LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 4 Odporúčame zvážiť presun navrhovaného ustanovenia do základných ustanovení zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, vzhľadom na to, že obsah tohto ustanovenia vymedzuje pojem "citlivá informácia" na účely tohto zákona, čo je podľa čl. 8 LPV predmetom práve týchto ustanovení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. II bodu 1 Odporúčame v Čl. II bode 1 slová "ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období," nahradiť slovami "generálneho prokurátora, ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období, a", vzhľadom na to, že v príslušnom ustanovení ide o úpravu funkčného platu Generálneho prokurátora, takže jeho komplexné vylúčenie z pôsobnosti tohto ustanovenia zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre by stratilo zmysel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 3 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 28a na konci doplniť slová "v znení zákona č. 134/2020 Z. z.", vzhľadom na to, že zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol už novelizovaný zákonom č. 134/2020 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v § 9e ods. 3 za slovo "organizačné" vložiť slovo "záležitosti". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 2 Odporúčame v § 7a ods. 5 prvej vete vložiť za slovo "databázy" slová "kandidátov na členov výberovej komisie", vzhľadom na spresnenie, o akú databázu ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. III bodu 2 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 22 slová "neskorších predpisov" nahradiť slovami "zákona č. 401/2015 Z. z.", vzhľadom na to, že § 13 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre bol novelizovaný iba jedenkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV úvodnej vete Odporúčame v úvodnej vete za slová "prokuratúry v znení" vložiť slová "zákona č. 311/2001 Z. z.,", vzhľadom na to, že zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry sa novelizoval prvýkrát týmto zákonom a v úvodnej vete chýba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. III bodu 3 Odporúčame v § 125a ods. 3 preformulovať druhú vetu nasledovne: "Národná rada umožní špeciálnemu prokurátorovi vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie, ak o to požiada.". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. II bodu 4 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 8c vypustiť slová "v znení neskorších predpisov", vzhľadom na to, že § 67 ods. 1 nebol novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. II bodu 2 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 8aa vypustiť slová "v znení neskorších predpisov", vzhľadom na to, že § 95 ods. 3 tohto zákona nebol novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v § 9c odseku 7 nahradiť slová "tvoriaceho sústavu prokuratúry (§ 38)" slovami "podľa § 38". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame v celom texte zosúladiť používanie pojmov "prokurátorská rada" a "rada prokurátorov", vzhľadom na to, že nie je jasné, či ide o ten istý orgán alebo o dva odlišné orgány v rámci Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v § 9b ods. 1 písm. a) a § 9b ods. 2 písm. b) nahradiť na konci čiarku spojkou "a" alebo "alebo", vzhľadom na to, že je potrebné určiť, či majú podmienky nastať spoločne alebo má byť splnená aspoň jedna z nich. Ďalej odporúčame text za písmenami a) a b) presunúť do úvodnej vety a preformulovať ju nasledovne: "Právo voliť kandidátov na funkciu generálneho prokurátora na zhromaždení prokurátorov majú všetci prokurátori, ktorým v tom nebráni prekážka vo výkone tohto práva ustanovená v odseku 2 a v deň konania volieb kandidátov na funkciu generálneho prokurátora". Ide o legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 23 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 65b za slovami "č. 153/2001 Z. z. v znení" slová "neskorších predpisov" nahradiť slovami "zákona č. .../2020 Z. z.". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV Odporúčame v celom texte čl. IV doplniť chýbajúci znak "§" pred číslami paragrafov tam, kde boli opomenuté (napr. body 10 a 11). Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 5 Odporúčame v § 21 ods. 7 a 8 vložiť za slová "výberového konania" slová "pri funkčnom postupe prokurátora" v celom texte týchto ustanovení, vzhľadom na spresnenie, o aké výberové konanie má ísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. III Odporúčame slová "V prípade rovnosti počtu hlasov" nahradiť slovami "Pri rovnosti hlasov" v celom texte čl. III. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v § 9f ods. 2 za slovom "farby" vypustiť spojku "a" a vložiť čiarku, vzhľadom na to, že spojka "a" sa ukladá medzi poslednými dvoma možnosťami z výpočtu vlastností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl I. bodu 1 Odporúčame v § 9c ods. 8 za slovom "sprístupní" vložiť slová "na webovom sídle generálnej prokuratúry", alebo iné webové sídlo, kde má Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sprístupniť príslušné informácie, keďže z textácie odseku 8 nie je jasné, kde majú byť sprístupnené v elektronickej podobe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v § 9g ods. 3 slová "musí hlasovať" nahradiť slovom "hlasuje". Ďalej odporúčame v § 9g ods. 4 zvážiť zavedenie povinnosti preukázať totožnosť pre prokurátorov, ktorí by chceli využiť svoje právo voliť kandidáta na funkciu generálneho prokurátora na príslušnom zhromaždení prokurátorov, vzhľadom na to, že z navrhovaných ustanovení nie je jasné, akým spôsobom a či sa prokurátor pri zaznamenávaní prokurátora do zoznamu prokurátorov oprávnených voliť vôbec nejakým spôsobom preukazuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail