LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 9c ods. 7 V § 9c ods. 7 odporúčame vypustiť na konci označenie ,,(§ 38)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V texte poznámky pod čiarou č. 2d) odporúčame za slovami ,,zdravotnej starostlivosti“ vložiť slová ,,a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“ a nahradiť slová ,,zákon č. 301/205 Z. z. Trestný poriadok“ slovami ,,zákon č. 301/2005 Z. Z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 9c ods. 1 V § 9c ods. 1 odporúčame nahradiť slová ,,v kandidátnej listine“ slovami ,,na kandidátnej listine“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) legislatívno-technické pripomienky K Čl. I bodu 1 K § 9b ods. 2 písm. c) k poznámke pod čiarou k odkazu 2d Je potrebné opraviť nesprávne uvedené číslo (rok) v názve Trestného poriadku z dôvodu chyby v písaní. K § 9c ods. 8 Upozorňujeme na možný nesprávny odkaz v texte (§ 9b ods. 2), nakoľko ten neupravuje právo voliť kandidátov na funkciu generálneho prokurátora, ale hovorí o prekážkach vo výkone volebného práva. K § 9h ods. 2 písm. f) Predmetné ustanovenie sa týka počtu platných odovzdaných hlasov, pričom nie je jasné, aký je rozdiel medzi týmto ustanovením a ustanovením písm. e) ods. 2, ktoré sa týka počtu platných odovzdaných hlasovacích lístkov. Domnievame sa, že predkladateľ v § 9h ods. 2 písm. f) (aj v kontexte nasledujúceho písm. g) dotknutého ods. 2) mohol mať na mysli počet platných odovzdaných hlasov pre kandidáta. V takom prípade je potrebné predmetné ustanovenie spresniť. K Čl. I bodu 3 V § 40 ods. 2 písm. e) je potrebné čiarku za slovom „spravuje“ nahradiť slovom „a“. K Čl. II bodu 1 V bode 1 je potrebné slová „ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období,“ nahradiť slovami „generálneho prokurátora, ktorý bol vymenovaný za generálneho prokurátora v nasledujúcom funkčnom období, a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: V zmysle Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, ak predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia, a to tak, aby boli v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej Metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujeme, že predložený návrh zákona nebol napriek identifikácii vplyvov zaslaný na predbežné pripomienkové konanie, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 2 Odporúčame v čl. IV bode 2 nad odsek 1 vložiť označenie „§ 7a“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 44 Odporúčame v čl. IV bode 44 slová „§ 261a vrátane“ nahradiť slovami „Za § 261 sa vkladá § 261a, ktorý vrátane“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 45 Odporúčame v čl. IV bode 45 slová „§ 265ze vrátane“ nahradiť slovami „Za § 265zd sa vkladá § 265ze, ktorý vrátane“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 15 Odporúčame v čl. IV bode 15 slová „pripája veta, ktorá znie:“ nahradiť slovami „na konci pripája táto veta:“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 11 Odporúčame v čl. IV bode 11 slová „§ 114 znie:“ nahradiť slovami „§ 114 vrátane nadpisu znie:“ a v označení § 114 doplniť paragrafovú značku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 19 Odporúčame v čl. IV za novelizačný bod 19 vložiť nový novelizačný bod 20, ktorý znie: „20. V § 211 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“. Nasledujúce novelizačné body je potrebné primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 39 Odporúčame v čl. IV bode 39 znenie úvodnej vety upraviť nasledovne: „V § 241 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 11 Odporúčame v čl. IV bode 11 navrhovanom ustanovení § 114 znenie odseku 1 naformulovať takto: „(1) Predsedovi disciplinárnej komisie a členovi disciplinárnej komisie patrí za výkon ich funkcie príplatok za disciplinárne konanie mesačne vo výške a) 6 % priemerného platu prokurátora podľa § 95 ods. 3, ak ide o predsedu disciplinárnej komisie, b) 4 % priemerného platu prokurátora podľa § 95 ods. 3, ak ide o člena disciplinárneho senátu.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II bodu 5 Odporúčame v čl. II bode 5 odkaz 6a nahradiť odkazom 8c. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 Odporúčame v čl. I bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 2d slová „301/205 Z. z.“ nahradiť slovami „301/2005 Z. z.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 42 Odporúčame v čl. IV bode 42 znenie úvodnej vety upraviť nasledovne: „V § 246 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:“. Zároveň odporúčame v navrhovanom ustanovení § 246 ods. 1 písm. k) za slovo „generálnou“ vložiť slovo „prokuratúrou“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. III bodu 3 Odporúčame v čl. III bode 3 navrhovanom ustanovení § 125a ods. 3 slová „na program“ nahradiť slovami „do programu“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 6 Odporúčame v čl. I bode 6 v poznámke pod čiarou k odkazu 37 slová „zákona č. 458/2003 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.6.2020 Detail