájomných bŕzd a protiváh vyplýva oprávnená požiadavka na právnu reguláciu umožňujúcu verejnú kontrolu činnosti prokuratúry, ako aj adekvátnu mieru vplyvu najmä tých zložiek štátnej moci, ktorých legitimita je obnovovaná na základe priamych volieb občanmi, od ktorých štátna moc v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavy pochádza.“ Na rozdiel od slovenskej právnej úpravy, medzinárodné odporúčania kladú dôraz na obsadenie rady aj zástupcami iných právnických profesií, právnych akademikov a pod. Podľa Správy Benátskej komisie sa odporúča, aby časť členov rady prokurátorov bola volená parlamentom, dokonca kvalifikovanou väčšinou. Takto zložené rady sú považované za odborne prínosné, tvoria štít chrániaci prokuratúry pred politickým vplyvom a majú demokratickú legitimitu. Takto konštituovaná rada máva právomoci okrem iného aj v oblasti výberu prokurátorov a v oblasti disciplinárnej zodpovednosti. V súlade s vyššie uvedeným navrhujeme, aby rada prokurátorov bola zložená okrem zástupcov prokuratúry aj zo zástupcov iných právnických profesií s posilnením právomocí najmä v oblasti disciplinárnej zodpovednosti. Príkladom môže byť Súdna rada Slovenskej republiky, kde polovicu z 18 členov volia priamo sudcovia všeobecných súdov a druhú polovicu tvoria nominanti Národnej rady SR, vlády SR a prezidenta SR (každý po troch členoch). Práve v tejto polovici súdnej rady by mali byť práve zástupcovia iných právnických profesií. V súlade s uvedeným považujeme za vhodné, aby rada prokurátorov bola z polovice zložená zo zástupcov prokurátorov, t.j. prokurátormi samotnými, a z polovice členmi volenými Národnou radou SR. Uvedené môže byť alternatívne riešené obdobne ako Súdna rada (t.j. druhú polovicu by v pomernom počte volila NR SR a menovala vláda SR a prezident SR). Nominanti iných mocí by nemali byť prokurátori, ale zástupcovia iných právnických profesií mimo prokurátorského prostredia. Uvedeným spôsobom by sa posilnila otvorenosť a verejná kontrola prokuratúry. Zároveň je vhodné, aby sa rokovania Rady prokurátorov z hľadiska nárokov na transparentnosť upravili obdobne ako rokovania Súdnej rady SR (verejnosť zasadnutí, verejne dostupné zvukové záznamy zo zasadnutí a pod.). Pripomienka je zásadná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. IV bod 2 - § 7a ods. 2 Navrhujeme, aby § 7a ods. 2 znel takto: „(2) Výberová komisia má päť členov. Generálny prokurátor vymenuje členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov na základe náhodného výberu, tak aby a) jeden člen bol vymenovaný z databázy vytvorenej Radou prokurátorov Slovenskej republiky, b) dvaja členovia boli vymenovaní z databázy vytvorenej generálnym prokurátorom, c) jeden člen bol vymenovaný z databázy vytvorenej Súdnou radou Slovenskej republiky, d) jeden člen bol vymenovaný z databázy vytvorenej ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky.“. Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť pravidlá týkajúce sa kreovania výberovej komisie po vzore kreovania výberovej komisie podľa zákona č. 286/2018 Z.z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre. Princíp zohľadňujúci zastúpenie členov komisie navrhnutých z iného ako prokurátorského prostredia predstavuje vyvážený a otvorený prvok celého výberového konania a mal by prispieť k objektívnejšiemu rozhodovaniu, o ktorom by nemali byť pochybnosti. Navrhujeme, aby táto výberová komisia bola zložená obdobne ako pri voľbe európskeho prokurátora a to z dôvodu zosúladenia princípov zloženia výberových komisií na prokuratúre, tak, aby pri výberových konaniach nevznikali neodôvodnené rozdiely zloženia komisií. Navrhujeme tiež náhodný výber členov komisie, aby tak bola komisia zložená bez zásahu ľudského faktora. Zásadné je zabezpečenie vyváženého zloženia komisií, ktoré by malo byť podobné ako to je pri výbere sudcov. Zo správy Európskej siete súdnych rád (ENCJ) o nezávislosti a zodpovednosti prokuratúry „Independence and Accountability of the Prosecution ENCJ Report 2014-2016“ vyplýva, že kariéra prokurátorov sa má riadiť rovnakými pravidlami, aké sa vzťahujú na sudcov a má byť založená na schopnostiach, zásluhách, integrite a skúsenostiach. Prokurátori musia spĺňať rovnocenné požiadavky profesionálnych zručností a odbornej prípravy ako sudcovia. Podľa tejto správy členské štáty by mali prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby vytvorili systém prijímania, výberu a menovania prokurátorov, ktorý je nezávislý od politického vplyvu, spravodlivý vo svojich výberových konaniach, otvorený pre všetkých vhodných kandidátov a transparentný z hľadiska verejnej kontroly. Európska charta štatútu sudcov, prijatá na mnohostrannom stretnutí o štatúte sudcov v Európe, ktoré v dňoch 8. – 10. júla 1998 zorganizovala Rada Európy sa tiež venuje výberu a vymenovaniu sudcov, ktorý podľa jej bodu 1.3 má vykonávať orgán, ktorý je nezávislý od výkonnej a zákonodarnej moci a ktorého aspoň polovicu tvoria sudcovia zvolení ostatnými sudcami spôsobom, ktorý zaručuje čo najširšie zastúpenie členov sudcovského stavu. Charta ustanovuje, že sudcov by za členov nezávislého orgánu mali zvoliť ostatní sudcovia, pretože z dôvodu zabezpečenia nezávislosti tohto orgánu nemožno pripustiť, aby ich volil alebo menoval politický orgán, ktorý predstavuje výkonnú alebo zákonodarnú moc. Takýto postup by totiž podľa Charty predstavoval hrozbu presadzovania stranícko-politických záujmov pri menovaní a zabezpečovaní úlohy sudcov. Od sudcov, ktorí sú členmi nezávislého orgánu, sa očakáva, že sa nebudú usilovať získať priazeň politických strán alebo orgánov, ktoré sú rovnako menované alebo volené týmito stranami alebo ich prostredníctvom. Tiež Dublinská deklarácia o štandardoch v oblasti prijímania a menovania sudcov prijatá Valným zhromaždením Európskej siete súdnych rád v Dubline v dňoch 9. až 11. mája 2012 sa venuje minimálnym štandardom týkajúcim sa orgánu rozhodujúceho o prijímaní, výbere a menovaní sudcov. Za štandardy táto deklarácia tiež považuje, že Súdnictvo nemusí mať nutne absolútnu väčšinu členstva v takomto výberovom a menovacom orgáne. V niektorých krajinách je totiž zastávaný názor, že výberový orgán, v ktorom má súdnictvo väčšinové členstvo, býva podrobený kritike. Tá spočíva v tom, že slúži sám pre seba, že vyberá len tých budúcich sudcov, ktorých preferuje a podporuje favorizovaných sudcov z vlastných radov. Z toho dôvodu prijateľným by tiež bolo zloženie komisií, kde dvoch členov by nominovala Súdna rada SR, aby tak pomer prokurátorov a neprokurátorov bol 3:2. Tiež poukazujeme na to, že v tejto súvislosti je potrebná tiež zmena zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade SR, pretože sa rozširujú právomoci Súdnej rady SR. Pripomienka je zásadná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. IV bod 19 - § 212 ods. 2 Navrhujeme, aby § 212 ods. 2 znel takto: „ (2) Generálny prokurátor vymenúva a) predsedu odvolacej disciplinárnej komisie z databázy kandidátov na predsedov disciplinárnych komisií podľa § 192 ods. 6, b) troch členov odvolacej disciplinárnej komisie z databázy kandidátov na členov disciplinárnych komisií podľa § 192 ods. 7 písm. a) a c) dvoch členov odvolacej disciplinárnej komisie z databázy kandidátov na členov disciplinárnych komisií podľa § 192 ods. 7 písm. b).” Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť pomer v členoch odvolacej komisie. Z nálezu ústavného súdu PL. ÚS 105/2011 zo dňa 07.05.2014 o súlade niektorých ustanovení zákonov č. 153/2001 Z.z. a 154/2001 Z.z. vyplýva, že prokuratúra je osobitným ústavným orgánom právnej ochrany, v prípade ktorého existuje legitímna požiadavka takej právnej regulácie, „ktorá umožní výkon verejnej kontroly nad činnosťou prokuratúry aj adekvátnu mieru vplyvu jednotlivých zložiek štátnej moci vo vzťahu k prokuratúre, ktorého účelom je zaistenie náležitého výkonu jej poslania spočívajúceho v iniciatívnom, spravodlivom a nestrannom postupe pri ohrane verejného záujmu, ochrane základných práv a slobôd, ako aj ďalších práv a právom chránených záujmov“. Podľa ústavného súdu je disciplinárna zodpovednosť prokurátorov inštitútom, ktorého účel je spojený predovšetkým s riadením činnosti prokuratúry – čo je kompetencia generálneho prokurátora. Právna úprava týkajúca sa disciplinárnych konaní by mala zohľadňovať niekoľko záujmov: - vnútorný záujem prokuratúry na zaistení efektívneho uplatňovania zodpovednosti pre riadne plnenie služobných povinností a dodržiavanie služobnej disciplíny prokurátormi, - záujem dotknutých prokurátorov na ochrane ich práv (ako ochrana pred potenciálnym zneužitím inštitútu disciplinárnej zodpovednosti), - verejný záujem na vytvorení garancie pred prípadným zneužitím moci osobami vo funkcii prokurátora. Ústavný súd konštatoval, že prevaha členov v disciplinárnej komisii nominovaných inými zložkami moci, ako je prokuratúra, nie je súladná s ústavou, pretože vytvára riziko nenáležitého zasahovania do činnosti prokuratúry. Zároveň však tiež uviedol, že právna úprava, ktorá umožňuje národnej rade alebo ústavným orgánom reprezentujúcim výkonnú zložku nominovať kandidátov do disciplinárnej komisie, „má racionálny základ, sleduje legitímne ciele, a preto ju nemožno považovať za prejav legislatívnej svojvôle zákonodarcu“. Ústavný súd pritom zdôrazňuje, že „právne normy upravujúce kreáciu a zloženie disciplinárnych komisií by mali zabezpečovať vyváženie miery vplyvu subjektov reprezentujúcich orgány vedenia prokuratúry, subjektov reprezentujúcich ochranu práv a záujmov prokurátorov a subjektov reprezentujúcich prvok ‘vonkajšej, resp. verejnej kontroly’“. Ak by mal byť neprokurátor v celej disciplinárnej komisii len jeden, bola by jeho účasť v komisii úplne zbytočná a takéto zloženie odvolacej disciplinárnej komisie by bolo zjavne len formálne. Aby mal vonkajší prvok v disciplinárnych komisiách zmysel a bol vyvážením hlasov prokurátorov, je nevyhnutné, aby boli aspoň dvaja členovia neprokurátori. V takom prípade bude mať ich účasť v tejto komisii význam a nebudú len štatistami. Pripomienka je zásadná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. III bod 2 - § 123 ods. 8 V § 123 ods. 8 navrhujeme doplniť poslednú vetu takto: „V prípade ak sa kandidát nezúčastní ani v náhradnom termíne určenom ústavnoprávnym výborom po dohode s kandidátom, kandidát prestáva byť kandidátom na voľbu za generálneho prokurátora.“ Odôvodnenie: V prípade, že by na strane kandidáta vznikli objektívne dôvody, ako napr. úraz, považujeme za dôležité, aby mu bol po dohode stanovený nový termín vypočutia. Zároveň však považujeme za nevyhnutné, aby bol každý kandidát vypočutý. Preto, ak sa kandidát nezúčastní ani nového termínu, navrhujeme, aby už nebol považovaný za kandidáta. Pripomienka je zásadná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k čl. III bod 2 - § 123 ods. 2 V § 123 ods. 2 navrhujeme v prvej vete za slová „generálneho prokurátora” vložiť „tak, aby sa konala najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho prokurátora.“ Odôvodnenie: Považujeme za dôležité, aby bol stanovený aj termín, kedy najneskôr sa má prvá voľba konať pred uplynutím funkčného obdobia súčasného generálneho prokurátora. Takýmto spôsobom bude zabezpečený ešte čas na realizáciu novej voľby, ak by prvá voľba bola neúspešná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k čl. III bod 2 - § 123 ods. 3 V § 123 ods. 3 navrhujeme za slová „poslanci,“ vložiť slová „Minister spravodlivosti SR,“. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť Ministra spravodlivosti SR medzi navrhovateľov kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora. Oblasť spravodlivosti je jeho kompetenciou. Z toho dôvodu by mal mať možnosť navrhovať kandidáta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. III S prihliadnutím na prebiehajúci proces prerokúvania a schvaľovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108) požadujem vypustiť čl. III z návrhu zákona, pretože poslanecký návrh rieši problematiku voľby kandidátov na generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora spôsobom, ktorý zodpovedá požiadavkám Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 sa vláda zaviazala k tomu, že presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu. Vláda navrhne, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania. Vláda sa ďalej zaviazala presadiť otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní nastaví podľa vzoru Súdnej rady. Rovnako aj zavedenie nástrojov transparentnosti do výberového konania na právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokuratúry podľa vzoru výberu vyšších súdnych úradníkov. Zavedenie ročných štatistických výkazov prokurátorov, vrátane ich zverejňovania a náhodného prideľovania vecí prokurátorom podľa vzoru sudcov. Vláda sa tiež zasadzuje za proaktívny charakter prokuratúry, najmä vo veciach preskúmavania zákonnosti vo vzťahu k otázkam ochrany verejného záujmu a samosprávy. Vláda SR bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy § 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu. Predkladaný návrh zákona napĺňa vyššie uvedené ciele len v nepatrnej časti. Naviac nerešpektuje to, že sa v legislatívnom procese nachádza návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108). Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky navrhlo v rámci Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na druhý polrok roku 2020 vykonať novelizáciu zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov s cieľom naplniť programové vyhlásenie vlády, pričom predkladateľom tohto návrhu zákona bude Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vzhľadom na vyššie uvedené preto požadujem stiahnuť predložený materiál z legislatívneho procesu s cieľom tento materiál prepracovať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z programového vyhlásenia vlády v gescii Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 13 V rámci právnej úpravy disciplinárneho konania požadujem právnu úpravu upraviť tak, aby priestupky prokurátorov boli objasňované a prejednávané v priestupkovom konaní, tak ako je tomu aj v prípade iných verejných funkcionárov (napr. poslancov alebo sudcov). Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 4 Navrhované ustanovenie požadujem vypustiť a trvám na zachovaní právnej úpravy nezlučiteľnosti výkonu funkcie prokurátora a člena Súdnej rady Slovenskej republiky. Bez súčasného otvorenia Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá nedáva navrhovaná právna úprava zmysel. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodom 13 až 20 Upozorňujem predkladateľa na zámer vlády Slovenskej republiky zriadiť Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ktorý bude plniť funkciu disciplinárneho súdu aj pre prokurátorov. Z uvedeného dôvodu preto považujem zmenu právnej úpravy v otázkach disciplinárnej zodpovednosti prokurátorov za dočasnú, ktorá bude v dohľadnej dobe nahradená novou právnou úpravou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 2 Navrhované ustanovenie § 7a ods. 14 požadujem preformulovať tak, aby bol generálny prokurátor viazaný výsledkami výberového konania. Ak má mať výberové konanie zmysel, tak nemožno pripustiť situáciu, kedy jeho výsledky vlastne nič neznamenajú, pretože generálny prokurátor „s prihliadnutím na záujem riadneho plnenia úloh prokuratúry“ nemusí zohľadniť poradie úspešných uchádzačov. Táto svojvôľa pri obsadzovaní miesta prokurátora nie je prípustná. