LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K Čl. I bodu 8 (§ 24a ods. 6) Na začiatku druhej vety odporúčame slovo „Overenie“ nahradiť slovami „Takéto overenie“ a slová „v priebehu“ nahradiť slovami „počas mesiaca“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K Čl. I bodu 8 (§ 24a ods. 4) V odseku 4 odporúčame doplniť, respektíve upraviť podmienky poskytovania odmeny zákonným zástupcom dieťaťa osobe, ktorá zabezpečuje dieťaťu individuálne predprimárne vzdelávanie, keďže z navrhovaného znenia nie je táto skutočnosť zrejmá. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K Čl. I bodu 8 (§ 24a ods. 10) Obsah navrhovaného odseku 10 odporúčame upraviť v súlade s dôvodovou správou, najmä, kedy sa konanie začína na podnet riaditeľa a kedy na žiadosť zákonného zástupcu. Taktiež je potrebné upraviť postup pri podávaní odvolania proti predmetnému rozhodnutiu riaditeľa, t. j. kto je oprávneným subjektom na jeho podanie, v akej lehote sa možno odvolať, kto bude o odvolaní rozhodovať a pod. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K Čl. I bodu 8 (§ 24a ods. 3) Slová „písomný súhlas“ odporúčame nahradiť slovami „písomné súhlasné vyjadrenie“ (legislatívno-technická pripomienka ako v bode 1). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K Čl. I bodu 5 (§ 19 ods. 4, 6 a 7) V uvedených odsekoch z dôvodu zjednoteného používania pojmov odporúčame slová „písomný súhlas“ a slová „písomné vyjadrenie“ nahradiť slovami „písomné súhlasné vyjadrenie“ v príslušnom gramatickom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K Čl. I bodu 8 (§ 24a ods. 2) V prvej vete odseku 2 navrhujeme slová „do školy“ nahradiť slovami „do kmeňovej materskej školy“, z dôvodu používania tejto legislatívnej skratky zavedenej v § 24a ods. 1 aj v ďalších ustanoveniach zákona (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 13. K Čl. III bodu 2 .§ 6 ods. 1 písm. a, b). V úvodnej vete odseku 1 odporúčame na konci slovo „na“ nahradiť slovami „pre materskú školu na“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 14. K Čl. III bodu 3 (§ 6b ods. 4) Odsek 4 odporúčame upraviť, pretože obsah jeho znenia v navrhovanej podobe nie je celkom zrozumiteľný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 15. K Čl. III bodu 5 .odsek 7 písm. h). V písmene h) prvom bode odporúčame vypustiť slovo „náčiním“ a slovo „hrovými“ nahradiť slovom „hracími“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 12. K Čl. II bodu 8 Slová „písm. i)“ odporúčame nahradiť slovami „písm. h)“ (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 11. K Čl. II bodu 1 (§ 5 ods. 12) Odporúčame označenie odseku „(5)“ nahradiť označením „(12)“ (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. K Čl. I bodu 25 (§ 59 ods. 6) V navrhovanom znení odseku 6 odporúčame vychádzajúc z dôvodovej správy upraviť obsah druhej vety, predovšetkým čo sa týka „pochybností o adaptovaní sa dieťaťa v materskej škole“ pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa. Nie je celkom zrozumiteľné, ako bude riaditeľ materskej školy tieto pochybnosti posudzovať, ako aj čo tieto pochybnosti zahŕňajú. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) všeobecne bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) k návrhu zákona ako celku Navrhujeme zjednodušenie previdiel pre domáce vzdelávanie. Odôvodnenie: Navrhujeme zjednodušenie podmienok domáceho vzdelávania, ktoré sú u nás v porovnaní napr. s Českou republikou zbytočne prísne. Navrhujeme najmä možnosť domáceho vzdelávania detí na prvom stupni základných škôl pre rodičov, ktorí dosiahli aspoň prvý stupeň vysokej školy (titul Bc.) a detí na druhom stupni základných škôl pre rodičov, ktorí dosiahli aspoň druhý stupeň vysokej školy. Rodičia, ktorí nedosiahli tieto stupne vzdelania budú môcť využiť formu domáceho vzdelávania s pomocou inej osoby, ktorá tieto podmienky spĺňa. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) návrhu ako celku Navrhujeme, aby sa zavedenie povinnej škôlky posudzovalo individuálne, a vzťahovalo sa len na tie deti, u ktorých sa preukáže zanedbanie v príprave na školskú dochádzku zo strany rodičov. Odôvodnenie: Paušálne zavedenie povinnej dochádzky v materskej škole považujeme za neprimeraný zásah do práv rodičov. Primárnu zodpovednosť a právo na starostlivosť a výchovu dieťaťa majú rodičia. Je mnoho rodičov, ktorí si neželajú dať svoje dieťa do škôlky. Štát má toto ich právo rešpektovať a nesmie si uzurpovať rozhodovanie o deťoch, ktoré patria rodičovi. Takýmto konaním porušuje princíp subsidiarity a zneužíva svoje mocenské postavenie voči občanom. Ide o formu totality, kedy je vôľa štátu nanútená občanom, hoci na to nie je legitímny dôvod. Ak existujú opodstatnené výnimky, kedy je vhodné, aby štát nútil rodičov odovzdať dieťa do starostlivosti či výchovy iných osôb alebo inštitúcií. Takéto prípady však treba posudzovať individuálne, a nie zavádzať paušálne pravidlo. Právna norma má byť prijímaná s ohľadom na bežné sitácie, ktoré má riešiť. Extrémne situácie (výnimky) nemôžu byť základom pre formulovanie normy, ktorá sa dotkne všetkých občanov. Z tohto hľadiska je vhodné, aby sa identifikoval okruh osôb, pri ktorých je takýto radikálny zásah do práv rodičov nevyhnutný, a upraviť zákon tak, aby sa vzťahoval len ta tento okruh subjektov. Domnievame sa, že zavedenie povinnej škôlky je v rozpore s úmyslom ústavodarcu. Ústava SR v článku 41 ods. 4 prvá veta hovorí, že „Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov.“ Jednou z výnimiek z tohto pravidla je ustanovenie článku 42 ods. 1 druhá veta: „Školská dochádzka je povinná.“ Pod povinnou školskou dochádzkou však ústavodarca nemá na mysli dochádzku v materskej škole. Ako vidíme v článku 42 ods. 2 Ústavy SR, okruh škôl, v ktorých je v zmysle ústavy dochádzka bezplatná, obmedzuje na základné a stredné školy: „Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.“ Z uvedenej formulácie ústavy sa dá usudzovať, že ústavodarca považuje za povinnú školskú dochádzku (ktorá preto musí byť aj bezplatná) len dochádzku v školách, začínajúc základnou školou. Je nepravdepodobné, že by ústavodarca považoval za povinnú školskú dochádzku aj dochádzku v materskej škole, a súčasne by nepridal do zoznamu bezplatných foriem vzdelávania aj materské školy. Z toho možno usudzovať, že zavedenie povinnej dochádzky v materskej škole prekračuje úmysel ústavodarcu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 5 ods. 14 písm. g): Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje o g) veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. V nadväznosti na zákon cislo 596/2003 a prislosne ustanovenie je toto Ustanovenie nezrozumiteľné – nie je jasné o aké rozhodovanie, navyše v zmysle ust. § 38 ods. 4 mimo správneho konania, pôjde. Navyše podľa § 6 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého rozhoduje v prvom stupni obec. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 19 ods. 3: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši piaty rok veku. Pojem „povinná školská dochádzka“ by mal korelovať s pojmom „školská spôsobilosť“ ako súhrnom psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktoré sú predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu školy. V tomto prípade však vypadol predpoklad spôsobilosti na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole, čo je v rozpore s čl. 5 písm. c) zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine – záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) k § 19 Prejednávaný návrh zákona je v rozpore s: 1. Dohovorom o právách dieťaťa. 2. Uznesením EP z 12. 6.2018 o modernizácii vzdelávania v EÚ, ktoré kladie dôraz na vzdelávanie a starostlivosť najmä v rannom detstve ešte v čase pred dosiahnutím 3 rokov veku dieťaťa pre zabezpečenie osobného rozvoja jednotlivcov, blahobyt a účinnosť ďalšieho vzdelávania (bod 33), najmä pre deti zo znevýhodnených skupín (bod 34) a ktoré odporúča, aby sa najmä zintenzívnila spolupráca medzi pracovníkmi v oblasti výchovy a starostlivosti v rannom detstve a učiteľmi v predškolských zariadeniach s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania a prepojenie medzi jednotlivými úrovňami vzdelávania, pripraviť deti v predškolskom veku na prechod na základnú školu a zamerať sa na vývoj detí; zdôrazňuje dôležitosť vzťahov medzi poskytovateľmi výchovy a starostlivosti v rannom detstve a rodičmi a poručníkmi detí, medzi zamestnancami škôl a deťmi, ako aj medzi deťmi navzájom (bod 123). 3. Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania, v ktorom sa uvádza, že v záujme dosiahnutia cieľov NPRVV je potrebné rozvíjať systém výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike tak, aby tento systém podporoval participáciu a kooperáciu všetkých aktérov vo vzdelávaní a aby sa akékoľvek významnejšie zmeny v systéme uskutočnili až na základe širokej odbornej a verejnej diskusie, v ktorej sa dosiahne čo najširšia spoločenská dohoda (str. 33). 4. Ústavou SR 5. Ust. § 68 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z.z., podľa ktorého dôvodová správa musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, jej hospodárskeho a finančného dosahu, najmä vplyvu na rozpočet verejnej správy, nároku na pracovné sily a organizačné zabezpečenie, vplyvu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ako aj rozbor ďalších otázok nevyhnutný na všestranné posúdenie návrhu zákona. 6. Ust. zákona č. 400/2015 Z.z., podľa ktorého je cieľom tvorby právnych predpisov za účasti verejnosti pripraviť taký právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku SR zlučiteľného s právom EÚ a medzinárodnoprávnymi záväzkami SR (§ 2 ods. 1). Právny predpis má byť v zmysle zákona terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný, používať sa majú len správne a ustálené právne pojmy, používané jednotne v celom právnom poriadku, pričom nové právne pojmy majú byť vymedzené presnou definíciou (§ 3). Právny predpis má byť vnútorne bezrozporný, pričom práva a povinnosti majú dotvárať už existujúcu sústavu práv a povinností v súlade s ich doterajšou štruktúrou tak, aby sa nestali vzájomne protirečivými (§ 4). Do odôvodnenia osobitnej časti dôvodovej správy sa nesmie preberať text ustanovení zákona (§7). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 19 ods. 5: Ak dieťa ani po opakovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, bude pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Z dôvodovej správy nie je zrejme, prečo sa upustilo od 8 rokov. V rozpore so zákonom č. 400/2015 Z.z. sa v dôvodovej správe uvádza len citácia ustanovenia zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
ASJŠ (Aliancia súkromných jaslí a škôlok) § 19 ods. 6: Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku, prílohou k žiadosti sú písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Slovo „súhlas“ je potrebné vzhľadom na rodičovské práva nahradiť slovom „odporúčanie“. Nie je zrejmé, ktoré zariadenie výchovného poradenstva a prevencie je príslušné. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail