LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. II Navrhované zvýšenie platu a ďalších náležitostí generálneho prokurátora a predsedu Najvyššieho súdu SR sa v čase začínajúcej najrozsiahlejšej ekonomickej kríze od vzniku Slovenskej republiky javí ako nenáležité , nesolidárne a teda nevhodné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. I bod 4 (§ 55a) Navrhujeme vypustiť navrhované ustanovenie. Poukazujeme pri tom na nesystémovosť návrhu a neproporčnosť pri informovaní v situáciách, keď verejný záujem na sprístupnení aj takto definovaných citlivých informácií je evidentne prevažujúci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) k návrhu zákona ako celku Návrh zákona podľa nás nenapĺňa spoločenské požiadavky na otvorenie a stransparentnenie prokuratúry. Ani schválenie tohto návrhu nezabezpečí dostatočnú verejnú kontrolu, ktorú považujeme za nevyhnutnú pre zabezpečenie zvýšenia dôveryhodnosti prokuratúry. Navrhujeme preto, aby navrhovateľ návrh stiahol z legislatívneho procesu a prepracoval ho. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 44 (§ 261a) Navrhujeme, aby údaje v databázach v § 261a ich prevádzkovatelia sprístupnili na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú ich technické podmienky, prednostne však v elektronickej podobe ako otvorené údaje umožňujúce automatické spracovanie spolu s ich metaúdajmi. Formáty a metaúdaje by mali v čo najväčšom rozsahu spĺňať formálne a technické štandardy na zaistenie schopnosti rôznych softvérov vzájomne si poskytovať služby a efektívne spolupracovať. Odôvodnenie: Táto požiadavka vyplýva z medzinárodných záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika v rámci medzinárodnej iniciatívy OGP. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 43 (§ 249b ods. 5) Navrhujeme, aby sa hodnotiaca komisia skladala tak, aby v nej neprokurátori tvorili väčšinu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. 4 bod 20 (§ 212 ods. 2) Navrhujeme, aby zloženie odvolacej disciplinárnej komisie bolo konštruované tak, aby jej polovicu tvorili neprokurátori. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 13 (§ 192 ods. 5) Navrhujeme upraviť tak, aby polovicu disciplinárnej komisie tvorili členovia vybratí z databáz kandidátov na členov disciplinárnych komisií, ktorí sú neprokurátori. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 7 (§ 21a ods. 3) Navrhujeme zachovať potrebu štyroch hlasov na prijatie platného rozhodnutia výberovej komisie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 44 V čl. IV bode 44 odporúčame slová „§ 261a vrátane“ nahradiť slovami „Za § 261 sa vkladá § 261a, ktorý vrátane“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 11 V čl. IV bode 11 odporúčame slová „§ 114 znie:“ nahradiť slovami „§ 114 vrátane nadpisu znie:“ a doplniť označenie paragrafu. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. III bodu 3 V čl. III bode 3 odporúčame v navrhovanom ustanovení § 125a ods. 3 slová „na program“ nahradiť slovami „do programu“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. III bodu 2 V čl. III bode 2 poznámke pod čiarou k odkazu 74 odporúčame slová „v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „v znení zákona č. 401/2015 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 6 V čl. I bode 6 odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 37 slová „zákona č. 458/2003 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov.“ Zároveň odporúčame citáciu novelizovaných právnych predpisov v celom materiáli vykonať v súlade s bodmi 49.2 a 50. Prílohy č. 1 k LPV SR. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 39 V čl. IV bode 39 odporúčame znenie úvodnej vety upraviť takto: „V § 241 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 2 V čl. IV bode 2 Odporúčame nad odsek 1 vložiť označenie „§ 7a“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 V čl. I bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 2d slová „301/205 Z. z.“ nahradiť slovami „301/2005 Z. z.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. IV § 249b V § 249b ods. 4 odporúčame vypustiť na konci označenie ,,(§ 249b)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V Čl. IV bod 43 názve § 248 odporúčame nahradiť slová ,,jej formy“ slovami ,,jej forma“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V texte poznámky pod čiarou č. 3d) odporúčame vložiť za slová ,,§ 123“ slovo ,,zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V texte poznámky pod čiarou č. 28a) odporúčame na konci pripojiť slová ,,v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2020 Detail