LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 1 písm. a) Odporúčame v § 1 písm. a) rozšíriť okruh žiakov, na ktorých sa vzťahuje školský program na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov, dodávanie ovocia a zeleniny sprievodné opatrenia a na propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike aj o žiakov osemročných gymnázií vo veku žiakov druhého stupňa základnej školy, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku. Odôvodnenie: Základným cieľom predmetného školského programu je podporiť zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí a žiakov v školách alebo vo vzdelávacích zariadeniach, a tak prispieť k vytváraniu ich zdravých stravovacích návykov (uvedené aj doložke vybraných vplyvov). S cieľom zabezpečenia rovnakého prístupu v otázke zdravej výživy k žiakom v rovnakom veku, majú byť do cieľovej skupiny žiakov, na ktorých sa vzťahuje školský program, zahrnutí aj žiaci osemročných gymnázií, ktoré navštevujú deti vo veku žiakov druhého stupňa základnej školy plniaci si povinnú školskú dochádzku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 K § 3: odsek 1 navrhujeme vzhľadom na jeho obsahovú odlišnosť od nadpisu pod § 3 označiť ako samostatný § 3; navrhované § 3 až 11 označiť ako § 4 až 12. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka nad rámec predkladaného návrhu Odporúčame nad rámec predkladaného návrhu rozšíriť okruh žiakov, na ktorých sa vzťahuje školský program na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov, dodávanie ovocia a zeleniny sprievodné opatrenia a na propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike o žiakov stredných škôl. Odôvodnenie: V záujme podpory zdravej výživy a stravovania je potrebné cieľovú skupinu žiakov, na ktorých sa vzťahuje predmetný školský program, rozšíriť o všetkých žiakov osemročných gymnázií a žiakov stredných škôl, a to aj v súlade s Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v zmysle ktorého sa režimy pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov a na zlepšenie stravovacích návykov detí zameriavajú na deti, ktoré pravidelne navštevujú materské školy, predškolské alebo vzdelávacie zariadenia na úrovni základnej alebo strednej školy, ktoré spravujú príslušné orgány členských štátov alebo ktoré takéto orgány uznávajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 40) V poznámke pod čiarou k odkazu 40) odporúčame slová „zákona č. 91/2016 Z. z. nahradiť slovami „neskorších predpisov“. § 10 bol novelizovaný aj zákonom č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 K § 7: v odseku 9 písm. b) slovo „3“ nahradiť slovom „2“. Chyba v písaní. V odseku 13 slová „g) a h) a j) až l)“ nahradiť slovami „g), h), j) až l)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 4 ods. 3 V písmene b) odporúčame vypustiť slová „ prvého až piateho bodu“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 8 K § 8: v odseku 2 za slovo „Konanie“ doplniť slovo „o“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 5 návrhu nariadenia 1. V § 5 ods. 6 návrhu nariadenia odporúčame legislatívnu skratku „pridelené prostriedky únie“, nahradiť legislatívnou skratkou „pridelené prostriedky Únie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 1 návrhu nariadenia V § 1 návrhu nariadenia odporúčame legislatívnu skratku „prostriedky únie“, nahradiť legislatívnou skratkou „prostriedky Únie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 4 návrhu nariadenia V § 4 ods. 6 návrhu nariadenia sa ustanovuje, komu možno schváliť poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 návrhu nariadenia. Žiadame doplniť osobitnú časť dôvodovej správy, o dôvody, pre ktoré je schválenie poskytovania pomoci takto rozdelené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 1. V poznámke pod čiarou č. 1, žiadame pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení, v publikačnom zdroji oddeliť číslovku „346“ a dátum „20.12.2013“, čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K prílohe č. 3 k návrhu nariadenia Pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení, žiadame v publikačnom zdroji oddeliť číslovku „346“ a dátum „20.12.2013“, čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 5 návrhu nariadenia 2. V § 5 ods. 22 návrhu nariadenia žiadame za slovami „v školskom roku“ vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K prílohe č. 2 Odporúčame pri číslovaní odkazov v poznámke pod čiarou postupovať v súlade s bodom 22.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 3. V poznámke pod čiarou č. 3, žiadame pri citovaní Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vypustiť dodatok „v platnom znení“ a doplniť publikačný zdroj, a to podľa bodu 62.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Ďalej žiadame pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, dať za slovami „v platnom znení“ bodku, keďže podľa bodu 23.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „text v poznámke pod čiarou sa považuje za vetu, preto sa začína veľkým písmenom a končí sa bodkou“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 2. V poznámke pod čiarou č. 2 , žiadame pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, dať pred číslovku „217“ slová „čl.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 5. V poznámke pod čiarou č. 20 žiadame za slovom „nariadenia“ doplniť slová „Európskeho parlamentu a Rady“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 6. V poznámke pod čiarou č. 33 odporúčame prehodnotiť použitie spojky „alebo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 4. V poznámke pod čiarou č. 7, žiadame pri citovaní Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vypustiť dodatok „v platnom znení“ a doplniť publikačný zdroj, a to podľa bodu 62.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe 1. Pri citovaní Zmluvy o fungovaní Európskej únie v predkladacej správe, žiadame vypustiť dodatok „v platnom znení“ a doplniť publikačný zdroj, a to podľa bodu 62.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Uvedenú pripomienku uplatňujeme pre všetky sprievodné dokumenty k návrhu nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe 2. Žiadame v predkladacej správe pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, doplniť za publikačným zdrojom dodatok „v platnom znení“, a to podľa bodu 62.10 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „Ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“.“ Tento dodatok žiadame uvádzať aj pri skrátenej citácií nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Uvedenú pripomienku uplatňujeme pre všetky sprievodné dokumenty k návrhu nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe 3. Žiadame v druhom odseku predkladacej správy za slovami : „v ktorom sa začína školský rok podľa čl. 1 ods. 2“ vypustiť slová „vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39“, ktoré sú na tomto mieste uvedené dvakrát. Uvedenú pripomienku uplatňujeme pre všetky sprievodné dokumenty k návrhu nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K osobitnej časti dôvodovej správy Príloha č. 3 návrhu nariadenia obsahuje zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie. Žiadame osobitnú časť dôvodovej správy k tejto časti návrhu nariadenia prepracovať, a to v zmysle požiadavky vyplývajúcej z § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje: „Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje vecné odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení právneho predpisu; do odôvodnenia sa nesmie preberať text týchto ustanovení.“ V tejto časti odporúčame vysvetliť, napr. prečo zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie obsahuje „len“ štyri nariadenia Európskej únie, a pod. Taktiež žiadame v zmysle požiadavky vyplývajúcej z § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, prepracovať osobitnú časť dôvodovej správy k prílohe č. 1 a 2 návrhu nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1. Do primárneho práva doložky zlučiteľnosti odporúčame doplniť aj prílohu I k Zmluve o fungovaní EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 4. Do sekundárneho práva doložky zlučiteľnosti žiadame doplniť aj nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) 543/2011 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení, a nariadenie (ES) č. 1333/2008 v platnom znení, v ktorých je problematika návrhu nariadenia taktiež upravená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 3. Pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení, v sekundárnom práve doložky zlučiteľnosti, žiadame v publikačnom zdroji nahradiť číslovku „347“ číslovkou „346“ a oddeliť ju od dátumu „20.12.2013“, čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. V doložke zlučiteľnosti žiadame sekundárne právo, v ktorom je problematika návrhu nariadenia upravená označiť písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“, a to podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K § 1 písm. b) Slovo „uvedená“ odporúčame nahradiť slovom „uvedených“ (gramatická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré budú zabezpečené v rámci výdavkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určených na Trhovo orientované výdavky 2014 až 2020 – podporné programy pre školské ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky bez zvýšených požiadaviek na prostriedky štátneho rozpočtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne . Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v § 1 písm. a) vypustiť slová „podľa osobitného predpisu“ ako nadbytočné a odkaz 6 umiestniť nad slovo „republike“, v § 1 písm. b) slovo „uvedenej“ nahradiť slovom „uvedených“, v § 2 písm. b) slovo „výrobkov“ nahradiť slovom „výrobok“, v § 2 vypustiť písmená c) a d) z dôvodu duplicity s písmenom b), v § 2 písm. f) vypustiť slovo „sprievodné“ ako nadbytočné, v § 2 písm. g) vypustiť slovo „súvisiace“ ako nadbytočné, v § 2 písm. j) a l) až o), § 4 ods. 1, 5, 8, 9 a 11, § 5 ods. 1, 3, 4, 20 až 22, § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 7, § 7 ods. 15 až 17 a § 8 vypustiť slová „písm. a) až d)“ ako nadbytočné, v § 2 písm. r) vypustiť slovo „len“ ako nadbytočné, v § 4 ods. 3 písm. b) vypustiť slová „prvého až piateho bodu“ ako nadbytočné, v § 4 ods. 6 úvodnej vete vypustiť slová „§ 1“ a uviesť ich na začiatku písmen a) a b), v § 4 ods. 10 písm. b) slová „odsekov 7 alebo 8“ nahradiť slovami „odseku 7 alebo odseku 8“ v súlade s bodom 55 prílohy LPV, v § 5 ods. 21 písm. c) bodkočiarku nahradiť čiarkou, v § 6 ods.9 prvej vete vypustiť slovo „sa“ za slovom „Ak“ ako nadbytočné, v § 7 ods. 6 druhej vete za slová „odseku 4 alebo“ vložiť slovo „odseku“ v súlade s bodom 55 prílohy LPV, v § 7 ods. 14 za slovo „alebo“ vložiť slovo „odseku“ v súlade s bodom 55 prílohy LPV, v § 7 ods. 15 a ods. 16 písm. b) slová „alebo b)“ nahradiť slovami „alebo písm. b)“ v súlade s bodom 55 prílohy LPV, vypustiť nadpis nad § 8, pod § 8 vložiť nadpis „Prechodné ustanovenia“ a nad § 9 vložiť nadpis „Záverečné ustanovenia“, v § 8 ods. 2 za slovo „Konanie“ vložiť slovo „o“, slovo „za“ nahradiť slovom „na“ a za slovo „alebo“ vložiť slovo „ods.“ v súlade s bodom 55 prílohy LPV, v § 8 ods. 3, 4 a 6 slovo „ktorý“ nahradiť slovom „ktoré“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 5. Žiadame náležite vyplniť bod 3 písm. c) doložky zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K § 7 ods. 18 Slová „musí byť spotrebovaná“ odporúčame nahradiť slovami „musia byť spotrebované“ a slová „bola dodaná“ nahradiť slovami „boli dodané“ (gramatická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K § 6 ods. 2, 6 a 7 V uvedených odsekoch odporúčame slová „pre ktorej zmluvných žiakov,“ nahradiť slovami „ktorej zmluvným žiakom“ (gramatická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K § 7 ods. 9 písm. b) Číslicu „3“ odporúčame nahradiť číslicou „2“ (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 4 odporúčame vypustiť označenie ,,a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 5 Odporúčame v § 5 ods. 9 nahradiť slová ,,a) § 1 písm. a) ......“ slovami ,,§ 1 písm. a) až c)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Odporúčame v § 5 ods. 16 nahradiť slová ,,a) § 1 písm. a), b) § 1 písm. b)“ slovami ,,§ 1 písm. a) alebo b)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 6 odporúčame v písmene b) nahradiť slová ,,písm. c) alebo písm. d)" slovami ,,písmena c) alebo d)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 1 Odporúčame v § 1 písm. b) nahradiť slovo ,,uvedenej“ slovom ,,uvedených“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V § 4 ods. 6 odporúčame v písmene a) nahradiť slová ,,písm. a) alebo písm. b)" slovami ,,písmena a) alebo b)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Odporúčame v § 5 ods. 17 nahradiť slová ,,a) § 1 písm. a), b) § 1 písm. b)“ slovami ,,§ 1 písm. a) alebo b)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 1 písm. a) Žiadame upraviť znenie písmena a) nasledovne: "a) dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 (ďalej len "školské mliečne výrobky") pre deti v materskej škole4) prevádzkovanej v Slovenskej republike, pre žiakov v základnej škole5) prevádzkovanej v Slovenskej republike, pre deti v škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami6), pre žiakov v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami6) prevádzkovanej v Slovenskej republike a pre deti v školských zariadeniach prevádzkovaných v Slovenskej republike(ďalej len "žiak")." a citácie v poznámkach pod čiarou k odkazom 4 až 6 nahradiť nasledovne: "4) § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5) § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.. 6) § 27 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.." Zdôvodnenie: Zmenu žiadame z dôvodu zosúladenia so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s nadpisom samotného nariadenia, v ktorom sú uvedené aj školské zariadenia, na ktoré sa má nariadenie vzťahovať. Odkazy sú zmenené z dôvodu, že sústava škôl je upravená v § 27 ods. 2 školského zákona, v ktorom sú uvedené jednotlivé druhy škôl. Súčasne uvádzame, že materské školy v SR od roku 2008 nie sú školskými zariadeniami, ale patria do sústavy škôl poskytujúcich stupeň vzdelania. Túto pripomienku MŠVVaŠ SR považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 1 písm. c) Žiadame v § 1 písm. c) vypustiť štvrtý bod. Zdôvodnenie: Súťaže majú výrazne komerčný charakter a nepredstavujú prínos vo vzdelávaní v danej oblasti. Túto pripomienku MŠVVaŠ SR považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 1 Odporúčame slová "z výdavkov" nahradiť slovami "z finančných prostriedkov". Ide o spresnenie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie . Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K dôvodovej správe, B. Osobitnej časti, § 1. V druhej vete k § 1 osobitnej časti dôvodovej správy navrhujeme nahradiť slovo „finančným“ slovom „finančných“. Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 1 písm. c) Odporúčame v piatom bode slová "údržbu týchto priestorov" nahradiť slovami "starostlivosť o tieto priestory". Ide o spresnenie textu, vzhľadom na to, že žiaci sa nezúčastňujú na údržbe priestorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti. Odporúčame predkladateľovi nariadenia odstrániť jednu z doložiek zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie z dôvodu, že v sprievodných dokumentoch sú priložené dve doložky, ktoré nie sú obsahovo totožné. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 5 ods. 9 Odporúčame písmená a) až c) vypustiť a za slovo "podľa" vložiť slová "§ 1 písm. a) až c)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 5 ods. 2 písm. c) Odporúčame slová "ods. d)" nahradiť slovami "písm. d)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 2 písm. f) Žiadame slová "v predškolských zariadeniach alebo vo vzdelávacích zariadeniach na úrovni základnej školy alebo strednej školy" nahradiť slovami "a žiakom v školách a školských zariadeniach podľa § 1 písm. a)". Zdôvodnenie: Ide o spresnenie textu a zosúladenie so školským zákonom. Túto pripomienku MŠVVaŠ SR považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 6 ods. 9 Odporúčame za slovom "Ak" vypustiť slovo "sa" a za čiarkou slová "schválený žiadateľ", z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 5 ods. 16 a 17 Odporúčame písmená a) až b) vypustiť a za slovo "podľa" vložiť slová "§ 1 písm. a) a b)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 5 ods. 21 písm. c) Odporúčame vypustiť slová "pričom týmto". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 6 ods. 3 Odporúčame slovo "oznamy" nahradiť slovom "oznámenia". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 7 ods. 2 písm. a) Odporúčame odkaz v texte na ustanovenie "§ 4 ods. 10 písm. a)" nahradiť odkazom na ustanovenie "§ 4 ods. 2 písm. a)", vzhľadom na to, že je nadbytočné odkazovať na ustanovenie nariadenia, v ktorom je odkaz na iné ustanovenie nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Prílohe č. 1 Žiadame vypustiť výrobky s vyššími hmotnosťami. Zdôvodnenie: Cieľovou skupinou školského programu sú deti materských škôl a žiaci základných škôl, ktorým podľa výživových odporúčaní príjmu dennej dávky v plnom rozsahu postačujú výrobky s nižšou hmotnosťou. Žiadame vyradiť zo sortimentu všetky mlieka a mliečne produkty vo veľkosti balenia 250 ml, 230 ml/ 250 g z dôvodu zabránenia plytvania potravinami. Nariadenie vlády sa nevzťahuje na žiakov stredných škôl a pre deti MŠ a žiakov ZŠ je konzumácia 250 ml balenia plytvaním potravinami. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) všeobecne Odporúčame prehodnotiť stratégiu, aby sa v rámci programu podávalo iba ovocie a ovocné šťavy boli vypustené. Navrhované opatrenie odporúčame z dôvodu sťažností škôl a školských zariadení, že znížené alokované národné zdroje postačujú na finančné krytie realizácie programu a to len na 5 mesiacov (september – január). V čase dostupnosti regionálneho ovocia (apríl – jún) ako sú napr. jahody, čučoriedky a iné, už nie sú financie na ich ponuku do škôl. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 8 ods. 2 Odporúčame za slovom "Konanie" vložiť slovo "o", slovo "za" nahradiť slovom "na" a slová "ods. 1, 8, 10 alebo 12" nahradiť slovami "ods. 1, 8, 10 alebo ods. 12". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 7 ods. 8 Odporúčame slovo "za" nahradiť slovom "na". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 7 ods. 9 písm. g) a ods. 11 písm. g) Odporúčame slová "písm. g) a h) a j) až l)" nahradiť slovami "písm. g), h) a j) až l)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 7 ods. 13 písm. f) Odporúčame slová "písm. g) a h) a j) až l)" nahradiť slovami "písm. g), h) a j) až l)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V bode 3. písmeno c) aktuálneho znenia doložky zlučiteľnosti má predkladateľ uvádzať informáciu o judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ktorá sa týka problematiky predmetného právneho predpisu. V súčasnosti nie je táto časť predkladateľom vyplnená. V tejto súvislosti predkladateľovi odporúčame dopracovať tento bod podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v ich platnom znení. Ak vo vzťahu k problematike predmetného právneho predpisu neexistuje relevantná judikatúra, túto informáciu predkladateľ takisto uvedie v doložke zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.6.2019 Detail