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. II S prihliadnutím na aktuálnu ekonomickú situáciu v Slovenskej republike berúc do úvahy dopady pandémie COVID-19 na hospodárstvo Slovenskej republiky a verejné financie nepovažujem za adekvátne, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vôbec navrhovala zvyšovanie platu generálneho prokurátora Slovenskej republiky a predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu preto požadujem vypustiť novelizačný článok II bez náhrady. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 3 Bodkočiarku a časť vety za bodkočiarkou požadujem vypustiť, a teda podriadiť obsadzovanie voľných miest prokurátorov výlučne mechanizmu výberového konania, čo zodpovedá požiadavke vyplývajúcej z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 1 V prvej vete § 7 ods. 9 požadujem vypustiť čiarku a slová „k čomu uchádzač poskytne potrebnú súčinnosť“ ako aj druhú vetu navrhovaného ustanovenia, pretože takto koncipovaná právna úprava je neurčitá, keďže nijakým spôsobom nekonkretizuje obsah povinnosti poskytnúť súčinnosť uchádzača, pričom následkom nesplnenia tejto nekonkrétnej povinnosti má byť vylúčenie z výberového konania. Ak je podmienok účasti vo výberovom konaní predloženie požadovaných dokumentov typu žiadosť o zaradenie do výberového konania, životopis a písomné vyhlásenie uchádzača, tak niet dôvodu, aby uchádzač poskytoval súčinnosť pri zverejňovaní týchto dokumentovo na webovom sídle. Keďže generálna prokuratúra disponuje týmito dokumentami, tak ich musí zverejniť bez akejkoľvek súčinnosti zo strany uchádzača. Ak uchádzač nepredložený požadované dokumenty, tak nesplní podmienky účasti vo výberovom konaní. Nevidíme preto priestor, aby generálna prokuratúra vylučovala kandidátov z účasti vo výberovom konaní na základe nič nehovoriacej povinnosti súčinnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 6 (§ 21a ods. 2) Zloženie výberovej komisie by malo zodpovedať požiadavke (uvedenej pri § 7a) na to, aby väčšinu komisie tvorili neprokurátori. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. III bod 3 (§ 125) Predkladáme analogické pripomienky ako k § 123. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. II bod 3 (§ 125a) Odvolanie špeciálneho prokurátora si vyžaduje komplexnejšie riešenie, presnejšiu definíciu dôvodov, na základe ktorých môže byť odvolaný a širší okruh osôb s právomocou podať návrh na odvolanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 2 (§ 7a) Navrhované znenie neodráža požiadavku na vyvážené zloženie výberovej komisie. Vo výberovej komisii by neprokurátori mali tvoriť aspoň polovicu členov, čo by bolo v súlade s programovým vyhlásením vlády ohľadom otvorenia prokuratúry verejnej kontrole. Neprokurátorov ako členov výberovej komisie by mali mať možnosť navrhovať aj iné inštitúcie ako Súdna rada SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. III bod 2 (§123 ods. 5) Kvalifikačné odborné kritériá na kandidáta na generálneho prokurátora sú priveľmi obmedzujúce. Predkladateľ toto obmedzenie v svojom návrhu dostatočne nevyargumentoval. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. III bod 2 (§ 123) Nesúhlasíme s uvedeným rozsahom navrhovateľov. Navrhujeme rozšíriť okruh možných navrhovateľov a zvážiť, či má byť medzi navrhovateľmi aj generálny prokurátor. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. III bod 2 (§ 123 ods. 4) Súčasťou návrhu kandidáta na voľbu kandidáta za generálneho prokurátora by mal obsahovať aj vypracovaný projekt o plánovanej činnosti a rozvoji prokuratúry (podobne ako pri kandidátoch na predsedu ÚVO). Navrhujeme, aby spolu s ostatnými dokumentmi bol tento projekt by zverejňovaný v primeranom čase pred termínom vypočutia kandidáta. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 4 (§ 11 ods. 1 písm. k)) Navrhovanú zmenu pokladáme za nenáležitú. Nevidíme dôvod, prečo osobnosti z radov prokurátorov by mali mať možnosť stať sa členmi súdnej rady. Nevidíme, že by si doterajšia prax vyžadovala takúto zmenu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl IV bod 2 (§ 7a ods. 14) Navrhujeme zúžiť možnosť výberu generálneho prokurátora na dvoch úspešných uchádzačov, ktorí vo výberovom konaní dosiahli najvyšší počet bodov. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. I bod 2 (§ 13 ods. 5) Na rozšírenie návrhových kompetencií generálneho prokurátora vo vzťahu k Národnej rade SR a jej orgánom nevidíme žiaden dôvod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. II Navrhované zvýšenie platu a ďalších náležitostí generálneho prokurátora a predsedu Najvyššieho súdu SR sa v čase začínajúcej najrozsiahlejšej ekonomickej kríze od vzniku Slovenskej republiky javí ako nenáležité , nesolidárne a teda nevhodné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. I bod 4 (§ 55a) Navrhujeme vypustiť navrhované ustanovenie. Poukazujeme pri tom na nesystémovosť návrhu a neproporčnosť pri informovaní v situáciách, keď verejný záujem na sprístupnení aj takto definovaných citlivých informácií je evidentne prevažujúci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) k návrhu zákona ako celku Návrh zákona podľa nás nenapĺňa spoločenské požiadavky na otvorenie a stransparentnenie prokuratúry. Ani schválenie tohto návrhu nezabezpečí dostatočnú verejnú kontrolu, ktorú považujeme za nevyhnutnú pre zabezpečenie zvýšenia dôveryhodnosti prokuratúry. Navrhujeme preto, aby navrhovateľ návrh stiahol z legislatívneho procesu a prepracoval ho. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 44 (§ 261a) Navrhujeme, aby údaje v databázach v § 261a ich prevádzkovatelia sprístupnili na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú ich technické podmienky, prednostne však v elektronickej podobe ako otvorené údaje umožňujúce automatické spracovanie spolu s ich metaúdajmi. Formáty a metaúdaje by mali v čo najväčšom rozsahu spĺňať formálne a technické štandardy na zaistenie schopnosti rôznych softvérov vzájomne si poskytovať služby a efektívne spolupracovať. Odôvodnenie: Táto požiadavka vyplýva z medzinárodných záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika v rámci medzinárodnej iniciatívy OGP. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 43 (§ 249b ods. 5) Navrhujeme, aby sa hodnotiaca komisia skladala tak, aby v nej neprokurátori tvorili väčšinu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. 4 bod 20 (§ 212 ods. 2) Navrhujeme, aby zloženie odvolacej disciplinárnej komisie bolo konštruované tak, aby jej polovicu tvorili neprokurátori. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 13 (§ 192 ods. 5) Navrhujeme upraviť tak, aby polovicu disciplinárnej komisie tvorili členovia vybratí z databáz kandidátov na členov disciplinárnych komisií, ktorí sú neprokurátori. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 7 (§ 21a ods. 3) Navrhujeme zachovať potrebu štyroch hlasov na prijatie platného rozhodnutia výberovej komisie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 44 V čl. IV bode 44 odporúčame slová „§ 261a vrátane“ nahradiť slovami „Za § 261 sa vkladá § 261a, ktorý vrátane“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 11 V čl. IV bode 11 odporúčame slová „§ 114 znie:“ nahradiť slovami „§ 114 vrátane nadpisu znie:“ a doplniť označenie paragrafu. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail