LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 2d za slovami "zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov" vypustiť slová "v znení neskorších predpisov", vzhľadom na to, že písmeno f) v § 12 ods. 2 nebolo novelizované. Ďalej odporúčame slová "č. 301/205 Z. z. Trestný poriadok" nahradiť slovami "č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok" vzhľadom na opravu zjavných chýb v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v § 9c odsek 2 preformulovať nasledovne: Kandidátna listina obsahuje zoznam všetkých kandidátov na funkciu generálneho prokurátora v abecednom poradí. Zoznam kandidátov na funkciu generálneho prokurátora obsahuje a) poradie kandidáta na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom, b) meno a priezvisko, c) akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo vedeckú hodnosť, d) vek a e) orgán prokuratúry, na ktorý je vymenovaný do funkcie prokurátora. Ide o legislatívno-technickú pripomienku z dôvodu lepšej prehľadnosti ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v § 9g ods. 8 prvej vete slovo "odročiť" nahradiť slovom "posunúť", vzhľadom na bod 2 prílohy č. 1 LPV. Ďalej odporúčame v § 9g ods. 8 poslednú vetu preformulovať nasledovne: "Volebná komisia uvedie v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania na zhromaždení prokurátorov okolnosti, ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť a údaj o neporušenosti pečatí.". V § 9g ods. 10 odporúčame slovo "skontroluje" nahradiť slovom "overí", vzhľadom na bod 2 prílohy č. 1 LPV. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame v § 9h ods. 2 písm. b) vložiť za slovo "začiatku" slovo "hlasovania" a za slovo "údaj" slová "o tom". Ďalej odporúčame zvážiť ponechanie oboch písmen e) a f), vzhľadom na to, že nie je jasné, aký rozdiel je medzi pojmami "platný hlasovací lístok" a "platný odovzdaný hlas", keďže platne možno odovzdať hlas vo voľbách jedine prostredníctvom platného hlasovacieho lístka. Navyše, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva pozná pojem "odovzdaný platný hlas", vzhľadom na čo odporúčame v prípade ponechania možnosti f) reflektovať aj túto úpravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 43 Odporúčame v § 249b ods. 10 zvážiť, či by oznámenie výsledku záverečného vyhodnotenia nemalo byť adresované nielen generálnej prokuratúre, ale aj právnemu čakateľovi prokuratúry, vzhľadom na to, že sa ho táto informácia týka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 43 Odporúčame v § 249b odsek 8 preformulovať nasledovne: "Ak prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry splnila svoj účel, záverečné hodnotenie znie "prospel". Ak prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry svoj účel nesplnila, záverečné hodnotenie znie "neprospel"." Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 43 Odporúčame v § 249c odsek 3 preformulovať nasledovne: "Na účely tohto zákona sa pojmom "prokurátorská skúška" rozumie odborná justičná skúška podľa § 251 tohto zákona.", vzhľadom na bod 2 prílohy č. 1 LPV. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 43 Odporúčamev § 248 ods. 4 za slovo "zabezpečovanie" vložiť slovo "dôkazov". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 42 Odporúčame v § 246 ods. 1 písm. k) za slovom "generálnou" vložiť slovo "prokuratúrou". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 33 Odporúčame v § 237 ods. 10 slová "V prípade dôvodných pochybností" nahradiť slovami "Ak existujú dôvodné pochybnosti". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 23 Odporúčame v písm. e) slovo "prekladá" nahradiť slovom "predkladá", vzhľadom na to, že ide o zjavnú chybu v písaní. Ďalej odporúčame v písm. e) na konci nahradiť čiarku bodkou. Ide o legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 43 Odporúčame v § 249 ods. 2 písmeno b) upraviť textáciu tak, aby bolo zrejmé, o čas vykonávania akej činnosti má ísť, ak ide o jeho započítanie na účely dĺžky prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 13 Odporúčame v § 192 odsek 24 preformulovať nasledovne: "Na účely disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi sa disciplinárnou komisiou rozumie Ústavný súd Slovenskej republiky.", vzhľadom na bod 2 prílohy č. 1 LPV. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 13 Odporúčame v § 192 ods. 20 písm. e) za slovo "mu" vložiť slovo "bolo". Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 15 Odporúčame v úvodnej vete za slovom "sa" vložiť slovo "na konci", vzhľadom na to, že sa pripája veta na konci odseku 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. III úvodnej vete Odporúčame v úvodnej vete k Čl. III za slová "č. 153/2011 Z. z.," vložiť slová "zákona č. 191/2011 Z. z.," a za slová "č. 187/2011 Z. z.," vložiť slová "zákona č. 237/2011 Z. z.,", vzhľadom na chýbajúce právne predpisy, ktorými sa novelizoval zákon č. 350/1996 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 13 Odporúčame v § 192 ods. 9 písm. d) a ods. 10 písm. b) nahradiť na konci čiarku spojkou "a", vzhľadom na to, že z ustanovenia vyplýva, že ide o výpočet podmienok, ktoré majú byť splnené súčasne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 13 Odporúčame v § 192 ods. 11 za slovami "predsedov disciplinárnej komisie" slovo "alebo" nahradiť čiarkou. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 13 Odporúčame v § 192 ods. 9 úvodnej vete spojku "a" nahradiť spojkou "alebo", vzhľadom na to, že nemožno vymenovať jednu osobu súčasne na miesto člena disciplinárnej komisie a zároveň náhradníka člena disciplinárnej komisie. Ak by aj bolo možné vymenovať člena disciplinárnej komisie súčasne na miesto náhradníka iného člena disciplinárnej komisie, primárne sa vymenúva osoba na jednu funkciu alebo druhú funkciu, nie na obe súčasne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 6 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 37 slová "zákona č. 458/2003 Z. z." nahradiť slovami "neskorších predpisov", vzhľadom na to, že § 24a až 24e zákona č. 154/2001 Z. z. bol viackrát novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail