LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) k čl. III bod 2 - § 123 ods. 3 V § 123 ods. 3 navrhujeme za slová „poslanci,“ vložiť slová „Minister spravodlivosti SR,“. Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť Ministra spravodlivosti SR medzi navrhovateľov kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora. Oblasť spravodlivosti je jeho kompetenciou. Z toho dôvodu by mal mať možnosť navrhovať kandidáta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. III S prihliadnutím na prebiehajúci proces prerokúvania a schvaľovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108) požadujem vypustiť čl. III z návrhu zákona, pretože poslanecký návrh rieši problematiku voľby kandidátov na generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora spôsobom, ktorý zodpovedá požiadavkám Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 sa vláda zaviazala k tomu, že presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu. Vláda navrhne, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania. Vláda sa ďalej zaviazala presadiť otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní nastaví podľa vzoru Súdnej rady. Rovnako aj zavedenie nástrojov transparentnosti do výberového konania na právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokuratúry podľa vzoru výberu vyšších súdnych úradníkov. Zavedenie ročných štatistických výkazov prokurátorov, vrátane ich zverejňovania a náhodného prideľovania vecí prokurátorom podľa vzoru sudcov. Vláda sa tiež zasadzuje za proaktívny charakter prokuratúry, najmä vo veciach preskúmavania zákonnosti vo vzťahu k otázkam ochrany verejného záujmu a samosprávy. Vláda SR bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy § 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu. Predkladaný návrh zákona napĺňa vyššie uvedené ciele len v nepatrnej časti. Naviac nerešpektuje to, že sa v legislatívnom procese nachádza návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108). Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky navrhlo v rámci Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na druhý polrok roku 2020 vykonať novelizáciu zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov s cieľom naplniť programové vyhlásenie vlády, pričom predkladateľom tohto návrhu zákona bude Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vzhľadom na vyššie uvedené preto požadujem stiahnuť predložený materiál z legislatívneho procesu s cieľom tento materiál prepracovať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z programového vyhlásenia vlády v gescii Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 13 V rámci právnej úpravy disciplinárneho konania požadujem právnu úpravu upraviť tak, aby priestupky prokurátorov boli objasňované a prejednávané v priestupkovom konaní, tak ako je tomu aj v prípade iných verejných funkcionárov (napr. poslancov alebo sudcov). Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 4 Navrhované ustanovenie požadujem vypustiť a trvám na zachovaní právnej úpravy nezlučiteľnosti výkonu funkcie prokurátora a člena Súdnej rady Slovenskej republiky. Bez súčasného otvorenia Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá nedáva navrhovaná právna úprava zmysel. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodom 13 až 20 Upozorňujem predkladateľa na zámer vlády Slovenskej republiky zriadiť Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ktorý bude plniť funkciu disciplinárneho súdu aj pre prokurátorov. Z uvedeného dôvodu preto považujem zmenu právnej úpravy v otázkach disciplinárnej zodpovednosti prokurátorov za dočasnú, ktorá bude v dohľadnej dobe nahradená novou právnou úpravou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 2 Navrhované ustanovenie § 7a ods. 14 požadujem preformulovať tak, aby bol generálny prokurátor viazaný výsledkami výberového konania. Ak má mať výberové konanie zmysel, tak nemožno pripustiť situáciu, kedy jeho výsledky vlastne nič neznamenajú, pretože generálny prokurátor „s prihliadnutím na záujem riadneho plnenia úloh prokuratúry“ nemusí zohľadniť poradie úspešných uchádzačov. Táto svojvôľa pri obsadzovaní miesta prokurátora nie je prípustná. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. II S prihliadnutím na aktuálnu ekonomickú situáciu v Slovenskej republike berúc do úvahy dopady pandémie COVID-19 na hospodárstvo Slovenskej republiky a verejné financie nepovažujem za adekvátne, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vôbec navrhovala zvyšovanie platu generálneho prokurátora Slovenskej republiky a predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu preto požadujem vypustiť novelizačný článok II bez náhrady. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 3 Bodkočiarku a časť vety za bodkočiarkou požadujem vypustiť, a teda podriadiť obsadzovanie voľných miest prokurátorov výlučne mechanizmu výberového konania, čo zodpovedá požiadavke vyplývajúcej z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. IV, k bodu 1 V prvej vete § 7 ods. 9 požadujem vypustiť čiarku a slová „k čomu uchádzač poskytne potrebnú súčinnosť“ ako aj druhú vetu navrhovaného ustanovenia, pretože takto koncipovaná právna úprava je neurčitá, keďže nijakým spôsobom nekonkretizuje obsah povinnosti poskytnúť súčinnosť uchádzača, pričom následkom nesplnenia tejto nekonkrétnej povinnosti má byť vylúčenie z výberového konania. Ak je podmienok účasti vo výberovom konaní predloženie požadovaných dokumentov typu žiadosť o zaradenie do výberového konania, životopis a písomné vyhlásenie uchádzača, tak niet dôvodu, aby uchádzač poskytoval súčinnosť pri zverejňovaní týchto dokumentovo na webovom sídle. Keďže generálna prokuratúra disponuje týmito dokumentami, tak ich musí zverejniť bez akejkoľvek súčinnosti zo strany uchádzača. Ak uchádzač nepredložený požadované dokumenty, tak nesplní podmienky účasti vo výberovom konaní. Nevidíme preto priestor, aby generálna prokuratúra vylučovala kandidátov z účasti vo výberovom konaní na základe nič nehovoriacej povinnosti súčinnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 6 (§ 21a ods. 2) Zloženie výberovej komisie by malo zodpovedať požiadavke (uvedenej pri § 7a) na to, aby väčšinu komisie tvorili neprokurátori. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. III bod 3 (§ 125) Predkladáme analogické pripomienky ako k § 123. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. II bod 3 (§ 125a) Odvolanie špeciálneho prokurátora si vyžaduje komplexnejšie riešenie, presnejšiu definíciu dôvodov, na základe ktorých môže byť odvolaný a širší okruh osôb s právomocou podať návrh na odvolanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 2 (§ 7a) Navrhované znenie neodráža požiadavku na vyvážené zloženie výberovej komisie. Vo výberovej komisii by neprokurátori mali tvoriť aspoň polovicu členov, čo by bolo v súlade s programovým vyhlásením vlády ohľadom otvorenia prokuratúry verejnej kontrole. Neprokurátorov ako členov výberovej komisie by mali mať možnosť navrhovať aj iné inštitúcie ako Súdna rada SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. III bod 2 (§123 ods. 5) Kvalifikačné odborné kritériá na kandidáta na generálneho prokurátora sú priveľmi obmedzujúce. Predkladateľ toto obmedzenie v svojom návrhu dostatočne nevyargumentoval. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. III bod 2 (§ 123) Nesúhlasíme s uvedeným rozsahom navrhovateľov. Navrhujeme rozšíriť okruh možných navrhovateľov a zvážiť, či má byť medzi navrhovateľmi aj generálny prokurátor. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. III bod 2 (§ 123 ods. 4) Súčasťou návrhu kandidáta na voľbu kandidáta za generálneho prokurátora by mal obsahovať aj vypracovaný projekt o plánovanej činnosti a rozvoji prokuratúry (podobne ako pri kandidátoch na predsedu ÚVO). Navrhujeme, aby spolu s ostatnými dokumentmi bol tento projekt by zverejňovaný v primeranom čase pred termínom vypočutia kandidáta. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. IV bod 4 (§ 11 ods. 1 písm. k)) Navrhovanú zmenu pokladáme za nenáležitú. Nevidíme dôvod, prečo osobnosti z radov prokurátorov by mali mať možnosť stať sa členmi súdnej rady. Nevidíme, že by si doterajšia prax vyžadovala takúto zmenu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl IV bod 2 (§ 7a ods. 14) Navrhujeme zúžiť možnosť výberu generálneho prokurátora na dvoch úspešných uchádzačov, ktorí vo výberovom konaní dosiahli najvyšší počet bodov. Zásadná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. I bod 2 (§ 13 ods. 5) Na rozšírenie návrhových kompetencií generálneho prokurátora vo vzťahu k Národnej rade SR a jej orgánom nevidíme žiaden dôvod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2020 Detail