LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 20 ods. 3: Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole a predložiť osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania v materskej škole. Zápis v základnej škole na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať primárne vzdelávanie v základnej škole. Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania sa podľa dôvodovej správy k § 16 ods. 2 vydáva na konci školskej dochádzky v materskej škole a preto nemôže byť predložené pri zápise v priebehu apríla. V dôvodovej správe sa pritom uvádza, že bez osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania nemôže základná škola prijať dieťa na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 19 ods. 7: Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinností dochádzať do školy V texte sa nachádza slovo „súhlas“ i „vyjadrenie“. Dôvodová správa si protirečí, keďže zároveň uvádza, že: Zásadu „nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky“ je potrebné uplatňovať primerane, nie bezvýhradne“ versus „Oslobodenie dieťaťa alebo žiaka od povinnosti dochádzať do školy“ neznamená „oslobodenie dieťaťa alebo žiaka od povinnej školskej dochádzky“. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 20 ods. 8 a 9: (8) Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v materskej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt so súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi materskej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, a zriaďovateľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté; obec, ktorá je zriaďovateľom tejto materskej školy, oznámi obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, jeho prijatie do materskej školy v príslušnom školskom obvode. (9) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt, a zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý; obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. Ide o zbytočnú byrokraciu, ktorú možno nahradiť funkčným elektronickým systémom. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 24a ods. 9 písm. c): Povolenie individuálneho predprimárneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší c) ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok Nie sú definované pojmy „hodnotiace obdobie“ a „očakávaný pokrok“. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 20 ods. 10: Ak je počet detí alebo žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole vyšší ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa odseku 8 alebo odseku 9. Odseky 8 a 9 neupravujú postup zriaďovateľa, ale možnosti dieťaťa resp. jeho zákonného zástupcu, čo uvádza aj dôvodová správa. Zodpovednosť sa tak zo štátu prenáša na rodiča, čo je v rozpore s dôvodovou správou ktorá uvádza, že štát je povinný vytvoriť podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky a rodič má pre svoje dieťa garantované povinné prijatie dieťaťa v škole, v ktorej má plniť povinnú školskú dochádzku, pričom povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky má obec, ktorá na splnenie tejto povinnosti má podľa platného právneho stavu možnosť dohodnúť sa s inou obcou na vytvorení spoločného školského obvodu alebo zriadiť novú materskú školu alebo základnú školu a určiť jej školský obvod. Rodičom sa kladie za povinnosť prihlásiť deti na povinné vzdelávanie, ale nedáva im možnosť plniť ju v mieste bydliska ak obec nevytvorí dostatočné kapacity. Obec týmto zákonom nemá povinnosť vytvoriť potrebný počet miest pre jednotlivé populačné ročníky. Bremeno hľadania voľných kapacít je na pleciach rodičov tak, ako sa to deje už teraz v prípade nástupu na povinnú školskú dochádzku do základnej školy. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 20 ods. 12: Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo žiak, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve. Ustanovenie je diskriminačné oproti § 20 ods. 6, podľa ktorého si zákonný zástupca pre svoje dieťa s trvalým pobytom môže vybrať inú materskú školu alebo inú základnú školu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 24a ods. 10: Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania, a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok. Nie je v záujme mal. dieťaťa presúvať ho medzi domácim a školským prostredím, ak sa odvolaniu vyhovie- odvolanie by preto malo mať odkladný účinok. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 19 ods. 4: Povinná školská dochádzka v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne19) o opakovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ má o opakovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole rozhodnúť na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákon pritom v tomto prípade úplne opomenul rodiča ako zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý jediný vie mimosúdne získať vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj všeobecného lekára pre deti a dorast. Podľa čl. 41 ods. 4 Ústavy SR starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona. Podľa čl. 28 ods. 1 písm. a) a b) zákona o rodine sú súčasťou rodičovských práv a povinností najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa a jeho zastupovanie. Podľa § 28 ods. 2 zákona o rodine rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Zákon je rozpore s týmito ustanoveniami. V dôvodovej správe sa pritom uvádza, že ak má materská škola pochybnosť o školskej spôsobilosti dieťaťa, vyžaduje sa jej úzka spolupráca so zákonnými zástupcami dieťaťa. Navyše vzhľadom na rozhodovanie riaditeľa v správnom konaní na základe predložených dôkazov nie je možné v zákone použiť výraz „súhlas“, ale len „odporúčanie“. Jediný, kto môže udeľovať súhlas vo vzťahu k dieťaťu je jeho zákonný zástupca dieťaťa alebo súd.. Riaditeľ pritom nemôže rozhodnúť pred dodaním vyjadrení sám, o čom výslovne hovorí i dôvodová správa. Nie je tiež zrejmé, ktoré zariadenie výchovného poradenstva a prevencie je „príslušné“. Poznámka 19 nesprávne odkazuje na ust. § 5 ods. 14 pism. d) zákona č. 596/2003 Z.z., ktoré hovorí o rozhodovaní riaditeľa materskej školy o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 24a ods. 2: O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu.27) Poznámka 27 nesedí- odkazuje na rozhodovanie riaditeľa základnej a strednej školy podľa § 5 ods. 3 písm. d) a ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 24a ods. 6: Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa. Overenie uskutočňuje kmeňová materská škola v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom dieťa absolvuje povinné predprimárne vzdelávanie. Pojem „osobnostný rozvoj dieťaťa“ nie je definovaný. Taktiež nemusí byť v najlepšom záujme dieťaťa (čl. 5 zákona o rodine) overovanie jeho rozvoja v cudzom prostredí. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 24 a ods 4: Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady aspoň úplného stredného odborného vzdelania ustanovené pre učiteľov materskej školy; zákonný zástupca dieťaťa jej za túto činnosť poskytuje odmenu. Predmetné ustanovenie nekoreluje s aktuálne prebiehajúcimi legislatívnymi zmenami. Ako sa bude postupovať pri dopĺňaní kvalifikácie počas 4 ročného obdobia v zmysle nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch? Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 20 ods. 13 písm. d) : Plnenie povinnej školskej dochádzky sa vzťahuje na d) účastníkov konania o udelení medzinárodnej ochrany. Zákon č. 480/2002 Zb. o azyle hovorí o konaní o azyle, t.j. zákon by mal odkázať na tento právny pojem s odkazom na osobitný právny predpis. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 24 a ods. 3: Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. Vzhľadom na rodičovské práva má byť použitý pojem písomné „vyjadrenie“, nie „súhlas“. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) V § 5 ods. 12 znie : (5) Chyba v číslovaní jednotlivých ustanovení. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 28 ods. 17: Riaditeľ materskej školy určuje zaradenie dieťaťa do triedy. Z ustanovenia vypadol súhlas rodiča so zaradením na adaptačný a diagnostický pobyt, podľa § 59 ods. 6 pritom môže byť určený. Toto právo rodiča by malo ostať v zmysle rodičovských práv zachované. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 24a ods. 11: Po ukončení individuálneho vzdelávania podľa odseku 9 dieťa nemožno opätovne individuálne vzdelávať podľa odseku 2 písm. b).“. Ustanovenie nerieši prípad, ak bolo odvolanie úspešné (nie je tu predpoklad právoplatného rozhodnutia). Taktiež v prípade, že sám rodič podal žiadosť o zrušenie individuálneho vzdelávania, mal by mať právo opätovne o neho požiadať. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 37 ods.1 písm. b) Nekorešponduje s ust. § 5 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 59 ods. 3: Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Nie je jasné o aké zariadenia sa má jednať. Ustanovenie je nejasné a preto neaplikovateľné. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) k § 20 Tieto opatrenia považujeme za neodôvodnený krok z nasledovných dôvodov: Cieľom návrhu zákona má byť umožniť vyrovnávanie šancí na školský úspech deťom, ktoré kvôlimálopodnetnému, alebo inak znevýhodnenémuprostrediu, z ktorého pochádzajú, alebo kvôli svojmu zdravotnému stavu, pre ktorý sú vylučované zo vzdelávania, nemajú predpoklady pre úspešné zvládnutie povinnej školskej dochádzky. Domnievame sa, že zavedenie plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole iba v jedinom type vzdelávania (v MŠ, vzdelávajúcich podľa jediného typu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy) a zároveň neprispôsobenie návrhu deťom zo zdravotným postihnutím nenaplní stanovený cieľ, nie je zárukou individuálneho prístupu k znevýhodneným deťom a neumožní vyrovnávanie šancí týchto detí na dosiahnutie školského úspechu v základnej škole a pri ďalšom vzdelávaní. Máme zároveň vážne výhrady k zrušeniu nultého a prípravného ročníkaZŠ. Podľa správy Štátnej školskej inšpekcie o vyhodnotení výsledkov spätnej väzby od riaditeľov škôl, kde boli zavedené nulté ročníky ZŠ , (cit.) „prevažná väčšina riaditeľov škôl nulté ročníky víta (7). Keďže tak oni, ako aj učitelia vidia, ako v nich deti v priebehu roka napredujú, obhajujú ich. Cítia, že investované úsilie sa premieňa na hmatateľné výsledky. Nulté ročníky preto vnímajú ako veľký prínos.“ Preto považujeme za neodôvodnené bez ďalšej analýzy možností a prínosov nulté a prípravné ročníky ZŠ plošne týmto zákonom zrušiť. Zákon ďalej zavádza inštitút opakovania predškolského ročníka (tzv. prepadnutie), ktoré podľa odborníkov a je bezprecedentným zásahom do psychiky a ďalšieho vývoja dieťaťa, do jeho vzťahu k vzdelávaniu a motivácie učiť sa. Opakovanie ročníka je podľa publikovaných výskumov zhoršením podmienok pre ďalšie vzdelávanie a vedie skôr k predčasnému drop-outu, teda úplnému opusteniu vzdelávania v škole v neskoršom veku. Preto nesúhlasíme, aby sa možnosť odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, ktorýdoteraz znamenal potrebný čas na dosiahnutie školskej zrelosti dieťaťa, zamieňala za opakovanie ročníka už v predprimárnom vzdelávaní. Toto opatrenie sa negatívne dotkne ako znevýhodnenej, tak aj intaktnej časti detskej populácie. Nemožnosť odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky a obmedzenie slobodnej voľby vzdelávacej cesty v rozmanitých programoch a typoch predprimárneho vzdelávania a výchovy sú významným zásahom do kompetencií a práv rodiča a v rozpore s konštatovaním v dôvodovej správe majú závažné dopady na rodinu a rodičovstvo. Rozhodnutie o opakovaní predškolského ročníka riaditeľom školy bez akceptovania názoru rodiča znamená významné obmedzenie rodičovských práv a slobôd, ako aj práva na vzdelávanie dieťaťa v zmysle Článku 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rím, 4.11.1950) a je v demokratickej spoločnosti neprípustné. Sme toho názoru, že školská legislatíva sa má tvoriť s ohľadom na najvyšší záujem dieťaťa, jeho prospievania v škole a vzdelávaní, s ústretovým a rešpektujúcim prístupom k čoraz rozmanitejším individuálnym potrebám detí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) k bodu 3. § 16 ods. 2. Predmetné ustanovenie opomína fakt, že nie málo detí absolvuje predškolské vzdelávanie v zariadeniach stojacich mimo siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Tieto zariadenia nedisponujú a ani nebudú disponovať možnosťou vydávať osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania. Aliancia chce upozorniť na fakt, že prostredníctvom svojich členov poskytuje predprimárne vzdelávanie približne 7,8 % detí z celkovej populácie detí vo veku 3- 6 rokov. Vychádzajúc z verejne dostupných štatistických údajov, ktoré hovoria, že aktuálne v Slovenskej republike navštevuje 75 % detí predškolské zariadenia zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva , nie je tento počet zanedbateľný. Deti navštevujúce zariadenia združené v Aliancii nie sú vedené vo verejných registroch ministerstva a ministerstvo preto nemá o nich nemá presné údaje. To však nedáva dôvod na to, aby tieto zariadenia zostali v procese aktuálnych legislatívnych zmien opomenuté. Aliancia volá po partnerskej diskusii, kde bude akceptovaný hlas tých, ktorých zastupuje. Aliancia chce byť v procese nadchádzajúcich legislatívnych zmien konštruktívnym partnerom do diskusie a rada by touto cestou ponúkla svojim partnerom funkčné východiská a riešenia, ktoré budú rešpektovať aktuálne potreby modernej občianskej spoločnosti 21. storočia. Aliancia si je vedomá, že ak má povinnosť spĺňať podmienku ústavnosti, má byť udelená všetkým, nie len tým u ktorých je indikovaná potreba mimoriadnej intervencie. Tak, aby bol zachovaný princíp rovnosti, nediskriminácie a zákaz segregácie. Zákonodarca tým zaručuje možnosť plnenia povinnej školskej dochádzky pre každé dieťa a tým vstupuje do monopolného práva rodičov na výchovu svojho dieťaťa. Listina základných práv a slobôd v čl. 33 ods. 1 „ Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná po dobu, ktorú stanoví zákon.“ S ohľadom na nepopierateľný význam predprimárneho vzdelávania Aliancia chápe a rešpektuje zámer zákonodarcu podporiť jeho absolvovanie posunutím hranice nástupu na povinnú školskú dochádzku na 5 rokov veku dieťaťa. Tu si však dovolí upozorniť, že sa tým dotýka slobodnej voľby rodiča, voliť si takú formu vzdelávania a partnera do výchovy pre svoje dieťa, ktorá zodpovedá jeho potrebám a svetonázorovému nasmerovaniu. Čl. 1 ods. 3 predkladaného poslaneckého návrhu hovorí: ... Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.“ Tento doklad vydávajú len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení ministerstva. Automaticky to znamená, že z platformy subjektov ktoré poskytujú predprimárne vzdelávanie a v ktorých deti budú plniť povinnú školskú dochádzku, vypadnú subjekty stojace mimo siete škôl a školských zariadení ministerstva. Tým sa zníži počet subjektov poskytujúcich predprimárne vzdelávanie a celková kapacita počtu miest v predškolských zariadeniach, obmedzí sa sloboda voľby rodiča a obmedzia sa možnosti dieťaťa nájsť si miesto v takom výchovno- vzdelávacom zariadení, ktoré bude reflektovať jeho rozmanité a vysoko individuálne potreby. Mnohé zariadenia zastrešené Alianciou vznikli ako osobné, alebo občianske iniciatívy reagujúce na nedostatočné, alebo nefungujúce služby verejného sektora. Ako také dokázali vytvoriť funkčnú a životaschopnú platformu tam, kde verejnému sektoru chýbali kapacity alebo schopnosti. Mnohé zariadenia poskytujú služby vzdelanie a výchovu vysoko nad štandard štátom určeného vzdelávacieho rámca a ako progresívne a inovatívne vzdelávacie inštitúcie posúvajú predprimárne vzdelávanie na vyššiu úroveň. Aliancia zastrešuje mnohé rešpektované vyhľadávané zariadenia, ktoré zabezpečujú veľmi kvalitné predprimárne vzdelávanie. Na tomto poli Aliancia reprezentuje diverzitu a priestor na slobodnú voľbu foriem a smerov vzdelávania, ktoré sú pre vyspelú demokratickú spoločnosť úplnou samozrejmosťou. Schválenie predkladanej novely by malo za následok oklieštenie ich fungovania alebo ich zánik. V mene zriaďovateľov, ako aj rodičov detí voláme po zachovaní slobody voľby. Aliancia má za to, aby pri zachovaní zámeru zákonodarcu, zostal priestor aj na rešpektovanie slobodnej voľby rodiča a potrieb dieťaťa tak, aby aj subjekty stojace mimo siete ministerstva mohli naďalej zostať poskytovateľmi predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku 5 – 6 rokov. Zachovanie doterajšieho postavenia subjektov stojacich mimo siete bude garantovať doterajšie kapacitné možnosti bez nutnosti budovania nových predškolských zariadení a bez zaťaženia verejných rozpočtov, keďže zariadenia stojace mimo siete z nich nečerpajú žiadne finančné prostriedky. Práve naopak. Sú ekonomicky a organizačne úplne sebestačné. Aliancia si tiež dovoľuje upozorniť, že subjekty stojace mimo siete, poskytujú výchovno- vzdelávacie programy v zahraničí rešpektovaných pedagogických prístupov, ktoré presahujú štátny vzdelávací program čím sa stávajú vyhľadávanými medzi rodičmi. Pluralita poskytovateľov je vo všetkých vyspelých krajinách sveta vítaná a podporovaná pretože napomáha vytvoriť širokú ponuku s rozdielnymi hodnotovými preferenciami, obsahom, metódami a formami činnosti. Ďalším vítaným krokom na tomto poli by bolo následné otvorenie a spružnenie siete ministerstva tak, aby si našli svoje rešpektované miesto aj inovatívne pedagogické prístupy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail