LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.24.EÚ v platnom znení: 4. V záhlaví tabuľky zhody žiadame upraviť nesprávne uvedený názov smernice nasledovne: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.24.EÚ v platnom znení: 5. Žiadame preukázať transpozíciu čl. 57 ods. 6 prvý pododsek v časti: „Ak sa tieto dôkazy považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania.“ do slovenského právneho poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Všeobecné pripomienky k čl. I návrhu zákona [k návrhu zmien a doplnení zákona č. 343.2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] Všeobecné pripomienky k čl. I návrhu zákona [k návrhu zmien a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] 1. Upozorňujeme, že novelizačný bod je potrebné na konci ukončiť bodkou. Z uvedeného dôvodu navrhujeme v celom návrhu zákona doplniť bodku v tých novelizačných bodoch, ktoré nie sú ukončené bodkou, napríklad takto: - v bode 5 ...obstarávateľa“. - v bode 7 ...o urovnaní.39c)“. - v bode 11 ...nachádzajú.“. - v bode 55 ... nedôvodné“. 2. V texte návrhu zákona je potrebné označenie odkazov na poznámky pod čiarou uvádzať nad slovom až za čiarkou (bodkou) a zároveň s veľkou pravou zátvorkou, napríklad v bode 3 takto: „...predpisy,32b)...“, ďalej v bode 7 takto: „...súťaž,39a)... zhovievavosti39b)... o urovnaní. 39c)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) celému materiálu Žiadame stanoviť podmienky pre obmedzenie počtu subdodávateľov. Odôvodnenie: Súčasný právny stav, ktorý umožňuje neobmedzený počet subdodávateľov diela predražuje, tie nie sú vždy v požadovanej kvalite, tento stav vedie k neprehľadnosti zhotovovania, najmä vo vzťahu k zodpovednosti. Ako problém sa javí veľké množstvo živnostníkov, najmä SZČO, ktorí často vystupujú ako zamestnanci, ale napr. pri spôsobení úrazu už zamestnancami nie sú, atď. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) celému materiálu Žiadame stanovenie zákonnej podmienky pre zhotoviteľa mať určité percento vlastných zamestnancov. Odôvodnenie: Doterajší právny stav umožňuje existenciu mnohých subdodávateľov, následkom čoho sú stavby predražené. Zväzy zamestnávateľov musia mať istotu kvalitných zamestnancov. Navrhujeme, aby percentuálne zastúpenie bolo predmetom diskusie v rámci prípravy novely zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) celému materiálu Žiadame do kritérií obstarávania doplniť zákonnú podmienku, že úspešný uchádzač sa musí zaviazať k rešpektovaniu nárokov, práv a povinností vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, t. j. podnikovej kolektívnej zmluvy a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Odôvodnenie: Touto úpravou by došlo k zabezpečeniu nárokov, ktoré vyplývajú zamestnancom z kolektívnych zmlúv. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I bodu 51, 52, 60, 62, 68, 70, 71, 72 pôvodné K čl. I – k pôvodným bodom 51 a 52 Pôvodné body 51 a 52 navrhujeme spojiť do jedného novelizačného bodu s takýmto znením: „51. V § 173 ods. 14 sa slová „§ 169 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 169 ods. 3 alebo ods. 4“ a na konci sa pripája táto veta: „Postup podľa predchádzajúcej vety možno uplatniť len na tie porušenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich troch rokoch odo dňa začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.“. Zároveň je potrebné prečíslovať všetky nasledujúce novelizačné body. K čl. I – k pôvodnému bodu 60 V pôvodnom bode 60 úvodnej vete navrhujeme za slová „§ 177 ods. 10 sa“ vložiť slová „za písmeno d)“. K čl. I – k pôvodnému bodu 62 V pôvodnom bode 62 [§ 177 odseku 16] navrhujeme slová „tretia veta“ nahradiť slovami „tretej vety“. K čl. I – k pôvodnému bodu 68 V pôvodnom bode 68 úvodnej vete navrhujeme slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“. K čl. I – k pôvodnému bodu 70 Pôvodný bod 70 navrhujeme upraviť takto: „70. V § 185 ods. 1 sa za slová „§ 158 ods. 2 prvej vety,“ vkladajú slová „§ 158b ods. 6,“ a za slová „§ 182“ sa vkladá čiarka a slová „§ 182a“. K čl. I – k pôvodnému bodu 71 V pôvodnom bode 71 navrhujeme na konci novelizačného bodu vložiť horné úvodzovky a bodku (skutočností.“.). K čl. I – k pôvodnému bodu 72 V úvodnej vete pôvodného bodu 72 navrhujeme slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovom „vkladajú“ a slovo „nadpisu“ nahradiť slovom „nadpisov“. Na konci novelizačného bodu navrhujeme vložiť horné úvodzovky a bodku (2020.