LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 Odporúčame v čl. I bode 1 navrhovanom ustanovení § 9b ods. 1 slová „ak tomu nebráni prekážka vo výkone tohto práva ustanovená zákonom“ uviesť v úvodnej vete za slovom „majú“ v znení „,ak tomu nebráni prekážka vo výkone tohto práva ustanovená týmto zákonom,“ resp. „,ak tomu nebráni prekážka vo výkone tohto práva podľa odseku 2,“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. III bodu 4 Odporúčame v čl. III bode 4 slová „§ 150d vrátane“ nahradiť slovami „Za § 150c sa vkladá § 150d, ktorý vrátane“, v označení § 150d doplniť paragrafovú značku a v nadpise slovo „ustanovenie“ nahradiť slovom „ustanovenia“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II bodu 1 Odporúčame v čl. II bode 1 za slová „funkčnom období,“ doplniť slová „a generálneho prokurátora,“. Zároveň odporúčame doplniť odôvodnenie navrhovanej úpravy v osobitnej časti dôvodovej správy, resp. odporúčame zvážiť vypustenie slov „a vypúšťajú sa slová „ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období,““. Odôvodnenie: Z odôvodnenia k úprave navrhovanej v čl. II bode 1 nie je zrejmé, aký cieľ sleduje predkladateľ vypustením slov „ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období,“. Vylúčenie poberania platu tri mesiace po skončení výkonu funkcie pri pokračovaní výkonu funkcie v ďalšom funkčnom období je v predmetnom zákone obdobne ustanovené aj pre člena vlády Slovenskej republiky, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, pričom predkladateľ ich platové pomery v predloženom návrhu nenovelizuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 Odporúčame v čl. I bode 2 odkaz 3d nahradiť odkazom 2c, vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 3d a navrhovaný odkaz 3e označiť ako odkaz 3d. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) doložke vplyvov Žiadame opraviť doložku vplyvov a vyplniť analýzu vplyvov v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: predkladateľ zavádza nové druhy databáz, ktoré zároveň zverejňuje na svojom webovom sídle. Z predloženého materiálu ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, či v prípade vytvorenia databáz sa nejedná o elektronické systémy, alebo napr. iba o excelovské tabuľky. V každom prípade sa však zverejňujú nové informácie na webovom sídle, čo sa považuje za elektronickú službu, uvedené si preto vyžaduje vyznačenie pozitívneho vplyvu na informatizáciu spoločnosti a vypracovanie analýzy vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. III bodu 3 V § 125 ods. 6 odporúčame slová „kandidát sa musí zúčastniť“ nahradiť slovami „kandidát sa zúčastní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. III bodu 2 V § 123 ods. 6 odporúčame slová „niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať“ vypustiť a bodkočiarku nahradiť bodkou prípadne konkretizovať, ktoré osobné údaje možno anonymizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 Odporúčame slová „voľby kandidátov“ nahradiť slovami „voľba kandidátov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 1. V § 9c ods. 4 a 8 odporúčame slová „návrhy na kandidáta na funkciu“ nahradiť slovami „návrhy kandidáta na funkciu“. 2. V § 9c ods. 7 odporúčame uviesť dôvod nemožnosti zverejnenia kandidátnej listiny na webovom sídle generálnej prokuratúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 1. V § 9b ods. 1 odporúčame slová „ak tomuto nebráni prekážka vo výkone tohto práva ustanovená zákonom“ uviesť v úvodnej vete napríklad za slovom „majú“ a za slovom „ustanovená“ vložiť slovo „týmto“. 2. V § 9b ods. 1 písm. b) odporúčame vypustiť slovo „takej“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. III bodu 2 V poznámke pod čiarou k odkazu 74 odporúčame slová „v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „v znení zákona č. 401/2015 Z. z.“. Zároveň odporúčame citáciu novelizovaných právnych predpisov v celom materiáli vykonať v súlade s bodmi 49.2 a 50. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 V § 9j poznámku pod čiarou k odkazu 2d odporúčame upraviť nasledovne: „Napríklad § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.“. Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 1. V § 9a ods. 2 odporúčame nad slovo „prokurátorov“ umiestniť odkaz a v poznámke pod čiarou uviesť príslušný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanovuje Radu prokurátorov. Odkaz odporúčame umiestniť aj v § 9d ods. 2 nad slovo „úradov“ a v § 9e ods. 1 nad slovo „rada“ a v poznámke pod čiarou k odkazom uviesť príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. 2. V § 9a ods. 2 sa zavádza legislatívna skratka „generálna prokuratúra“. Slová „generálnej prokuratúry“ sú však použité už v § 7 ods. 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. III bodu 2 Odporúčame v § 123 ods. 9 poslednej vete za slovami "a prezidenta republiky" vypustiť čiarku a vložiť slovo "alebo". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 13 Odporúčame v § 192 odsek 14 preformulovať nasledovne: "Generálny prokurátor vymenuje náhradníka za predsedu disciplinárnej komisie alebo za člena disciplinárnej komisie z tej databázy, z ktorej bol vymenovaný aj nahradený predseda disciplinárnej komisie alebo člen disciplinárnej komisie. Pri nahradení člena disciplinárnej komisie sa náhradník vymenúva postupom podľa odseku 4.". Podľa navrhovaného znenia § 192 ods. 14 by mal byť náhradník vymenovaný podľa ods. 7, avšak tento odsek upravuje vytváranie databázy kandidátov na členov disciplinárnych komisií, nie ich vymenovanie, preto odporúčame postupovať podľa odseku 4, keďže nie je jasné, na ktorý z odsekov sa malo odkazovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 2 Odporúčame v § 7a ods. 12 písm. d), e) a g) nahradiť slovo "ktoré" slovom "ktorý", vzhľadom na to, že podraďovacia spojka v tvare "ktoré" v tomto ustanovení sa viaže k slovu "počet", pričom toto podstatné meno je mužského rodu. Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. IV bodu 13 Odporúčame v § 192 odsek 18 prvú vetu preformulovať nasledovne: "Člena disciplinárnej komisie možno z tejto funkcie odvolať z dôvodov podľa odseku 19.". Ďalej odporúčame spresniť, čo je "dôležitá prekážka", vzhľadom na to, že to nie je uvedené a z navrhovaného znenia ani nemožno identifikovať osobu, ktorá to určí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. III bodu 2 Odporúčame v § 123 ods. 7 vložiť v súlade s predchádzajúcimi odsekmi za slovo "návrhy" slová "kandidátov na vymenovanie za generálneho prokurátora", z dôvodu spresnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 1 Odporúčame § 9j preformulovať a doplniť nasledovne: "Rada prokurátorov rozhoduje o sporných otázkach a námietkach týkajúcich sa volieb, ak tento zákon v § ... neustanovuje inak.", vzhľadom na to, že je potrebné v súlade s LPV odkázať na príslušný §, nielen všeobecne na zákon. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame slová "niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať" preformulovať vzhľadom na ich neurčitosť tak, aby bolo jasné, ktoré konkrétne osobné údaje sa majú anonymizovať. Ďalej odporúčame zaviesť povinnosť anonymizácie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2020 Detail