LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy Navrhujeme, aby bolo v súlade s § 33 zákona č. 524/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy návrh, z akých zdrojov sa bude navrhované opatrenie financovať. Navrhujeme, aby sa v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu kvantifikoval aj vplyv na rozpočet obcí. Z návrhu zákona nie je známe, akým spôsobom sa budú rozširovať kapacity materských škôl, aby bolo možné umiestniť každé dieťa, ktoré spĺňa zákonné podmienky na prijatie do predškolského zariadenia. Nie sú známe a vyčíslené ani investičné finančné zdroje na budovanie dodatočných kapacít v materských školách, ktoré už v tomto období bojujú s nedostatkom voľných miest. Zvýšenie počtu učiteľov bude mať vplyv na zamestnanosť v sektore územnej samosprávy (S1313) a nie v centrálnej vláde (S1311). Navrhujeme v tomto zmysle upraviť informáciu v tabuľke č. 5 predmetnej analýzy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy nie je uvedené, či kvantifikácia zohľadňuje aj dotácie na podporu výchovy k stravovacích návykov dieťaťa (zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky). Navrhujeme doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K dôvodovej správe V dôvodovej správe - osobitnej časti sa v odseku Čl.III, k bodom 2 a 3 uvádza, že sa navyšuje príspevok zo súčasných 15% na 50% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Podľa paragrafového znenia návrhu by sa malo zvýšiť na 80% životného minima. Navrhujeme zosúladiť text dôvodovej správy s vlastným materiálom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I bodu 31 V čl. I bode 31 odporúčame slová „sa pripájajú slová“ nahradiť slovami „sa pripájajú tieto slová:“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I bodu 20 V čl. I bode 20 odporúčame za slovami „V § 29 ods. 14 a“ vypustiť slová „§ 29 ods.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. II V úvodnej vete čl. II návrhu zákona odporúčame doplniť skrátené citácie všetkých predchádzajúcich noviel zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne zákon č. 365/2018 Z. z. a zákon č. 138/2019 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. III V úvodnej vete čl. III návrhu zákona odporúčame doplniť skrátené citácie všetkých predchádzajúcich noviel zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, konkrétne zákon č. 367/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K celému materiálu K predmetnému návrhu zákona, zverejnenému na pripomienkové konanie od 04.06.2019 do 12.06.2019 pod rezortným číslom 2019/11895-A1810, neuplatňujeme žiadne pripomienky a stotožňujeme sa so stanoviskom predkladateľa uvedením v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
Jana Žitňanská, poslankyňa EP (Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu) Návrhu zákona Vzhľadom k tomu, že integrácia detí so zdravotným postihnutím do bežných materských škôl na Slovensku nie je garantovaná a v praxi sa stretáva s obrovskými ťažkosťami, navrhovaná novela zákona zavádzajúca povinnú predškolskú dochádzku bude mať veľmi nepriaznivý dopad na rodiny s deťmi s ŤZP, ktoré budú musieť vynaložiť podstatne viac úsila, aby pre svoje dieťa našli materskú školu, ktorá ich príjme. To zároveň môže mať aj veľmi negatívny dopad na ich rodinný rozpočet, nakoľko dieťa budú musieť voziť tam, kde ho zoberú, čo nemusí byť spádová materská škola. Žiadam preto predkladateľov, aby stiahli predmetný návrh zákona z ďalšieho legislatívneho konania, aby bol prepracovaný a následne bol predložený MŠVVaŠ SR, aby mohol ísť štandardným legislatívnym procesom. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zrušenie nultého ročníka ZŠ Zásadne nesúhlasím so zrušením nultého ročníka v ZŠ, ide o naprosto chybný krok! Syn absolvoval posledný ročník v MŠ v tzv. zmiešanej triede (deti od 3 do 5 rokov) a príprava potom tiež patrične dopadla, musel absolvovať ďalší rok predškolskej prípravy, to sme ho ale už dali napriek nevrlosti riaditeľky materskej škôlky do nultého ročníka ZŠ. Deti od 5. roku by mali predškolskú prípravu absolvovať v nultom ročníku ZŠ, jedine pedagógovia ZŠ sú dostatočne motivovaní k príprave detí, aby do 1. ročníka už išli deti dostatočne pripravené a pedagógovianemuseli tak odstraňovať to, čo sa v materskej škôlke zanedbalo. Pedagógom MŠ až tak na príprave nezáleží, po odchode dieťaťa z MŠ už o ňom nevedia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K "poslaneckému" návrhu Podľa predkladacej správy ide vraj o "poslanecký" návrh zákona. V marci 2019 predložilo MŠ SR do MPK predbežnú informáciu PI/2019/78 so zámerom pripraviť návrh zákona s rovnakým obsahom, ako v NR SR o mesiac neskôr predložili poslanci Eva Smolíková, Ľubomír Petrák a Péter Vörös. Budem parafrázovať slová mojej učiteľky zo ZŠ: "No, ja zjem kefu, ak tento návrh vypracovali poslanci NR SR". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K dôvodovej správe - osobitná časť Jazykovedný kútik: Prídavné meno "dôvodový, -á" vychádza z podstatného mena "dôvod" a tak som logicky očakával, že sa v dôvodovej správe dočítam o dôvodoch rušenia nultého ročníka, ale našiel som len "Rovnako tak sa upúšťa aj od možnosti zriaďovať nultý ročník základnej školy ...", takže len oznámenie, konštatovanie..., dôvody nikde. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky Upozorňujeme predkladateľa, že v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 nie je v mesiaci august rezortu školstva, vedy, výskumu a športu uložená úloha, ktorá sa navrhuje zrušiť v časti C návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, bode C.1. Jediná úloha uložená rezortu školstva, vedy, výskumu a športu vyplývajúca z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019, ktorá teoreticky môže súvisieť s predloženou poslaneckou novelou (tlač 1468), je úloha č. 5 v mesiaci apríl. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčame predkladateľovi opraviť jazykové, gramatické a štylistické nedostatky, ktoré sa vyskytujú v predkladacej správe materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku Nesúhlasíme, aby sa zákonom mestám a obciam ukladali nové povinnosti bez finačných prostriedkov (určovanie školských obvodov materských škôl, správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky detí v materských školách, rozhodovanie v druhom stupni voči rozhodnutiam riaditeľa MŠ. Mestá a obce majú ukladať pokuty zákonným zástupcom ak neprihlásia dieťa do MŠ alebo neospravedlnene vymešká 3 dni v MŠ v mesiaci) Zásadná pripomienka Odoslaná 4.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku ZMOS zásadne nesúhlasí, aby taká systémová zmena, akou je zásah do vzdelávacieho systému formou predĺženia povinnej školskej dochádzky a rozšírenie jej plnenia na materské školy robil prostredníctvom návrhu poslancov NR SR, bez odbornej diskusie so zástupcami odbornej verejnosti a najmä zástupcami miest a obcí ako zriaďovateľmi materských škôl a aj ako subjektami verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K financovaniu Okrem toho, že podľa názoru ZMOS ide o prenesený výkon štátnej správy, ktorý má byť hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu, predkladatelia nerešpektujú ani súčasný systém financovania. Z podielových daní dostávajú obce peniaze na deti v MŠ podľa stavu k 15.9. v roku, ktorý predchádza 1.1. nasledujúceho roka, teda na deti, ktoré nenavštevovali MŠ a v nasledujúcom roku začnú plniť povinnú školskú dochádzku, nebudú mať obce peniaze od septembra do konca decembra. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku ZMOS sa stotožňuje so stanoviskom Ministerstva Financií SR z 24.4.2019. Návrh zákona je predložený skupinou poslancov a náklady nie sú kryté rozpočtom verejnej správy na roky 2020 až 2023. Návrh zákona je v zmysle stanoviska MF SR v rozpore s ustanovením § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vôbec nevyčísluje náklady miest a obcí a ani zdroje ich plnenia. - Návrh zvyšuje požiadavky na kapacity a zamestnanosť v materských školách – učitelia, kuchárky.. na jednej strane, na druhej strane potenciálne ovplyvňuje zamestnanosť zrušením možnosti zriaďovať nulté ročníky v základných školách. Učitelia týchto tried, vychovávatelia oddelení v školských kluboch detí, asistenti sa stanú nadbytočnými. Návrh sa charakterizuje ako "proinklúzívny" ale - Nie je doriešené financovanie detí so ŠVVP, nerieši úhradu cestovných nákladov zákonným zástupcom dieťaťa , ktoré plní povinnú školskú dochádzku v materskej škole mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt , - nie je ustanovená nejaká „ochranná vzdialenosť“ dostupnosti materskej školy. Základná škola ju má stanovenú na 6 km od miesta bydliska,existujúcej siete materských škôl o cca 8-10 tisíc miest, nakoľko materská škola má prednostne prijímať deti na plnenie povinnej školskej dochádzky, tým sa znížia možnosti prijatie detí mladších 5 rokov, Zásadná pripomienka Odoslaná 4.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku ZMOS trvá na tom, že zabezpečenie výkonu plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole je preneseným výkonom štátnej správy v školstve a má byť hradený v plnej výške z prostriedkov štátneho rozpočtu. Odôvodnenie: ZMOS zastáva názor, že návrh zákona je v rozpore so zásadou, že práva a povinnosti garantované Ústavou SR má byť garantovaný štátom v rámci výkonu štátnej správy. Vláda môže túto povinnosť preniesť na samosprávu, ale náklady na tento výkon musí byť hradený zo štátneho rozpočtu. Teda aj plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré je uložené a garantované Ústavou SR v čl. 42 je garantované štátom. Ak zákon určí, že PŠD začína v materských školách a štát chce, aby jej plnenie garantovala samospráva, tak náklady na tento výkon, vrátane vytvárania podmienok na jej plnenie a vynucovanie je preneseným výkonom štátnej správy, obdobne ako je tomu pri plnení PŠD v základných a stredných školách. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku V zmysle uvedených zásadných pripomienok žiadame predkladateľov, aby stiahli predmetný návrh zákona z ďalšieho legislatívneho konania a aby bol prepracovaný, komplexný návrh predložený MŠVVaŠ SR, ako ústredným orgánom štátnej správy, ktorý gestoruje vzdelávací systém, na odbornú diskusiu a riadne legislatívne konanie v zmysle Legislatívnych pravidiel. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.6.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku ZMOS zastáva názor, že návrh zákona je v rozpore s čl. 71 Ústavy SR, princípmi decentralizácie ako aj samotnou Európskou chartou miestnej samosprávy, ktorú Slovenská republika podpísala a zaviazala sa ju plniť a to s čl. 9 ods. 2, ktorý hovorí, že „Finančné zdroje miestnych orgánov sú úmerné kompetenciám, ktoré im ukladá ústava alebo zákon“. Návrh zákona dáva samospráve nové úlohy bez finančného krytia, napr. určovanie školských obvodov materských škôl, správne konanie vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky detí v materských školách, rozhodovanie v druhom stupni voči rozhodnutiam riaditeľa MŠ, obec má ukladať pokuty zákonným zástupcom ak neprihlásia dieťa do MŠ alebo neospravedlnene vymešká 3 dni v MŠ v mesiaci a pod. Rozpor vidíme v tom, že návrh zákona účelovo viaže použitie finančných prostriedkov, ktoré majú byť poskytnuté mestám a obciam v materských školách, čo je v rozpore s čl. 9 ods. 7 uvedenej charty. Návrh zákona zavádza do systému financovania nový prvok - príspevok na plnenie povinnej školskej dochádzky, čo je v nesúlade s princípom financovania preneseného výkonu štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.6.2019 Detail