“.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I bodu 6, 9, 12, 14, 16 pôvodné K čl. I – k pôvodnému bodu 6 V pôvodnom bode 6 navrhujeme za slovami „8 a“ vypustiť slovo „ods.“. K čl. I – k pôvodnému bodu 9 V pôvodnom bode 9 navrhujeme vypustiť slová „gramatických“ a „gramatickom“ podľa bodu 41.4 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. K čl. I – k pôvodnému bodu 12 Pôvodný bod 12 navrhujeme upraviť takto: „12. V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce ...“. K čl. I – k pôvodnému bodu 14 Pôvodný bod 14 navrhujeme upraviť takto: „14. V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).“. K čl. I – k pôvodnému bodu 16 Pôvodný bod 16 navrhujeme upraviť takto: „16. V § 40 ods. 4 prvej vete za slová „platnosť alebo splnenie podmienky účasti“ nahrádzajú slovami „platnosť, splnenie podmienky účasti alebo či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I bodu 1 pôvodny K čl. I – k pôvodnému bodu 1 V čl. I pôvodnom bode 1 znenie úvodnej vety navrhujeme upraviť takto: „1. V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:...“. Zároveň v znení písmena q) navrhujeme za slovom „prostredníctvom“ vypustiť dvojbodku a na konci druhého a tretieho bodu navrhujeme vložiť čiarku. V pôvodných bodoch 7, 10, 42 a 55 navrhujeme úvodné vety upraviť primerane tak, ako je to v našej pripomienke k čl. I bodu 1 prvej vete. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 4 návrhu zákona V § 10 ods. 11 žiadame vložiť nové písmeno a), ktoré znie: „a) zákazky, súťaže návrhov a koncesie podľa § 1 ods. 2 písm. a),“. Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e). Odôvodnenie Žiadame v ustanovení § 10 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje výnimky z povinnosti spracovať súhrnnú správu o zmluvách, na ktoré sa predmetný zákon nevzťahuje, uviesť aj zákazky, súťaže návrhov a koncesie podľa § 1 ods. 2 písm. a) tohto zákona. Ide o zákazky, súťaže návrhov alebo koncesie, pri ktorých plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorých je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade s čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami. Ide o zákazky, ktoré súvisia so zabezpečovaním bezpečnosti štátu a s ochranou základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky (jej bezpečnosti do vnútra aj navonok), preto sprístupňovanie akýchkoľvek informácií o týchto zmluvách možno považovať za rizikový faktor s predpokladaným negatívnym vplyvom na bezpečnosť Slovenskej republiky. Ak konkrétna zákazka splní podmienku pre uplatnenie tejto výnimky, už táto skutočnosť musí byť predpokladom splnenia podmienky pre jej nezverejňovanie ako celku resp. akejkoľvek informácie z nej vyplývajúcej, bez ohľadu na to, či táto zmluva je v osobitnom režime utajenia alebo nie je, a to práve z dôvodu ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Poukazujeme aj na bod 16 preambule smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES v platnom znení (ďalej len „smernica 2009/81/ES“), kde sa uvádza, že v článkoch 30, 45, 46, 55 a 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovujú konkrétne výnimky z uplatňovania zásad uvedených v tejto zmluve, a tým aj z uplatňovania práva odvodeného z týchto zásad. Z toho vyplýva, že žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť v uložení alebo uplatnení opatrení, ktoré sa považujú za nevyhnutné na ochranu záujmov uznaných za oprávnené týmito ustanoveniami zmluvy. Podľa článku 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý čl. 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva): a) žiaden členský štát nie je povinný poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru základným záujmom jeho bezpečnosti; b) každý členský štát môže prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu základných záujmov vlastnej bezpečnosti a ktoré sú späté s výrobou zbraní, munície a bojového materiálu alebo obchodu s nimi; tieto opatrenia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojenské účely. Podľa bodu 16 preambuly smernice 2009/81/ES to znamená, že zadávanie zákaziek, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tejto smernice, možno z jej rozsahu vyňať, ak je to odôvodnené na základe verejnej bezpečnosti alebo potrebné na ochranu základných bezpečnostných záujmov členského štátu. Môže sa to týkať zákaziek v oblasti obrany aj bezpečnosti, ktoré si vyžadujú také krajne náročné opatrenia na bezpečnosť dodávok, alebo sú natoľko dôverné alebo dôležité pre národnú zvrchovanosť, že ani osobitné ustanovenia tejto smernice nepostačujú na ochranu základných bezpečnostných záujmov členských štátov, ktorých vymedzenie je výlučne v zodpovednosti členských štátov. V bode 20 preambuly smernice 2009/81/ES sa tiež uvádza, že článok 291 ods. 1 písm. a) zmluvy členským štátom umožňuje vyňať obranné aj bezpečnostné zákazky z pravidiel tejto smernice, ak by uplatnenie pravidiel tejto smernice zaväzovalo členské štáty poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie považujú za odporujúce základným záujmom ich bezpečnosti. K tomu môže dôjsť predovšetkým v takom prípade, keď sú zákazky natoľko citlivé, že dokonca aj ich existencia sa musí udržiavať utajená. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 44 návrhu zákona Žiadame vypustenie novelizačného bodu 44. Odôvodnenie Členom skupiny dodávateľov môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy môžu byť postupom kontrolovaného dotknuté. Ako vyplýva z článku 1 ods. 2 smernice Rady č. 89/665/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác v platnom znení, členské štáty zabezpečia, aby neexistovala žiadna diskriminácia medzi podnikmi, ktoré sa domnievajú, že boli poškodené v súvislosti s postupom verejného obstarávania. Podľa čl. 1 ods. 3 tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o uzavretie zmluvy na základe verejného obstarávania a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením, mohla uplatniť postupy preskúmavania na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu členské štáty stanoviť. Nevidíme relevantný dôvod odopretie práva členovi skupiny dodávateľov podať námietky. Ani z dôvodovej správy nám nie je zrejmý legitímny dôvod na odopretie tohto práva členovi skupiny dodávateľov. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 21 návrhu zákona Žiadame v návrhu zákona upraviť povinnosť záujemcu predložiť najviac jednu žiadosť o účasť v rámci užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením. Odôvodnenie Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 49 ods. 6 upravuje, že uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Avšak tento zákon opomína postupy užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením, v ktorých hospodárske subjekty ako záujemcovia v prvej etape predkladajú žiadosti o účasť, tak aby sa nimi následne kvalifikovali na uchádzačov, a ďalej v rámci týchto postupov predkladajú ponuky. V praxi potom môže vzniknúť situácia, že jeden a ten istý záujemca predloží v prvej etape týchto postupov samostatne žiadosť o účasť a súčasne predloží žiadosť o účasť ako člen skupiny dodávateľov. Následne v ďalšej etape týchto postupov, pri predkladaní ponúk, ten istý záujemca kvalifikovaný ako uchádzač a súčasne ten istý záujemca ako člen skupiny dodávateľov, ktorá sa kvalifikovala ako uchádzač, predkladá dve ponuky. Verejný obstarávateľ nenachádza oporu v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby takéhoto záujemcu vylúčil. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Bod 20. (§ 40 ods. 13 písm. a)) Navrhujeme ponechať § 40 ods. 13 písm. a) v pôvodnom znení. Odôvodnenie: Záujemca/uchádzač by mal rovnako ako verejný obstarávateľ disponovať elementárnymi znalosťami zákona, najmä ak chce využiť revízne postupy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Bod 21 (§ 49 ods. 6) § 49 ods. 6 znie: „(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu samostatnú ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac samostatných ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.“. