LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. IV bodu 43 [§ 249 ods. 4] Odporúčame vzhľadom na § 38 ods. 11 písm. c) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov slová "Ak právny čakateľ prokuratúry vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je právnické vzdelanie predpísané" nahradiť slovami "Ak právny čakateľ prokuratúry vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je právnické vzdelanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo služobným predpisom vydaným na základe osobitného zákona x)". Poznámka pod čiarou by odkazovala na citované ustanovenie zákona č. 55/2017 Z. z. Návrh má za cieľ odstrániť pochybnosti pri výklade slova "predpísaný". Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I bodu 1 [§ 9c] Odporúčame nespisovné slovo "kandidátna" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahradiť slovom "kandidátska" alebo použiť slovné spojenia "listina kandidátov" alebo "zoznam kandidátov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V Odporúčame článok upraviť takto: "Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III druhého bodu § 123 ods. 2 a 6 a čl. IV prvého až dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho štvrtého bodu a dvadsiateho ôsmeho až štyridsiateho piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021."; ide o zjednodušenie formulácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I bodu 1 [§ 9b ods. 1] Odporúčame vypustiť obe písmená pre nadbytočnosť. Vzhľadom na to, že 1. osobitný zákon určuje, čo je a čo nie je výkon činnosti prokurátora a 2. existenciu ďalšej explicitne ustanovenej podmienky ustanovenej na konci odseku a v nasledujúcom odseku 2, majú písmená a) a b) nie normatívny, ale vysvetľujúci charakter. Z legislatívno-technického hľadiska by za výpočtom podmienok nemal v odseku nasledovať ďalší text. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. i bodu 1 [§ 9c ods. 2] Odporúčame slová "na ktorý" nahradiť slovami "do ktorého" alebo "v ktorom"; ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. IV body 44 a 45 V bode 44 odporúčame upraviť úvodnú vetu novelizačného bodu takto: Za § 261 sa vkladá § 261a, ktorý znie:". Táto pripomienka platí obdobne pre novelizačný bod 45. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. V V dôvodovej správe nie je uvedené, prečo sa navrhuje, aby niektoré časti návrhu zákona nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia. Odôvodnenie: Čl. 8 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. IV bod 15 Za slová "V § 196 ods. 1 sa" odporúčame vložiť slová "na konci". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. IV bod 2 Za úvodnú vetu odporúčame vložiť úvodzovky a označenie § 7a. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. IV bod 13 V § 192 ods. 16 odporúčame nahradiť odkaz 24 odkazom 10. Odôvodnenie: V novelizačnom bode 2 je uvedené nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 10. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. IV bod 13 V § 192 ods. 20 písm. b) odporúčame vypustiť slová "alebo sudcu" a v písm. e) vložiť za slovo "mu" slovo "bolo". Odôvodnenie: Z § 192 ods. 9 a 10 vyplýva, že členom disciplinárnej komisie nemôže byť sudca. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 V poznámke pod čiarou k odkazu 3d odporúčame vložiť za slová "§ 123" slovo "zákona". Odôvodnenie: Spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 1 V bode 1 odporúčame vypustiť slová "generálneho prokurátora, ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období, a". Odôvodnenie: Spresnenie. Ide o analogickú úpravu ako v bode 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2020 Detail