LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 7 ods. 9 písm. g) a ods. 11 písm. g) Odporúčame slová "písm. g) a h) a j) až l)" nahradiť slovami "písm. g), h) a j) až l)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 7 ods. 13 písm. f) Odporúčame slová "písm. g) a h) a j) až l)" nahradiť slovami "písm. g), h) a j) až l)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V bode 3. písmeno c) aktuálneho znenia doložky zlučiteľnosti má predkladateľ uvádzať informáciu o judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ktorá sa týka problematiky predmetného právneho predpisu. V súčasnosti nie je táto časť predkladateľom vyplnená. V tejto súvislosti predkladateľovi odporúčame dopracovať tento bod podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v ich platnom znení. Ak vo vzťahu k problematike predmetného právneho predpisu neexistuje relevantná judikatúra, túto informáciu predkladateľ takisto uvedie v doložke zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.6.2019 Detail