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie je nezrozumiteľné. Podľa dôvodovej správy je účelom novej právnej úpravy odstrániť nevyvrátiteľnú domnienku kolúzie vo verejnom obstarávaní, pokiaľ uchádzač predložil ponuku samostatne a zároveň ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu, že táto domnienka nie je v súlade s európskym právom. Z navrhovaného ustanovenia však nie je zrejmé, či sa ponuka podaná uchádzačom ako členom skupiny dodávateľov považuje za ďalšiu ponuku a či aj v tomto prípade je potrebné prihliadať len na ponuku, ktorá bola podaná najneskôr. Domnievame sa, že členovia skupiny dodávateľov by sa jednotlivo nemali považovať za uchádzačov a ponuka predložená skupinou dodávateľov by sa nemala považovať za ponuku uchádzača, ktorý je členom tejto skupiny dodávateľov, ale za ponuku skupiny dodávateľov. V prípade podozrenia z kolúzie a nezákonného ovplyvnenia výsledku verejného obstarávania sa môže uplatniť iný inštitút zákona o verejnom obstarávaní - vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Bod 11 (§ 20 ods. 19) § 20 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie: „(19) Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 neposkytne úradu súčinnosť podľa § 24 ods. 6, je prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, povinný sprístupniť na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5, spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.“ Odôvodnenie: Navrhujeme, aby povinnosť prevádzkovateľa elektronického prostriedku bola daná len subsidiárne a to vtedy, ak súčinnosť odmietne samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8. Samotná dôvodová správa počíta s uplatnením navrhovaného ustanovovania § 24 ods. 12 až vtedy, keď sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie odmieta z rôznych dôvodov samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8, a to napriek povinnosti podľa § 24 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Navrhované znenie tento zámer nereflektujte a umožňuje úradu, aby povinnosťou zaťažil dva subjekty súčasne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Nad rámec § 185 ods. 1 znie: „(1) Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona, okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, 158b, § 182 a o proteste prokurátora.“ Odôvodnenie: Obdobne ako v prípade konaní vo veci certifikácie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie, či v prípade konania vo veci zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, by sa mal zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vzťahovať aj na konanie vo veci zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov. Zamietnutie zápisu, či vyčiarknutie elektronického prostriedku zo zoznamu elektronických prostriedkov, predstavuje významný zásah do práv prevádzkovateľa elektronického prostriedku ako aj do práv verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý elektronický prostriedok používa, preto musí byť riadne odôvodnené a musia byť voči nemu prípustné opravné prostriedky podľa správneho poriadku. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Bod 2 (§ 10 ods. 4) Navrhujeme, aby bol vydaný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by určoval zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Nemáme pripomienky k regulácii možnosti obmedzenia prístupu hospodárskych subjektov z tretích krajín do verejného obstarávania v Slovenskej republiky. Máme však pochybnosti, či verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, bude schopný vyhodnotiť správne a včas, či existuje medzinárodná zmluva, ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte. Domnievame sa, že pre aplikáciu tohto ustanovenia v praxi je nevyhnutné, aby relevantný orgán verejnej moci vydal záväzný zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Bod 38 (§ 158b ods. 3) § 158b ods. 3 znie: „(3) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti úrad vyzve prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak prevádzkovateľ elektronického prostriedku v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti úrad rozhodne o zamietnutí žiadosti o zápis.“ Odôvodnenie: Na konanie vo veci zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov by sa mal vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti, žiadosť by mala byť zamietnutá rozhodnutím úradu, ktoré bude riadne odôvodnené. Bližšie odôvodnenie pripomienky sa nachádza aj v texte k pripomienke k § 185 ods. 1. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Bod 38 (§ 158b ods. 1) § 158b ods. 1 znie: „(1) Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku.“ Odôvodnenie: V navrhovanej právnej úprave týkajúcej sa vedenia zoznamu elektronických prostriedkov chýba stanovenie lehoty, v ktorej úrad zapíše elektronický prostriedok. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2019 Detail